-- 20091002-fra-Gulating-lagmannsrett-til-adv-Hjelde-ad-anke-tilsvar.html  

Kopi / avskrift: RLH. Dette brevet ankom meg pr. post 03.10. 2009. Og en kopi pr. e-post 
i pdf-format ( ekstern. ) fra advokat Brynjar Melings kontor.  

Fra:
Gulating lagmannsrett,
Postboks 7414,
5020 BERGEN

Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

Vår referanse:  09-104084ASD-GULA/AVD1          Dato:  02.10.2009


Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen

Vedlagt oversendes kopi av rettens brev til advokat Trond Hjelde til orientering.


Gulating lagmannsrett  (+ stempel)

Signy Larsen  (+ underskrift)
saksbehandler

---

VEDLAGT:


KOPI
Fra:
Gulating lagmannsrett,
Postboks 7414,
5020 BERGEN

Dok 21                    

Til:
Advokat Trond Hjelde
Advokatfirma Trond Hjelde AS
Postboks 267
5501 HAUGESUND

Vår referanse:  09-104084ASD-GULA/AVD1          Dato:  02.10.2009

Forkynning av anke over beslutning og frist for tilsvar
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vedlagte anke av  forkynnes herved for Trond Hjelde, på vegne av ankemotparten, mot erkjennelse etter domstolloven § 193, jf. § 179.

Ankemotparten bør i et skriftlig forberedende tilsvar nevne de bevis som vil føres, hva som vil godtgjøres ved dem, og hvordan bevisene bør føres.

Tilsvaret sendes til Gulating lagmannsrett og må være retten i hende eller postlagt senest 1 uke (7 dager) dager etter at ankeerklæringen er forkynt.

Skriftlig tilsvar bør gis i minst fire likelydende eksemplarer. Har motparten advokat som prosessfullmektig, inngis tilsvaret i ett eksemplar til retten, mens to eksemplarer sendes direkte til motparten.

Vil ankemotparten imøtegå anken med noe som ikke er gjort gjeldende før, eller som er forkastet eller ikke er avgjort i den dom som er påanket, bør dette nevnes i tilsvaret.

Har ankemotparten innsigelser å gjøre mot at saken blir fremmet, må disse komme fram før tilsvarsfristen er ute.

Prosessfullmektigen bes vedta forkynning av anken og straks sende vedlagte svarslipp tilbake.


Gulating lagmannsrett

Berit Moldskred Mo  (+ underskrift)
lagdommer

Kopi:  Ankende part

---


 
Gulating lagmannsrett,
Postboks 7414,
5020 BERGEN
E-post:  gulating.lagmannsrett@domstol.no  
Saksbehandler:  Wibecke S Onarheim
Telefon 55699532
Besøksadresse: Bergen tinghus, Tårnplassen 2
Sentralbord Bergen 55699500, Stavanger 51899880
Telefaks 55699501
Ekspedisjonstid: 0830-1500
Internett:  http://www.domstol.no/gulating/  

---