-- 20091213-til-NAV-krav-Trude-fra-RLH.html  

RLH: Dette brevet med vedlegg avsendes pr. post.    


Til:
NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

Dato: 13. desember 2009.

BREV-VEDLEGG TIL SØKNADER 13.12. 2009 TIL NAV VINDAFJORD FRA MEG

   Herværende oversender jeg nu pr. post til NAV Vindafjord utfylte søknader i forbindelse med underholdsbidrag, pluss vedlegg.
   Dette brevet angående dette, og følgende kopier som vedlegg:

   Vedlegg A1:  Utskrift av ligningen 2008, pr. 09.09. 2009.
   Vedlegg A2:  Skatteoppgjør 2008, pr. 09.09. 2009.
   Vedlegg A3:  Gjenpartsbrev kredittopplysninger pr. 02.05. 2009, fra Experian.
   Vedlegg A4:  
Gjenpartsbrev kredittopplysninger pr. 27.11. 2009, fra Lindorff.
   Vedlegg B1:  Brev datert 11.12. 2008 fra Rune L. Hansen til NAV Klageinstans Vest og NAV Forvaltning Sandnes. Uten vedleggene.
   Vedlegg C1:  Søknad fra Rune L. Hansen om forsørgingstillegg for Tormod, datert 13.12. 2009. Tilsendt NAV Pensjon pr. post.
   
   Med hensyn til punkt 2 i skjemaet for Tilleggsopplysninger (Punkt 2: Samvær som den bidragspliktige har med bidragsbarnet / bidragsbarna), henviser jeg til Vedlegg B1 som forklarer situasjonen og som utgangspunkt for videre informasjon for NAV.
   Også med hensyn til søknadenes øvrige uklarheter henviser jeg her nu på samme vis til Vedlegg B1.
   Barna har gjentagne ganger og på så forskjellig vis periodisk ulovlig vært kidnappet og fangeholdt av Trude Monica Hansen.
   Jeg har derfor ikke utfylt alt vedrørende samvær og overnattinger under punkt 2 i skjemaet.
   Hennes ulovlige periodiske kidnappinger og fangehold av barna og bakgrunnen for dette kan og bør neppe premieres, aksepteres eller stimuleres med underholdsbidrag eller som fratrekk i hennes bidragsplikt overfor barna.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen


---