-- 20091015-Prosesskriv-fra-adv-Meling-siv-sak.html  

RLH: Dette prosesskriv ankom meg kvelden 15.10. 2009 pr. e-post fra advokat Melings kontor - i pdf-format ( ekstern ). Advokat Meling har av noen slags grunn påført feil ankemotpart.


Til:
Gulating lagmannsrett
Postboks 7414
5020 BERGEN

Fra:
Advokat Brynjar Meling,
advokatfirma Sjødin, Meling & Co.,
St. Olavsgt. 13,
Postboks 860 Sentrum,
4004 STAVANGER

Vår ref:  13823
Deres ref:  
Ansvarlig advokat:  Brynjar N. Meling

Stavanger, 15. oktober 2009            


PROSESSKRIFT

TIL

GULATING LAGMANNSRETT

Sak nr.:                     09-104084ASD-GULA/AVD1

Ankende part:            Rune Leander Hansen,
                                  Tindeland, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:      Advokatfirma Sjødin, Meling & Co DA
                                  v/adv. Brynjar N. Meling,
                                  pb. 860 Sentrum, 4004 Stavanger

Ankemotpart:            Vindafjord kommune,
                                  Rådhuset, 5580 Ølen

Prosessfullmektig:     Advokatene Vikse, Haugland, Berge, Bachmann og Mannes v/adv. Bjørn O. Vikse
                                 Pb. 10, 5501 Haugesund


* * *

Det vises til samtale med retten 08.10 og rettens skriv av samme dato.

Rune Leander Hansen har besluttet å løse meg fra mitt prosessoppdrag.

Rune Leander Hansen vil selv prosedere sin sak videre.


Med hilsen
ADVOKATFIRMA SJØDIN, MELING & CO DA

Brynjar N. Meling   (+ underskrift)
advokat


prosesskrift i 1 eksemplar sendt retten
prosesskrift i 2 eksemplar er sendt motparten direkte
prosesskrift i 1 eksemplar er sendt klient


---