-- 20090721-til-NAV-ang-klage-underholdsbidrag.html  

RLH: Dette brev avsendes pr. telefaks til NAV tirsdag 21.07. 2009.

 

Til:
NAV,
Postboks 2011,
5504 Haugesund.
Telefon: 81581000. Telefax: 52048021.
E-post:  nav.kundesenter.rogaland@nav.no
Internettadresse:  www.nav.no  

Fra:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.
E-post:  hunwww@online.no  


                                                                  Dato: Onsdag 21. juli 2009, Tindeland.
   Jeg henviser til deres saksnummer 0806982 og saksbehandler Thea Birkeland, deres brev datert 07.07. 2009.

   Dere henviser i deres brev til min klage vedrørende underholdsbidrag datert 29.06. 2009.
   Jeg kan ikke se at deres brevsvar datert 07.07. 2009 på noe sett og vis besvarer eller forholder seg til innholdet i min klage. Jeg undrer på hvorfor og hvordan det forholder seg at min klage så fullstendig grundig ikke besvares, men at jeg i steden får respons i form av deres brev datert 07.07. 2009?

   Min klage hverken var eller er en endringssøknad med hensyn til størrelse på bidrag. Om så kan sies.
   Jeg påklager at jeg i det heletatt ble og er ilagt bidragsplikt til Trude Monica Hansen for de barna hun 03.04. 2008 bortførte og fangeholdt. Samt også for guttebarn født omtrent 15.04. 2008, som hun er mor til og jeg far til, samt også for vår sønn Gudmund Cusanus (som iøvrig ble 18 år 10.05. 2009).
   Jeg påklager at jeg uberettiget er ilagt underholdsplikt til Trude Monica Hansen for barna.
   Det at barna 03.04. 2009 lovstridig ble bortførte og fangeholdte medførte ikke, og medfører ikke, at det ansvar jeg har overfor barna og deres liv og hjemsted opphører eller overføres til Trude Monica Hansen.
   Det medførte heller ikke at mine økonomiske utgifter for barna ble mindre. De ble tvert imot, naturlig nok, betraktelig større.
   Bortføringen og fangeholdet av barna medførte for eksempel heller ikke på noen som helst måte at jeg skulle slutte med å opprettholde og å videreføre vårt hjemsted, vår bil, vårt hushold, etc. Jeg skulle selvfølgelig hverken flytte eller slutte å leve eller avslutte mitt ansvar for barna av den grunn. Det har jeg enda heller ikke gjort.
   Jeg påklager derfor at jeg i det heletatt er ilagt bidragsplikt til Trude Monica Hansen for barna, som jeg fortsatt forsørger og har det samme ansvar overfor. Det at de ble, og flere av de enda er, bortførte og fangeholdte reduserer ikke på noe vis mitt ansvar eller min byrde.
   Det er derfor fullstendig uberettiget og forhastet at jeg ilegges underholdsplikt til Trude Monica Hansen for barna.
   Det er dette jeg har klaget på og fortsatt klager på.
   Endog Trude Monica Hansen selv klaget på dette. At hun nu ikke mere innestår for sin klage er en annen sak.
   Jeg har fortsatt underholdsplikt for barna, men ikke til Trude Monica Hansen.
   At barna frarøves sin far, sitt hjemsted, sin skole, sin identitet, sin integritet, sin trivsel og sitt hverdagsliv, eller at jeg som far frarøves barna og dette, er lovstridig og straffbart. Også skade, krenkelser eller medvirkning i så måte er lovstridig. Både i henhold til Menneskerettsloven og Straffeloven.

   Og Menneskerettsloven 
Vedlegg 6 Del 2 Art 5 Punkt 1 og 2, sier for eksempel følgende:
   1.  Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2.  Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning.


   Iøvrig: At jeg i det heletatt i min brev-klage 29.06. 2009 i et avsnitt er inne på det forhold at: "All den stund jeg
likevel har betalt og fortsatt betaler uberettiget underholdningsbidrag" - så siktet dette særlig til hva dere angjeldende disse forhold skrev til meg i deres brev til meg datert 09.10. 2008. Dere skrev der følgende:
   "I forbindelse med forsørgingstillegget ditt ber vi deg sende oss: bekreftende dokumentasjon på forsørgerplikten. / Barnetillegget vil bli holdt igjen inntil NAV mottar gyldig dokumentasjon."
   Dette dere da anmodet om har jeg ikke gjort. Jeg kunne dermed anta at NAV inntil videre tilbakeholdt barnetillegget, og selvfølgelig også eventuelt underholdsbidrag.
   Jeg siktet derfor i nevnte avsnitt til størrelsen på den tilbakeholdte andel av barnetillegget. Mitt forslag til dere var at dere iallfall eventuelt inntil videre avklaring (om nødvendig) tilbakeholdt en mindre andel av barnetillegget i trygden, for i mindre grad å skade våre liv.
   Dette i deres brev 09.10. 2008 var det siste jeg i så måte hørte fra dere, og tok jeg til efterretning. Jeg ble derfor overrasket og forskrekket da jeg i et brev ifra Skatteetaten datert 03.07. 2009 blandt annet fikk opplyst følgende, at:
   
"Ifølge NAV har mor bidragsforskudd for 7 barn nå, da Gudmund har blitt 18 år. Mor har fått bidragsforskudd fra 01.04.2008 og barnetrygd for 7 barn samt utvidet barnetrygd som enslig forsørger fra 01.04.2008."
   Denne opplysning ifra Skatteetaten får meg til å undres over hva som har skjedd!?
   Her er det tydeligvis urettmessigheter ute og går! Hva har skjedd?

   Jeg forventer nu at det ifra deres side blir ryddet opp i disse saksforhold, og at jeg i det videre vil få en ryddig redegjørelse for saksforholdet, også med hensyn til hva som har skjedd. Og at min klage og hva den innebærer på en ryddig, saklig og lovlig måte taes til efterretning.
   Skulle det være uklarheter eller mangelfulle opplysninger eller annet med hensyn til hva jeg har fremført forventer jeg at dere på ryddig og saklig vis gjør meg oppmerksom på dette.

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


PS:
   Dette brev avsender jeg også kopi av, til
- Min advokat 
Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
- Og til min datter Frøydis Hansen sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  


---