--- BREVKOPI ---

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 13.03. 2006:


Til:

Rune Hansen,

5568 Vikebygd


Fra:

Mattilsynet,

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler,

Distriktskontoret for Haugalandet, tlf. 06040.

Saksbehandler: Olav Tørresdal, tlf. 52 73 34 65 – faks 52 73 34 53.

Postadresse: Felles postmottak,

Postboks 383,

N-2381 BRUMUNDDAL, telefaks 23 21 68 01 – e-post: postmottak@mattilsynet.no


Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.): 06/9281.

Dato: 24.06. 2005.

Arkivkode:


VARSEL OM VEDTAK


Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet ved Geir Harald Caspersen og Olav Tørresdal inspiserte dyreholdet til Rune Hansen, 5587 Vikebygd 22.02.06. Rune Hansen var til stede under inspeksjonen. Bakgrunn for inspeksjonen var tips til Mattilsynet om at Rune Hansen holdt høner og ender utendørs.


Hjemmel for inspeksjonen er Lov 2003-12-19 nr. 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 13 og FOR 2005-12-05 nr. 1417: Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.


Under inspeksjonen ble det observert ca. 25 ender og ca. 30 høner av ulike rase. Familien driver økologisk og høner og ender går fritt på tunet. Det var en liten dam til endene. Rune Hansen opplyste at han ikke var interessert i å sette dyra i hus. Han hadde heller ikke plass til alle inne.


I henhold til FOR 2005-12-05 nr. 1417: Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap § 3 er det forbudt og holde fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs videre skal i henhold til § 6 i samme forskrift fjørfe og andre fugler fòres på en sånn måte at ville fugler ikke tiltrekkes av eller kan lande på det stedet der de fòres og vannes.


Mattilsynet kan likevel etter søknad og basert på en konkret vurdering i helt spesielle tilfeller gi tillatelse til å holde fjørfe utendørs.


På denne bakgrunn varsles du herved om at Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet med hjemmel i Lov 2003-12-19 nr. 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 og FOR 2005-12-05 nr. 1417: Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap § 10 har til hensikt å fatte et vedtak som går ut på at:

- Samtlige ender og høner tilhørende Rune Hansen tillates ikke holdt utendørs og må settes i hus umiddelbart

- Alternativt vil Mattilsynet avlive alle fuglene


I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) § 16 har du anledning til å uttale deg før et vedtak fattes.


Frist for uttalelse settes til Mandag 27.02.06.


Evt. dispensasjonssøknad må sendes umiddelbart.Med hilsen

Olav Tørresdal,

Seniorinspektør,

Underskrift,


Merete Halleraker,

Førsteinspektør,

Underskrift,


Vedlegg: Lov 2003-12-19 nr. 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og FOR 2005-12-05 nr. 1417: Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.


---