-- 20091217-Anke-HTingrett-04-12-2009.html  

RLH: Denne anke oversendes 17.12. 2009 Haugaland tingrett pr. e-post.  Til:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund
Dato: Torsdag 17. desember 2009, Tindeland.                      
Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd


ANKE
TIL GULATING LAGMANNSRETT
 

AV KJENNELSE 04.12. 2009
I HAUGALAND TINGRETTAnkende part:
Rune L. Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig: selvprosederende

Ankemotpart:
Trude Monica Hansen, Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund
Prosessfullmektig: Advokat Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund


Det inngis ved dette anke over kjennelse
avsagt 04.12. 2009
i Haugaland tingretts sak nr. 09-172387TVI-HAUG


   Jeg kjemper for mitt liv, barnas og hele familiens. Vi ble tvangs-separerte av Iren K. Hebnes, leder for barnevern-tjenesten her hjemme i Vindafjord kommune.
   Vi ble av henne og hennes trakassering, trusler, terror og krigføring tvangs-separerte, jeg og min kone og barna og hele familien.
   Trude trodde til sist hun kunne redde barna og familien ved å underkaste seg Iren K. Hebnes sin menneske-fiendtlige og kriminelle vilje.
   Dette fikk de med seg Balder på, og efter hvert også Gudmund og litt en stund noe også Idun. Våre tre eldste barn. Dessuten også barnas mormor og noen til.
   De trodde Iren K. Hebnes i kraft av sin stilling var så mektig at hun kunne gjøre hva som helst hun ville imot oss og med oss, på alle tenkelige og utenkelige u-menneskelige og kriminelle vis. Hvilket i efterhånd også på så forskjellige vis har vist seg å stemme meget.
   Iren K. Hebnes sine groteske løgner og iscenesettelser ble ukritisk trodd og lagt til grunn som fakta av sakkyndig Kirsten Westly, Fylkesnemnda og Haugaland tingrett. Imot mange sine protester. Dette kanskje særlig på grunn av at Trude sin advokat, advokat Trond Hjelde i Haugesund, valgte som metode å arbeide for Iren K. Hebnes sin løgnaktige og kriminelle vilje. Iallfall tildels og vesentlig også imot og motsatt Trude sin vilje og sine forklaringer. Men ikke for å fremme sannhet, lov og rett eller hensynet til barna og familien i og for retten, men så tvert imot.

   Dette har vært og er bakgrunnen for saken. Hvilket retten ifra min og flere sin side har kunnet få noe innblikk i.
   Og hvilket - om og om igjen nevnt og forsøkt ifra min side - overdådig kan bevises.
   Noen som helst form for likhet for loven har dog enda ikke vært tilstedeværende i rettens saksbehandling. Og heller ikke reell saksbehandling eller bevisføring.
   Tvert om har retten hittil ukritisk og ensidig lagt Iren K. Hebnes og advokat Hjelde sin fremførelse av saken til grunn.
   Og har advokat Hjelde og retten dessuten aktivt forsøkt å hindre reell saksbehandling og bevisføring.
   Og har rettens bevisvurdering vært grotesk.
   Og rettens konklusjoner, kjennelser og slutninger ulovlige og straffbare.
   
   Alt dette imens barna og familien grovt har måttet lide og skades under den enda pågående uretten.

   Jeg fremsatte 06.11. 2009 en begjæring om midlertidig avgjørelse overfor Haugaland tingrett. Jeg henviser til denne, som fikk saksnr.
09-172387TVI-HAUG.
   Bakgrunnen for den min begjæring overfor Haugaland tingrett var barnas og familiens uholdbare og alvorlig urettmessige, skadelige og ødeleggende situasjon og stadig nye angrep og mere terror, på så forskjellige vis, ifra motparten sin side. Alt imens Gulating lagmannsrett urettmessig avviste å behandle saken og Høyesteretts ankeutvalg enda ikke hadde sagt sitt - og tiden gikk mens uretten, situasjonen og forholdene så ut til å vedvare og endog kunne forverre seg.
   Slikt noe kan ikke norsk lov og rett være med på, og må Haugaland tingrett besinne og beskikke seg på!
   Haugaland tingrett må ikke medvirke til groveste sort barne- og menneske-mishandling og iøvrig grov urett og kriminell virksomhet.
   Jeg måtte forsøke å få Haugaland tingrett til å rydde opp i saken og å stoppe uretten.
   Og det hastet. Jeg skrev derfor også følgende i begjæringen, om anken til Høyesterett, som jeg særlig vedla begjæringen for å gi retten et godt og grundig perspektiv, kortfatet, godt og grundig dokumentert, på saken: 
"Anken er i tillegg også ment å være en begjæring til retten om en snarlig midlertidig kjennelse eller noe for så fort som mulig å få gjenopprettet barnas og fars identitet, integritet, trygghet og rettigheter."

   Min begjæring 06.11. 2009 om midlertidig avgjørelse overfor Haugaland tingrett var så absolutt på sin plass og rettmessig.
   
   Mandag 16.11. 2009 ankom meg pr. post rekommandert fra Høyesteretts kontor Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse datert 11.11. 2009. Saken tilbakevises til Gulating lagmannsrett.
   Tirsdag 08.12. 2009 ankom meg pr. post Haugaland tingretts kjennelse datert fredag 04.12. 2009, som avviser begjæringen.

   Haugaland tingrett ved tingrettsdommer Arne Vikse skriver i denne sin kjennelse blandt annet følgende:
   
"Retten finner at herværende begjæringen om midlertidig avgjørelse etter tvistel. § 18- 1 må bli å avvise fra behandling i tingretten. Saken er anlagt mellom de samme parter og omhandler et krav som omfattens av en allerede verserende sak. / Krav om midlertidig avgjørelse innkom tingretten 6. november 2009, og Høyesterett traff avgjørelse 5 dager deretter. Saken ble da antakelig kort tid etter 11. november oversendt lagmannsretten. Retten er ikke kjent med at Gulating lagmannsrett har truffet ny avgjørelse i saken. Uansett vil en ny avgjørelse p.t. ikke være rettskraftig. Vilkårene for avvisning er da oppfylt."

   Jeg påbegynte derefter denne min anke, herværende, av en slik skammelig og ikke rettmessig kjennelse.
   Men først måtte jeg skynde meg å fremsette overfor Gulating lagmannsrett en tilsvarende begjæring om midlertidig avgjørelse. Hvilket jeg gjorde onsdag 09.12. 2009.
   Saken var da tilbakevist fra Høyesterett til Gulating lagmannsrett.
   Dermed tar jeg det for gitt at Gulating lagmannsrett iallfall uansett vil behandle saken, og også den til Gulating lagmannsrett 09.12. 2009 fremsatte formelle begjæring om midlertidig kjennelse.

   Haugaland tingretts unnlatenhet og avvisning var ikke rettmessig.
   Og begrunnelsen ifra Haugaland tingrett var ikke og er ikke holdbar.

   Kjennelsen 04.12. 2009 ble avsagt med en slik slutning:

1.          Sak 09-172387 TVI-HAUG avvises.
2.          Rune Leander Hansen dømmes til å betale det offentlige sakens omkostninger med kr. 3.915,- med tillegg av 25 % mva. kr. 978.75, totalt kr. 4.893,75.
             Beløpet forfaller til betaling 14-fjorten-dager etter forkynnelse.


   Til dette er å si, at: Hverken slutningens punkt 1 eller punkt 2 var rettmessig.
   
   At det i tiden efter at Høyesteretts ankeutvalg tilbakeviste saken til Gulating lagmannsrett eventuelt kan sies å være berettiget av Haugaland tingrett å avvise en slik begjæring, hvis og når Gulating lagmannsrett vil være rette instans, er noe annet.

   Og at jeg skal idømmes å betale saksomkostninger for Haugaland tingretts unnlatenhet og urett er et forsøk på igangsetting og videreføring av enda mere urett.

   En formell påstand i denne min anke forekommer meg å være vanskelig.
   Slik er som best jeg får det til her nu:

   Det tas forbehold om ytterligere bevistilbud og anførsler om nødvendig og nedlegges slik


P Å S T A N D :

MIDLERTIDIG AVGJØRELSE:


1.  Far, Rune L. Hansen, skal ha det daglige omsorgsansvaret for barna Frøydis Hansen, f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06 og Tormod f. a. 15.04.08, og de skal bo fast hos ham. (Det er iøvrig det de i henhold til loven og seg selv og Folkeregisteret gjør fra før av også. Bor fast hos ham.)

2.   Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under pkt. 1.

3.   Trude Monica Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

4.   Trude Monica Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige. 

5.   Gulating lagmannsrett gjør så godt de kan for å rydde opp i dette saks-komplekset.
Tindeland, torsdag 17.12. 2009

Rune L. Hansen
selvprosederende


Hærværende begjæring oversendes Haugaland tingrett 17.12. 2009 pr. e-post.  

Kopi pr. e-post til:
-- Advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  
-- 


---