-- 20091222-beslutning-kjennelse-fra-Gulating-lagmannsrett.html  

Kopi / avskrift, RLH: Dette ankom med posten oss her hjemme julaften 24.12. 2009.   


Side 1a4:


GULATING LAGMANNSRETT


BESLUTNING OG KJENNELSE

Avsagt:         22.12.2009 i Gulating lagmannsrett,

Saksnr.:        09-182138ASD-GULA/AVD1  

Dommere:    Berit Moldskred Mo, lagdommer, Ingrid Kjeldstad Gullaksen, kst. lagdommer, Magni Elsheim, lagdommerI   Anke
Ankende part                  Rune Leander Hansen  

Ankemotpart                  Trude Monica Hansen         Advokat Trond Hjelde


II  Midlertidig avgjørelse etter barneloven  
Ankende part                   Rune Leander Hansen

Ankemotpart                   Trude Monica Hansen         Advokat Trond Hjelde

Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form
jf. Domstolsloven § 130 tredje leddSide 2a4:

KJENNELSE OG BESLUTNING


Rune Leander Hansen har erklært anke over Haugaland tingretts dom av 8. mai 2009 vedrørende foreldreansvar, daglig omsorg og samvær for 5 av partenes 7 mindreårige barn. Anken gjelder rettsanvendelsen og bevisvurderingen.

Den ankende parten ble ved rettens brev varslet etter tvisteloven § 29-13 fjerde ledd om at retten overveide å nekte anken fremmet med svarfrist 28. juli 2009. Ankende part besvarte varslet. Han anførte at lagmannsretten måtte avvente uttalelse fra psykiater Tungesvik vedrørende den schizofreni-diagnose som var stilt av dr. Westlye i forbindelse med sak for Fylkesnemnda, og at sakkyndighet vedrørende hans helsetilstand må vurderes når saken var henvist til behandling. Det ble videre anført at retten ikke kan avvise anken uten å krenke barnas rettigheter til å bli hørt. Det er vist til at samtlige av barna som har uttalt seg for dommeren har gitt uttrykk for at de ønsker å ha like stor kontakt med begge foreldrene. Å avvise anken innebærer at barnas rett til å uttale seg og rettens plikt til å legge stor vekt på deres uttalelse blir illusorisk og uten reell betydning. Både Frøydis og Stauda har i etterkant av dommen oppsøkt far og i lange perioder bodd hos ham. Det er bl.a. vist til uttalelse fra Idun 27. juli 2009. Subsidiært anføres at anken må fremmes for de store barna, som har gitt uttrykk for kontakt med far i betydelig større omfang enn tingrettens dom.

I anken er anført at tingrettens avgjørelse ikke er til barnas beste og at det ikke er holdepunkter for de anførsler som barneverntjenesten har kommet med mot Rune Leander Hansen som omsorgsperson. Barna vil få best samlet foreldrekontakt om han får den daglige omsorgen. Han vil da legge til rette for dette og samarbeide med mor om dette. Nå blir barna avspist med timesamvær på månedlig basis. Det omfang av samvær han tilbyr, innebærer i realiteten at man ikke får en deling av søskenflokken, da de barna som ikke bor hos ham vil ha mye kontakt når søsknene har et utstrakt samvær med mor. Atter subsidiært må det fastsettes et større samvær med far ut fra den rolle han har hatt i deres liv.

Ved skriv av 9. desember 2009 har ankende part fremsatt begjæring for lagmannsretten om midlertidig avgjørelse. I begjæringen er vist til flere straffebestemmelser som mor skal ha forbrutt seg mot, bl.a. straffeloven § 215, § 216, § 218, § 219 og § 223. Han viser også til sine ankeskriv til Høyesterett av 30. september og 6. oktober 2009. I saken om midlertidig avgjørelse er lagt ned slik påstand:


 
Side 3a4:

1.  Far, Rune L. Hansen, skal ha det daglige omsorgsansvaret for barna Frøydis Hansen, f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06 og Tormod f. a. 15.04.08, og de skal bo fast hos ham.

2.   Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under pkt. 1.

3.   Trude Monica Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

4.   Trude Monica Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige. Lagmannsretten nektet anken fremmet etter tvisteloven § 29 - 13 annet ledd ved beslutning 2. september 2009. Grunnet manglende begrunnelse opphevet Høyesteretts ankeutvalg beslutningen ved kjennelse av 11. november 2009. I samme kjennelse ble ikke tatt tilfølge begjæring fra Rune Leander Hansen om midlertidig avgjørelse etter barnelova § 60.

Lagmannsretten finner ikke at noe av det som anføres i anken eller senere prosesskriv tilsier en endret vurdering av spørsmålet om daglig omsorg og samvær for partenes mindreårige barn enn det tingretten har lagt til grunn. Lagmannsretten finner tingrettens domspremisser grundige og fullstendige med hensyn til å vurdere barnas beste. Lagmannsretten finner for sin del ikke avgjørende hvorvidt den schizofrenidiagnose som er stilt for Rune Leander Hansen fremdeles kan opprettholdes. Det synes utvilsomt at Rune Leander Hansen sine personlige egenskaper og framferd, slik beskrevet i tingrettens premisser og ytterligere dokumentert gjennom hans prosesskriv og CD`er innsendt til lagmannsretten og Høyesterett, tilsier at det ikke er til barnas beste å bo hos ham. Lagmannsretten finner ikke at barnas uttalelser kan medføre et annet resultat i denne saken. Lagmannsretten finner videre ikke at det er forhold som tilsier at samværet med far skal utvides, snarere tvert i mot.

Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram, og at den derfor bør nektes fremmet etter tvisteloven § 29-13 annet ledd.


 
Side 4a4:

Lagmannsretten finner ikke, slik saken nå står, grunn til å treffe midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60. Det er ikke kommet til nye opplysninger som tilsier en annen vurdering av dette spørsmål siden Høyesterett sin avgjørelse av 11. november 2009. Begjæringen tas ikke tilfølge.

Lagmannsretten har ikke mottatt noen omkostningsoppgave fra ankemotparten, og fastsetter omkostningene etter skjønn, jfr tvisteloven § 20-5 (5). Omkostningene knytter seg til anketilsvar og etterfølgende prosesskriv, og settes passende til kr. 5.000 eks mva.

Beslutningen og kjennelsen er enstemmig.

SLUTNING

   1.   Anken nektes fremmet.

   2.   Begjæring om midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60 tas ikke tilfølge.

   3.   Rune Leander Hansen betaler i saksomkostninger kr 5000 pluss mva til Trude Monica Hansen/det offentlige innen to uker fra forkynnelse av denne kjennelse og beslutning.


Berit Moldskred Mo                Ingrid Kjeldstad Gullaksen                Magni Elsheim
Rett utskrift:
Signy Larsen
( + underskrift )


---