-- menneskerettsloven-og-huv.html  

   Orientering pr. 18.07. 2009, fra HUN / Hjemme Under-visningen i Norge:   Elementær basis og siktemål for barnets undervisning og skole

   Det er selvfølgelig foreldrene eller foresatte som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og undervisning. Også i henhold til lovverket.
   Offentlige myndigheter har imidlertid et forpliktende med-ansvar som også er av betydning.
   Hoved-formålet med den norske grunnskole-lovgivning er at barna skal kunne være og bli gavns borgere i hjem og samfunn. Dette har vært og er den norske grunnskole-lovens formål og formåls-paragraf.
   Dette er både hele grunnskole-lovens formål, og undervisningens eller skolens.

   Dette er også norske Menneskerettslovens formål. Men norske Menneskerettsloven sier og lovfester i tillegg noe om forpliktende metoder og mål. Om respekt og siktemål.
   Den norske Menneskerettsloven ifra 1999 er i henhold til sin paragraf 3 overordnet annen norsk lovgivning. ("Skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.")
   Dette nevnte siktemål for barnets utdannelse uttrykkes på følgende måte, i Menneskerettsloven Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 29 Punkt 1:

   1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
a)    å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
b)    å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
c)    å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
d)    å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
e)    å fremme respekten for det naturlige miljø.


   Iøvrig er et sentralt element i Menneskerettsloven at den legger stor vekt på foreldres rett til å sikre oppdragelse, utdannelse og undervisning for sine barn i samsvar med foreldrenes egen moralske, religiøse og filosofiske overbevisning.

   Jeg gjengir her i så måte 
Menneskerettsloven Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Protokoll til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950, Art 2:
   "Rett til utdanning: Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning."
   
Og Menneskerettsloven Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art 13 Punkt 3, sier omtrent det samme:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning."
   Og også Menneskerettsloven Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller / Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Art 18 Punkt 4, som sier, at:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."


   Dette her nu som en orientering,
   med beste ønsker og hilsen,
   ifra
   HUN / Hjemme Under-visningen i Norge,
   Rune L. Hansen,
   daglig leder

Adresse:

   HUN / Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   5568 Vikebygd, Norge.
   Tlf.: 53 76 76 87, mobil-tlf.: 91 72 99 20.
   E-post: hunwww@online.no  
   Internett:  http://hunwww.net  
   Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.  

--- PS - et lite eventyr:


Pinnsvinets gave 

   Et eventyr ifra virkelighetens verden, av Rune L. Hansen pr. 12.07. 2009

   Forord:

   Menneskerettsloven 1999 er en gedigen stor og fin gave til og for det norske folk, og den er viktig og sentral - overordnet som den er andre norske lover, og elementær representant for de felles-menneskelige verdier! Vern for trygghet, trivsel og tillit.
   Den er en viktig og stor begivenhet for hele det norske folk og hele den norske kultur. Og vi har nokså nettopp fått oss den overbragt. Det skjedde i år 1999, og vi har så vidt begynt å pakke opp den gedigne, skjønne gaven!

   Jeg skal fortelle om hvordan det skjedde, at denne gaven kom til menneskene i landet Norge.


   Det vart en gang et pinnsvin-barn som mistet begge sine foreldre. Verden ble meget vanskelig og ensom for det lille pinnsvin-barn. Nøden i pinnsvin-barnets hjerte ble omfattende stor og dyp.
   Dette pinnsvin-barn fant en dag sin far, død, og derefter sin mor, også død.
   Ensomt og i stor nød gikk pinnsvin-barnet videre. Men ikke utenfor sitt midtgard. Utenfor midtgard var Utgard og Åsgard. Pinnsvin-barnet holdt seg innenfor sitt midtgard. Det hadde der og da den trygghet og trivsel som dette dens Midtgard vernet. Altså som dette dens hjemsted vernet.
   Det var noen sprekker og smutthull i dette dens Midtgard. Slangen hadde tilhold i noen av de, men pinnsvin-barnet sørget for at slangen ikke forvoldte noen skade. Dog hadde slangen tidligere tatt seg gjennom sprekker og smutthull inn til Midtgard og gjort skader og ødeleggelser. Det skjedde også denne dagen, da slangen syltynn, usett, smygende, snikende og snokende hadde tatt seg inn i Midtgard - på et bestemt sett og vis.

   Det som skjedde denne dagen var at Askeladden, et menneske, som en reddende engel kom og reddet pinnsvin-barnets verden, da den farlige, falske, grådige og giftige slangen ankom for å gjøre skade og ødeleggelse.
   Askeladden hindret denne dagen at slik skade og ødeleggelse skjedde. Han åt opp slangen og reddet dermed også pinnsvin-barnet, og mange småfugler. Pinnsvin-barnet gav derfor Askeladden og menneskene i Midtgard en frodig gave. En bok hvor Menneskerettsloven 1999 var nedskrevet.

   Askeladden kom den dag gående bortefter en sti, da han hørte engstelige småfugler forsøke kvitre, kvidre og synge. Askeladden ble forundret og lyttet så han snublet i en rot og datt. Der foran seg så han slangen forsøke å snike seg unna, med et fugleegg i munnen.
   - Du har munnen full ser jeg, sa Askeladden. Askeladden holdt slangen i halen så den ikke kom noen vei videre, festet den derefter med en pinne-gaffel til jorden.
   Slangen måtte spytte ut egget, for å få til å svare. Den sa:
   - Dette egget fikk jeg ifra familien Rødstrupe. De ville så gjerne gi meg dette egget.
   - Eller tok du kanskje egget? sa Askeladden.
   - Nei, sa slangen. Jeg fikk det. Det er mitt.
   Da kom far og mor Rødstrupe, satte seg på en kvist i nærheten og sa:
   - Nei, den stjal egget, med vårt barn inni.
   Da kom det flere småfugler til, som sa: - Vi så det. Vi så det. Vårt også, vårt også. Denne slangen lyger og lurer og er farlig.
   - Det gjør jeg ikke, det så, hveste slangen. Det gjør jeg ikke, det så! Det gjorde jeg ikke, det så. Det er jeg ikke, det så.
   Askeladden sa:
   - Ble du glad og takknemlig da du fikk en slik gave ifra far og mor Rødstrupe?
   Slangen sa:
   - Det ble jeg det så. Det ble jeg det så.
   Mens slangen sa det, gikk egget i stykker, det sprakk, og der satt en rødstrupe-beibi, og den sa:
   - Mamma, pappa!
   Far og mor Rødstrupe sa:
   - Barnet vårt. Barnet vårt.
   Og far og mor Rødstrupe fløy ned til den. De var kjære hverandre og alle ble glade. De kikket dog engstelige på slangen. Og Askeladden sa:
   - Vi ser og vi hører hva du har i din munn.
   Derefter drepte Askeladden slangen, ryddet til en bålplass, tente på bålet og grillet slangen på en pinne.
   Askeladden åt opp slangen efterpå. Og den smakte ham godt.
   Derefter kom i forsiktighet pinnsvin-barnet med gaven, mens småfuglene sang og kvitret i glede, håp og fryd.

   Pinnsvin-barnet som overbragte Askeladden den gedigne gaven, i den lille boken, sa at:
   - Den skal være deg og menneskene, vekstene, dyrene og landskapene i Midtgard til vern for trygghet, trivsel og tillit - for de elementære felles-menneskelige verdier. Den skal foredle og forbedre for dere gjennom dette, og være til stor nytte og glede. Den egentlige gave jeg nu overbringer, er nedskrevet i denne boken. Bruk den i møte med slangen og du er enda mere uangripelig, i trygghet, trivsel og tillit. Den er en nestekjærlighetens kostelige vitnesbyrd og gave. En engel var det som ville, at jeg i takknemmelighet skulle overbringe deg denne gaven, pent innpakket. Det har jeg nu gjort.

   Askeladden takket for den underlige gaven, selv om han da ikke visste helt hvordan å lese den eller å bruke den.
   Dette skjedde i landet Norge i år 1999. Og gaven er der fortsatt.
   Ethvert pinnsvin kan fortelle deg dette, hvis du oppnår dets tillit.
   Det var slik Menneskerettsloven i året 1999 kom til landet Norge.
   En stor, viktig og sentral begivenhet. En ruvende begivenhet, liten som en tue, men fast, stor og ruvende som fjellet. Og dette fjellet er en perle og et slott av et fjell!

   Askeladden gikk derefter videre.
   Pinnsvin-barnet, og småfuglene og mere til, følte seg tryggere. I sitt Midtgard. Nu i dette øyeblikk et eldorado og hærlig eventyr å se til med hensyn til særlig skogs-blåbær og krekling! Bugnende delikatesser ifra Guds hånd. Og boken avlevert. En frydefull gave å gi, den lille bok. Menneskerettsloven, 1999.


   Menneskenes verden ser i denne tid gaven.
   Neskrevet i en liten bok, i landet Norge i år 1999.
   For at trygghet, trivsel og tillit i glede, kjærlighet, fryd og hærlighet skal få bo.
   For å rydde bort nød, engstelse og gråt.
   For utfoldelse i trygghet og trivsel.

   Og her slutter kanskje eventyret?
   Hva tror du?

***

---