-- Denne side: 20080911-Anke-Tingretten-til-Lagmannsretten-ifra-RLH.html  

Side 1 av 24 - Rettet ny forside, RLH 17.09. 2008:

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no

Til:
Haugaland tingrett,
p.b. 385,
5501 Haugesund. 

E-post: haugaland.tingrett@domstol.no    
                 
                             
ANKE

AV MIDLERTIDIG KJENNELSE
 SAK NR. 08/081491TVI-HAUG
 I HAUGALAND TINGRETT,

 MED KRAV OM EN NY MIDLERTIDIG AVGJØRELSE,

TIL
GULATING LAGMANNSRETT
Ankende part:             Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       selvprosederende


Ankemotpart:              Trude Monika Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       Ad
v. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.


*********

Feil side 1 av 24:


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no


Til:
Haugaland tingrett,
p.b. 385,
5501 Haugesund. 

E-post: haugaland.tingrett@domstol.no       Tindeland, torsdag den 11.09. 2008.                   
                             


ANKE

AV MIDLERTIDIG KJENNELSE
 SAK NR. 08/081491TVI-HAUG
 I HAUGALAND TINGRETT,

 MED KRAV OM EN NY MIDLERTIDIG AVGJØRELSE,

TIL
LAGMANNSRETTEN
Side 2 av 24:

   Det gjelder sak nr. 08-081491TVI-HAUG behandlet i saksforberedende rettsmøte i Haugaland tingrett 14.08. 2008 hvor en midlertidig avgjørelse i en kjennelse vedrørende daglig omsorg, foreldreansvar og samvær ble gjort av tingrettsdommer Helga Hågenvik.
   En midlertidig kjennelse som av undertegnede hermed ankes med krav om at det fattes en ny midlertidig kjennelse til fordel for undertegnedes påstand og krav i herværende ankeskriv.

   Denne angjeldende sak angår også sak nr. 08/015 behandlet i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland, i juni 2008, som datert 26.08. 2008 ble anket inn for tingretten. Henviser til denne.

   Saken står dessuten i nært forhold til politi-anmeldte forhold som er til behandling hos påtalemyndighetene. Jeg henviser til 
politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, frihetsberøvelse, etc., samt anmeldes-nummer 10188142  - og 10188027. Vedlegg 005-001 i undertegnedes prosesskrift datert 07.08. 2008 til Haugaland tingrett omhandler disse politi-anmeldte forhold.

---

   Alt jeg som saksøkt i og med prosesskriv fremla for Haugaland tingrett i saken og til det saksforberedende rettsmøtet 14.08. 2008, samt i rettsmøtet fremsa muntlig, blir i kjennelsens premisser tilsidesatt og ikke lagt vekt på.
   Blandt alt dette blir for eksempel fremlagt informasjon om politianmeldte lovstridige og straffbare forhold i vesentlig tilknytning til saken i det heletatt ikke berørt.
   Dette er ikke akseptabelt.
   Fremlagt informasjon ifra saksøkte om hva som skjedde i Fylkesnemndas behandling av saken med et tilhørende skriv med fattet vedtak, blir også fullstendig tilsidesatt og neglisjert.
Et forhold som saksøkte datert 26.08. 2008 iøvrig nå også har anket til Haugaland tingrett.
   En slik tilsidesettelse og neglisjering av saksøkte er ikke akseptabel - og særlig ikke når 
tingrettens kjennelse tar basis og utgangspunkt i de kanskje vesentligste kjernepunktene i de saksforhold vedrørende Fylkesnemnda som påklages. 
   Hvilket også motpartens advokat Trond Hjelde kan sies å ha gjort. Saksøker Trude Monica Hansen har imidlertid i etterkant av rettsmøtet gitt meget så beklagelig uttrykk for å ha blitt overstyrt av sin advokat i så måte. Hvilket hun

Side 3 av 24:

 forsåvidt også muntlig gav et klart og tydelig uttrykk for i Fylkesnemnda. Men dog fortløpende synes som å ha et ambivalent forhold til.

   En saksbehandling som ikke estimerer disse forhold medfører mye forvirring og vesentlige feil. Hvilket ikke er akseptabelt.

   På bakgrunn av dette er det også uakseptabelt og vel en saksbehandlingsfeil at vitnene som ble ønsket fremført for tingretten ikke fikk bli hørt.

---

   Videre er det uakseptabelt at vesentlige formuleringer i tingrettens kjennelse ifra 14.07. 2008 er direkte feilaktige. Feilaktige formuleringer som på vesentlig vis ligger til grunn for tingrettens vurderinger og avgjørelse.
   Her kan pekes på flere:

   1:  Det refereres s. 3 i kjennelsen 14.07. 2007 til følgende formulering ifra Fylkesnemndas skriv med vedtak datert 27.06. 2008: "Det er Trude Monica Hansen som har den faktiske omsorgen for barna."
   Ikke et ord som helst om at det var ved selvtekt og kidnapping og fangehold av barna hun nesten tre måneder tidligere tilranet seg en slags uhyggelig og politianmeldt straffbar form for omsorg for barna!
   Og ikke et ord som helst om at det i denne tiden så absolutt ikke alene var Trude Monica Hansen alene som hadde omsorg eller hjemsted for de fangeholdte barna, men også andre mennesker der hvor barna befant seg. Andre mennesker stadig mere og mere bekymret for hennes mangelfulle og dårlige omsorg, og for barnas situasjon!
 
   2:   Formuleringen, s. 2: "Siden 2006 har barneverntjenesten vært inne i familien med bakgrunn i bekymring for barnas situasjon."
   Iren K. Hebnes eller den angjeldende barneverntjenesten har aldri noensinne vært "inne i familien"! Så tvert om og langt derifra!
   Og dessuten:
Iren K. Hebnes eller den angjeldende barneverntjenesten har ikke vært "i bekymring for barnas situasjon"! Hvilket ifra Iren K. Hebnes via Jens Tveit i april 2006 også direkte ble sagt til familien. Det det gjaldt om for Iren K. Hebnes som leder for den angjeldende barneverntjenesten var å forhindre at saksdokumentasjonen i saken ble offentliggjort av far Rune L. Hansen eller familien, med direkte trussel om at i så fall ville hun komme og ta barna!

   3:  
Videre står det på s. 3 i kjennelsen 14.07. 2008 om midlertidig avgjørelse følgende:
   "Situasjonen etter at Fylkesnemndas vedtak ble truffet er at far egenmektig har tatt over omsorgen" for de angjeldende barna. Og: "På denne bakgrunn har mors advokat i prosesskriv datert 11.07. 2008 bedt om midlertidig avgjørelse i saken

Side 4 av 24:

uten at det avholdes muntlige forhandlinger først."

   Ingenting om at barna var kidnappet og fangeholdt av mor Trude Monica Hansen, men fortsatt i henhold til loven og Folkeregisteret bodde fast hjemme i Vindafjord sammen med sin far Rune L. Hansen - og i fred og fordragelighet ble hjemførte av ham og ingen av de ville tilbake til sin mor og kidnappingen igjen!
   Det kan dermed ikke sies at far egenmektig tok over omsorgen for de angjeldende barna! Det kan derimot til fulle sies om mor! Ved selvtekt og kidnapping, ved flere anledninger!
   Og også ved med løgn å føre tingretten bak lyset.
   Mors advokat ba i prosesskriv datert 11.07. 2008 tingretten om en midlertidig avgjørelse i saken til fordel for sin begjæring uten at det avholdes muntlige forhandlinger først, og ble få dager senere, 14.07. 2008, av tingretten gitt medhold. Uten noen som helst form for orientering eller forhandlinger, hverken skriftlig eller muntlig, overfor far Rune L. Hansen først. Mor hadde endog ikke meklingsattest. Bare far. (Mor har iøvrig så vidt vites enda ikke fremlagt for retten en korrekt meklingsattest. Den hun sist har fremlagt er beheftet med feil, er altså feilaktig.)
   Forhastet gitt medhold, basert på løgner.

   4.  I den samme kjennnelsen datert 14.07. 2008 ifra tingretten, fremkommer følgende formulering, s. 4:
   "Retten er videre av den oppfatning at det foreligger "særlige grunner" i saken som tilsier at retten treffer midlertidig avgjørelse om den daglige omsorg nå og at dette gjøres uten at der avholdes muntlige forhandlinger først, jfr. barnel. § 60, 4. ledd. Det vises i så måte til opplysningene fra den sakkyndige for Fylkesnemnda om fars avvikende personlighet og opplysningene om hans psykiske helse."
   Ingenting om at den sakkyndige Kirsten Westlye baserer seg på en omkring 30 år gammel og foreldet diagnose, og at far på alle måter har vært frisk siden dengang! Eller om det faktum at hun aldri noensinne har møtt eller snakket med hverken far eller mor eller de angjeldende barna!
   Eller om at det er ingen som helst som i årenes løp noensinne har sagt noe som helst negativt om noen av barna, bare meget av det motsatte!
   "Særlige grunner" - ifra 30 års tid tilbake? Eller hva? Eller ifra psykiater Iren K. Hebnes?
   Det var mildt sagt underlig slags "særlige grunner"!
   Som altså egentlig ikke finnes.
   Straks etterpå står det i teksten følgende: "Det vises videre til fars opptreden etter at Fylkesnemnda har truffet sitt vedtak, ved at han har bemektiget seg omsorgen for barna, viser nødvendigheten av at der treffes en midlertidig avgjørelse for å skape en betryggende omsorgssituasjon for barna."
   En betryggende omsorgssituasjon for barna ... For de angjeldende barna, som samtlige er meget så ivrige etter å få komme hjem til far igjen - og er meget så fortvilet over at de hindres og nektes dette! En kjær far som de daglig har vært sammen med i alle år og som alltid har hatt hovedansvaret for deres daglige

Side 5 av 24:

omsorg!
   Og tilbake til mors kidnapping og tilværelse nærsagt som flyktninger og fanger, i en husholdning med løgner, skremsler, lureri og bedrageri, frarøvet sin far, sitt hjemsted, hverdagsliv, integritet og identitet! 
   Og det står at far har bemektiget seg omsorgen for barna ... Når forholdet var og er det motsatte!
   Videre står det følgende:
   "Fylkesnemnda har kommet til at mor har tilstrekkelig omsorgskompetanse, mens far ikke har dette. Dette finner retten å kunne legge til grunn i f.t. spørsmålet om den midlertidige avgjørelse."
   Om tingretten anser dette for "særlige grunner" for midlertidig å tilkjenne mor den daglige omsorg for de angjeldende barna inntil rettskraftig avgjørelse foreligger så er dette vel heller ikke egentlig akseptabelt for tingretten?
   Fylkesnemnda dog vel egentlig hverken fraskrev far foreldreansvaret eller omsorgen for barna eller deres hjemsted.
   Fylkesnemnda saksbehandlig og skriv med vedtak ble 26.08. 2008 anket til tingretten, før ankefristens utløp. Spørsmålet er også hvorvidt tingretten i det minste burde ha ventet til ankefristens utløp med å fatte en slik midlertidig avgjørelse? En midlertidig avgjørelse som det burde være grunn til å anta at fikk forskjellige slags uberettigede konsekvenser!
   Hvorfor all den uberettigede og dårlig funderte hast ifra tingrettens side? Som det vel egentlig ikke forelå "særlige grunner" for?! 
   
--- 

   I tingrettens kjennelse med midlertidig avgjørelse datert 21.08. 2008 forekommer følgende formuleringer og utsagn som bør kommenteres / rettes opp:

   1:  "Det har vært kontakt mellom familien og barneverntjenesten i noen av kommunene hvor de tidligere har bodd, uten at det har vært satt inn tiltak."
(Side 2.)
   Det faktiske forhold er at det var kontakt mellom familien og den kommunale barneverntjenesten to steder hvor familien tidligere har bodd. Først, for 15 års tid siden, i Skaun kommune - i forbindelse med familiens valg av hjemmeundervisning for sine barn. En konkluderende lengre rapport fra barneverntjenesten dengang var særdeles positiv for familien, og uten noen som helst forslag om hjelpetiltak. Den andre gangen var mens familien bodde i Sveio kommune for omkring 11 år siden, hvor konklusjonen ifra barneverntjenesten var nokså tilsvarende og familien blandt annet ble omtalt som "en harmonisk familie".

   2:  "Selv om partene var separert, bodde de sammen til 3. april 2008. Da tok mor med seg barna og flyttet til en venninne i Finnskogen." 
(Side 2.)
   Mor flyttet riktig nok den 3. april 2008, til en venninde i Finnskogen i Grue kommune. Men hun tok samtidig med seg barna imot deres vilje og uten fars

Side 6 av 24:

vitende eller vilje - og nektet og hindret deretter barna og far enhver kontakt med hverandre.
   Det var selvtekt og en kidnapping i henhold til Straffeloven og Barneloven og Menneskerettsloven. Som noen dager senere ble politianmeldt av far. En politi-anmeldelse som enda er til behandling hos påtalemyndighetene. (Her henviser særlig til Vedlegg 005-001 i fars prosesskriv datert 07.08. 2008.)

   3:  "Barna blir lurt trill rundt av mor, som tror de er hennes alene." (Side 5.)
   Formuleringen er ifra rettens side helt feil. Korrekt vil være:
   "Barna blir forsøkt lurt trill rundt av mor, som tror og oppfører seg som om barna er sine alene."

   4:  "Dersom mor får omsorgen for barna midlertidig, vil de bli helt ødelagt." (Side 5.)
   Formuleringen bør heller stå for dommeren i tingretten sin regning, om enn den ikke nødvendigvis er feil.
   Far sa og sier noe annet og mere enn som så! For eksempel også følgende:
   Dersom mor får omsorgen for barna midlertidig, vil det være ødeleggende for så mangt og meget.

   5:  "Far må ha foreldreansvaret alene, da mor ikke viser respekt for barnas ønsker og behov. Det er stor fare for ny kidnapping fra hennes side. Far er den som representerer stabilitet for barna. / Barna har rett til kontakt med begge foreldrene og bør ha nær og god kontakt med sin mor. Hun kan ha så mye samvær som hun ønsker, bare faren for kidnapping er borte." (Side 5.)
   Far hverken sa eller mente det slik som av dommeren her gjengitt. Far sa ikke at han nødvendigvis må ha foreldreansvaret alene, men at han på grunn av faren for ytterligere mere kidnapping ifra mors side ikke finner noen annen løsning. Det er ellers stor fare for nye kidnappinger ifra hennes side. Far er den som representerer stabilitet, trygghet, hjemsted, trivsel og hjemmeskole for barna. 
Barna har rett til kontakt med begge foreldrene og bør ha nær og god kontakt også med sin mor. Hun kan ha så mye samvær som hun ønsker, bare faren for kidnappinger er borte.

---
   
   Når det gjelder psykiater Kirsten Westlys rapport og påstander, som beklageligvis har vist seg å bli en viktig ingrediens i hele denne saken frem til nå, må følgende saksforhold påpekes:
   Hennes påstander inneholder ingen relevante kildehenvisninger. Dog er samtlige av hennes kilder angitt og skriftlig presentert. Den som i sin helhet ettersporer kildene for hennes påstander finner faktisk ingen relevante kilder for hennes påstander. Slike eksisterer ikke og finnes ikke! Ikke engang som indikasjoner!
   Dermed er jo hennes påstander meningsløst tull og tøys, eller i beste fall særdeles meget forhastede slutninger.

Side 7 av 24:

   Hvilket iøvrig hele hennes oppdrag og mandat var.
   Det er så absolutt ikke akseptabelt at slikt noe ukritisk fremføres for retten, eller brukes i rettens vurderinger.

   Omtrent samtlige negative påstander om saksøkte far har sitt opphav i usannheter og falske påstander ifra Iren K. Hebnes, løgner hun via enkelte kanaler har forsøkt å få "hvitvasket". En av disse hennes kanaler har vært Kirsten Westly.
   
   I alt og det hele tar dommeren i tingretten, likesom Kirsten Westlye og Fylkesnemnda - og flere til, utgangspunkt i hva Iren K. Hebnes (og Trudes advokat) sier og ønsker. Ingenting annet! Ingenting som helst annet! Hverken vitner eller beviser eller barna eller forklaringer og fremlegg blir estimert, hørt eller sett!
   Dette er mildt sagt ikke akseptabelt.

   Haugaland tingrett burde hatt betenkeligheter med å være medansvarlig for et stort anlagt justismord overfor 6 barn og deres far og familie.
   Likeså ikke videreføre kidnappingen og fangeholdet av barna og de øvrige lovstridige og straffbare forhold saksøker Trude Monica Hansen er politianmeldt for!
   Like så hva gjelder å avsi en midlertidig kjennelse som fremskynder og tilskynder en permanent dom - og som på det nærmeste er å betrakte som en permanent dom. I praksis vil den nye midlertidige kjennelsen ifra 21.08. 2008 hvis den blir stående blandt annet enda sterkere enn den fra 14.07. 2008 bety at barna og far i det heletatt ikke skal kunne treffe eller ha kontakt med hverandre i minst det nærmeste halvår!
   Og det til tross for at barna hele veien kun har gitt uttrykk for at de vil bo hos far, og mor konsekvent har nektet barna kontakt med far, slekt og venner, talsperson, det offentlige og myndigheter i mere enn 4 måneder!
   Disse forhold er også uakseptable og må rettes opp.

   
   Og det står for eksempel i kjennelsen 21.08. 2008 at barnas rett til å bli hørt ikke regnes med av dommeren, fordi hva Fylkesnemnda har sagt i sitt skriv med vedtak ikke berettiger dette. Og at den erklæring de tre eldste av de seks barna 08. juli 2008 underskrev under to voksne habile (gilde) vitners bevitnelse, om at de for fremtiden ønsker å bo hos sin far, derfor heller ikke av dommeren regnes med. Samtidig som dommeren påpeker følgende: "Mor opplyste i retten at at disse barna var sterkt under fars påvirkning og at de flere ganger hadde sagt at de ønsket å flytte hjem til Vikebygd."
   At barna altså "var sterkt under fars påvirkning" - etter på det nærmeste fullstendig ikke å ha fått snakket med sin far på tre måneders tid! Etter i tre måneders tid å ha blitt fangeholdt, lurt, skremt og hjernevasket av sin mor! Hvem var de så under sterk påvirkning av?! En far som de fullstendig knapt har sett eller

Side 8 av 24:

hørt snurten av på tre måneder, imens hjernevaskingen, truslene og skremslene ifra deres mor beviselig pågikk som verst? Ang. dette - den aktive og intense hjernevask og manipuleringen av barna - henvises for eks. til Vedlegg 005-015. (Trude skylder på Aud Signy i så måte, og Aud Signy på Trude. Trude var uansett tilstedeværende og mor - og var eller burde være ansvarlig.)
   Dommerens slutning angående dette saksforhold er uakseptabel og gal.

   Det står ifra dommeren i kjennelsen 21.08. 2008 blandt annet også følgende:
   "Etter at fylkesnemnda fattet sitt vedtak, fikk far samvær med 6 av barna en helg. Han kom imidlertid ikke tilbake med dem om søndagen."
   Det står som sagt ingenting om at barna i henhold til loven fortsatt bodde hjemme. Og at dette først muligvis ble endret av tingretten nå forleden!? Og at de således før denne endringen i fred og fordragelighet endelig 04.07. 2008 ble hjemførte, i glede. Eller om at det ville ha vært uansvarlig av far noen dager senere å imot barnas vilje kjøre de tilbake til mor igjen. For at hun så kunne videreføre kidnappingen. Det står for eksempel heller ikke følgende:
   "Etter at mor kidnappet barna kom hun imidlertid ikke tilbake med dem igjen. Hun nektet far og barna fullstendig enhver kontakt og samvær."
   Det er iøvrig grunn til å tro at det påpekte samvær ifra mor Trude Monica Hansen sin side var ment for å opparbeide hevd for at hennes kidnapping av barna ikke skulle bli betraktet som en kidnapping. Samt for å fremstille hjemføringen av barna som en kidnapping, og også kanskje for samtidig å hindre ytterligere kontakt og samvær mellom barna og far.


   Det står blandt mye annet feilaktig også følgende:
   At far "vil heller ikke medvirke til at barna får begynne på skole."
   Ingenting om at barna fra før av har sin skole, hjemme. Og at dette er en av de mange tingene deres mor har tenkt å ta ifra de!
   Dommeren sier endog at det er nødvendig å midlertidig frata far foreldreansvaret fordi mors ønske om å få barna inn i offentlig skole ellers vil forutsette fars medvirkning! Og at dette er noe far "har gjort helt klart at han vil motsette seg".
   Til dette må sies at far er ingen vriompeis som under enhver omstendighet vil motsette seg en slik medvirkning. Det faktiske forhold er tvert om. Dommeren hevder videre, at: "Det er også på det rene at samarbeidet mellom foreldrene ikke fungerer i det hele tatt."
   Dommeren har rett i at samarbeidet mellom foreldrene i denne saken ikke har fungert i det hele tatt. Dette må imidlertid ikke far klandres for eller legges til byrde! Far har på alle måter hele veien i denne saken vært løsnings-orientert og samarbeidsvillig. Det er det mor til barna som i all sin opptreden har vist at hun ikke har vært og ikke er.
   
    Om dette sier dommeren videre:
   "Skal barnas tilværelse normaliseres noenlunde i påvente av at endelig avgjørelse i saken treffes, må mor etter rettens oppfatning ha mulighet til å fatte

Side 9 av 24:

avgjørelser på viktige områder alene."
   Barnas tilværelse normaliseres? Så var det jo bare å la de få komme hjem, så er nærsagt alt straks og umiddelbart normalisert! Barn som ingen som helst noensinne har hatt det minste som helst negativt å si om, bare meget tvert om! Barn som på det nærmeste aldri noensinne har vært syke eller utsatt for ulykker eller mistrivsel, bortsett fra under saksøkers kidnapping! Og hvem har vel noensinne for alvor sagt noe negativt om deres foreldre?! Ingen.
   Men at mor fatter avgjørelser på viktige områder alene vil si alt annet enn at barnas tilværelse normaliseres!
   Saksøker Trude Monica Hansen har konsekvent i den senere tid, minst siden april 2008, vist at hun synes som å tro at barna skal være hennes alene og at barna derfor og fullstendig skal frataes sin far, sitt hjemsted, sin skole, sitt sosiale nettverk, sin identitet og sin integritet!
   Overfor barna særlig er dette et forskrekkelig overgrep og justismord, og fullstendig uakseptabelt.


   Videre skriver dommeren: "Far har da også vist at han ikke har forståelse for at sensitive opplysninger om barna spres til utenforstående. Han har lagt all informasjon i saken ut på internett, noe retten finner svært graverende og direkte skadelig for barna. Hans innsyn og tilgang til slik informasjon bør derfor etter rettens oppfatning begrenses mest mulig. En midlertidig fratakelse av foreldreansvaret kan forhåpentligvis bidra til dette."
   Svært graverende og direkte skadelig for barna? Skriver altså dommeren. Når skal barna så selv merke noe som helst til slik skade? Det har de eller deres far hittil aldri det minste som helst gjort! Årsaken til det og nytten av det er jo ment den direkte motsatte! Men dommeren mener og tenker altså at barna og deres far ikke skal kunne forsvare seg! Imidlertid har far merket seg dommerens ord og har for sikkerhets skyld også derfor nå valgt å fjerne all slik informasjon ifra Internettet, i håp om at retten vil vise forståelse for hvorfor publiseringen ble gjort. Likesom far viser forståelse for dommerens ord.

   Far har på grunn av mors selvtekt nærsagt ikke sett barna våre på snart et halvt år nå. Hvordan skal da deres hjemmeskole vel kunne fungere? Det er den ene side av saken.
   En annen side av saken er det faktum, at far til barna uproblematisk kunne og kan akseptere at barna går i den offentlige skole mens denne pågående saken pågår enda uavklart! Og eventuelt også videre hvis det som en realitet er et vilkår for ikke av retten å bli fratatt foreldre-ansvaret eller den daglige omsorgen for barna! (Det samme jo også med hensyn til ikke å miste kontakt og samvær med barna!)
   Det blir derfor feil hvis dommeren har forstått far annerledes eller bruker problemet med skolegang imot ham!
   Far kunne endog selv ha fremsatt et slikt forslag til løsning for dommeren!
   Far er endog av den oppfatning at det kan være en god løsning at barna går i

Side 10 av 24:

offentlig skole mens denne saken enda uavklart pågår! Senere også om det er i barnas interesse eller det er det de selv ønsker.

   Omtrent det samme hva gjelder offentliggjøringen av saksdokumenter på Internettet!
   Hovedpoenget med offentliggjøringen har jo vært frykten for ikke å få en rettferdig behandling av saken! Og å gjøre oppmerksom på at så underveis ikke har skjedd! Og å verne om barna!
   Retten bør vel endog merke seg at de offentliggjorte saksdokumenter ble fjernet ifra Internettet av far Rune L. Hansen.
   Fjernet, også for at ikke hensikten med at de befant seg der videre skal bli misforstått.
   
   Og når dommeren snakker om mangelfulle samarbeidsevner hos noen av partene i denne saken så burde vel dommeren heller se på hvem som i realiteten har fremvist mangelfulle samarbeidsevner hittil underveis i sakens forløp!
   Svaret er så absolutt motparten, Trude Monica Hansen.
   Trude Monica Hansen, som konsekvent og fullstendig har forhindret samarbeids-muligheter! Og som konsekvent og fullstendig har begått selvtekt!

   Av tingretten i sin midlertidige kjennelse 21.08. 2008 blir det anført at saksøker Trude Monica Hansen i hovedsak har anført følgende påstander:

   1.  At det foreligger ingen særlige grunner jf. barneloven § 64, 2. ledd, 3. pkt. til å endre tingrettens midlertidige avgjørelse fra 14. juli 2008.
   2.  Hvis far får daglig omsorg, vil barneverntjenesten overta omsorgen for barna.
   3.  At far er ute av stand til å ivareta daglig omsorg for barna. Det vises til psykiater Westlys rapport.
   4.  At mor må ha foreldreansvaret alene, da far har en notorisk fiendtlig holdning ovenfor henne.
   5.  At far ikke vil medvirke til at barna får begynne på skole. At retten derfor må ta stilling til dette frem til saken er endelig avgjort.
   6.  At far har negative egenskaper utover normal variasjonsbredde. Det vises til Rt 89 s. 148 og Rt 76 s. 1497.
   7.  At far legger ut all informasjon om saken på Internettet. At dette er skadelig for barna og viser en total mangel på respekt for dem.
   8.  At mor ønsker at far skal ha samvær med barna, men at det må være i et omfang som barneverntjenesten kan akseptere og at det må være med kontinuerlig tilsyn på grunn av faren for at far ellers ikke vil levere barna tilbake. At far skal ha samvær med tilsyn under hele samværet, 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang.

   Trude Monica Hansen hevder altså i sin påstand 1:
"At det foreligger ingen særlige grunner jf. barneloven § 64, 2. ledd, 3. pkt. til å endre tingrettens

Side 11 av 24:

midlertidige avgjørelse fra 14. juli 2008."
    Denne hennes påstand er feil både med hensyn til avgjørelsens slutning og dens vurderinger og påstander. Samtidig inneholder avgjørelsens vurderinger og påstander en rekke usannheter. En rekke usannheter som i sin helhet også legges til grunn for dens slutning.
   Den rekke med usannheter det siktes til kan sies er fremkommet ifra to kanter:
   Den ene ifra Iren K. Hebnes, leder for barneverntjenesten i Vindafjord kommune. Som har "hvitvasket" sine løgner gjennom psykiater Kirsten Westly og Fylkesnemnda i Rogaland.
   Den andre rekke med usannheter kan sies er fremkommet ifra Trude Monica Hansen og / eller hennes advokat Trond Hjelde, som på sett og vis i hovedsak forsåvidt også bare "hvitvasker" Iren K. Hebnes sine løgner - ved at disse direkte eller indirekte taes som inntekt for egen sak. 
   Tilbakevises og elimineres disse usannheter så vil hele saken fremstå i et nytt lys for retten!
   I dette ankeskriv skal redegjøres for flere av de særlige grunner som foreligger for å endre tingrettens midlertidige avgjørelse fra både 14.07. og 21.08. 2008. Disse har sammenheng også med alvorlige feil i saksbehandlingen i tingretten inntil nå. En saksbehandling som iøvrig var både partisk og tendensiøs.

   Oppmerksomhet bør også rettes på påstand nr. 2 ifra Trude Monica Hansen, som går slik: "Hvis far får daglig omsorg, vil barneverntjenesten overta omsorgen for barna."
   Denne hennes påstand er vel også uriktig og feil, og en forhastet slutning?
   Fylkesnemndas behandling av og skriv med vedtak i saken ble anket datert 26.08. 2008 av Rune L. Hansen. Tingretten ble i det forberedende rettsmøtet 14.08. 2008 av saksøkte gjort oppmerksom på det utspekulert instruerende i og med Fylkesnemnda sitt skriv med vedtak! Utspekulert instruerende for med alle midler å forhindre en reeell rettslig overprøving i tingretten! For på utspekulert vis å forhindre og å unngå en rettslig overprøving av Iren K. Hebnes / barneverntjenesten og Fylkesnemnda!
   Tingretten, som fordekt og på utspekulert vis instrueres av Fylkesnemnda, synes ikke som å ha forstått eller tatt på alvor dette forhold.
   Et alvorlig og vel rettsstridig saksforhold som retten vel bør rydde opp i, og ikke la seg lure av!?
   Fylkesnemnda i Rogaland sitt skriv med fattet vedtak er for eksempel også i hovedsak utformet for å etterkomme Iren K. Hebnes / barneverntjenesten sitt ønske om å tvinge ekteparet Rune L. og Trude Monica Hansen til skilsmisse - samt barna bort vekk ifra deres far! Og for å forhindre en rettslig overprøving eller også anke av dette!
   Og for at det skal se ut som at Iren K. Hebnes / barneverntjenesten tapte saken, mens seieren og ødeleggelsen er desto større - og mere usynlig!
   Og for igjen, som Iren K. Hebnes, å true og å tvinge ekteparet til skilsmisse - og Trude til kidnapping og fangehold av barna. Og altså for å sette familien og særlig

Side 12 av 24:

Trude i en slags umulig situasjon og felle å komme ut ifra. Hvor hun endog ikke kan fremsette sannheten og de faktiske forhold! For hva skjer vel da?!
   Det kreves ifra Rune L. Hansen at retten både gjennomskuer og ikke aksepterer slike utspekulerte, truende saksforhold.
   Og også det forhold at saksøker Trude Monica Hansen og hennes advokat Trond Hjelde planlagt helt ifra begynnelsen av kidnappingen 03.04. 2008 på egoistisk vis og med selvtekt og løgnaktighet har utnyttet den kriminelle trusselen ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten for å tilrane seg egoistiske fordeler i en skilsmisseprosess! De samme egoistiske fordeler som Iren K. Hebnes fristet og lokket Trude Monica Hansen med - bak livstruende trusler og terror! Iren K. Hebnes og hennes mere eller mindre bevisste medspillere har dermed tvunget mor Trude Monica Hansen inn i en slags enda fastlåst  nødverge-situasjon! Den foreliggende saksdokumentasjon og de foreliggende beviser og saksforhold i hele denne saken viser med all tydelighet dette forhold. Et saksforhold det også kan og ønskes fremført overbevisende bevitnelser for - om retten skulle være i tvil.

   Far Rune L. Hansen vil i denne sammenheng minne retten om at det sentralt dreier seg om ekteparets barn, som alle og enhver roser og skryter av og aldri noensinne noen som helst har hatt noe negativt å si om! Friske, sunne, sterke, robuste, trygge, kunnskapsrike, flinke, talentfulle, glade, sosiale, uproblematiske, veltilpassede barn - alle sammen!
   Aldri har noen noensinne det minste sagt eller antydet noe annet.

   Og påstand 3 ifra Trude Monica Hansen:
   "
At far er ute av stand til å ivareta daglig omsorg for barna. Det vises til psykiater Westlys rapport."
   Far Rune L. Hansen har både forsørget og hatt hovedansvaret for den daglige omsorg for barna i alle år. Til alles glede og tilfredshet. Han har også forsørget og hatt omsorg, kjærlighet og respekt for Trude Monica Hansen i alle deres mere enn tyve år sammen.
   Barna er på alle måter vellykkede og veloppdragne. Alle og enhver roser barna og har bare godt å si om de. For at de er kjekke, flinke, kunnskapsrike, sosiale, trygge, friske og robuste, glade og talentfulle, osv. Ingen har noensinne hatt noe som helst negativt å si om noen som helst av barna.
   At far skulle være ute av stand til å ivareta daglig omsorg for barna er således så løgnaktig som noe bare kan bli! Og hva angår psykiater Kirsten Westlys rapport så er den - som også fremgår av saksdokumentene i denne saken - "hvitvaskede" løgner og påstander ifra Iren K. Hebnes. Hvilket egentlig også Trude Monica Hansen vet og om og om igjen har tilkjennegitt, i strid med sin egen advokat Trond Hjelde.

   Og påstand 4 ifra Trude Monica Hansen:
   "At mor må ha foreldreansvaret alene, da far har en notorisk fiendtlig holdning ovenfor henne."

Side 13 av 24:

   Far har ingen som helst notorisk fiendtlig holdning overfor henne. Så tvert imot! Men far forholder seg ikke likegyldig til hennes selvtekt, løgnaktighet og lovstridigheter. Dette misliker mor. At mor i tillegg overfor barna er løgnaktig og sverter og lyger om far for å gjøre barna fiendtlige overfor far er en dårlig egenskap hun i stort monn har vist under denne sakens gang i løpet av mere enn to års tid nå. At mor av den grunn sier hun må ha foreldreansvaret alene tilsier heller det motsatte. Jeg henviser for eksempel til Vedlegg 005-015.
   Far krever alene foreldreansvaret for de angjeldende barna - eller sammen med mor.

   Og påstand 5 ifra Trude Monica Hansen:
   "At far ikke vil medvirke til at barna får begynne på skole. At retten derfor må ta stilling til dette frem til saken er endelig avgjort."
   Barna har som sagt sin fullt ut lovlige og kompetente skole, i form av hjemme-undervisning. Hennes påstand er også derfor løgn. At mor Trude Monica Hansen etter å ha kidnappet barna ønsker en annen skole for barna er forståelig nok, da hun selv innrømmer og sier at hun ikke er kompetent til å videreføre hjemmeundervisning for barna. At far ikke vil medvirke til at barna får begynne i en annen skole er iøvrig også uriktig eller evt. en forhastet slutning slik den pågående saken nå har tilspisset seg. Far ser tvert om mange fordeler i så måte.

   Og påstand 6 ifra Trude Monica Hansen:
   "At far har negative egenskaper utover normal variasjonsbredde. Det vises til Rt 89 s. 148 og Rt 76 s. 1497."
   At far har negative egenskaper utover normal variasjonsbredde benektes, og er en beskrivelse som passer bedre til mor.

   Og påstand 7 ifra Trude Monica Hansen:
   "At far legger ut all informasjon om saken på Internettet. At dette er skadelig for barna og viser en total mangel på respekt for dem."
   Far Rune L. Hansen henviser angående dette til hva han tidligere på forskjellig vis ved flere anledninger har sagt skriftlig. Påstanden om at all informasjon om saken på Internettet er skadelig eller har vært skadelig for noen av barna er det ikke hold i, og virker dessuten tilbake på mor Trude Monica Hansen som også ifra begynnelsen i 2006 og videre fremetter til i januar 2008 har ønsket at så skal skje.
   Dette har skjedd i en slags nødverge og av forskjellig slags nødvendighet. Å ifra motpartens side å påstå at det "viser en total mangel på respekt" for barna er både løgn og å snakke imot bedre vitende, all den stund det hele jo rent faktisk har dreid seg om å verne om og å beskytte barna! Et mål som trolig også langt på vei virket etter sin hensikt, hvilket det også er flere gode grunner til å tro at har vært tilfelle. (Henviser for eksempel til hva som 08.01. 2007 skjedde og videre fort og lett kunne ha skjedd!)
   Det å publisere all saksdokumentasjonen har imidlertid også hatt visse negative virkninger, og da særlig for far Rune L. Hansen, men også for mor Trude Monica

Side 14 av 24:

Hansen. 
   Nå er imidlertid den angjeldende informasjon om saken ifra fars side fjernet ifra Internettet.
   Å ifra Trude Monica Hansen sin side å snakke om "en total mangel på respekt" for barna, sier meget om den meget så frekke, løgnaktige ordbruken ifra Trude Monica Hansen sin side!
   For far Rune L. Hansen har respekt for barnet vært et meget så sentralt, selvfølgelig og viktig anliggende og engasjement i de siste 30 års tid! Hvilket det finnes en hel del dokumentasjon og beviser for. For eksempel et foredrag på en times tid avholdt av ham 16.04. 1994, som ble filmet, under et seminar i regi av Unge Høyre i Sør-Trøndelag. Foredraget høstet utvetydig applaus og godord, og dreide seg sentralt om nettopp respekt for barnet, dets menneskeverd, trivsel og utfoldelse! Foredraget ble filmet, og filmen i digitalt format kan om ønskelig fremlegges som bevis på en dvs-plate for retten. Mange flere beviser og vitnesbyrd fra de siste 30 års tid også om ønskelig. Avis- og radio-intervjuer med far, filmopptak, dagboksnotater, vitner, etc.
   Dette burde være et saksforhold som Trude Monica Hansen egentlig er oppmerksom på og vel vitende om!

   Og påstand 8 ifra Trude Monica Hansen:
   "At mor ønsker at far skal ha samvær med barna, men at det må være i et omfang som barneverntjenesten kan akseptere og at det må være med kontinuerlig tilsyn på grunn av faren for at far ellers ikke vil levere barna tilbake. At far skal ha samvær med tilsyn under hele samværet, 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang."
   Til det er å si, at mor i det heletatt ikke har ønsket at far og barna skal ha samvær og kontakt med hverandre. Dette fremgår med all tydelighet av alt hva som har skjedd i denne saken siden kidnappingen av barna i begynnelsen av april 2008. Dette først og fremst fordi hun vet at barna selv ønsker å være hos far og ikke hos henne, og at hun i så måte har villet og sterkt har forsøkt å "hjernevaske" de til det motsatte. Også fordi hun har forsøkt å tilrane seg en falsk familiestand og økonomisk fordeler.
   Disse forhold, som kan bevises, har hun iherdig forsøkt å holde skjult overfor omgivelsene og barnas nærmeste. Overfor mange også ved å forsøke å gi inntrykk av det motsatte: av at hun for sin del ønsker et likeverdig forhold for far og mor.
   Hun har bevisst og etter forgodtbefinnende brukt selvtekt, falske vitnemål og løgn for å oppnå sine egentlige hensikter.
   Det er så absolutt ikke far som har vært eller er en fare for ikke å hjemføre barna eller for å bortføre de! Det er det bare mor som endog ved gjentagne anledninger har vært og er. Far er en meget lovlydig, ansvarsbevisst, sannferdig og ordholden mann - dog uten å være "firkantet" av seg.
   Iøvrig må det gjøres oppmerksom på at den samværs-ordning som mor Trude Monica Hansen gjør krav om for fars vedkommende om hun tilkjennes den daglige omsorg for barna også er et forsøk på ifra hennes side å bryte og å nekte ethvert samvær mellom barna og far. Det henvises i så måte til hva hun hittil har

Side 15 av 24:

gjort. En samværs-ordning slik hun krever og har lurt retten med på i den midlertidige kjennelsen vil i praksis si ingen kontakt og intet samvær mellom barna og far. En slik samværs-ordning vil være fullstendig uakseptabelt krenkende og uberettiget både for far og for barna! Ikke minst også med hensyn til samværenes smålighet! Og hvilkne signaler skulle vel slikt noe ha sendt til barna, og til omgivelsene!
   Far ønsker derimot av retten å tilkjennes alene den daglige omsorg for de angjeldende barna - eller sammen med Trude Monica Hansen. Og at hun uansett det ene eller det annet skal kunne ha et så godt og likeverdig samvær med barna som hun ønsker.

---

   Når det gjelder de konkrete påstander ifra psykiater Kirsten Westlye som det i tingrettens kjennelse datert 14.07. og 21.08. 2008 refereres til, så kan disse sammenfattes og kortfattet tilbakevises og besvares i følgende punkter:

   1.  Barna "lever alle i en omsorgssituasjon som innebærer mangel på struktur, forutsigbarhet og følelsesmessig trygghet".
   Til dette sier Rune L. Hansen: At det på ingen som helst måte er sant. Og at alt av fakta, kjennsgjerninger, bevis og vitnebyrd i saken og i virkelighetens verden sier på megetsigende vis det motsatte!

   2.  Påstanden om at "barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte" eller på noe som helst vis som er skadelig eller ulovlig er fullstendig usann og løgnaktig! En slik påstand er det ingen som helst holdepunkter for i virkelighetens verden. Bare tvert imot!

   3.  Påstanden om at "barnas far har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især "det offentlige" og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser" og om at han i liten grad evner "å ta hensyn til barnas behov og sette egne behov til side", er i sin helhet fullstendig usann og uten rot eller holdepunkt i virkelighetens verden. Det faktiske forhold er også her det motsatte. Far er en ydmyk og beskjeden, snill, mild, kjærlig, hengiven og hensynsfull far og ektefelle og en mann med et ryddig, saklig og lovlydig forhold til offentlige myndigheter.
   
   4.  Påstanden om at "mye tyder på at barnas mor underkaster seg sin ektefelle, og at hennes muligheter for eventuelt å kompensere for farens skadelige påvirkning er liten" - som er fremsatt av Kirsten Westly etter oppdrag ifra Iren K. Hebnes, er også usann, og inneholder en forutsetning om fars påvirkning som også er usann.
   Det er absolutt ingenting som helst som tilsier at slike påstander er riktige eller sanne. Snarere tvert om.
   Dog er det en realitet at far på så forskjellig vis har vært den ledende og styrende

Side 16 av 24:

impuls i familien, på en positiv og ydmyk måte og til alles glede og tilfredshet - inntil møtet i Vikedal 13.03. 2006 med barneverntjenesten i Vindafjord kommune. Hverken far eller noen i familien iøvrig kan sies å ha vært egoistiske eller utilbørlig kontrollerende av seg. Det er gjensidig respekt, ydmykhet, trivsel og glede som har vært sentrale verdier for familien. Og det er slike verdier både far og mor ivrig og etter evne har gitt av seg selv til fordel for barnas liv, hverdag og fremtid!
   
   5.  Påstanden ifra Westlye / Hebnes om at "foreldrene vil være ute av stand til å samarbeide med barneverntjenesten om evt. hjelpetiltak" - er uhyre frekk og usann! Like så hennes påstand om at barna har en "mangelfull omsorgssituasjon". Og når hun bruker følgende formulering: "For øvrig kan jeg (altså Westlye) heller ikke se hjelpetiltak som kan være egnet til å bedre barnas mangelfulle omsorgssituasjon", så sier en slik formulering mere om Westlye sine mangler enn om familien sine!
   Hva kan vel Kirsten Westlye vite noe som helst om familiens mangler? Hun har aldri som helst nærsagt møtt eller snakket med noen i familien! Og den dokumentasjon hun har hatt tilgang til angjeldende familien og saken har hun som litteratur-kritiker tolket og forholdt seg til på en meget så utilbørlig, frekk og løgnaktig måte! Blandt annet med påstander, usannheter og forhastede slutninger som ikke har noe som helst hold i virkelighetens verden. Dette og hennes rolle i denne saken har tidligere ved flere anledninger i saksdokumentasjonen i denne saken vært omtalt - og påpekt. Og hennes rapport om familien er iøvrig slaktet og omtalt som fullstendig verdiløs og kriminell av Norges antagligvis fremste og mest kompetente sakkyndige på området slike rapporter!
   
   6.  Påstanden om at den av Iren K. Hebnes / barneverntjenesten utnevnte sakkyndige Kirsten Westlye "har vist til at Rune Hansen er uføretrygdet pga schizofreni og at han var innlagt ved psyk. avd. ved Haugesund sykehus i januar 2007 pga dette" er megetsigende tankevekkende - for den som er bekjent med de faktiske forhold. De faktiske forhold fremgår ikke av en slik formulering!
   Det faktiske forhold har tidligere i saksdokumentasjonen i denne saken vært omtalt og påpekt, uten at dette tilsynelatende av retten enda er tatt til etterretning. For her nå meget så kort å oppsummere hovedtrekkene: Rune L. Hansen ble for 30 års tid siden uførepensjonert på grunn av en begrenset i varighet vanskelig periode i sin ungdomstid med basis i at han sterkt mistrivdes ved en videregående internatskole hvor han var elev. En skole-situasjon han følte seg presset inn i av foreldre og omgivelser. Han lukket seg da inn i seg selv og i den klassiske litteraturens verden. Han ble derfor av skolens ledelse oppfordret til å slutte skolen eller evt. også å oppsøke en lege. Hvilket Rune L. Hansen tok til etterretning da han noen få ganger oppsøkte en psykiater i Trondhjem. Hos denne ble han foreslått uførepensjon, med de fordeler og ulemper dette kunne medføre. Forslaget ble av Rune L. Hansen vurdert og betenkt og takket ja til. Psykiateren besørget arbeidet med papirer overfor byråkratiet og Rune L. Hansen fikk deretter

Side 17 av 24:

uførepensjon som innebar faste månedlige utbetalinger ifra det offentlige til ham. Takket være dette forsvant Rune L. Hansens bekymringer og problemer og vanskelige situasjon. Og har aldri siden på noe som helst slags vis vært tilbakevendende. Rune L. Hansen har aldri noensinne siden vært det minste som helst i kontakt med psykiatri, hverken direkte eller indirekte. Bortsett fra da han fullstendig og absolutt grunnløst og ubegrunnet 08.01. 2007 plutselig som lyn ifra klar himmel, til hele familiens og alles forskrekkelse, altså 30 års tid senere, ble hentet av politiet og tvangsinnlagt ved psykiatrisk avd. ved sykehuset i Haugesund under Helse Fonna etter begjæring ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten i samråd med kommunelege Terje Egil Kleiven - samtidig som familien og dens hjemsted og eiendom samme dag ble fullstendig beleiret av politi sammen med Iren K. Hebnes sin barneverntjeneste og andre som også, både da og i de påfølgende dager, grunnløst og ubegrunnet forsøkte å bortføre også barna og mor Trude Monica Hansen!
   Dette er all den faktiske kontakt Rune L. Hansen og hans familie noensinne har hatt med psykiatri! Alt som skjedde for familien den angjeldende dag 08.01. 2008 da dette nevnte skjedde ble det tilfeldigvis og heldigvis gjort lydopptak av, av to lydopptagere, den ene hjemme og den andre båret av Rune L. Hansen. Far Rune L. Hansen gjorde med denne lydopptak av alt hva som skjedde denne dagen og i de påfølgende fem døgn han var tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund! Disse lydopptak ble fremlagt for Haugaland tingrett som Vedlegg 003-001 til Rune L. Hansens prosesskrift datert 13.08. 2008. Disse lydopptak viser og beviser at stort sett det eneste som skjedde under den dramatisk iscenesatte tvangsinnleggelsen i regi av Iren K. Hebnes og under tvangsinnleggelsen utrolig nok dreide seg om å si til Rune L. Hansen at han hvis han og familien tror seg trakassert eller truet av Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i kommunen, så må han være paranoid og schizofren! En følgeseddel instruert av Iren K. Hebnes til kommunelege Terje Egil Kleiven fulgte med far Rune L. Hansen til psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund. Denne er fremlagt for retten som Vedlegg 005-005 til Rune L. Hansens prosesskrift datert 07.08. 2008, og er der også kommentert av Rune L. Hansen. Iøvrig blir denne meningsløse, frekke og krenkende tvangsinnleggelsen i regi av Iren K. Hebnes belyst i flere av saksdokumentene i denne saken. I ettertid har samme Iren K. Hebnes i ond og kriminell hensikt telefonert og gjort henvendelser en rekke steder og løgnaktig sagt at Rune L. Hansen er sinnssyk paranoid scizofren og voldelig og har vrangforestillinger og nylig har vært tvangsinnlagt! (Det henvises i så måte for eksempel til saksøktes Vedlegg 005-006.)
   Disse nevnte forhold sier meget om den trakassering og terror Rune L. Hansen og hans familie har vært utsatt for ifra Iren K. Hebnes og hennes av visse andre - så som psykiater Kirsten Westlye og videre Fylkesnemnda i Rogaland og videre Haugaland tingrett - "hvitvaskede" løgner!
   At slikt noe er fullstendig uakseptabelt kan vel, når fakta er belyst, nærsagt enhver og alle forstå! Og bør også retten både forstå og å ta til etterretning!

Side 18 av 24:


   Og: Etter så mange år som far hver dag i nært samliv med barna og samfunnet skulle Rune L. Hansen altså plutselig oppdaget av Iren K. Hebnes være blitt gal? Eller uoppdaget av alle andre enn Iren K. Hebnes i så mange år, med basis i en fullstendig foreldet gammel diagnose - som allerede den gangen antagligvis eller muligvis var feil!?
   Og som uansett ingen relevans til noe som helst faktisk har i dag!
   Slikt noe burde ha rystet enhver!
   Utrolig enda mere de konsekvensene av slikt noe som både Iren K. Hebnes og motparten ønsker, og påberoper seg! 
   Stort tydeligere kan vel knapt et uhyre forskrekkelig justismord bli?

---

   I tingrettens kjennelse med midlertidig avgjørelse datert 14.07. 2008 refereres også til andre av Fylkesnemndas vurderinger og premisser i skrivet med Fylkesnemndas vedtak.
   Et vedtak som det sies "er basert på at mor har gått til sak mot barnefar med påstand om å få den daglige omsorgen for barna." Og videre: "Fylkesnemnda legger til grunn at hun vil gjennomføre å få medhold i sitt krav" i Haugaland tingrett! Og videre: "Fylkesnemnda vurderer at mor vil kunne gi samtlige barn forsvarlig omsorg dersom hun mottar hjelp fra barneverntjenesten. Dette synspunkt er tuftet på at mor ikke flytter tilbake til far eller at far flytter til mor. Dersom dette skjer er man tilbake til utgangspunktet og betingelsene for omsorgsovertakelsen vil være oppfylt. Det er ikke grunn til å tro at familien vil kunne makte å motta hjelpetiltak dersom far kommer tilbake til familien."

   Dette er mildt sagt forskrekkelige og uakseptable greier ifra Fylkesnemnda!
   Den henviser til en slutning den ikke har fattet, men som den instruerer tingretten til å fatte. Og Fylkesnemnda sier også noe om hvorfor. Et hvorfor som er usant og uakseptabelt, men av tankevekkende interesse!
   Iøvrig er som nevnt også Fylkesnemndas saksbehandling og skriv med fattet vedtak anket inn for tingretten, av far Rune L. Hansen.
   Og dermed hvorfor så ikke likså godt legge fars anke til grunn for tingrettens saksbehandling?
   Fordi Fylkesnemnda på utspekulert vis forsøker å unndra seg en slik ankemulighet?
   
   Fylkesnemnda sier konkret noe om hvilken slutning den hadde kommet til å fatte hvis samlivet mellom far og barna eller samlivet mellom far og mor og barna vil fortsette.
   At den i så fall ville ha gjort en slutning om omsorgovertagelse av barna.
   Med andre ord at Fylkesnemnda i så fall fatter en slik slutning, eller overlater til tingretten å fatte en slik slutning, eller instruerer tingretten, med samtidig fullstendig å se bort ifra reelle ankemuligheter i forhold til Fylkesnemnda!

Side 19 av 24:

Meningen er kanskje at tingretten skal komme en slik eventuell anke i forkjøpet?
   Fylkesnemnda skriv med vedtak er således vel å betrakte som en omsorgsovertagelse hvis - og når - samliv mellom far og mor eller barna videreføres?
   Og dette og hele Fylkesnemndas behandling av saken er som sagt dog anket inn for tingretten.
   Et tilsynelatende kanskje underlig - og rettsstidig - saksforhold? Iallfall vel hvis ikke tingretten forholder seg på rett måte til det?

   Men det verste med Fylkesnemndas saksbehandling, premisser og vurderinger og skriv med vedtak er en rekke forhold, som fremgår av ankeskriv ifra Rune L. Hansen datert 26.08. 2008 - forhold som det fånyttes ble forsøkt gjort oppmerksom på i og til tingrettens forberedende rettsmøte 14.08. 2008 hvor begjæring om ny midlertidig avgjørelse til fordel for barna i saksøktes krav og påstander var fremmet og til behandling!
   Sentralt uakseptabelt og feilaktig er i så måte at såkalt sakkyndig psykiater Kirsten Westlye sin rapport om familien nokså enerådig tillegges vekt og betydning!
   Den bør og kreves ingen som helst vekt eller betydning å ha.
   Og blandt annet og særlig derfor også heller ikke Fylkesnemndas skriv med fattet vedtak.
   Og blandt annet særlig derfor heller ikke Iren K. Hebnes / barneverntjenesten sin begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland.
   Den samme feil som Fylkesnemnda gjorde med hensyn til Westlyes rapport, gjorde nå også tingretten ukritisk og uten forbehold, endog som basis for hele sin saksbehandling!
   Også denne feil bør og kreves snarest rettet opp.

---

VITNER SOM ØNSKES FREMFØRT:

   For fullgodt å få opplyst denne saken og dens aspekter og de faktiske forhold på en solid og optimalt uomtvistelig måte, og for å forsterke og belyse fars påstander og beviser trengs flere vitner. Dette er viktig også på bakgrunn av det underslag av vitner og deres vitnebyrd som skjedde både i Fylkesnemnda og i tingrettens behandling av midlertidige avgjørelser.
   Undertegnede har forsøkt å innskrenke antall vitner. Men det er særlig i de tilfeller i og for retten hvor fars beskrivelser og påstander benektes eller settes i tvil, eller motparten kommer med beskrivelser og påstander som bestrides eller benektes av far, hvor både beviser og vitner av undertegnede ønskes fremført. I tillegg kan også vitner gi sin mere eller mindre verdifulle forklaring og sitt inntrykk og sin oppfatning av saken og av saksforhold. Hvilket blandt annet kan gi et uttrykk for partenes troverdighet i saken. Far ønsker å fremstå som åpenhjertig,

Side 20 av 24:

sannferdig og troverdig. Og ønsker også å påvise at motparten i stor grad og også i vesentligheter har vært og er det motsatte.
   De vitner som foreløbig ifra fars side ønskes ført er særlig med sikte på en mere endelig behandling av saken, men tillegges av far også stor betydning i forhold til en midlertidig behandlig av saken - når særlig en god midlertidig behandling av saken er av så meget stor betydning som nå.
   Fra fars side ønskes derfor ved overprøvelse eller bevitnelse etter ønske og behov fremført følgende vitner:

    01.   Trygve Einar Gjerde, 5440 Mosterhamn. Tlf. 53 42 62 06 og 53 42 04 29. Mobil-tlf.: 93 03 08 03. Mobil Ingrid: 93 40 56 93. Telefaks: 53 42 62 06. -

           Venn av familien. Hjemme hos familien Hansen har Gjerde bistått i samtaler og møter angående familiens problemer. Kan uttrykke seg om inntrykk av barna og hele familien - og også av saksforholdet. 

    02.   Ivar B. Løne, Tjønnegrend, Vinje i Telemark. Tlf. Voss: 56 51 26 69. Tlf. Telemark: 35 07 18 47. -
            Eldre venn av familien som deler deres interesser på mange områder. Han har de senere år vært på flere møter, turer og sammenkomster med familien, i forbindelse med selvberging og gamle kulturtradisjoner, og han har et godt forhold til barna i familien, og også far og mor. Ivar B. Løne er høyt verdsatt og respektert i familien. 

    03.   Anja Maria Veastad og Ove Steinstø, Gamlevegen 17 A, 5563 Førresfjorden. Tlf. mobil: 48 25 50 22. -
            Samboerpar som kan uttale seg om barna og om hele familien. Anja og Ove har vært og er naboer og venner med familien i sommertiden, men også ellers. Anja sin avdøde mor, Tordis, var også en god venn av familien.

    04.   Erik Wiken, Klyvevegen 181, N-5612 Steinstø, Norge. Tlf. 97 65 53 91. -
         
  Nær venn av familien som deler mange av familiens interesser. 

    05.   Aud Signy Jakobsen, Storberget, 2256 Grue Finnskog. Tlf. 62 94 77 62. -
            Venn og bekjent av familien gjennom mange år.

    06.   Marit Bergheim, Røgden Bruk, 2256 Grue Finnskog. Tlf.  -  
           Mor til Aud Signy Jakobsen.

    07.   Else Synnøve Hansen, Nordre Halsetvei 78 A, N-7023 Trondhjem. Tlf. 72 56 17 87. Mobiltlf. 41 65 61 29. -
            Farmor til barna i familien. Hele familien har hatt nær og god kontakt med henne i alle år. 

    08.   Idun Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87. Mobiltlf.: 93 83 88 98. -
            Eldste datter i familien Hansen. Født 16.01. 1988. 

    09.   Trond Høy, Dalanesvegen 110, 5563 Førresfjorden. Tlf. 52 77 30 51. Mob: 95 88 16 68. -
            Venn av far. Lærer. Styremedlem sammen med far i Arborets Venner for Haugalandet. Kan uttale seg om fars forhold til barn og familie, og om far som menneske.

    10.   Martin Thorsen, N-8766 Lurøy. Tlf. 97 98 93 34. -
            Venn av familien. Kan uttrykke seg om barna og om hele familien, og også om

Side 21 av 24:

saksforholdet. -


   11.   Jens Tveit, Svendsbø, pensjonert lærer. N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 91 71. -
           Mellommann mellom familien Hansen og Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon et tidsrom i 2006.

   12.   Bernhard Aran, Strandgt. 20, PB 114, 5501 Haugesund. Tlf. 92 82 64 54. -
           Øyenlege ved Haugesund sykehus. Venn av familien. Kan uttrykke seg om barna og om hele familien. -

  13.   Bernt Ø. Stokke og samboer Hilde K. Vold, tlf. 52 84 29 52, tlf. hytten: 53 76 85 75. -
          Nabofolk. Kan uttrykke seg om hvor positivt de har opplevd og erfart særlig barna i familien. De og deres barn har hatt nokså regelmessig kontakt med barna i familien Hansen, i de siste 3 - 4 år. -

  14.   Ole Kristian Vasstrand, N-5584 Bjoa. Tlf. 53 76 97 70. Mob. 94 81 62 52. Tidligere skogbrukssjefen i Vindafjord. -
          Venn av familien. Kan uttale seg om sitt positive inntrykk av familien og barna. -

  15.   Tore og Vebjørg Lie, Melkeveien 28 A, N-0779 Oslo. Tlf. 22 14 91 77. -
          Venner av far. Kan uttale seg om far som menneske og om kampen og arbeidet far har hatt i forhold til ofre for overgrep ifra den offentlige barneverntjenesten og psykiatri. -
 

--- 

VEDLEGG:

NB:
   Vedlegg 003-001, Hebnes diagnosen, lydopptak, er i fortegnelsen i undertegnedes prosesskriv 13.08. 2008 ved en trykkfeil datert feil. Rett dato skal være 08.01. - 12.01. 2007.
   Og Vedlegg 005-012, Kopi av brev fra Unn Skjærvik er i fortegnelsen i undertegnedes prosesskriv 07.08. 2008 ved en trykkfeil datert feil. Rett dato skal være 21.01. 2007.

   Vedlegg 005-015:  Kopi / avskrift av skriv datert 15.08. 2008 ifra Rolf Jakobsen. -
   Vedlegg 005-016:  Kopi / avskrift av brev datert 19.05. 2008 ifra Aase Marie Kristensen til barnevernet i Vindafjord / Iren K. Hebnes. -
   Vedlegg 005-017:  Kopi / avskrift av brev datert 21.06. 2008 ifra Aase Marie Kristensen til advokat Trond Hjelde. -
   Vedlegg 005-018:  Kopi / avskrift av brev datert 02.09. 2008 ifra Rune L. Hansen til NAV Forvaltning Karmøy. -
   Vedlegg 005-019:  Kopi / utskrift av Dagboksnotater 17.-24.08. 2008 av Rune L. Hansen. -
   Vedlegg 005-020:  Kopi / utskrift av Dagboksnotater 26.-30.08. 2008 av Rune L. Hansen. -
   Vedlegg 005-021:  Kopi / utskrift av Dagboksnotater 01.-11.09. 2008 av Rune L. Hansen. -

Side 22 av 24:

---


 

   *** *** ***    


-  AVSLUTNING  -

   
   Det er med bakgrunn i dette ønskelig å anke Haugaland tingretts kjennelser med midlertidige avgjørelser, med en ny midlertidig avgjørelse før rettens endelige avgjørelse. Til fordel for undertegnedes påstander.
   Flere av de særlige foreliggende grunner for at så bør skje fremkommer.
   Dette vil være til stor fordel og glede for de 6 bortførte barna som dermed kan gjenoppta sitt sedvanlige liv og kjenne seg trygge og glade. Dette er også hva barna selv hele veien underveis i denne saken har gitt uttrykk for at de ønsker. Forhåpentligvis vil dette også være til glede og tilfredshet for barnas mor, som undertegnede og barna ønsker og håper på et optimalt godt forhold til - mest mulig slik det før denne saken har vært, og forhåpentligvis også enda bedre!

   Far vil nedlegge påstand om at han alene skal ha foreldreansvaret for barna.
   Det har i mere enn to års tid vært store og mange problemer med at mor har vært delaktig i foreldreansvaret, så som kidnapping og fangehold og andre former for selvtekt, mishandling, uansvarlighet og lovbrudd.
   Dette har mor om og om igjen vist i sin oppførsel og væremåte og har klart vært meget til skade for barna.
   Dette kan på så forskjellig vis bevises, dokumenteres og bevitnes. Og også 
årsaken, som har vært trakassering, terror, tortur, trusler og forlokkelser ifra Iren K. Hebnes.
   Far iallfall ser derfor ingen annen utvei enn å alene kreve foreldreansvaret.

   Altså med forbehold om ytterligere anførsler og bevistilbud / vitneførsel nedlegges av Rune Leander Hansen etter dette følgende forslag tilPÅSTAND:


   I.   MIDLERTIDIG AVGJØRELSE:

      1.  Far Rune Leander Hansen skal ha det daglige omsorgs-ansvaret for barna
         - Frøydis Hansen, f. 25 12 93,

Side 23 av 24:

         - Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
         - Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
         - Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
         - Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
         - Solborg Sera Hansen, f. 28 02 06 -

      Eller:  Far Rune L. Hansen skal sammen med mor kunne ha det daglige omsorgs-ansvaret for de overnevnte barna.

      2.  Rune Leander Hansen skal alene midlertidig ha foreldreansvaret til barna nevnt under punkt 1.

      3.  Trude Monica Hansen skal optimalt etter eget ønske ha et likeverdig samvær med barna nevnt under pkt. 1 i tilfelle av at far alene midlertidig tilkjennes det daglige omsorgsansvaret for barna nevnt under punkt 1.
      Eller:
 Rune L. Hansen skal optimalt etter eget ønske ha et likeverdig samvær med barna nevnt under pkt. 1 i tilfelle av at mor alene midlertidig tilkjennes det daglige omsorgsansvaret for barna nevnt under punkt 1.

      4.  Retten vurderer hvem som skal ha omsorgen og foreldreansvaret for Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91.
      Eller:  Rune L. Hansen skal ha omsorgen og foreldreansvaret for ham.
      Og:  Gudmund skal kunne ha samvær med barna nevnt under punkt 1 og punkt 5.

      5.  Mor og Rune L. Hansen har sammen den daglige omsorgen for guttebarn født 15.04. 2008 av Trude Monica Hansen. Eller mor alene.

   Og Rune Leander Hansen alene ha foreldreansvaret, eventuelt foreldreansvaret sammen med Trude Monica Hansen, for dette barnet. 


      6.  Rune Leander Hansen og barna nevnt under punkt 1 skal kunne ha samvær med barnet nevnt under pkt. 5.

      7.  Skrivet med fattet vedtak datert 27.06. 2008 ifra Fylkesnemnda i Rogaland erklæres dødt og maktesløst. 

      8.  Begjæringen ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten ifra årsskiftet 2007 / 2008 erklæres som et forsøk på bedrageri. Eller at nødvendige forbehold av retten 
taes i så måte.

      9.  Rapporten om familien Rune og Trude Hansen ifra psykiater Kirsten Westlye erklæres av retten som ugyldig og maktesløs. 

Side 24 av 24:

     10.  Det offentlige betaler sakens omkostninger.


 

   Tindeland, torsdag den 11.09. 2008

   Rune L. Hansen  (+ underskrift)
   Selvprosederende


 Dette ankeskriv med vedlegg leveres i dag Haugaland tingrett i 6 eks. 
---------