-- 20090727-det-rette-fokus-enda-noe-mere.html  

   Det rette fokus, enda noe mere

RLH pr. 27.07. 2009 /


   Med hensyn til de 8 punkter foreløbig angitt som det rette fokus i forhold til anken, har jeg herunder gjort noen endringer / tilføyelser i punkt 8, så det hele blir omtrent slik:

1.      Barnas ønsker, behov og rettigheter er ikke hensyntatt. Samtlige av de angjeldende barna har ønsker, behov og rettigheter som far trygt og godt begjærer og besørger ivaretatt, men som motparten ikke begjærer eller besørger ivaretatt.

2.      Det foreligger ikke de mangler ved fars psykiske helse, som det er anført fra motpartens side.

3.      Å bli hos far, er for barna det som er nærmest opp til det som de er vant til og har krav på, og er på alle måter i forhold til omstendighetene og deres trivsel, utfoldelse, muligheter og fremtid optimalt. Også i forhold til optimalt å kunne ha kontakt og samvær med den andre av foreldrene og resten av familien. Ikke minst i forhold til ikke å bli frarøvet far, mor, søsken, slekt, venner, hjemsted, miljø, skole, trivsel, trygghet, integritet og identitet.

4.      Motpartens handlinger er ikke styrt ut i fra eget ønske eller oppfatning for barnas eller familiens beste, men frykt i forhold til en pågående konflikt med barnevernet - og ønske om å gjøre barna til sin økonomiske inntektskilde. Motpartens psykiske og moralske svakheter, som barna er skadelidende under, er ikke hensyntatt. Hennes ønske om å ha barna i sin nærhet gir seg mange egoistiske, lovstridige og umoralske uttrykk. Dette har skadet og skader både far, barna og familien.
   Iøvrig har motpartens advokat, Trond Hjelde, i hele saks-komplekset hatt som politikk å fremme barnevern-tjenesten i Vindafjord sine uberettigede ønsker og usanne påstander om familien, for med den metode å vinne saken for mor. Mor har grovt imot bedre vitende latt ham gjøre dette og latt seg styre og true av ham, til stor skade for barna, far og familien. Advokat Trond Hjelde har således i realiteten arbeidet for barnevern-tjenesten i Vindafjord. Og også i forhold til Trude kjørt sitt eget løp. Han sjikanerer, latterliggjør og håner de største verdier, som om det er en lek og ubetydeligheter det hele dreier seg om. Han latterliggjør, håner og sjikanerer også far og barna, som om det hele var og er en lek og uten særlig alvor, i det som faktisk i realiteten er meget så alvorlig. Advokat Hjelde har styrt og styrer Trude nokså fullstendig, efter eget hode og forgodtbefinnende - til stor skade og ødeleggelse for hele familien og hver enkelt i familien, og til stor skade i forhold til lov og rett og samfunn. Trude følger redd, slavisk og fristet advokat Trond Hjeldes oppskrift. Som en marionett, som en dukke. Han styrer Trude med frykt, løgn og fristelser. (Frykten og løgnene m.h.t. barna og saken, og fristelser m.h.t. "selvstendighet og uavhengighet" og barna som økonomisk inntektskilde.) Det er en slik vill-ledende, ødeleggende kraft Trude motstrebende, skremt, fiksert og forlokket har byttet ut sin ektefelle og sin familie med.

5.      Fars rettigheter, behov og ønsker er ikke hensyntatt. Far ønsker og sikrer derimot mors rettigheter, behov og ønsker hensyntatt.

6.      Dommen er lovstridig og ulovlig.

7.      Det er absolutt ingenting som helst av fakta som berettiger at barna frataes sin far og at far frataes sine barn.
   Far fortjener heder og ære for alltid på alle vis å ha vært - hvilket han fortsatt er - en særdeles god, kjærlig, hensynsfull, frodig, solid og ansvarsfull far for barna.

8.      Det kan solid og uomtvistelig bevises at Trude Monica Hansen og hennes advokat Trond Hjelde hele veien i denne saken og i saks-komplekset kun har vunnet frem i kraft av uhyre frekke løgner.
   Mens Rune L. Hansen hele veien har vært sannferdig, tålmodig og hensynsfull. Han og de fleste av barna er dog enda ikke blitt hørt eller tatt på alvor, heller ikke hypotetisk, av de som med makt har truffet avgjørelser i forhold til familien.
   Situasjonen har sånn sett vært fullstendig diskriminerende, tendensiøs, ensidig, ensporet og favoriserende. Uten likhet for loven, uten at tvil har kommet ham og barna til gode, og uten at beviser eller argumentasjon har vært gransket.
   For her å nevne et eksempel, som om ønskelig omfattende og solid kan bevises. Hennes brev datert 14.05. 2008 til Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord. Brevet, et alvorlig saksanliggende i sitt innhold, er fullstappet av løgner, lureri, underkastelse, tiggeri og svindel. Brevet avsluttes med underskrift ifra flere, navnlig Åse Kristensen (Lygrepollen), Arne og Liv Grethe Ødegård (Skjold), Ingunn Elise Ness (Stavanger), Tove Fagerhøy (Hakadal) og Aud Signy Jakobsen (Grue Finnskog). Hun skriver, at: "Disse kjenner til barna og meg, innholdet i dette dokument, vår tidligere og vår nye livssituasjon og de støtter oss i det som her er fremlagt."
   Skriver hun. Dog er det faktiske forhold, at de av henne nevnte enten hverken kunne, kan eller vil støtte henne i hva hun i brevet fremfører. (I et annet skriv for retten har hun iøvrig løgnaktig hevdet at endog barnas farmor støtter henne.)
   Dog sender hun en kopi av brevet til  Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland, og til Grue lensmannskontor og til Grue kommune barnevern-tjeneste. Samme brev var Bevis nr. 1 av 2, i prosesskrift datert 15.05. 2008 til Fylkesnemnda i Rogaland ifra hennes advokat Trond Hjelde. Hennes Bevis nr. 2 av 2, i samme prosesskrift datert 15.05. 2008, var også et falsum, underskrevet 22.04. 2008 av de tre eldste barna, Balder, Idun og Gudmund - av henne lurt til å tro de måtte underskrive (for å redde de yngre barna), uten at de visste hva de egentlig underskrev på. 
   (Samme 15.05. 2008 sender hennes advokat Trond Hjelde et brev til Iren K. Hebnes, hvor han ber henne om å besørge økonomi for Trudes bortføring og fangehold av barna, i form av direktiv til Folkeregisteret og NAV / Trygdeetaten.) 
   I en uhyre løgnaktig Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning datert 26.05. 2008 til Haugaland tingrett, hvor hun krever alene omsorgen og foreldreansvaret for barna, skriver hennes advokat Trond Hjelde usant blandt annet at "alle barna støtter" Trude Monica Hansen. Det nevnte skriv datert 22.04. 2008 underskrevet av de tre eldste barna vedlegger han som Bevis nr. 3 i sin Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning. I et tilsvarende målrettet prosesskriv samme 26.05. 2008 til Fylkesnemnda skriver han blandt annet likså frekt og usant, at: "Det er ingen tvil om at partenes barn støtter mor fullt og helt."
   Uhyre frekke, bevisste løgner hele veien. Mange flere kan om ønskelig nevnes, utdypes og avsløres. Alt det vesentlige ifra hennes side fremlagt for retten. Iøvrig i saks-komplekset er et særtrekk hennes ustabilitet, skiftningene frem og tilbake også med hensyn til hva hun fremfører som fakta, overfor omgivelsene ofte efter øyeblikkenes forgodtbefinnende og vekslende mellom motsatte ytterpunkter. Dette utnytter hun til stadighet frekt og freidig for å lure andre, uten hensyn til fakta og sannhet. Dette fikk hun for eksempel også lurt Balder og Gudmund med på, for liksom å redde barna ifra Iren K. Hebnes, i sin vinnings hensikt. 

---
   Alt hva som i disse ovenstående 8 punkter er sagt, kan omfattende og grundig bevises og bevitnes.

---