3


--- BREVKOPI ---

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 09.03. 2006:


Til:

Rune Hansen,

5568 Vikebygd


Fra:

Mattilsynet,

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler,

Distriktskontoret for Haugalandet, tlf. 06040.

Saksbehandler: Olav Tørresdal, tlf. 52 73 34 65 – faks 52 73 34 53.

Postadresse: Felles postmottak,

Postboks 383,

N-2381 BRUMUNDDAL, telefaks 23 21 68 01 – e-post: postmottak@mattilsynet.no


Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.): 06/9281-3.

Dato: 08.03. 2006.

Arkivkode:


Vedrørende innsendt klage på vedtak fra Mattilsynet

Distriktskontoret for Haugalandet


Det vises til innsendt klage på vedtak fra Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet datert 25.02. 2006 og 01.03. 2006.


Mattilsynet har i vedtaket datert 28.02. 2006 gitt pålegg om at samtlige høner og ender som tilhører Rune Hansen ikke tillates holdt utendørs og må settes i hus. Alternativt må fuglene avlives.


Rune Hansen påklager dette vedtaket og vi oppfatter det samtidig slik at det søkes om dispensasjon fra FOR 2005-12-05 nr. 1417: Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap, slik at fuglene tillates holdt utendørs.


Rune Hansen anfører blant annet at smittefaren fra ville fugler er liten. Det er svært begrenset kontakt med andre fremmede ville fugler. Videre oppgis det at familien har flere sjeldne hønseraser og at det er fare for utryddelse av disse rasene. Det blir videre opplyst at høner og ender blir fòret inne i hus en gang daglig. Familien har heller ikke noe salg av fjørfe, egg eller gjødsel.


Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet vurderer at det ikke er kommersielle fjørfehold i umiddelbar nærhet til familien Hansen sitt småbruk. Smitte til kommersielt fjørfehold vurderes derfor som liten. Videre er det en begrenset bestand av vadefugler / villfugl i nærområdet.


På denne bakgrunn vil Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet ta Rune Hansen sin klage til følge og i henhold til FOR 2005-12-05 nr. 1417: Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap § 11 på vilkår gi dispensasjon slik at Familien Hansen inntil videre tillates å holde fjørfe utendørs.


På denne bakgrunn og med hjemmel i Lov 2003-12-19 nr. 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 og FOR 2005-12-05 nr. 1417: Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap §§ 10 og 11 fatter Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet følgende


Vedtak:

Klage fra Rune Hansen på Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet sitt vedtak datert 28.02. 2006 tas til følge.

Rune Hansen gis samtidig dispensasjon til å holde ender og høner utendørs inntil videre på følgende vilkår:

- Dersom situasjonen når det gjelder fugleinfluensa endrer seg og familiens småbruk kommer innenfor en evt. risiko- eller observasjons-sone vil samtlige fugler bli pålagt avlivet.

- All fòring av høner og ender må skje under tak.

- Ved eventuelt funn av sjuke eller døde høner og ender må Mattilsynet straks kontaktes.

- Så langt dette kan unngås må høner og ender ikke komme i kontakt med villfugl.


Dette vedtaket kan påklages, jf Forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker. (Se vedlagte skjema). En evt. klage sendes Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet.


Med hilsen


May Vestbø,

Seksjonssjef,

Underskrevet,


Olav Tørresdal,

Seniorinspektør,

Underskrevet,Vedlegg: Klageskjema.


---