-- 20091013-Til-NAV-fra-RLH.html  

RLH: Dette brevet med vedlegg tilsendes 13.10. 2009 NAV pr. e-post. Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.
Telefaks: 52048021.
E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Fra:
Rune L. Hansen, 
Tindeland,
5568 Vikebygd.

                                                                   Dato: Tirsdag 13.10. 2009, Tindeland i Vindafjord.


   Klage angående fattede vedtak og saksbehandler Thea Birkeland

   Jeg mottok fra NAV ved saksbehandler Thea Birkeland to brev datert 28.09. 2009, det ene med overskriften "Underholdsbidrag - melding om vedtak - endring", det andre angående Tormod (født ca. 15.04. 2008) med overskriften "Underholdsbidrag til barn - melding om vedtak".
   Dette er en klage og protest på de fattede vedtak i så måte.
   Denne klage og protest fremgår iøvrig av min tidligere korrespondanse med NAV, som jeg særlig henviser til.

   Det ene vedtaket 28.09. 2009 - om endring - er basert på et lovstridig fattet tidligere vedtak lovstridig forsøkt opprettholdt og videreført av samme Thea Birkeland.
   Vedtaket er derfor og allerede i utgangspunktet ugyldig og lovstridig.
   Jeg henviser i så måte til min skriftlige korrespondanse, dokumentasjon og argumentasjon med NAV.
   Samtidig vil jeg her ha sagt at Thea Birkelands hele saksbehandling bærer preg av trakassering og antagligvis også er det, og i sin konsekvens er det.

   Det andre vedtaket 28.09. 2009 - angjeldende Tormod og hvem som skal forsørge ham og hvem som har forsørget ham, og hvordan og for hvilkne tidsrom - er også et lovstridig vedtak.
   Tormod har i henhold til loven krav på omsorg og forsørgelse fra begge sine foreldre. Likesom begge hans foreldre har rett og plikt til respekt, omsorg og forsørgelse for sitt barn.
   Trude, hans mor, har på så forskjellige lovstridige, grovt kriminelle, straffbare vis forsøkt å tilrane seg en falsk familiestand med barna. Også hva gjelder Tormod.
   Jeg henviser i så måte særlig til Straffelovens 20. kapitel, Forbrytelser med hensyn til familieforhold.
   Paragraf 215 der sier følgende:
   "Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven."

   Thea Birkeland forsøker på lovstridige vis å frarøve meg min rett og plikt og mulighet til å forsørge og å ha omsorgs og ansvarlighet for mine barn. Og for å opprettholde vårt hjemsted og barnas ønsker, behov og rettigheter.
   Hun forsøker også å premiere kriminell virksomhet. Også ved å unnlate å estimere lovstridigheter og kriminelle forhold.

   Videre sier paragraf 216 i Straffeloven følgende:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.
   Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

   Videre sier Straffelovens paragraf 218:
   "Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som
1.    anvender noget under hans Omsorg eller Myndighed staaende Barn under 16 Aar paa en Maade, der er fordærvelig for dets Helbred, Sædelighed eller Retskaffenhed, eller tilsteder saadan Anvendelse, eller
2.    ved Misbrug af Myndighed bevirker eller medvirker til, at nogen ham underordnet Person under 18 Aar anvendes paa saadan Maade.

       Paa samme Maade straffes den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker til nogen oven omhandlet Handling."

   Og det fremgår videre av Straffelovens paragraf 219, at "den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, c) sin slektning i rett oppstigende linje, d) noen i sin husstand, eller e) noen i sin omsorg, straffes med fengsel inntil 3 år." Og at medvirkning i så måte straffes på samme måte.

   Trude har entydig og hevet over enhver tvil forbrutt seg imot disse Straffelovens tre paragrafer.
   Jeg påpeker at medvirkning også er ulovlig og straffbart.
   Hun har pågående forbrutt seg imot disse Straffelovens tre paragrafer og bestemmelser, og flere til. For eksempel også hva som fremgår i dens kapitlet 21,
Forbrydelser mod den personlige frihed, hvor paragraf 223 bestemmer følgende:
   "
Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   At NAVs Thea Birkeland på lovstridige vis involverer seg i slike kriminelle forhold og fatter lovstridige vedtak, som hun efterpå viderefører med flere lovstridige vedtak, er ikke akseptabelt.
   Konsekvensene av slikt noe er særdeles ødeleggende og alvorlige.

   De lovstridige, forhastede vedtakene ble gjort med bakgrunn i grove, kriminelle ugjerninger ifra Trude Monica Hansen sin side.

   For ytterligere opplysninger vedrørende disse forhold vedlegger jeg kopi av mitt brev med dets 6 vedlegg til NAV Klageinstans datert og avsendt pr. post 12.10. 2009.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen, f. 06.12. 1955Kopi til:
-- Min advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
-- Min datter Frøydis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  


---