-- 20091221-fra-NAV-Klageinstans-Vest-til-RLH.html  

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom pr. post 22.12. 2009.  


Fra:
NAV Klageinstans Vest,
Postboks 6245 Bedriftssenter,
5893 Bergen

Til:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd


Saksnummer:  0806982     Saksbehandler:  Thorvald Christensen          Dato:  21.12.09


Vedtak i klagesak om underholdsbidrag

Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:    HANSEN TRUDE MONICA               Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:        HANSEN RUNE LEANDER               Fødselsdato:  06.12.1955
Barn:                     HANSEN GUDMUND CUSANUS
                             HANSEN FRØYDIS                                              25.12.1993
                             HANSEN SOFIE                                                   24.05.1997
                             HANSEN ALFREDO AO                                      17.08.1999
                             HANSEN MARIEL ROSE                                     21.12.2001
                             HANSEN URDA LILJE                                        14.06.2003
                             HANSEN SOLBORG SERA                                  28.02.2006
                             HANSEN TORMOD                                             15.04.2008

Saken gjelder:  Klage av 31.08.09 over NAV Forvaltning Karmøy sitt vedtak av 24.08.09, jf forvaltningsloven §§ 29 første ledd og 31.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) avgjør saker etter Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7 (barneloven), jf. barneloven §§ 70 og 77. Vedtaksmyndigheten i klagesaker er lagt til NAV Klage og anke, som kan prøve alle sider av saken og også gå utenfor partenes påstander, jf barneloven § 75. NAV Klage og anke kan avvise klagen samt oppheve, omgjøre eller stadfeste NAV lokalt sitt vedtak, jf forvaltningsloven § 34.

---------- RLH:

   NAV vet at de i utgangspunktet har gjort et fullstendig urettmessig og ulovlig vedtak påplusset med flere urettmessige ulovlige vedtak og straffbart har premiert og finansert kidnapping og fangehold av barn, og forsøker iherdig å dekke over dette med mere urett.
   Blandt annet for og med å unndra seg saksbehandling. Lovstridig å unndra seg saksbehandling for å dekke over allerede begått lovstridig saksbehandling.
   Saksøker, Rune L. Hansen, undertegnede, påstår at dette har vært bevisst og villet ifra NAV sin side.

   Bevisst og villet, nu senest ifra NAV Klageinstans Vest sin side, i deres vedtak 08.12. 2009 som undertegnede ble meddelt ifra de i et brev fra de datert 21.12. 2009. Et vedtak som går ut på at
NAV Forvaltning Karmøy sitt lovstridige vedtak av 24.08.09 (om avvisning) stadfestes.

   Barnelovens § 67 bestemmer at det av den av foreldrene som ikke bor fast sammen med barna skal betales underholdsbidrag for barna til den av foreldrene barna bor fast sammen med.
   Samtlige av barna bor fast sammen med undertegnede, far til barna.
   Mor flyttet ifra felles hjemsted 03.04. 2008.
   Bestemmelsen sier videre at foreldrene kan gjøre avtale om underholdsbidrag (fostringstilskudd / forsørgertilskudd) og evt. særtilskudd for barnet, og at dersom de ikke blir enige kan hver av foreldrene kreve at bidragsfogden (tilskotsfuten) tar avgjørelse om underholdsbidraget.
   Undertegnede har ikke hatt noen anledning til å forsøke å gjøre avtale med Trude om dette, men det foreligger grunner for å anta at det efter hvert ble uenigheter vedrørende slike forhold mellom Trude, mor til barna, og undertegnede, far til barna.
   Bestemmelsen i loven sier videre at spørsmålet skal likevel avgjøres av domstolene "a) når noen av foreldrene ber om at det blir gjort i samband med ekteskapssak eller rettssak om foreldreansvar, om hvem barnet skal bo sammen med eller om samværsrett" - og "b) når tilskotsfuten viser partene til domstolene, fordi det er mere tjenelig efter den karakter saken har."
   Dette hva angår Barnelovens § 67.
   Henvendelser til domstolene mht paragrafens punkt a er gjort ifra både far og mor. Noe rettskraftig som endrer det forhold at barna fast bor hjemme hos far foreligger ikke ifra retten.
   Det er efter lovens bestemmelser dermed Trude som skal betale underholdsbidrag for barna til far til barna, den far som barna bor fast sammen med.
   Barnelovens § 71 bestemmer at bidragsfogden "skal fastsette tilskuddet slik at fastsette utlegg til forsørgelse av barnet (underholdskostnadene) blir delt mellom foreldrene efter størrelsen på inntekten deres." Men sier videre at: "Tilskuddet skal likevel ikke fastsettes til et høyere tilskudd enn at tilskuddspliktige har igjen fastsette midler til eget underhold mv (bidragsevnevurderingen)."
   Barnelovens § 72 bestemmer at det kan fastsettes underholdsbidrag også for tid som har gått, men likevel ikke for lengre tid enn tre år før kravet ble fremsatt for avgjørelses-organet. Men skal fastsettelse skje for mere enn et år tilbake, er det et vilkår at parten har hatt særlig grunn for forsinkelsen med å fremsette kravet.

   Jeg vil gjøre oppmerksom på Barnelovens § 66, om Foreldra sin skyldnad til å fostre barnet, som bestemmer følgende:
   "Foreldrene skal bære utgiftene til forsørgelse og til utdannelse av barnet efter evne og givnad og efter de økonomiske kårene til foreldrene, når barnet selv ikke har midler til det. Innbyrdes er begge foreldrene pliktig å bidra med det som trengs efter evne."

   
 
------------

NAV Klage og anke har 08.12.09 fattet følgende vedtak:

NAV Forvaltning Sandnes sitt vedtak av 24.08.09 stadfestes.

Partenes anførsler
Den bidragspliktige anfører at vedtaket fra NAV Forvaltning Sandnes av 24.08.09 der hans klage av 29.06.09 på vedtaket av 23.06.08 blir avvist er feil og uberettiget. Det vises blant annet til at bidragsmottaker i brev av 28.09.08 trakk tilbake kravet om underholdsbidrag, at hun urettmessig har tilegnet seg omsorgen for barna, at han uberettiget ble fengslet i oktober 2008, at det underliggende vedtak av 23.09.08 er ugyldig og til stor ulempe for den bidragspliktige og barna.

Videre gjøres det gjeldende i tilsvar til innstillingen fra NAV Forvaltning Sandnes av 12.09.09 at problemstillingen i saken ikke kan være hvorvidt klagen er fremsatt innenfor klagefristen. Det vises her blant annet til at bidragsmottaker trakk kravet om underholdsbidrag i brev av 28.09.08 og at det dermed ikke var nødvendig å gjøre ferdig og sende skissen til klage datert 11.10.08 som partene hadde tenkt å sende til NAV Forvaltning Sandnes. Den bidragspliktige viser videre til at han ble fengslet 21.10.08 og dermed ble forhindret fra å klage. Han viser til at han selvfølgelig ville klaget på vedtaket tidligere dersom han hadde ment det var grunn til det og han hadde hatt mulighet til det. Den bidragspliktige mener derfor at han ikke burde eller kunne ha handlet annerledes eller på et tidligere tidspunkt slik saken framsto.

Den andre parten er varslet om klagen i brev fra NAV lokalt av 02.09.09. Bidragsmottaker har ikke kommet med merknader til klagen.

Saksgang
NAV lokal fattet vedtak om fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag etter søknad fra bidragsmottaker i vedtak av 23.09.08. Vedtaket ble påklaget av den bidragspliktige 29.06.08. Klagen ble avvist av NAV Forvaltning Sandnes i vedtak av 24.08.09. I vedtaket er det lagt til grunn at klagefristen er oversittet med ca. 8 måneder og at de ikke finner å kunne gi oppreisning for oversittet klagefrist.

NAV Forvaltning Sandnes har prøvd det påklagede vedtaket på nytt og har foretatt saksforberedelse i samsvar med forvaltningsloven § 33. NAV Forvaltning Sandnes har ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket, jf innstilling i brev av 30.09.09, og har oversendt saken til behandling ved NAV Klage og anke. Begge parter har fått gjenpart av innstillingen og er gitt anledning til å uttale seg.

I brev av 12.10.09 har den bidragspliktige kommet med merknader til innstillingen. NAV Forvaltning Sandnes har vurdert merknadene, men har ikke funnet grunn til å endre innstilling.

Rettslig grunnlag

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 29 første ledd første punktum lyder:

   "Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part".

Lov
om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 31 lyder:

   "Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt
   a)  parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller
   b)  det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
   Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.
   Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet."

NAV Klage og ankes vurdering
Problemstillingen i saken er om det er grunnlag for å gi oppreisning for oversittet klagefrist.

Den alminnelige klagefristen etter forvaltningsloven § 29 1 ledd er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet frem til parten. Det er på det rene at denne fristen er oversittet da klagen er mottatt over ni måneder etter vedtaksdato.

Spørsmålet blir da videre om det etter foreligger grunner som nevnt i forvaltningsloven § 31 som gjør at det kan gis oppreisning for fristoversittelsen.

At det gis oppreisning for oversittet klagefrist medfører at det er grunnlag for å behandle den opprinnelige klagens realiteter. Dersom det ikke finnes grunnlag for å gi oppreisning, kan ikke den avviste klagen realitetsbehandles.

Det første alternativet som nevnes i forvaltningsloven § 31 er tilfelle der parten ikke kan lastes for fristoversittelsen. Videre kan klagen tas under behandling etter § 31 første ledd b) dersom det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

En fristoversittelse vil etter bestemmelsen være unnskyldelig dersom det ikke er gitt orientering om klagefristen som påbudt i forvaltningsloven § 27. Videre vil subjektive forhold som f.eks. ulykke, alvorlig sykdom, innleggelse i helseinstitusjon og alderdomssvekkelse etter omstendighetene være grunnlag for å ta klagen under behandling, til tross for at den er for sent fremsatt. Offentlige interesser kan også tilsi at det skjer en ny prøvelse, særlig hvor det er snakk om prinsippielle problemstillinger.

Den bidragspliktige har i denne sammenheng opplyst at han har trodd at bidraget ville bli opphørt når bidragsmottaker sendte inn erklæring om at hun trakk kravet og at han derfor ikke hadde noen oppfordring til å sende inn klagen.

Videre gjør han gjeldende at han den 21.10.08 ble fengslet og at han derfor ikke hadde noen praktisk mulighet til å klage.

Slik NAV Klageinstans Vest vurderer de oppgitte årsakene til at det ikke er klaget innenfor fristen, er ikke disse tilstrekkelig til at klagen kan tas under behandling.

Den bidragspliktige må selv bære risikoen for sin vurdering av at kravet om betaling av barnebidrag ville falle bort ved erklæringen fra bidragsmottaker.

Når det gjelder betydningen av at den bidragspliktige ble varetektsfengslet 21.10.08, er dette noe som mer ligger opp mot for de subjektive forhold som vil kunne være grunnlag for å ta klagen under behandling. NAV Klageinstans finner likevel ikke at dette er tilstrekkelig. Det legges da vekt på at fengslingen kom først mot slutten av klagefristens utløp. Videre kan ikke fengslingen i seg selv sies å være noe hinder for å sende inn klagen. Det ville lettere kunne aksepteres som en unnskyldning for en bagatellmessig fristoversittelse at en de første dagene etter fengslingen har vært forhindret fra å klage, men kan ikke være et forhold som i seg selv kan gi oppreisning for en fristoversittelse på over ni måneder.

Det skal også ved denne vurderingen etter fvl. § 31 annet ledd legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. Da en endring av vedtaket vil medføre en ulempe for bidragsmottaker og barna ved at disse får forringet sitt underhold og dette hensynet forsterkes ved det lange tidsrommet fra vedtaket til klagen, tilsier dette også at det ikke gis oppreisning.

NAV Klage og anke anser at vedtaket til NAV lokalt av 24.08.09 er i samsvar med gjeldende regelverk og praksis.

Vedtaket til NAV Klage og anke er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28.

Likelydende vedtak er sendt begge partene i saken.


Tove Breivik  ( + underskrift )
Rådgiver

Thorvald Christensen  ( + underskrift )
Rådgiver  


Kopi til: NAV Forvaltning Sandnes


---