-- 20091113-fra-Hoyesteretts-kontor-til-RLH.html  

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet med  Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg avsagt 11.11. 2009 som vedlegg ankom meg rekommandert med posten mandag 16.11. 2009. Konvolutten påskrevet at: "Hvis brevet ikke hentes innen 14 dager bes det returnert til Høyesteretts kontor."    
HØYESTERETTS KONTOR

( + Norges våpenskjold )


Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 VikebygdSak nr. 2009/1745, sivil sak, anke over beslutning:
Rune Leander Hansen mot Trude Monica Hansen


Vedlagt følger 2 utskrifter av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse av 11. november 2009 i ovennevnte sak til forkynnelse for Dem.

Forkynningstidspunktet fastsettes til 20. november 2009.


Odlo, 13. november 2009

For direktøren


Eva Berge Hognrø   ( + underskrift )
førstekonsulent


Adresse:
Høyesteretts kontor,
Postadresse: Postboks 8016 Dep., 0030 Oslo
Kontoradresse: Høyesteretts plass 1, 0180 Oslo
Telefon: 22 03 59 00
Telefaks: 22 33 23 55
E-post: post@hoyesterett.no  
Hjemmeside: www.hoyesterett.no  

 
---
VEDLEGG:

Kjennelse - Side 1 av 2:
Denne kjennelse må bare
gjengis offentlig i anonymisert
form, jf. domstolloven § 130.


NORGES HØYESTERETT

( + Norges våpenskjold )Den 11. november 2009 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Flock og Stabel i

HR-2009-02120-U, (sak nr. 2009/1745), sivil sak, anke over beslutning:

Rune Leander Hansen

mot

Trude Monica Hansen            (advokat Trond Hjelde)


avsagt slik

K J E N N E L S E:


(1)
Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 annet ledd.

(2)
Haugaland tingrett avsa 8. mai 2009 dom mellom Rune Leander Hansen og Trude Monica Hansen i sak om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær for åtte av parets ti felles barn. Trude Monica Hansen fikk medhold i at hun skal ha foreldreansvaret og den daglige omsorgen for barna, samt med nærmere regulering av farens rett til samvær.

(3)
Rune Leander Hansen anket tingrettens dom til Gulating lagmannsrett. Ved lagmannsrettens beslutning 2. september 2009 ble anken nektet fremmet etter tvisteloven § 29-13 andre ledd.

(4)
Rune Leander Hansen har påanket lagmannsrettens beslutning til Høyesterett. Det er i flere prosesskriv - senest ved e-post til Høyesterett mottatt 28. oktober 2009 - fremsatt en rekke ulike anførsler. Utvalget nøyer seg med å gjengi fra "Støtteskriv nr. 2", datert 6. oktober 2009, hvor det på side 2 sies følgende:

   "Gulating lagmannsrett avviste kort uten begrunnelse anken av Haugaland tingretts dom av 8. mai 2009 om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. En beslutning om avvisning kan ikke aksepteres og er ikke rettmessig."

(5)
Rune Leander Hansen har videre begjært midlertidig avgjørelse av sakens tvistespørsmål etter barnelova § 60. Den ankende part har ikke lagt ned påstand for Høyesterett.

(6)
Trude Monica Hansen har anført at det er korrekt av lagmannsretten å nekte anken fremmet.

Kjennelse - Side 2 av 2:

Ankemotparten har lagt ned påstand om at lagmannsrettens beslutning stadfestes og at den ankende part dømmes til å betale Trude Hansens sakskostnader for Høyesterett.

(7)
Høyesteretts ankeutvalg bemerker at utvalgets kompetanse ved anke over ankenektelser etter tvisteloven § 29-13 annet ledd er begrenset til å prøve lagmannsrettens saksbehandling, jf. samme bestemmelse femte ledd.

(8)
Det følger av Høyesteretts storkammerkjennelse av 18. september 2009 at beslutninger av lagmannsretten etter tvisteloven § 29-13 annet ledd om å nekte anker fremmet fordi anken klart ikke vil føre frem, må begrunnes, jf. HR-2009-1818-S avsnitt 77. Det nærmere innhold av begrunnelseskravet er det samme som for ankenektelser i straffesaker, jf. avsnitt 59.

(9)
Lagmannsrettens beslutning i saken er ikke begrunnet. Beslutningen må etter dette oppheves, jf. tvisteloven § 29-21 første ledd, jf. § 30-3.

(10)
Rune Leander Hansen også begjært en midlertidig avgjørelse av foreldreansvaret og spørsmålet om daglig omsorg i påvente av endelig avgjørelse i hovedsaken.

(11)
Etter barnelova § 60 første ledd andre punktum kan en slik avgjørelse treffes for en "viss tid eller til saka er endeleg avgjord". Utvalget finner, slik saken nå står, ikke grunn til å treffe slik avgjørelse. Begjæringen tas derfor ikke til følge.

(12)
Kjennelsen er enstemmig.


S L U T N I N G :    


1.   Lagmannsrettens beslutning 2. september 2009 oppheves.

2.   Begjæringen om midlertidig avgjørelse etter barnelova § 60 tas ikke til følge.


     Hans Flock                 Steinar Tjomsland                    Ingse Stabel  
       (sign.)                         (sign.)                                     (sign.)


Riktig utskrift:
  ( underskrift Jussi Pedersen (?) + stempel )