-- 20091012-til-NAV-Klageinstans-fra-RLH.html  Til:
NAV Klageinstans Vest
Postboks 6245, Bedriftssenter
5893 Bergen

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

            Dato: mandag 12.10. 2009, Tindeland.

   Bemerkninger pr. 12.10. 2009 ang. NAV klagesak

   Jeg henviser til et brev til meg datert 30.09. 2009 ifra NAV Forvaltning Karmøy ved Thea Birkeland.
   Hennes brev var vedlagt en kopi av et Oversendelses-brev ifra henne datert samme 30.09. 2009 til NAV Klageinstans Vest.

   Hun sier at dere, NAV Klageinstans Vest, er rette vei å gå for å protestere på hennes saksbehandling, og det er vel derfor hun med sitt brev oversender saken til bedømmelse hos dere.
   Hennes Oversendelses-brev til dere er et vitnesbyrd om lovstridig saksbehandling og vurderinger som ikke er holdbare og som ikke ikke stemmer med de faktiske forhold. Hennes saks-fremstilling er dermed egnet til å videreføre urett.
   Dette er forhold som det på sin plass at det reageres på.

   Hun sier at "
Problemstillingen i denne saken er om klagen er framsatt innenfor klagefristen."
   Men hvordan kan vel dette være noen som helst slags problemstilling i saken?
   Min kone Trude Monica Hansen trakk i et brev datert 28.09. 2008 klart og tydelig tilbake sitt krav om Underholdsbidrag. Et krav som iøvrig i utgangspunktet var og er uberettiget og lovstridig fremsatt.
   Dermed trengte jo ikke jeg å tenke på den saken mere.
   Jeg og Trude trengte dermed ikke engang å ferdiggjøre eller avsende til dere den skisse til klage som vi egentlig datert 11.10. 2008 tenkte å tilsende dere.
   Vi kunne iallfall først forvente et nytt brev ifra dere. Noe slikt kom ikke meg i hende. Ikke før omtrent et år senere, da jeg fredag 05.09. 2009 fikk se et brev fra NAV til Trude angjeldende dette, da det ankom meg som vedlegg 7 av 7 i et brev til meg fra NAV datert 02.09. 2009.
   Jeg fikk jo dessuten et brev datert 09. oktober 2008 ifra NAV Forvaltning Karmøy om at Barnetillegget i min uføretrygd - og vel dermed såkalt forsørgertrekk / underholdningsbidrag for barna - tilbakeholdes av NAV inntil jeg tilsender NAV bekreftende dokumentasjon på forsørgerplikten. Dette at NAV kunne og ville tilbakeholde Barnetillegget i trygden inntil videre passet egentlig både meg og Trude nokså bra og tok vi til efterretning.

   Som om ikke dette i overflod er nok så kan jeg jo også igjen nevne og omtale følgende forhold nærmere for dere, som for mitt vedkommende skjedde tirsdag 21.10. 2008:
   Denne tirsdag 21.10. 2008 formiddag ble jeg anholdt og rett efterpå satt i isolasjon i glattcelle i to og et halvt døgn, av politiet i Vindafjord kommune. Efter to og et halvt døgn omtrent uten søvn, mat og drikke, ble jeg uflidd, stinkende av dårlig ånde, svette og urin, bragt inn til Haugaland tingrett som efter et nytt opphold i glattcellen avsendte meg som en ristende pakke med håndjern på bak i en politibil til et av landets verste og strengeste fengsler, hvor jeg i samme avdeling som straffedømte ble sittende isolert ifra resten av samfunnet og andre mennesker i nær fem måneder, frem til 12. mars 2009. I det store og hele i realiteten også nektet og fratatt muligheter også for telefonering og brev-skriving.
   Den elendigheten og nød jeg der ble utsatt for skal jeg her ikke utbrodere. Og jeg satt der fullstendig uskyldig og uforskyldt, og forventet med rette hver time og hver dag og stund å straks bli sluppet løs.
   Hvordan skulle jeg der og da kunne ha tatt kontakt med NAV, - om jeg hadde hatt grunn for det?!
   Iøvrig vil jeg i samme åndedrag nevne, fordi dette også har en viss sammenheng med saken, at det var Trude som med en løgnaktig påstand forårsaket at jeg uskyldig ble fengslet. Denne sin løgnaktige påstand og strategi ble hun 15.10. 2008 impulsert til av sin advokat Trond Hjelde i Haugesund.
   Angjeldende hvorfor så ifra hennes side ble gjort så kan dette også ha sammenheng med saken.
   Hun kunne for eksempel eller blandt annet ved å fangeholde meg ytterligere og lengre og mere i sin helhet og sikrere fangeholde barna. Hvilket var faktisk og i sin konsekvens også hva som skjedde.

   Selvfølgelig ville jeg ha klaget, om det var grunn for det. Og om det i tillegg til å ha vært grunn for det også hadde vært mulighet for det.
   Denne selvfølgelighet fremgår ifra begynnelsen av all min korrespondanse med NAV.

   Straks og umiddlbart det var grunn for det og mulighet for det innleverte jeg klage og protest til NAV.
   Jeg hverken burde eller kunne ha gjort det annerledes eller tidligere!

   Og jeg kunne hverken ane, forutse eller vite noe om hva som skjedde bak min rygg mens jeg satt i fengselet. Og hva skjedde egentlig? Og ifra hvem sin side? Disse spørsmål vet jeg ikke om jeg enda har fått et klart og tydelig nok svar på. Og har jeg efterspurt et svar på.

   Dette overstående er en side og et aspekt av saken.
   Iøvrig reagerer jeg med forskrekkelse på at NAV ved Thea Birkeland betegner meg som "bidragspliktige" og Trude som "bidragsmottager".
   Trude flyttet hjemmenfra 03.04. 2008. Det gjorde imidlertid på ingen som helst måte barna. De ble flyttet dithen, lovstridig og imot sin vilje og uten mitt samtykke og imot min vilje. Barna har hele tiden bodd fast og hatt sin adresse her hvor også jeg bor og har min adresse, her hvor vi faktisk har vårt hjemsted. Vårt eneste hjemsted. Også i henhold til Menneskerettsloven (1999), Straffeloven, Barneloven (paragraf 36) og Folkeregisteret. Og jeg har alltid med alle midler forsørget og hatt omsorg for barna. Enda mere efter bortføringen og fangeholdet av barna. Som for flere av barna sitt vedkommende enda pågår.
   Jeg har alltid og hele tiden brukt barnetillegget i trygden og mere til for barna! Ingenting har endret dette.
   Trude var den som flyttet hjemmenfra, og som jeg kan kreve Underholdsbidrag fra.
   Barna bor fortsatt her hjemme. Vi bor her sammen. Også i henhold til loven. Og jeg forsørger de. Her hvor vi sammen har skapt og har vårt hjemsted og vår eiendom, vår trivsel og utfoldelse. Ingenting kan berettiget frata oss dette. Fem av de er imidlertid enda, siden 21.10. 2008, bortførte og fangeholdte av Trude. Hvilket imidlertid ikke berettiger Trude til å motta Underholdsbidrag fra meg til seg for de angjeldende fem barna.
   At hun tror seg å være alenemor for de fem barna eller noen av barna, eller at hun tror seg at de ikke mere bor hjemme, eller at hun tror seg at jeg ikke mere forsørger de, er en feilaktig forestilling hun eller noen eventuelt har. Hun har hatt en slik feilaktig forestilling siden hun bortførte barna.
   Men at NAV kan ha en slik feilaktig forestilling har jeg vanskelig for å tro? Og hva kan i så fall en slik feilaktig forestilling ifra NAV sin side bero på? At det var hun og ikke jeg som først søkte om Underholdsbidrag for barna? Eller hva?
   Trenger jeg plutselig derfor å dokumentere at jeg faktisk forsørger barna?
   Og er vel NAV interessert i et slikt regnestykke og en slik dokumentasjon?
   Og hvor interessert?
   Selvfølgelig forsørger jeg fortsatt barna.
   Eller er det NAVs Thea Birkeland som forsøker å frata meg muligheten for videre å forsørge barna?!
   Sykt!
   Barnetillegget i trygden kommer via meg direkte barna til gode, og ikke via Trude.
   At Trude på kriminelle vis for både kortere og lengre perioder har bortført og fangeholdt noen av barna gjør henne ikke berettiget til Underholdsbidrag for barna! Så tvert imot.

   Thea Birkeland får seg til å si, at: "Det foreligger ingen dokument i saken som tilsier at Barnetillegget kommer barna til gode dersom NAV Forvaltning stopper innkrevingen av barnebidraget gjennom det offentlige."

   Sykt! Hun kunne likså sykt og gjerne ha sagt at: "Det foreligger ingen dokument i saken som tilsier at Barnetillegget ikke kommer barna til gode dersom NAV Forvaltning stopper innkrevingen av barnebidraget gjennom det offentlige."

   Et barnebidrag / Underholdsbidrag som i utgangspunktet Trude altså ikke har krav på.
   Og som forsøker å frata far muligheten for å forsørge sine barn!
   Og som forsøker å premiere kriminelle ugjerninger!
   Og som forsøker å frarøve barna hva som betyr mest av alt for de og er de kjærest, samt deres rettigheter i henhold til Menneskerettsloven (1999)!
   Og som endatil forsøker å ødelegge livet og de kjæreste verdier og rettigheter for barnas far!

   Thea Birkeland får seg endatil til å si, at: "Det følger videre av barneloven § 67 første ledd tredje punktum at selv du (Trude) ikke har anledning til å gi avkall på dine barns rett til barnebidrag, jfr. barnelovens § 67, 1. ledd 3. pkt."
   Dermed sikter Thea Birkeland til lov-paragrafens følgende formulering: "Det er barnet som har rett til tilskotet. Når ikkje noko anna er fastsett, skal det betalast på forskot for kvar månad til den barnet bur saman med fast. Tilskotet skal betalast frå og med den kalendermånaden kravet oppstår og ut den kalendermånaden vilkåra for tilskot fell bort."

   Men barna bor jo ikke fast sammen med Trude! Og Trude har vel først og fremst ikke rett til å gi avkall på våre barns rett til å bli forsørget av sin far! Og fars rett og plikt til å forsørge sine barn! Eller til å frata far retten og plikten til å forsørge sine barn!

   Er vel Thea Birkeland i så måte en som skal frata far ansvaret for å forsørge sine barn og sin familie og for å opprettholde deres hjemsted og rettigheter? Og dermed pådytte Trude enda en alvorlig kriminell ugjerning!?
   Og det som sagt også til tross for at det er Trude som har flyttet hjemmenfra, og ikke barna!
   Alle barna skal egentlig være hjemme de. Trude er på en underlig slags kriminell flukt med noen av de! Forårsaket av entydig grovt kriminelle trusler ifra Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, vår hjemsteds-kommune.

   Trude bor ikke sammen med noen av barna. Hun forsøker å bo sammen med de av barna hun kidnapper og fangeholder. For tiden Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod. Hun bor ikke sammen med de. Hun har kidnappet de og fangeholder de på så forskjellige kriminelle vis.
   Lovverket er entydig, klart og tydelig angjeldende dette.
   Endog barna selv, og også Trude, og mange andre, er klar over dette. Og har hele tiden vært klar over det. Og også at årsaken til dette er alvorlige livstruende trusler ifra et menneske ved navn Iren K. Hebnes.
   Dette hverken har vært eller er noen hemmelighet.
   Hvorvidt Trude igjen vil komme til å bo sammen med noen av barna eller hun igjen vil komme til å bo hjemme, eller hvorvidt noen av barna vil komme til å bo sammen med henne, eller hvorvidt barna vil komme til å bo sammen med den ene eller begge av sine foreldre, er enda ikke avgjort eller avklart.
   Dette er beroende på visse forhold.
   Dette enda ikke avklarte hører fremtiden til.
   Nu og inntil videre bor som alltid samtlige av barna hjemme hos seg selv.


   Når Thea Birkeland i sitt Oversendelses-brev sier at "klagen er for sent fremsatt og vil ikke bli realitetsbehandlet", så er hennes påstand ikke efterrettlig. Den er ganske så utrolig feilaktig. Det er på kryss og tvers også begrunnelsen for hennes påstand.
   
   At klagen ikke ble for sent fremført har jeg gjort rede for.
   Av dette fremgår også at det iøvrig er overdådig med særlige grunner for at klagen blir prøvd.
   En endring av det lovstridig fattede vedtaket vil ikke medføre skade eller ulempe for andre enn eventuelt den som lovstridig begjærte det lovstridig fattede vedtaket. Det vil være til fordel og stor glede for de angjeldende barna og for hele vår familie. Bortsett fra kanskje for Trude, - som imidlertid selv i sitt brev datert 28.09. 2008 entydig tilbaketrakk sin begjæring om Underholdsbidrag. En begjæring som iøvrig ikke var fremsatt på vegne av eller til beste for barna.
   En endring av vedtaket, eller en tilbakekallelse av det, vil imidlertid helt sikkert være til stor glede og fordel for de angjeldende barna og deres far.
   Et slikt vedtak skulle som sagt aldri ha vært hverken begjært eller fattet.
   Thea Birkelands NAV skal ikke fatte et lovstridig vedtak for derefter lovstridig og uefterrettlig forsøke å opprettholde det.
   Thea Birkelands NAV fattet lovstridig et lovstridig vedtak, for derefter lovstridig å fatte et nytt lovstridig vedtak om å avvise den berettigede klagen og protesten på det første! For derefter å fremføre i et Oversendelse-brev til NAV Klageinstans en usann vurdering og usann og lovstridig innstilling!
   Hvor sykt kan vel noe bli?!
   Og alle disse lovstridigheter fremsatt i fortløpende frekkhet må undertegnede forholde seg aktivt til for ikke å erfare seg selv og sine barn som ytterligere mere ofre for grov urett og ødeleggelse!
   Det er vel ikke med en slik oppførsel NAV bør fremtre?
   Og hva videre? Og hva har NAV i mellomtiden ytterligere gjort?
   Det er vel på høy tid at noen kikker saklig og nærmere på denne saken?
   Og også på flere andre skremmende sider av denne saken og min kontakt med NAV siden Thea Birkeland kom på banen i forhold til meg og min familie. Min kontakt med NAV har vært skriftlig begge veier, og det fremgår med tydelighet at hun driver ap med meg og at hennes saksbehandling er urett.
   
   Og selvfølgelig er det ikke og skal det ikke være slik at når barna kidnappes og fangeholdes så skal vedkommende som gjør det ha Underholdsbidrag for barna! Og ofrene tvinges, settes i ytterligere nød og straffes!
   Den pågående økonomiske trakasseringen ifra NAVs side overfor meg og barna har allerede hatt skadelige og ødleggende konsekvenser for oss.

   Jeg har i korrespondansen med NAV nevnt og omtalt lovstridige og straffbare forhold.
   Her nu vil jeg helt kort også påpeke hva som står i Straffelovens § 118:
   "En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar. /
Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes." 
   I tilfellet med saksbehandler Thea Birkeland er det ikke bare så at hun unnlater å forfølge straffbare handlinger, men hun forsøker å premiere de. Også ved ikke å ta sakens fremlagte dokumentasjon og opplysninger til efterretning på saklig vis - for på det vis å forsøke å hindre gjeldende og aktuelle lov-paragrafer å komme de angjeldende involverte til gode.

   Jeg undres om hennes involvering også kan ha sammenheng med for eksempel det forhold at jeg enda ikke har mottatt Barnetrygd for Føydis og Stauda. Jeg søkte datert 24.06. 2009 på standard skjema NAV om utvidet Barnetrygd for Frøydis og Stauda, som begge fysisk konkret kontinuerlig nu lenge entydig har bodd hjemme. Datert 03.07. 2009 fikk jeg et brev ifra NAV om dette som jeg besvarte i et brev datert 16.07. 2009. Siden har jeg forunderlig nok ikke hørt mere ifra NAV angående dette. Jeg undrer derfor hvorvidt det også sånn sett dreier seg om økonomisk trakassering ifra NAV og da eventuelt også Thea Birkeland sin side, eller om det skyldes andre forhold? 

    For bedre å belyse og å opplyse NAV og NAV Klageinstans om de faktiske forhold vedrørende sakens alvorlige kjerne vedlegger jeg dette brev 6 vedlegg. Følgende:

Vedlegg:

001-- Forklaringen til Frøydis og Stauda, datert 23.-25.08. 2009.
002-- Spesialistvurdering datert 03.04. 2009 fra dr. Hans Olav Tungesvik.
003-- Spesialisterklæring datert 10.09. 2009 fra dr. Hans Olav Tungesvik.

004-- Erklæring fra Idun, datert 27.07. 2009.
005-- Vitnesbyrd datert 04.10. 2009 fra Trygve Einar Gjerde.
006-- Brev datert 15.05. 2008 fra Trude Monica Hansen sin advokat Trond Hjelde til Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.


   Jeg vil her samtidig gjøre oppmerksom på at samme Thea Birkeland i to brev datert 28.09. 2009 til meg har gjort oppmerksom på to nye vedtak hun fattet 28.09. 2009. Det ene gjelder en lovstridig endring av hennes opprinnelige lovstridige vedtak. Hun vil endog jeg skal betale Trude Underholdsbidrag for Frøydis og Stauda Sofie! Stauda Sofie bor hjemme og er ikke mere kidnappet og har ikke sett Trude på mere enn fem månder! Omtrent det samme hva angår Frøydis! (NAV og Thea Birkeland er også skriftlig informert, dokumentert og opplyst om disse forhold.)
   Det er jo jeg som er berettiget til Underholdsbidrag fra Trude for barna!
   Det andre gjelder et vedtak hvor jeg pålegges Underholdsbidrag til Trude for Tormod. Også dette lovstridig og basert på ikke faktiske forhold. Jeg vil her i denne forbindelse påpeke noen sentrale bestemmelser i norske Menneskerettsloven (1999), i henhold til sin paragraf 3 overordnet annen norsk lovgivning angående det samme og tilsvarende. Følgende bestemmelser:
     
   Menneskerettslovens Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 7 Punkt 1: 
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem." 


   Menneskerettslovens Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 16 Punkt 1 og 2: 
1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

   Menneskerettslovens Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 8 Punkt 2 sier, at:
   "Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Menneskerettslovens Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 19 Punkt 1 og 2: 
1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging.

   Jeg vil i denne sammenheng også henlede oppmerksomheten på Straffelovens paragraf 120 og 123 og 124, som går slik:

§ 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar.
       Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes. 

§ 124. En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab. 

   Endog for eksempel også Straffelovens paragraf 117, som jeg her ikke skal gjengi, kan på bakgrunn av dette ha betydning.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen


Kopi til:
-- Min advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
-- Frøydis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  ---