-- 20090622-anketilsvar-fra-Trude.html  

KOPI / AVSKRIFT: RLH 02.07. 2009.
RLH, 01.07. 2009: Dette anketilsvar ifra Trudes advokat Trond Hjelde ankom meg pr. post i dag, ifra min advokat Brynjar Meling.


Side 1 av 4:

Fra:
Advokatfirma
Trond Hjelde AS
Medlem av Den Norske Advokatforening
Org. nr. NO 989 132 199 MVA

Haugesund, den 22.06.09

ANKETILSVAR

TIL

GULATING LAGMANNSRETTHaugaland tingretts sak nr. 08-081491TVI-HAUG:

Ankende part:         Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.

Prosessfullmektig:   Advokatfirma Sjødin, Meling & Co. DA
                             v/adv. Brynjar Meling, p.b. 860 Sentrum, 4004 Stavanger.


Ankemotpart:          Trude Monica Hansen, Skoglandsvn. 108, 5514 Haugesund.
Prosessfullmektig:    Adv. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.


**********I.  INNLEDNING.

Det vil prinsipalt bli nedlagt påstand om at anken nektes fremmet, subsidiært at Haugaland tingretts dom stadfestes.


II.  ANKEN NEKTES FREMMET.

I medhold av tvistelovens § 29-13, nr. 2, må anken nektes fremmet.

Når en ser på saksforholdet og de tidligere avgjørelser som foreligger fra så vel Fylkesnemnda, Haugaland tingrett i midlertidige avgjørelser, avgjørelse i hovedsaken (som nå forsøkes anket for lagmannsretten), straffesaken mot den ankende part (som også er påanket til lagmannsretten), må en ut ifra de avgjørelsene som foreligger, kunne konstatere at anken klart ikke vil føre frem.


Side 2 av 4:


Disse avgjørelsene fremlegges som bevis som tilsvar til anken:


Bevis 1:     Fylkesnemndas vedtak i sak nr. 08/015 av 27.06.08.

Bevis 2:     Haugaland tingretts kjennelse i sak nr. 08-081491TVI-HAUG av 14.07.08 mellom de tidligere ektefeller.

Bevis 3:     Haugaland tingretts kjennelse i sak nr. 08-081491TVI-HAUG av 21.08.08 mellom de tidligere ektefeller.

Bevis 4:     Haugaland tingretts kjennelse i sak nr. 08-081491TVI-HAUG av 17.12.08 mellom de tidligere ektefeller.

Bevis 5:     Haugaland tingretts dom i straffesak nr. 08-186361MED-HAUG mot Rune Leander Hansen av 15.01.09.

Bevis 6:     Gulating lagmannsrett kjennelse i sak nr. 09-024646ASK-GULA/AVD1 av 18.02.09 mellom de tidligere ektefeller.

Bevis 7:     Haugaland tingretts dom i sak nr. 08-081491TVI-HAUG av 08.05.09 mellom de tidligere ektefeller.


Samtlige rettsinstanser og dommere som har behandlet denne saken, har aldri vært i den ringeste tvil om at Rune Leander Hansen ikke har omsorgsevne. Dette er også uttrykkelig fastslått i fylkesnemndas avgjørelse, jf. bevis 1.

Det hitsettes følgende fra Fylkesnemndas avgjørelse:

"Fylkesnemnda vurderer at mor vil kunne gi samtlige barn forsvarlig omsorg dersom hun mottar hjelp fra barneverntjenesten. Dette synspunkt er tuftet på at mor ikke flytter tilbake til far eller at far flytter til mor. Dersom dette skjer er man tilbake til utgangspunktet og betingelsene for omsorgsovertakelse vil være oppfylt. Det er ikke grunn til å tro at familien vil kunne makte å motta hjelpetiltak dersom far kommer tilbake til familien."Side 3 av 4:

Barneverntjenesten i så vel Vindafjord kommune som Haugesund kommune har også den klare oppfatning at dersom barna blir boende hos far, vil en måtte gå til sak om omsorgsovertakelse.

Rune Leander Hansen fremholder nå at han går til sakkyndig psykiater Tungesvik.

Den uttalelsen som foreligger fra Tungesvik så langt, er så generell og rund at den overhode ikke gir noen veiledning i denne saken.

Det er psykiater Kirsten Westly som har gitt en utdypende og oversiktlig redegjørelse mht. Rune L. Hansens omsorgskompetanse.

Det fremholdes med styrke i anken at barna har et syn som skulle tilsi at en skal flytte sammen med far. Dette at barna tilsynelatende gir uttrykk for en slik mening må for det vesentligste skyldes at far manipulerer barna fullt og helt.

Det fremgår av uttalelser og vitneforklaring av partenes to eldste barn, Balder og Gudmund.

Nytt vitne for lagmannsretten vil være sønnen Gudmund.

Dersom saken tillates fremmet for lagmannsretten vil dette innebære at familien på nytt utsettes for store belastninger for å tilfredsstille far sin prosessglede. Det finnes ingen saklig grunn for far til å anke denne saken. Han burde heller bestrebe seg på å få etablert et samvær slik tingretten har fastsatt.

Det fremholdes i anken at mor har blitt tilskrevet om samvær. Undertegnede har ikke mottatt kopi av dette brevet.

Far eller hans advokat må for det første før samvær kan finne sted, etablere tilsyn. Det vil da være naturlig at det er far som tar kontakt med Familie- og likestillingsdep. for å få oppnevnt tilsynsfører. Det er selvsagt ikke mors oppgave. Før tilsyn er på plass, kan selvfølgelig ikke samvær finne sted. Far har derfor all oppfordring til å søke dette etablert. Det har han ikke gjort.


III.  SUBSIDIÆRT - HAUGALAND TINGRETTS DOM STADFESTES.

Tingretten har foretatt en riktig bevisbedømmelse og rettsanvendelse.

Far har styrt denne familien etter eget hode og forgodtbefinnende.

Far har diagnosen Scizofreni.

Det kan ikke være særlig tvil om at han har personlighetsavvik langt utenfor det normale.


Side 4 av 4:


At barna fremstår som aldersadekvate og "oppegående", skyldes fullt ut og for det vesentligste mors omsorg for barna.

Så vel de faktiske forhold som rettslige er grundig belyst i tingretten.

Denne vil derfor bli krevet stadfestet.


IV.  VITNEFØRSEL.

De samme vitner som for tingretten vil bli påberopt.

For øvrig vil en føre Irene Hemnes, som er saksbehandler i barneverntjenesten i Vindafjord kommune.

Saksbehandler i barneverntjenesten i Haugesund kommune. Navn blir oppgitt senere.

Partenes fellesbarn Gudmund.


Med forbehold om ytterligere bevistilbud og anførsler nedlegges slik


PÅSTAND:

I.     PRINSIPALT.
        Anken nektes fremmet.

II.   SUBSIDIÆRT.
       Haugaland tingretts dom i sak nr. 08-081491TVI-HAUG stadfestes i sin helhet.Haugesund, den 22.06.09

Trond Hjelde  (+ signatur)
Advokat


Anketilsvaret innleveres tingretten i 4 eksemplar, og sendes i 2 eksemplar til adv. Meling.

Det søkes om fri sakførsel for Trude Hansen. Hun ble gitt fri sakførsel for tingretten.
Egenerklæringsskjema og nødvendig dokumentasjon oversendes.


---