-- 20080626-fra-NAV-til-TMH-orientering-svartid.html  

Kopi / avskrift, RLH 06.09. 2009: Dette brev fikk Rune L. Hansen første gang se fredag 05.09. 2009 da det ankom ham som vedlegg 3 av 7 i brev til ham fra NAV datert 02.09. 2009 ( ekstern ).


Fra:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.
Telefaks: 52048021.
E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Til:
Trude Monica Hansen
2256 Grue Finnskog
 


          Saksnummer:  0806982   Saksbehandler:  Thea Birkeland   Dato:  26.06.08

Barnebidrag - orientering om svartid

Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummer ved henvendelse til Arbeids- og velferdsetaten).

Vi har 24.06.2008 mottatt søknaden din om bidragsforskudd, bidrag, innkreving, gebyrfritak, tilleggsbidrag og særtilskudd.

Vi har ikke innregistrert de to sistnevnte områdene. Tilleggsbidrag gis bare dersom bidragspliktig tjener over 726.000,- pr. år. Bidragspliktig har uførepensjon og inntekten hans er langt under dette. Særtilskudd kan pålegges bidragspliktig når det gjelder ekstraordinære utgifter, for eksempel utgifter til konfirmasjon, tannregulering og briller etc. Du har ikke dokumentert slike utgifter så jeg antar du bare har krysset av feil her.

Vi har i dag tilskrevet far ( ekstern ) og varslet ham om din søknad. Han har 14 dagers svarfrist.

Vi kan ikke registrere inn ett barn som ikke har fødselsnummer. Dette må du ordne med folkeregisteret.

Du opplyser at du er bosatt annet sted enn Vindafjord. Du må selv melde flytting til nytt bosted. Når det gjelder barna må også far medunderskrive på flyttemeldingen. Dersom du ikke får hans underskrift må du allikevel sende inn melding. Etter 6 mndr. kan du ta opp saken med folkeregisteret igjen og barnet blir flyttet til den adressen som du er registrert på.

SVARTID
Søknaden vil bli behandlet så snart som mulig og senest innen 2 måneder.

Hvis søknaden ikke blir avgjort i løpet av denne tiden, vil du høre nærmere fra oss.

KORTERE SVARTID
Du kan påvirke svartiden ved at du selv skaffer nødvendig dokumentasjon og gir de opplysningene vi trenger for å avgjøre søknaden din. Du er også velkommen til å kontakte oss for en samtale.

MELD FRA OM ENDRINGER
Vi ber om at du holder oss orientert om forhold som kan ha betydning for avgjørelsen av søknaden din. Det kan være endringer i medisinske forhold, arbeid, inntekt, sivilstand og lignende.

INFORMASJON
Vi viser for øvrig til våre internettsider: www.nav.no og vår servicetelefon: 810 33 810.


Med vennlig hilsen
Bidragsteamet

Thea Birkeland
saksbehandler


---