--- BREVKOPI ---

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 13.03. 2006:


Til:

Rune Hansen,

5568 Vikebygd


Fra:

Mattilsynet,

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler,

Distriktskontoret for Haugalandet, tlf. 06040.

Saksbehandler: Olav Tørresdal, tlf. 52 73 34 65 – faks 52 73 34 53.

Postadresse: Felles postmottak,

Postboks 383,

N-2381 BRUMUNDDAL, telefaks 23 21 68 01 – e-post: postmottak@mattilsynet.no


Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.): 06/9281-2.

Dato: 28.02. 2006.

Arkivkode:


MELDING OM VEDTAK


Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet ved Geir Harald Caspersen og Olav Tørresdal inspiserte dyreholdet til Rune Hansen, 5587 Vikebygd 22.02.06. Rune Hansen var til stede under inspeksjonen. Bakgrunn for inspeksjonen var tips til Mattilsynet om at Rune Hansen holdt høner og ender utendørs.


Det vises til utsendt varsel om vedtak. Du har kontaktet Mattilsynet telefonisk 27.02.06 og meddelt at du ikke har til hensikt å rette deg etter påbudet om at alt utegående fjørfe skal oppstalles innendørs. Du opplyser videre at du har til hensikt å søke om dispensasjon fra påbudet.


I henhold til FOR 2005-12-05 nr. 1417: Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap § 3 er det forbudt og holde fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs. Videre skal i henhold til § 6 i samme forskrift fjørfe og andre fugler fòres på en sånn måte at ville fugler ikke tiltrekkes av eller kan lande på det stedet der de fòres og vannes.


På denne bakgrunn og med hjemmel i Lov 2003-12-19 nr. 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 og FOR 2005-12-05 nr. 1417: Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap § 10 fatter Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet følgende


Vedtak:

- Samtlige ender og høner tilhørende Rune Hansen tillates ikke holdt utendørs og må settes i hus umiddelbart

- Alternativt vil Mattilsynet avlive alle fuglene

-

Dette vedtaket kan påklages, Jf Forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker. (Se vedlagte skjema). En evt. klage sendes Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet.


Med hilsen

May Vestbø,

Seksjonssjef,

Underskrift,Olav Tørresdal,

Seniorinspektør,

Underskrift,Vedlegg: Klageskjema


---