-- 20091106-fra-RLH-begj-om-midl-avgj.html    

 RLH, 06.11. 2009: 4 eks. innlevert med vedlegg Haugaland tingrett i dag kl. 14.30.


Til:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund.
Postboks 365,
5501 Haugesund.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 og mob. 91 72 99 20. 
   Tindeland, fredag 06.11. 2009.                   
                             
BEGJÆRING
OM
MIDLERTIDIG AVGJØRELSE

TIL

HAUGALAND TINGRETTSaksøker:                      Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:         Selvprosederende  


Saksøkt:                        Trude Monika Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:         Ad
v. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.

 *********


SAKEN GJELDER


Saksøkt, mor, Trude Monica Hansen, er født 09.08. 1968.
Saksøker Rune Hansen, far, er født 06.12. 1955.

Disse partene er separert og har 10 barn sammen.

3 av barna er myndige.  De myndige barna er:

           Balder, f. 22.03. 1986
           Idun, f. 16.01. 1988
           Gudmund Cusanus Hansen, f. 10.05. 1991

De umyndige barna er:

           Frøydis Hansen, f. 25.12. 1993
           Stauda Sofie Hansen, f. 24.05. 1997
           Alfredo Ao Hansen, f. 17.08. 1999 
           Mariel Rose Hansen, f. 21.12. 2001
           Urda Lilje Hansen, f. 14.06. 2003
           Solborg Sera Hansen, f. 28.02. 2006
           Tormod Hansen, f. ca. 15.04. 2008

 

   Bernt A. Skjold, lensmannsbetjent ved lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord, telefonerte far Rune Leander Hansen omkring 13-tiden fredag 30. oktober 2009. Han sa de har fått en henvendelse fra barnevern-tjenesten i Haugesund kommune om å bistå med å hente Frøydis og Stauda til Trude i Skoglandsveien. Og da særlig Stauda, 12 år.
   Lensmannsbetjent Bernt A. Skjold sa at de ved lensmannskontoret ikke ønsket å bistå barnevern-tjenesten med dette uten at nødvendig dokumentasjon og lovhjemmel foreligger. Og at han ville ta kontakt med far igjen på mandag, hvilket han ikke gjorde.

   
Jeg skrev og avsendte efterpå samme fredag 30.11. 2009 omtrent klokken 16.30, en Begjæring om en midlertidig avgjørelse til Haugaland tingrett. Med kopi blandt annet til Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord.

   Saksøkers datter Idun Hansen opplyser saksøker søndag 01.11. 2009 om at hun efter tidligere samme dag å ha snakket med sin mor Trude M. Hansen av Trude ble fortalt at Barnevern-tjenesten i Haugesund har forsøkt å få Trude til å underskrive på et Haste-vedtak, men at Trude har sagt nei til det.

   Lensmann Gjærde ved Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord telefonerte meg, Rune L. Hansen, straks før klokken 15 tirsdag 03.11. 2009, og vi hadde en liten samtale. Han henviste til min telefon-samtale med lensmannsbetjent Bernt A. Skjold fredag. Og til henvendelsen de har fått ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund, om bistand til å hente Frøydis og Stauda. Han sier at Barnevern-tjenesten i Haugesund henviser til en kjennelse datert 17.12. 2008 ifra retten som grunnlag for sin henvendelse til Lensmannskontoret.
   Lensmann Gjærde anmodet om at jeg kommer til Lensmannskontoret i Ølen torsdag 05.11. 2009 klokken 13 hvis jeg ønsker å bistå politiet eller Barnevern-tjenesten med å bortføre Frøydis og Stauda.

   Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, ble pr. e-post samme tirsdag 03. november 2009 ifra meg pr. e-post oversendt en full kopi med vedlegg av Begjæringen ifra meg datert 30.10. 2009 til Haugaland tingrett om midlertidig avgjørelse.
   Jeg fikk dagen efter, 04.11. 2009, en telefon fra Barnevern-tjenesten i Haugesund med beskjed om at de har lest gjennom Begjæringen og dens vedlegg og om at de fortsatt ønsker bistand ifra politiet for å bortføre Frøydis og Stauda.

   Jeg fikk torsdag 05.11. 2009 et brev datert 02.11. 2009 fra Haugaland tingrett ved tingrettsdommer Arne Vikse, som ber meg om å rette opp en liten feil og om å sende underskrevet utskrift i 4 eksemplarer av Begjæringen, med vedlegg, som ny Begjæring. 

   Begjæringen til Haugaland tingrett om midlertidig avgjørelse datert 30.10. 2009 inneholdt i alt omtrentlig det samme som herværende. Samme vedlegg.

---

   Bakgrunnen for overstående er en sivil sak som har vært til behandling i Haugaland tingrett. Saksnr.
08-081491TVI-HAUG, med midlertidige kjennelser, og dom av 08.05. 2009 som ble anket til Gulating lagmannsrett. Anket til Høyesterett 30.09. - 06.10. 2009 ble derefter Gulating lagmannsrett sin Beslutning 02.09. 2009 om å nekte saken fremmet. Anken er i seg selv og som basis i tillegg også ment å være en begjæring til retten om en snarlig midlertidig kjennelse eller noe for så fort som mulig å få gjenopprettet barnas og fars identitet, integritet, trygghet og rettigheter.
   Status i denne saken fremgår iøvrig av
herværende vedlegg som bevis.
   Og videre angående dette og denne Begjæring nu henvises til herværende vedlegg som bevis, og opplysning av de faktiske forhold.
   

   Bevis:  Kopi av to-delt ankeskriv med vedlegg (unntatt CD-plater) til Høyesterett, datert 30.09. og 06.10. 2009. 

 ---

   Jeg vil her iøvrig ha nevnt at jeg aldri noensinne tidligere har snakket med eller fått henvendelse ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund.
   Deres opplysninger om meg og vårt hjemsted er sikkert nok hentet ifra Iren K. Hebnes, leder for den kommunale Barnevern-tjenesten i Vindafjord - som meget av denne saken handler om.
   Jeg vil i så måte henvise til 
følgende interessante og tankevekkende paragraf - § 12 - i Forskrift til forvaltningsloven (Forvaltningslovforskriften):
   "Organinterne dokumenter i barnevernsaker: Dokumenter som en barneverntjeneste i saker etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester innhenter fra en annen barneverntjeneste, skal anses som utarbeidet av tjenesten selv i forhold til forvaltningsloven § 18 annet ledd første punktum, jf. likevel loven § 18 tredje ledd. Tilsvarende gjelder for saker etter eldre lovgivning om barnevern."
   Dette betyr i praksis at: Hva Iren K. Hebnes, leder for barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, sier og har sagt og skrevet skal for eksempel den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund anse som i pakt med de faktiske forhold - og rette seg efter. Som om de selv hadde sagt og skrevet det!
   Noen bedre - med hensyn til galskap?!!
   Iren K. Hebnes sine løgner om meg og min familie er med andre ord Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune lovpålagt å anse som sanne!

   Men også henvise til 
undersøkelsesplikten i henhold til Forvaltningslovens § 17.
   Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune kan på ingen som helst måte sies å ha gjort eller overholdt sin lovpålagte plikt i så måte.
   Blandt annet kan ikke Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune sies å ha estimert innholdet i 
e-post de tirsdag 03.11. 2009 ifra meg ble oversendt, med en full kopi med vedlegg av Begjæringen ifra meg datert 30.10. 2009 til Haugaland tingrett om midlertidig avgjørelse.
   Både sakens og anledningens alvor til tross.
   De forsøker å opprettholde og å videreføre terror utgått ifra Iren K. Hebnes overfor meg og min familie. Som de meg bekjent urettmessig begrunner i en forhastet kjennelse datert 17.12. 2008 fra retten.
   En kjennelse som jeg iøvrig kjenner lite til og som jeg ikke hadde mulighet til å forholde meg på adekvat vis til. På grunn av at jeg i det tidsrom satt isolert i Åna fengsel under umuliggjørende forhold, varetekts-fengslet sammen med straffedømte - i nær fem måneder - efter en grunnfalske politi-anmeldelse ifra Trude Monica Hansen sin side.
   Terroren overfor meg og min familie, overfor barna ikke minst, som de har gjort seg delaktig i og som de viderefører ifra Iren K. Hebnes, leder for den kommunale Barnevern-tjenesten i Vindafjord, har hatt og har mange ulovlige, straffbare ugjerninger og aspekter.
   Et av mange eksempler i så måte er hva som skjedde i mars 2009. Iren K. Hebnes sin Barnevern-tjeneste,
efter samarbeide med Barnevern-tjenesten i Haugesund, rådet da Trude Monica Hansen, og vår sønn Balder, til nok en grunnfalsk politi-anmeldelse imot meg. Om at jeg skal ha kidnappet og fangeholdt Frøydis og Stauda! Et råd som Trude fulgte. Samtidig med at Iren K. Hebnes i Vindafjord kommune (igjen - som vanlig) fikk fattet et kortfattet fullstendig løgnaktig kommunalt administrativt vedtak om å begjære hjelp fra politiet til å bortføre Frøydis og Stauda. Altså for igjen å kidnappe Frøydis og Stauda. Altså også da. Hvilket de ved straffbare løgner og lureri klarte.
   
Politiet hadde en kopi av det administrative kommunale vedtaket, som de lot meg få lese - og der stod de groveste og frekkeste løgner og krenkelser på rekke og rad, som innhold i vedtaket. At Rune er alvorlig psykisk syk, og at han nettopp har sonet en dom for draps-trusler imot Trude, og at han - med henvisning til Fylkesnemndas skriv med vedtak ifra juni - har mishandlet kone og barn. Ingenting av noe av det sant.
   Frøydis og Stauda ble da igjen kidnappet, og derefter fangeholdt av Trude Monica Hansen ved hjelp av Iren K. Hebnes og medskyldige, under trakassering, krenkelser og grove trusler - både ifra sin mor og ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund, og Iren K. Hebnes. Dette også kan for eksempel særlig Frøydis og Stauda fortelle nærmere og videre om.

---

   Barna har i henhold til loven krav på omsorg og forsørgelse fra begge sine foreldre. Likesom begge deres foreldre har rett og plikt til respekt, omsorg og forsørgelse for sitt barn.
   Trude, deres mor, har på så forskjellige lovstridige, grovt kriminelle, straffbare vis forsøkt å tilrane seg en falsk familiestand med barna. 
   Jeg henviser i så måte særlig til Straffelovens 20. kapitel, Forbrytelser med hensyn til familieforhold.
   Paragraf 215 der sier følgende:
   "Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven."

   Trude forsøker på lovstridige vis å frarøve meg min rett og plikt og mulighet til å forsørge og å ha omsorgs og ansvarlighet for mine barn, og for å ivareta barnas ønsker, behov og rettigheter.
   Videre sier paragraf 216 i Straffeloven følgende:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.
   Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

   Videre sier Straffelovens paragraf 218:
   "Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som
1.    anvender noget under hans Omsorg eller Myndighed staaende Barn under 16 Aar paa en Maade, der er fordærvelig for dets Helbred, Sædelighed eller Retskaffenhed, eller tilsteder saadan Anvendelse, eller
2.    ved Misbrug af Myndighed bevirker eller medvirker til, at nogen ham underordnet Person under 18 Aar anvendes paa saadan Maade.

       Paa samme Maade straffes den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker til nogen oven omhandlet Handling."

   Og det fremgår videre av Straffelovens paragraf 219, at "den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, c) sin slektning i rett oppstigende linje, d) noen i sin husstand, eller e) noen i sin omsorg, straffes med fengsel inntil 3 år." Og at medvirkning i så måte straffes på samme måte.

   Trude har entydig og hevet over enhver tvil grovt forbrutt seg imot disse Straffelovens paragrafer.

   Hun har pågående forbrutt seg imot disse Straffelovens paragrafer og bestemmelser, og flere til. For eksempel også hva som fremgår i dens kapitlet 21,
Forbrydelser mod den personlige frihed, hvor paragraf 223 bestemmer følgende:
   "
Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

---

   BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG AVGJØRELSE  

   Det er nødvendig å få en midlertidig avgjørelse før endelig dom foreligger i saken, fordi det i angjeldende sak foreligger flere vesentlige særlige omstendigheter og forhold.
   Og
Trude Monica Hansen, som motpart i saken, truer nu via barnevern-tjenesten i Haugesund kommune med å skape ytterligere uro og konflikt i og for barna og familien. Eller hvem er det som truer hvem? Barnevern-tjenesten i Haugesund truer iallfall med å hente eller bortføre Frøydis og Stauda. Imot Frøydis og Stauda sin vilje. Et slikt forsøk på frihetsberøvelse overfor Frøydis og Stauda kan iøvrig betegnes som en terror-aksjon.

   Frøydis og Stauda har det nu trygt og godt hjemme og har forlengst gjenopptatt sin vante skolesituasjon og sitt daglige liv.
   Mens barna som er hos mor i Skoglandsveien har det vondt og gråter for at mor har ført Haugaland tingrett bak lyset og de enda ikke har fått komme hjem igjen. At også disse barna nu får komme hjem haster og vil være i henhold til loven.

   At retten nu tar en midlertidig avgjørelse som ligger i denne Begjæring haster på så forskjellig vis.
   Og en slik avgjørelse vil nødvendigvis være et vitnesbyrd overfor kommunal barnevern-tjeneste om at retten endelig tar far og barna på alvor.

   En midlertidig avgjørelse på bakgrunn av dette haster derfor.
   Ytterligere fakta fremgår av vedlagte bevis.

   Beg
jæringen fremmes i medhold av Barneloven og Menneskerettsloven (1999).


   Når tilsvar på den midlertidige begjæringen foreligger, kan retten treffe foreløbig avgjørelse på grunnlag av sakens dokumenter.  Det er da ikke nødvendig å holde muntlig forhandling.


   Jeg henviser også iøvrig til overnevnte bevis som samtidig nu oversendes Haugaland tingrett.


   Far nedlegger derfor hermed påstand om at han alene skal ha foreldreansvaret og den daglige omsorg for barna midlertidig. Og anmoder samtidig om at mor m.h.t. samvær optimalt kan få ha likeverdige forhold.

   Det tas forbehold om ytterligere bevistilbud og anførsler og nedlegges slik

PÅSTAND :

MIDLERTIDIG AVGJØRELSE:


1.  Far, Rune L. Hansen, skal ha det daglige omsorgsansvaret for barna Frøydis Hansen, f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06 og Tormod f. a. 15.04.08, og de skal bo fast hos ham.

2.   Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under pkt. 1.

3.   Trude Monica Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

4.   Trude Monica Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige. Tindeland, fredag 30.10. 2009

Rune L. Hansen
selvprosederende

Hærværende begjæring oversendes Haugaland tingrett i 4 eksemplar, underskrevet og med vedlegg. 

Kopi pr. e-post til:
-- Advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  
--