-- 20091211-til-NAV-Klageinstans-fra-RLH.html  

RLH: Dette brevet avsendes 11.12. 2009 til NAV Kundesenter Rogaland pr. e-post.   


Til:
NAV Klageinstans Vest og NAV Forvaltning Sandnes,
via e-post til NAV Kundesenter Rogaland: nav.kundesenter.rogaland@nav.no 


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

            Dato: fredag 11.12. 2009, Tindeland.

   Opplysninger, oppdatering og videreføring
   pr. 07.12. 2009 ang. NAV klagesak


   Klage og bemerkninger angående tre brever ifra NAV Forvaltning Sandnes ved Thea Birkeland, som ankom meg med posten 02.12. 2009 i en og samme konvolutt.

   NAVs Thea Birkeland i NAV Forvaltning Karmøy og i NAV Forvaltning Sandnes og i Bidragsfogden Rogaland, fortsetter med å fatte vedtak overfor meg og min familie, med basis i tidligere lovstridige vedtak hun har fattet som er forskriftsmessig klaget ifra min side. Ulovlig fattede vedtak forskriftsmessig klaget ifra min side og protestert på ifra både min side og motparten.
   Jeg henviser til mitt brev datert 12.10. 2009 til NAV Klageinstans Vest angående saken.

   Som sagt, det ankom meg 02.12. 2009 pr. post en ny brev-konvolutt ifra NAV Forvaltning, ifra samme Thea Birkeland som stort sett tidligere. Med tre brever i konvolutten denne gangen, pluss to brev-kopier. Det ene brevet datert 25.11. 2009 er angående barna Frøydis og Stauda og har overskriften "Innkreving av underholdsbidrag - melding om vedtak". I dette står det blandt annet at hun har gjort et vedtak om at "innkreving av underholdsbidraget" for Frøydis og Stauda "er opphørt fra og med 01.06. 2009". Det andre brevet datert 30.11. 2009 med overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn - brev til partene". Det tredje brevet også datert 30.11. 2009, med overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn", ang. Tormod. Begge de to sistnevnte brevene vedlagt hvert sitt forskjellige brev med Innstilling fra Thea Birkeland / NAV Forvaltning til NAV Klageinstans Vest som kopi.
   Jeg vedlegger for ordens skyld full kopi av disse hennes tre brever til meg. Vedlegg 007, 008 og 009.

   I sitt brev datert 25.11. 2009 med melding om vedtak (ang. Frøydis og Stauda Sofie), skriver Thea Birkeland i sitt vedtak følgende:
   "Innkreving av underholdsbidraget er opphørt fra og med 010609." (For Frøydis og Stauda Sofie.)
   Samtidig skriver hun i begrunnelsen, blandt annet at: "
Det er gjenstående kr. 18.280,- i gjeld til det offentlige for Frøydis og Sofie (bidragsforskudd utbetales i tiden før bidragstrekket kom i gang). Dette vil også bli krevd inn av Arbeids- og velferdsetatens Innkrevingssentral."
   Basis for dette hennes vedtak er et forhastet vedtak hun tidligere har fattet om at jeg har en underholdsplikt overfor barna som går via Trude Monica Hansen - fra og med Trude Monica Hansen 03.04. 2008 kidnappet og fangeholdt barna. Et uberettiget vedtak som er påklaget både ifra min side og (28.09. 2008) ifra Trude Monica Hansen.
   Likevel har Thea Birkeland i saken vært som en forskrudd, selvbestaltet prosessfullmektig for Trude Monica Hansen. Og har forsøkt å gjøre Trude Monica Hansen til bidragsmottager for underholdsbidrag, når forholdet skal være det motsatte.
   Jeg har hatt og har fortsatt et selvstendig direkte forsørgeransvar overfor alle barna, som ikke går via Trude Monica Hansen.
   Det at Trude lovstridig, ulovlig og straffbart i kortere og lengre perioder har kidnappet og fangeholdt flere av barna endrer ikke dette, men forsterker og øker min ansvarsplikt og ansvarsbyrde. Dog ikke via Trude.
   Thea Birkeland skriver i begrunnelsen for sitt vedtak 25.11. 2009, at:
   "
Når ikke noe annet er fastsatt, skal underholdsbidraget betales på forskudd for hver måned til den som barnet bor sammen med fast, jf. barnelovens paragraf 67 tredje ledd. Etter bidragsinnkrevingsloven paragraf 5 kan bidragsmottakeren eller bidragspliktige når som helst kreve at framtidige bidrag skal betales til Innkrevingssentralen."
   Dette er Thea Birkeland sin begrunnelse. Dog er Thea Birkeland ifra min side grundig opplyst om at alle barna bor fast hjemme hos sin far, undertegnede. Hvilket også Folkeregisteret kan opplyse henne om. Hva gjelder ikke bare Frøydis og Stauda Sofie, men samtlige av de umyndige barna. (Pluss også Idun f. 160188.) Trenger kanskje Thea Birkeland og NAV bevis og ytterligere dokumentasjon på at barna både 03.04. 2008 og flere ganger senere ble ulovlig kidnappet og fangeholdt av Trude, og på at flere av barna fortsatt er fangeholdt av Trude?
   Det sier seg dermed at også dette Thea Birkeland sitt vedtak er lovstridig og uberettiget. Om enn det er et skritt i riktig retning at hun iallfall erkjenner at Frøydis og Stauda Sofie bor hjemme i Vikebygd. Hvilket de dog alltid har gjort, siden vi flyttet hithen i år 2002. Dog uten at vi av den grunn hører noe ifra Thea Birkeland om at Trude har underholdsplikt for Frøydis og Stauda. Trude flyttet imidlertid - alene - 03.04. 2008. (Hvilket hun lovstridig antagligvis enda ikke har meldt fra til Folkeregisteret om.)
   Jeg er ikke skyldig Trude underholdsbidrag for noen av barna for noe som helst tidsrom. Forholdet er motsatt, og jeg skal ikke dobbelt eller tredobbelt forsørge barna.

   I sitt ene av sine to brev datert 30.11. 2009 til meg, det med 
overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn - brev til partene", skriver Thea Birkeland i sin Innstilling 30.11. 2009 til NAV Klageinstans, at jeg datert 12.10. 2009 påklager hennes vedtak 28.09. 2009 om av henne fattet endring av underholdsbidrag.
   Hva jeg ovenfor nettopp har anført angående hennes vedtak 25.11. 2009 har gyldighet også hva angår dette og saken iøvrig.
   Hun endrer et lovstridig vedtak hun tidligere forhastet har vedtatt, og som er påklaget og protestert imot.
   Det siste vedtakets innhold trenger jeg her derfor ikke å gå nærmere inn på. (I parentes vil jeg dog bemerke at om det første vedtaket hadde vært rett så er det likevel tydelig at også det siste er urett.)
   Dog vil jeg her kort kommentere hva Thea Birkeland i Innstillingens punkt 4 avsnitt a anfører som Underinstansens vurderinger. Hun henviser for eksempel til Barnelovens § 71, uten å nevne at denne igjen henviser til Barnelovens § 36 - som går slik:
   "§ 36: Kvar barnet skal bu fast. / Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge. / Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei."
   Angående dette vil jeg igjen opplyse om at ingen har avtalt og heller ikke retten rettskraftig avgjort at barna bor eller skal bo fast annet sted enn hjemme hos sin far. Barna bor faktisk og i henhold til loven og Folkeregisteret fast hjemme hos sin far i Vikebygd.
   At Thea Birkeland forsøker å late som noe annet er mere enn betenkelig.
   En kidnapping og fangehold er ikke det samme som en flytting.
   Med hensyn til Innstillingens punkt 4 avsnitt b anfører Thea Birkeland i sin rolle som Bidragsfogd at: "Bidragsfogden er av den mening at bidraget er lovlig fastsatt 240908 etter krav fra bidragsmottakeren."
   Til dette har jeg overfor NAV i saken på så forskjellig vis og med fyldigere henvisninger til gjeldende norske lovbestemmelser informert om at Thea Birkeland er på full og grov kollisjonskurs med gjeldende norsk lov.
   Iøvrig er det betenkelig at det krav ifra Trude som Thea Birkeland henviser til er Thea Birkeland informert om at Trude skriftlig til NAV datert 28.09. 2008 begrunnet trakk tilbake.
   Thea Birkeland har også derefter forholdt seg uakseptabelt, diskriminerende, ensidig, partisk, lovstridig, usaklig og inhabilt i saken.
   Angående Instillingens punkt 4 avsnitt c har jeg her nu følgende å kommentere:
   Thea Birkeland skriver at: "
Bidraget til barna var første gang fastsatt med virkning fra 010408 som er fra den måned da bidragsmottaker søkte om fastsetting av underholdsbidrag for barna pga samlivsbrudd." 
   Nu forholder det seg slik at i disse dager også jeg er i ferd med å søke NAV om fastsetting av underholdsbidrag for barna pga samlivsbrudd, med virkning fra 01.04. 2008. Hvilket kan taes til efterretning av NAV. Barna har som sagt alltid bodd fast hjemme hos meg, og gjør det fortsatt. Også i henhold til Folkeregisteret. Jeg forventet derfor å få fastsatt underholdsbidrag fra Trude for samtlige av barna, ikke bare for Frøydis og Stauda Sofie.
   Jeg vil iøvrig samtidig også avsende søknad til NAV om forsørgertillegg for Tormod. Dette har det hittil pga de kriminelle ugjerninger vår familie har vært utsatt for vært vanskelig å få anledning og tid til.
   Thea Birkeland skriver videre:
   "Bidragsmottaker fikk nytt barn 150408. Det ble ikke fastsatt bidrag for det nye barnet samtidig med fastsetting av bidrag til de øvrige barna da det gikk lang tid før barnet fikk fødselsnummer pga hjemmefødsel og farskapet heller ikke ble fastsatt før 020709. Det var Rune Leander Hansen som tok opp sak om farskap. / Etter at farskapet var fastsatt for barn født 150408 ble sak om fastsetting av underholdsbidrag tatt opp av bidragsfogden 240809. I den forbindelse måtte bidraget til de øvrige barna også revurderes da bidragspliktig ikke hadde full bidragsevne. / Bidraget til de øvrige barna ble derfor endret måneden etter at vedtak om fastsetting av bidrag til nytt barn ble fattet 280909, dvs. endringen gjaldt fra 011009."

   Thea Birkeland burde ha skrevet: Rune og Trude fikk nytt barn ca. 15.04. 2008.
   At det gikk lang tid før barnet fikk fødselsnummer, som det i henhold til loven rettmessig skal ha, sier Thea Birkeland feilaktig at var på grunn av hjemmefødsel og udefinert farskap. Hvor har Thea Birkeland slike usannheter ifra? Omtrent samtlige av våre ti barn er født hjemme, i hjemmefødsler - uten at slikt noe av den grunn var problematisk. Hva som kompliserte fødselsnummer for Tormod var Trudes kidnapping og fangehold av barna.
   Iøvrig vil jeg her nu bare også gjøre oppmerksom på at det forhold at Trude ikke fremfører tilsvar eller bemerkninger i saken er en unnlatelse til inntekt for min fremførelse av saken.

   Hva angår Thea Birkelands datert 30.11. 2009 andre brev og Innstilling til NAV Klageinstans vil jeg her iøvrig ha sagt at også hva jeg tidligere har sagt angående dette står ved kraft.
   Særlig hva Menneskerettsloven (1999) og Barneloven (Lov om barn og foreldre) og Straffeloven sier angjeldende disse forhold skal være gjeldende. Menneskerettslovens § 3 sier endog kortfattet og entydig at Menneskerettslovens bestemmelser "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning".
   Det er Trude som skal betale Underholdsbidrag til meg også for Tormod. Ikke omvendt.
   Men om så Thea Birkelands krav hadde vært rett og riktig, hvilket det ikke er, er i tillegg innholdet i hennes krav og vedtak uberettiget, hvilket jeg tidligere har omtalt.
   Iøvrig har jeg her bare følgende småtteri som kommentar i dette aspekt av min klage:
   I Innstillingens punkt 2 b sier Thea Birkeland blandt annet følgende: "Barnets farskap ble erkjent av far i forelegg etter pålagt dna-tester av partene."
   For å korrigere og presisere dette vil jeg ha sagt følgende: Jeg ble ikke fra noe som helst hold pålagt dna-test eller noe som helst angående farskapet til Tormod. Men jeg forsøkte iherdig gjentagne ganger allerede ifra tidlig efter Tormods fødsel å få fastslått Tormods farskap, uten å nå frem, heller ikke overfor NAV. Når jeg til slutt endelig nådde frem kunne jeg erkjenne farskapet til Tormod.
   Og i Innstillingens punkt 4 b sier Thea Birkeland følgende: "Samlivsbruddet mellom partene skjedde 3. april 2008 iflg, mor og siden også oppgitt av far. Barnets mor flyttet således fra far før fødselen fant sted."
   Til dette er å si, at jeg da ikke visste at det var et samlivsbrudd mellom meg og Trude, og at Trude forsøkte å lure både meg og barna og andre med å si det motsatte. Det er det ene. Noe annet er det forhold at Barneloven (Lov om barn og foreldre) jo uttrykkelig sier i sin paragraf 36 om hvor barnet bor fast, følgende: 
"§ 36: Kvar barnet skal bu fast. / Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge. / Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei."
   Retten eller noen som helst hverken hadde eller har avgjort at barna skal bo fast hos Trude. Barna bor, altså også i henhold til Barneloven, fortsatt fast hjemme i Vikebygd sammen med far.
   For meg som respekterer lov og rett betyr slikt noe faktisk hva det også er ment å bety.
   Det er ikke kriminell frekkhet eller løgn og lureri eller misbruk av lov og rett eller premiering eller medvirkning til slikt noe som skal råde grunnen.
   

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen
Kopi til:
-- Advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  


---


Vedlegg:
007--
Full kopi av brev datert 25.11. 2009 fra Thea Birkeland / NAV Forvaltning til Rune L. Hansen, med overskriften "Innkreving av underholdsbidrag - melding om vedtak".
008-- Full kopi av brev datert 30.11. 2009 fra Thea Birkeland / NAV Forvaltning til Rune L. Hansen, med overskriften "Klage i sak
om underholdsbidrag til barn - brev til partene".

009-- Full kopi av brev datert 30.11. 2009 fra Thea Birkeland / NAV Forvaltning til Rune L. Hansen, med overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn", ang. Tormod.
010-- Kopi av brev datert 12.10. 2009 fra Rune L. Hansen til NAV Klageinstans Vest. Uten vedleggene.
011-- Kopi av brev datert 28.09. 2008 fra Trude Monica Hansen til NAV angående Underholdsbidrag.
012-- Kopi av brev / klage datert 13.10. 2009 fra Rune L. Hansen til NAV Forvaltning Karmøy.


Vedlegg i saken tidligere til NAV Klageinstans Vest:
001-- Forklaringen til Frøydis og Stauda, datert 23.-25.08. 2009.
002-- Spesialistvurdering datert 03.04. 2009 fra dr. Hans Olav Tungesvik.
003-- Spesialisterklæring datert 10.09. 2009 fra dr. Hans Olav Tungesvik.

004-- Erklæring fra Idun, datert 27.07. 2009.
005-- Vitnesbyrd datert 04.10. 2009 fra Trygve Einar Gjerde.
006-- Brev datert 15.05. 2008 fra Trude Monica Hansen sin advokat Trond Hjelde til Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.

---