-- 20091130-fra-NAV-F-Sandnes-ang-Tormod.html  

Kopi / avskrift - RLH:
Det ankom 02.12. 2009 en brev-konvolutt ifra NAV Forvaltning Sandnes, ifra samme Thea Birkeland som stort sett tidligere. Med samme slags kriminelle lureri og forvirring. Med tre brever i konvolutten denne gangen. Det ene datert 25.11. 2009 er angående Frøydis og Stauda og har overskriften "Innkreving av underholdsbidrag - melding om vedtak" ( ekstern ). Det andre er datert 30.11. 2009 og har overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn - brev til partene" ( ekstern ). Det tredje, som jeg gjengir her under, er også datert 30.11. 2009 - og har overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn" (Tormod).   

Fra:
NAV Forvaltning Sandnes,
Postboks 8030, Forus,
4068 Stavanger

Til:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd


Sak nummer:  0806982     Saksbehandler:  Thea Birkeland          Dato:  30.11.09

Klage i sak om underholdsbidrag til barn

Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:    HANSEN TRUDE MONICA     Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:        HANSEN RUNE LEANDER      Fødselsdato:  06.12.1955
Barn:                     HANSEN TORMOD                                     15.04.2008


Vi har behandlet klagesaken og utarbeidet en innstilling som er sendt til klageinstansen. I samsvar med forvaltningsloven paragraf 33 fjerde ledd tilsendes du herved kopi av vår saksfremstilling. Bade du og den andre part har anledning til å komme med bemerkninger.

Dersom du har kommentarer, må disse sendes til NAV Klageinstans innen 14 dager fra du mottok dette brevet. Adressen er:

NAV Klageinstans Vest
Postboks 6245, Bedriftssenter
5893 Bergen

Når saken er avgjort, vil du få melding fra NAV Klageinstans. Saksbehandlingen i NAV Klageinstans er vanligvis 10 uker.


Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Sandnes

Thea Birkeland  ( + underskrift )
saksbehandlerVedlegg:


Til:
NAV Klageinstans Vest
Postboks 6245 Bedr. Senter
5893 Bergen

Fra:
NAV Forvaltning Sandnes
Postboks 8030, Forus,
4068 Stavanger


INNSTILLING TIL NAV KLAGEINSTANS
Saksnr. 0806982

1. Saksgang, klagefrist m.v.
1 a:  Vedtaksinstans                  1 d:  Klager                       1 g:  Klagemotpart
 NAV Forvaltning Karmøy          Bidragspliktig                    Bidragsmottaker
                                                 Rune Leander Hansen        Trude Monica Hansen
1 b: Saksbehandler                   1 e:  Prosessfullmektig        1 h:  Fullmektig for motpart
 Thea Birkeland
1 c:  Kravdato:                         1 f:  Vedtaksdato:               1 i:  Klagedato:    1 j:  Klagefrist overholdt - ja / nei?
 240809                                     280909                             121009               Ja.

2. Hva saken gjelder?
2 a:  Stønadsområde og hjemmel:
   Fastsetting av underholdsbidrag til Tormod født 150408.
   Sak tatt opp av bidragsfogden jfr. Barnelovens § 70 femte ledd. Bidraget er fastsatt med hjemmel i barnelovens § 71 - og forskriftenes 1 - 14.

2 b: Aktuelle problemstillinger:
   Bidragsfogden tok opp sak om fastsetting av bidrag til nytt barn født 150408. Partene hadde ikke inngått privat avtale med et fast beløp i bidrag til barnet. Barnet farskap ble erkjent av far i forelegg etter pålagt dna-tester av partene. Bidrag ble fastsatt fra den måned far tok opp sak om farskap dvs. fra den 010309. Bidraget til Tormod er begrenset til 25 % av bidragspliktiges inntekt forholdsmessig beregnet til Tormod. De øvrige barna er beregnet etter forsørgertillegget i bidragspliktiges uførepensjon. Da bidragspliktig ikke har søkt forsørgertillegg for Tormod har bidragsfogden skjønnsfastsatt hans inntekt til også å omfatte tenkt forsørgertillegg for Tormod. Vi kan imidlertid ikke fastsette bidraget etter bestemmelsen om forsørgertillegg så lenge dette ikke utbetales bidragspliktig.
   Bidraget til Tormod er derfor beregnet slik:
Fra 010309 kr 800,- pr måned
Fra 010509 kr 830,- pr måned
Fra 010609 kr 920,- pr måned
Fra 010709 kr 900,- pr måned

3. Klagerens anførsler: 
   Bidragspliktig klager på vedtak fattet av Thea Birkeland 280909 som gjelder Tormod født ca. 150408 med overskriften "Underholdsbidrag til barn - melding om vedtak". Han opplyser at dette er en klage og protest på det fattede vedtak i så måte. Denne klage og protest fremgår i øvrig av min tidligere korrespondanse med NAV, som han særlig henviser til. Han hevder videre at vedtaket vedr. Tormod er lovstridig. Vi henviser for øvrig til hans klage datert 131009 sendt oss i mail 121009.
Motpartens anførsler:
   Bidragsmottaker har ikke kommet med anførsler på klagen.

4. Underinstansens vurdering:
   a.  Innholdet i de relevante rettsreglene:
   Bidragsendringen har plikt til å fastsette bidrag av eget tiltak når partene ikke lever sammen ved barnets fødsel og partene selv ikke har kommet frem til en privat avtale om et fastsatt beløp i underholdsbidrag til barnet, jfr. barnelovens § 70 femte ledd.
   Bidraget er derfor fastsatt av bidragsfogden. Bidraget er fastsatt etter reglene i barnelovens § 71 med påfølgende forskrifter 1 - 14. Bidraget er fastsatt med virkning fra den måned barnets far tok opp sak om farskap - dvs. bidraget er fastsatt med virkning fra samme måned - 010309.
   b.  Det faktum underinstansen legger til grunn ved vurderingen:
   Tormod født 150408 har ikke bodd sammen med begge foreldrene etter fødselen.
   Samlivsbruddet mellom partene skjedde 3. april 2008 iflg. mor og siden også oppgitt av far. Barnets mor flyttet således fra far før fødselen fant sted. Bidrag skal derfor fastsettes av det offentlige. Vi har derfor med hjemmel i barnelovens § 70 femte ledd tatt opp sak om fastsetting av bidrag til barnet. Partene er varslet i brev av 280809.

   c.  Begrunnelse og konklusjon:
   Bidrag fastsettes fra 010309 til Tormod. Bidragsfogden har sett bort fra tidsrommet fra barnets fødsel til far selv tok opp sak om farskap. Det tok lang tid for å få fødselsnummer til barnet pga hjemmefødsel. Bidragsfogden fikk ikke melding om fødselen fra folkeregisteret. Det var far som tok opp sak om farskap. Bidragsfogden mener derfor det er korrekt å fastsette bidrag til Tormod fra 010309 som ikke bor sammen med begge foreldrene og heller ikke har gjort det fra fødselen.

5. Underinstansens innstilling:
   Vedtak av 280909 stadfestes.

6. Behandlende enhet og dato:
   NAV Forvaltning Sandnes, 301109

Underskrifter:
   The Birkeland  ( + underskrift og stempel )


Kopi: Begge parter

---


Adresse:
NAV Forvaltning Sandnes,
Postboks 8030, Forus,
4068 Stavanger.
Tlf.: 81581000. Faks: 52047301.
www.nav.no  

---