-- 20081023-fra-NAV-til-TMH-ang-underholdsbidrag.html  

Kopi / avskrift, RLH 06.09. 2009: Dette brev fikk Rune L. Hansen første gang se fredag 05.09. 2009 da det ankom ham som vedlegg 7 av 7 i brev til ham fra NAV datert 02.09. 2009 ( ekstern ).


Fra:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.
Telefaks: 52048021.
E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Til:
Hansen Trude Monica
Skoglandsveien 108
5514 Haugesund 


          Saksnummer:  0806982   Saksbehandler:  Wenke H. Kyvik   Dato:  23.10.08

Underholdsbidrag

Bidragsmottaker:   Hansen Trude Monica              Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:       Hansen Rune Leander               Fødselsdato:  06.12.1955
Barn:                   Hansen Gudmund Cusanus        Fødselsdato:  10.05.1991
                           Hansen Frøydis                                             25.12.1993
                           Hansen Sofie                                                24.05.1997
                           Hansen Alfredo Ao                                       17.08.1999
                           Hansen Mariel Rose                                      21.12.2001
                           Hansen Urda Lilje                                         14.06.2003
                           Hansen Solborg Sera                                     28.02.2006


NAV Forvaltning
Karmøy viser til ditt brev av 28.09.08. I brevet framkommer det at du ønsker å trekke din søknad om underholdsbidrag og bidragsforskudd. Det vises til at NAV Forvaltning den 23.09.08 fattet vedtak om fastsettelse av underholdsbidrag og bidragsforskudd. Det er utbetalt bidragsforskudd for perioden 01.04.08 til 31.10.08 med kroner 63630,-

Det følger av barneloven § 70 første ledd at barnebidrag i utgangspunktet er et privatrettslig anliggende, og at barnebidrag kan avtales og betales uten at det offentlige blir involvert.
Etter barneloven § 70 første ledd er det ingen begrensninger i avtalefriheten hva angår bidragets størrelse. Ingen kan imidlertid gi avkall på barnets rett til barnebidrag, jf. § 67 første ledd tredje punktum.

Dersom en pensjonist opplyser at han/hun har barn som vedkommende ikke bor sammen med, eller ikke er pålagt bidragsplikt for, må vedkommende alltid dokumentere at vedkommende faktisk forsørger barna, jfr. folketrygdlovens § 3-25. Det følger videre av forskrift gitt med hjemmel i barnelovens § 71 at bidraget ikke skal fastsettes til et lavere beløp.

NAV Forvaltning har ansvar for at barnetillegget i uførepensjonen kommer barna til gode. Det foreligger ingen dokument i saken som tilsier at barnetillegget kommer barna til gode dersom NAV forvaltning stopper innkrevingen av barnebidraget gjennom det offentlige. Det følger videre av barneloven § 67 første ledd tredje punktum at selv du ikke har anledning til å gi avkall på dine barns rett til barnebidrag, jfr. barnelovens § 67, 1. ledd 3. pkt. Innkreving av barnebidrag vil derfor bli krevd inn av Arbeids og Velferdsetatens Innkrevingssentral.


Med vennlig hilsen

NAV Forvaltning Karmøy, bidragsteam

Wenke H. Kyvik
Fagansvarlig barnebidrag/farskapssaker


---