-- 20081214-Svarbrev-til-Haugaland-tingrett-fra-RLH.html  

Kopi / avskrift, RLH, 08.01. 2010: Dette brevet datert 14.12. 2008 avsendt pr. post var håndskrevet, med fengselets kulepenn og papir.    


Side 1:4

Til:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund.
   Fax: 52 70 14 01.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
   Adresse for tiden: Åna fengsel, 4365 Nærbø.

Dato: Søndag 14.12. 2008, Åna.            

Deres referanse: 08-081491TVI-HAUG.

Svarbrev til Haugaland tingrett

   Jeg henviser til deres brev til meg og partene i sak nr. 08-081491TVI-HAUG, datert 07.11. 2008. Et brev dere har sendt til min adresse i Tindeland i Vikebygd samt til Haugesund kretsfengsel. Brevet fremkom til meg først forleden dag, torsdag 11.12. 2008 - altså mere enn en måned efter at det er datert. Det eksemplaret dere har sendt til Haugesund kretsfengsel har enda ikke fremkommet til meg.
   Jeg henviser også til mitt brev datert 27.11. 2008 til Haugaland tingrett, hvor jeg begjærte denne sak samt sak nr. 08-135053TVI-HAUG utsatt i tilsvarende lang tid som jeg har vært og er fengslet - i denne sak nr. 08-160347KST-GULA/AVD1 - 08-174237ENE-HAUG. Disse tre saker for retten inngår i det samme saks-komplekset. Forut for dette har også advokat John Raknes gjort begjæring om utsettelse. Det er omtrent ugjørlig for meg, med eller uten advokat, å forholde meg til disse sakene her ifra Åna fengsel på en saklig og forsvarlig måte.

Side 2:4

   Det sies i deres brev at det er satt av fire dager til hovedforhandling i saken, men at retten finner etter en vurdering at dette er altfor mye tid - og at "saken bør kunne avvikles med god margin i løpet av to rettsdager, men det aksepteres at det settes av en tredje "for sikkerhets skyld"."
   Et slikt syn er motsatt av hva undertegnede har grunn til å anta. Undertegnede hadde tenkt å be om flere dager avsatt til hovedforhandling, flere enn fire. Heller anslagsvis åtte til ti. Fordi saken inngår i et sakskompleks hvor det ifra undertegnedes side er fremsatt mange påstander og forklaringer av vesentlig betydning - som enda av retten ikke er hørt eller estimert, eller som kanskje er betvilt. Og fordi det ifra motparten sin side er fremsatt flere påstander og vitner som ikke er sannferdige, men som om de blir tatt som troverdige eller sannferdige av retten vil kunne komme til å ha veldig ødeleggende konsekvenser for meg og hele min familie - og da særlig barna. Den måte Haugaland tingrett hittil har behandlet denne saken på er veldig forhastet og forfeilet og har vært til skade for hele familien. Om ikke Haugaland tingrett har tid eller vilje til annet enn en overfladisk og forhastet behandling av saken så vil det være urett og til stor skade og ødeleggelse for hele vår familie og også for flere til. Slekt, venner, etc. også ikke minst.
   Mye av de samme grunner, samt for å bevitne min sannferdighet og troverdighet, begjærer undertegnede flere vitner, ikke færre. Undertegnede ønsker solid om omfattende og utvetydig å fremstå som sannferdig og troverdig - særlig hvis retten fortsatt vil komme til å betvile min sannferdighet!
   Videre sies i deres brev følgende, at: "Retten vil også vurdere hvorvidt det er nødvendig å oppnevne sakkyndig til å foreta en utredning i saken i medhold av barneloven § 61, nr. 3, om partenes omsorgsevne og samværskompetanse, og ber om at partene gir en tilbakemelding på sitt syn på dette innen 14.11. 2008."
   Når det gjelder partenes omsorgsevner så vil jeg fastholde - samt henvise til - hva jeg tidligere og underveis i hele saks-

Side 3:4

komplekset skriftlig har sagt innlevert retten. Og de beviser jeg også i så måte har innlevert retten - som viser mine påstanders riktighet. Som de vitner jeg også i så måte har forsøkt å gjøre gjeldende overfor retten. Alt hva som i efterhånd underveis i saks-komplekset har skjedd av fakta har ytterligere og solid vist riktigheten av hva jeg har fremført for retten.
   Når det gjelder den tvil som uberettiget er forsøkt sådd om mine omsorgsevner av Iren K. Hebnes og de som har trodd på - eller av andre grunner har forsøkt å hvitvaske hennes løgner, så henviser jeg til den dokumentasjon som ifra min side er fremlagt skriftlig for retten, hvis riktighet på så forskjellig vis og solid kan bevises også solid ytterligere i stort omfang for retten. Også ved hjelp av de vitner som jeg i så måte forsøker å gjøre gjeldende overfor retten.
   Det vil på bakgrunn av dette ifra min side ikke være akseptabelt at Trude Monica Hansen av retten tilkjennes den daglige omsorg for barna - med eventuelt unntak for Gudmund og Tormod.
   Jeg vet ikke om delt omsorg vil kunne gå i praksis, men det vil kunne være forsøket verdt.
   Uansett er det veldig viktig at barna hverken mister sin far eller mor - og særdeles ekstra viktig for vår familie hvor både far og mor har vært hjemmeværende og alltid sammen med barna i stor trivsel og glede!
   Å stille spørsmålstegn ved fars eller mors samværs-kompetanse for vår familie sitt vedkommende vitner om grov urett eller grov blindhet for de faktiske forhold! Det dreier seg om barn som amtrentlig aldri noensinne i sitt liv har vært syke eller triste - før Iren K. Hebnes og hennes såkalte Barnevern-tjeneste begynte å trakassere

Side 4:4

og å terrorisere familien ifra våren 2006. Barn som aldri noen noensinne har klaget på eller sagt et vondt ord om. Kunnskapsrike, talentfulle, sosiale, robuste, glade og lykkelige barn, trygge, friske og sterke. Rost av enhver og alle! Likesom hele familien. Skal en snakke om samvær for vår familie sitt vedkommende så må et slikt være optimalt likeverdig, av hensyn til ungene og deres ve og vel.
   Mors mangelfulle omsorgsevner vil nokså sikkert kunne oppveies av fars solide og gode omsorgsevner. Samt av at mor får hjelp av de sosiale rettigheter hun har.

   Dette her nu som en kortfattet reaksjon på deres brev, idet jeg samtidig henviser til et helhets-perspektiv på hele saks-kompleksets saks-dokumentasjon og beviser.


Med hilsen ifra

Rune L. Hansen

o-o-o

PS: Fengslet lar meg ikke sende dere dette brevet pr. faks. Det sendes dermed pr. post.
       RLH, 14.12. 2008.

---