2


--- KOPI av dokument ifra Mattilsynet Distriktskontoret Haugalandet 22.02. 2006 ---

---------- Herværende kopi: Rune L. Hansen pr. 13.03. 2006:

---


Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap


Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. oktober 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. § 19, tredje ledd


§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge mot og eventuelt begrense smitteoverføring av aviært influensavirus fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.


§ 2 Virkeområde

Forskriften retter seg mot enhver som eier eller har ansvar for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.


§ 3 Tiltak

I fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland er det forbudt å holde fjørfe og andre fugler utendørs. Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til å holde dem utendørs dersom de får fòr og vann innendørs og de holdes under overbygg som hindrer at ville fugler kan lande og forhindrer at ville fugler kan komme i kontakt med fòr og vann som er beregnet for fjørfeet.

Utendørs vannreservoar som er nødvendig for visse fjørfearter av dyrevernmessige grunner, skal være skjermet mot forurensning fra ville vannfugler. Hvis fjørfe får vann fra overflatevann som ville fugler har tilgang til, skal slikt vann være behandlet for å sikre inaktivering av mulig virus.

Fjørfehold som er godkjent i henhold til regelverket for økologisk produksjon, mister ikke sin status som følge av etterlevelse av forbudet i første ledd.


§ 4 Forbud mot bruk av levende lokkefugler

Det er forbudt å bruke levende fugler av ordnene Anseriformes og Charadriiformes som lokkefugler ved jakt.


§ 5 Forbud mot dyreansamlinger

Det er forbudt å avholde markeder, utstillinger, kulturelle tilstelninger og andre dyresamlinger av fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap. Det lokale Mattilsynet kan etter søknad innvilge unntak fra forbudet etter en konkret risikovurdering.


§ 6 Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.


§ 7 Dispensasjon

Mattilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.


§ 8 Straffebestemmelser

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.


§ 9 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.


---