-- 20090809-klage-til-skatteetaten-fra-rlh.html  

RLH:  Avsendes pr. e-post 09.08. 2009. Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no  

Til:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103,
4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Tlf. sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51917301

Dato: 09.08. 2009, Tindeland.


Kopi tilsender jeg:
- Min advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
- Min datter Frøydis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  Klage på beregnet skatt for 2008

   Jeg henviser til min telefon-samtale med Skatt vest / Skatteetaten i Vindafjord 29.06. 2009 og 01.07. 2009.
   Jeg henviser videre også til innholdet i min skriftlige brev-klage datert 14.07. 2009 til Skatteetaten (ang. bostedssak). Og til min øvrige korrespondanse med Skatteetaten angående det samme saks-komplekset. F. eks. mitt brev datert 08.06. 2009. Som fremgår av denne dokumentasjon har jeg og mine barn vært utsatt for uhyre grov kriminell virksomhet, som enda er pågående. Det fremgår av denne dokumentasjon også at både Skatteetaten og NAV er på noe slags vis involvert i denne kriminelle virksomhet, - hvordan er enda uavklart.

   Jeg har i forutgående år fått igjen skattepenger, så jeg undret på hvorfor annerledes nu for år 2008. Jeg telefonerte 29.06. 2009 derfor og snakket med Ligningskontoret / Skatt vest i Ølen i Vindafjord for å spørre om hva som kan være forklaringen på denne overraskelsen.
   Hun jeg snakket med sa at hvis jeg forsørger barn skal jeg stå i skatteklasse 2 og ikke 1, men at jeg for år 2008 står oppført i skatteklasse 1. Hvilket utgjør en forskjell på nær oppmot ti tusen kroner. Hun spurte om jeg forsørget barn i år 2008 og jeg sa ja, men at de var bortførte i deler av året. Hun spurte om barna står oppførte på min adresse i Folkeregisteret, og jeg sa ja. Hun fant ikke forklaringen nu, men sa hun onsdag kan se nærmere på saken og da telefonere meg tilbake, hvilket jeg takket for. Hun telefonerte meg tilbake 01.07. 2009 og sa at forskjellen for år 2008 i forhold til forutgående år først og fremst skyldes at skatteklasse 1 er angitt (av hvem?) for år 2008 og at dette gir en forskjell på omtrent ti tusen kroner. Men at den som forsørger barn eller som er gift med en kone med liten eller ingen inntekt skal stå i skatteklasse 2. Hun sa det beste ville være om jeg sender en skriftlig klage før 10. august 2009, og at den kan sendes til skattvest@skatteetaten.no  Jeg sa at det skal jeg gjøre. Og det er hva jeg hermed gjør nu.

   Jeg fikk 27.06. 2009 tilsendt fra Ligningskontoret / Skatt vest i Ølen i Vindfjord kommune en Utskrift av ligningen for år 2008, som sier at summen av min personinntekt og alminnelig inntekt for år 2008 var 392 788 kroner og at jeg har en nettoformue på 77 205 kroner. Og et brev ifra Vindafjord skatteoppkreverkontor hvor det står at jeg befinner meg i skatteklasse 1 og skal betale 11 590 kroner i restskatt. Og at beregningsgrunnlaget er 303 992 kroner - hvorav det i inntektsskatt skal gå 35 264 kroner til Staten (fellesskatt) og 38 976 kroner til Vindafjord kommune og fylket.

   Problemet er at NAV uberettiget beslaglegger det meste av min inntekt (trygd). Jeg henviser for nærmere informasjon om dette også til mitt brev datert 21.07. 2009 til NAV, som jeg her nu vedlegger som Vedlegg 001.

   Trygde-utbetalingen ifra NAV til meg ble engang i 2008 av visse enda ikke klargjorte grunner nedsatt først til netto omkring ti tusen kroner måneden, derefter engang i 2009 til netto 8 608 kroner måneden. Hverken nok igjen for meg alene til å leve av eller for å opprettholde mitt og barnas hjemsted. 
   Oppå det hele nu et overraskende krav ifra Skatteetaten om at jeg skal betale restskatt på nær tolv tusen kroner for år 2008. Og at jeg av meg ukjente og uberettigede grunner er omplassert til skatteklasse 1.

   Et ødeleggende, uberettiget og lovstridig angrep på meg og barna ifra NAV sin side. Forårsaket av hva og hvem?
   Og er Skatteetaten på noe slags vis involvert i dette?
   Hva som har skjedd er uansett entydig av stor interesse og betydning for meg og mine barn.

   Alt hva Skatteetaten har gjort og gjør i forhold til dette saks-komplekset vet jeg enda ikke.
   Feil ser jeg dog begått, også i forhold til beregnet skatt for år 2008 for meg.
   Et spørsmål i denne sammenheng er videre hvem som foreløbig og videre skal bære skadene og utgiftene for meg og mine barn forårsaket av NAV?
   Og hva med Skatteetatens rolle og avgjørelser i forhold til dette, og i forhold til hele saks-komplekset?

   På grunn av NAV sin uberettigede beslagleggelse av det meste av min inntekt står og går min økonomi og dens saldo, og visse aspekter av min og barnas rettssikkerhet, nu enda på minus-siden. Ikke minst i år.
   Noen avklaring vedrørende dette ifra NAV har jeg enda ikke fått.
   Om Skatteetatens angjeldene krav på restskatt hadde vært berettiget så har jeg dog, som dere nok forstår, ingen økonomi til å kunne betale et slikt krav.
   
   Helt hvordan det vil være rett og riktig at Skatteetaten rydder opp i dette vet jeg enda ikke.
   Men jeg håper med dette at dere tar denne min klage til efterretning og gjør et godt og ikke forhastet forsøk i så måte, og at jeg i denne forbindelse vil få høre nærmere ifra dere.


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


Vedlegg:
   - Vedlegg 001: Brev-klage datert 21.07. 2009 til NAV ifra Rune L. Hansen. (20090721-til-NAV-ang-klage-underholdsbidrag.html)--- --- --- Vedlegget /

-- 20090721-til-NAV-ang-klage-underholdsbidrag.html  

RLH: Dette brev avsendes pr. telefaks til NAV tirsdag 21.07. 2009.

 

Til:
NAV,
Postboks 2011,
5504 Haugesund.
Telefon: 81581000. Telefax: 52048021.
E-post:  nav.kundesenter.rogaland@nav.no
Internettadresse:  www.nav.no  

Fra:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.
E-post:  hunwww@online.no  


                                                                  Dato: Onsdag 21. juli 2009, Tindeland.


   Jeg henviser til deres saksnummer 0806982 og saksbehandler Thea Birkeland, deres brev datert 07.07. 2009.

   Dere henviser i deres brev til min klage vedrørende underholdsbidrag datert 29.06. 2009.
   Jeg kan ikke se at deres brevsvar datert 07.07. 2009 på noe sett og vis besvarer eller forholder seg til innholdet i min klage. Jeg undrer på hvorfor og hvordan det forholder seg at min klage så fullstendig grundig ikke besvares, men at jeg i steden får respons i form av deres brev datert 07.07. 2009?

   Min klage hverken var eller er en endringssøknad med hensyn til størrelse på bidrag. Om så kan sies.
   Jeg påklager at jeg i det heletatt ble og er ilagt bidragsplikt til Trude Monica Hansen for de barna hun 03.04. 2008 bortførte og fangeholdt. Samt også for guttebarn født omtrent 15.04. 2008, som hun er mor til og jeg far til, samt også for vår sønn Gudmund Cusanus (som iøvrig ble 18 år 10.05. 2009).
   Jeg påklager at jeg uberettiget er ilagt underholdsplikt til Trude Monica Hansen for barna.
   Det at barna 03.04. 2009 lovstridig ble bortførte og fangeholdte medførte ikke, og medfører ikke, at det ansvar jeg har overfor barna og deres liv og hjemsted opphører eller overføres til Trude Monica Hansen.
   Det medførte heller ikke at mine økonomiske utgifter for barna ble mindre. De ble tvert imot, naturlig nok, betraktelig større.
   Bortføringen og fangeholdet av barna medførte for eksempel heller ikke på noen som helst måte at jeg skulle slutte med å opprettholde og å videreføre vårt hjemsted, vår bil, vårt hushold, etc. Jeg skulle selvfølgelig hverken flytte eller slutte å leve eller avslutte mitt ansvar for barna av den grunn. Det har jeg enda heller ikke gjort.
   Jeg påklager derfor at jeg i det heletatt er ilagt bidragsplikt til Trude Monica Hansen for barna, som jeg fortsatt forsørger og har det samme ansvar overfor. Det at de ble, og flere av de enda er, bortførte og fangeholdte reduserer ikke på noe vis mitt ansvar eller min byrde.
   Det er derfor fullstendig uberettiget og forhastet at jeg ilegges underholdsplikt til Trude Monica Hansen for barna.
   Det er dette jeg har klaget på og fortsatt klager på.
   Endog Trude Monica Hansen selv klaget på dette. At hun nu ikke mere innestår for sin klage er en annen sak.
   Jeg har fortsatt underholdsplikt for barna, men ikke til Trude Monica Hansen.
   At barna frarøves sin far, sitt hjemsted, sin skole, sin identitet, sin integritet, sin trivsel og sitt hverdagsliv, eller at jeg som far frarøves barna og dette, er lovstridig og straffbart. Også skade, krenkelser eller medvirkning i så måte er lovstridig. Både i henhold til Menneskerettsloven og Straffeloven.

   Og Menneskerettsloven Vedlegg 6 Del 2 Art 5 Punkt 1 og 2, sier for eksempel følgende:
   1.  Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2.  Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning.

   Iøvrig: At jeg i det heletatt i min brev-klage 29.06. 2009 i et avsnitt er inne på det forhold at: "All den stund jeg likevel har betalt og fortsatt betaler uberettiget underholdningsbidrag" - så siktet dette særlig til hva dere angjeldende disse forhold skrev til meg i deres brev til meg datert 09.10. 2008. Dere skrev der følgende:
   "I forbindelse med forsørgingstillegget ditt ber vi deg sende oss: bekreftende dokumentasjon på forsørgerplikten. / Barnetillegget vil bli holdt igjen inntil NAV mottar gyldig dokumentasjon."
   Dette dere da anmodet om har jeg ikke gjort. Jeg kunne dermed anta at NAV inntil videre tilbakeholdt barnetillegget, og selvfølgelig også eventuelt underholdsbidrag.
   Jeg siktet derfor i nevnte avsnitt til størrelsen på den tilbakeholdte andel av barnetillegget. Mitt forslag til dere var at dere iallfall eventuelt inntil videre avklaring (om nødvendig) tilbakeholdt en mindre andel av barnetillegget i trygden, for i mindre grad å skade våre liv.
   Dette i deres brev 09.10. 2008 var det siste jeg i så måte hørte fra dere, og tok jeg til efterretning. Jeg ble derfor overrasket og forskrekket da jeg i et brev ifra Skatteetaten datert 03.07. 2009 blandt annet fikk opplyst følgende, at:
   "Ifølge NAV har mor bidragsforskudd for 7 barn nå, da Gudmund har blitt 18 år. Mor har fått bidragsforskudd fra 01.04.2008 og barnetrygd for 7 barn samt utvidet barnetrygd som enslig forsørger fra 01.04.2008."
   Denne opplysning ifra Skatteetaten får meg til å undres over hva som har skjedd!?
   Her er det tydeligvis urettmessigheter ute og går! Hva har skjedd?

   Jeg forventer nu at det ifra deres side blir ryddet opp i disse saksforhold, og at jeg i det videre vil få en ryddig redegjørelse for saksforholdet, også med hensyn til hva som har skjedd. Og at min klage og hva den innebærer på en ryddig, saklig og lovlig måte taes til efterretning.
   Skulle det være uklarheter eller mangelfulle opplysninger eller annet med hensyn til hva jeg har fremført forventer jeg at dere på ryddig og saklig vis gjør meg oppmerksom på dette.

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


PS:
   Dette brev avsender jeg også kopi av, til
- Min advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
- Og til min datter Frøydis Hansen sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  


---