-- 20091030-fra-RLH-begj-om-midl-avgj.html  


Til:
Haugaland tingrett,
pr. e-post: 
haugaland.tingrett@domstol.no

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87. 
   Tindeland, fredag 30.10. 2009.                   
                             
BEGJÆRING
OM
MIDLERTIDIG AVGJØRELSE

TIL

HAUGALAND TINGRETT
Saksøker:                    Trude Monika Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       Ad
v. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.


Saksøkt:                     
Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       Selvprosederende  *********


SAKEN GJELDER


Mor Trude Monica Hansen er født 09.08.68.

Saksøkte Rune Hansen, far, er født 06.12.55.

Partene har 10 barn sammen.

3 av barna er myndige.  De myndige barna er:


           Balder, f.22.03.86

           Idun, f.16.01.88

           Gudmund Cusanus Hansen, f. 10.05.91


De umyndige barna er:

           Frøydis Hansen, f. 25.12.93

           Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97

           Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99 

           Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01

           Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03

           Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06

           Tormod, f. ca. 15.04.08

 

   Bernt A. Skjold, lensmannsbetjent ved lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord, telefonerte far Rune Leander Hansen omkring 13-tiden i dag, fredag 30. oktober 2009. Han sa de har fått en henvendelse fra barnevern-tjenesten i Haugesund kommune om å bistå med å hente Frøydis og Stauda til Trude i Skoglandsveien. Og da særlig Stauda, 12 år.
   Lensmannsbetjent Bernt A. Skjold sa at de ved lensmannskontoret ikke ønsket å bistå barnevern-tjenesten med dette uten at nødvendig dokumentasjon og lovhjemmel foreligger. Og at han vil ta kontakt med far igjen på mandag.

   Bakgrunnen for dette er en sivil sak som har vært til behandling i Haugaland tingrett. Saksnr.
08-081491TVI-HAUG, med midlertidige kjennelser, og dom av 08.05. 2009 som ble anket til Gulating lagmannsrett. Anket til Høyesterett 30.09. - 06.10. 2009 ble derefter Gulating lagmannsrett sin Beslutning 02.09. 2009 om å nekte saken fremmet.
   Anken er i tillegg også ment å være en begjæring til retten om en snarlig midlertidig kjennelse eller noe for så fort som mulig å få gjenopprettet barnas og fars identitet, integritet, trygghet og rettigheter.

   Bevis:  Kopi av to-delt ankeskriv med vedlegg (unntatt CD-plater) til Høyesterett, datert 30.09. og 06.10. 2009. 

 

   BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG AVGJØRELSE  

   Det er nødvendig å få en midlertidig avgjørelse før endelig dom foreligger i saken, fordi det i angjeldende sak foreligger flere vesentlige særlige omstendigheter og forhold.
   Og motpart i saken, Trude Monica Hansen, truer nu via barnevern-tjenesten i Haugesund med å skape ytterligere uro og konflikt i og for barna og familien.
   Frøydis og Stauda har det nu trygt og godt hjemme og har forlengst gjenopptatt sin vante skolesituasjon og sitt daglige liv.
   Mens barna som er hos mor i Skoglandsveien har det vondt og gråter for at de på grunn av at mor har ført Haugaland tingrett bak lyset og de enda ikke har fått komme hjem igjen.

   En midlertidig avgjørelse på bakgrunn av dette haster også derfor.
   Ytterligere fakta fremgår av vedlagte bevis.

   Beg
jæringen fremmes i medhold av Barneloven og Menneskerettsloven (1999).


   Når tilsvar på den midlertidige begjæringen foreligger, kan retten treffe foreløbig avgjørelse på grunnlag av sakens dokumenter.  Det er da ikke nødvendig å holde muntlig forhandling.


   Jeg henviser også iøvrig til overnevnte bevis som samtidig nu oversendes Haugaland tingrett.


   Far nedlegger derfor hermed påstand om at han alene skal ha foreldreansvaret og den daglige omsorg for barna midlertidig. Og anmoder samtidig om at mor m.h.t. samvær optimalt kan få ha likeverdige forhold.

   Det tas forbehold om ytterligere bevistilbud og anførsler og nedlegges slik

PÅSTAND :

MIDLERTIDIG AVGJØRELSE:


1.  Far, Rune L. Hansen, skal ha det daglige omsorgsansvaret for barna Frøydis Hansen, f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06 og Tormod f. a. 15.04.08, og de skal bo fast hos ham.

2.   Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under pkt. 1.

3.   Trude Monica Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

4.   Trude Monica Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige. Tindeland, fredag 30.10. 2009

Rune L. Hansen
selvprosederende


Hærværende begjæring oversendes Haugaland tingrett pr. e-post.
Vedlegg seperat samtidig like så.

---