-- 20070311-fra-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html    

Kopi / avskrift, RLH:  
 Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd.
Tlf.: 53 76 76 87.

Til:
Advokat MNA
Sverre Kvilhaug,
Knarvik Senter,
Boks 136,
N-5903 Isdalstø.
Tlf.: 56 35 16 90.

Vikebygd, søndag den 11. mars 2007.

Beste hilsner til deg og dine, advokat Sverre Kvilhaug!

Vi mottok kopi fra deg av ditt brev datert 19.02. 2007 til Helse Fonna Psykiatrisk avdeling i Haugesund, og av deres brev-svar til deg datert 27.02. 2007. Jeg ser det er overlege Kenneth Eikeset ved Psykiatrisk avdeling som har besvart brevet, nærmest uten å besvare noe som helst. Annet enn hva som dermed lar seg forstå ut av hans enkle og mangelfulle svar, - som han angir som grunnlaget for at han hverken vil slette eller endre Innkomst-journalen og Epikrisen.

Han burde vel ha vært mindre dum enn som så, når han først skal være kriminell? Det er lett nok å påvise og å bevise at de opplysninger de sier å ha ifra meg, ikke er ifra meg – men er oppdiktede ifra deres side. Og at alle de opplysninger de har ifra dr. Terje Kleiven, er ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!
Og at han gir uttrykk for ikke å vite dette, kan ikke være sant! Og er ikke sant!

Kenneth Eikeset skriver at all informasjon som fremgår av Innkomst-journalen og Epikrisen har sin kilde i opplysninger gitt av meg samt av dr. Terje Kleiven. Og at de diagnostiske vurderingene er gjort av ham selv, overlege og psykiater Kenneth Eikeset, og assisterende overlege og psykiater Jan Nocon, ut i fra samme kilde: opplysninger gitt av meg, samt av dr. Terje Kleiven.
Og at han derfor ikke kan se at de opplysninger som fremkommer i Innkomst-journalen og Epikrisen er feilaktige!

Opplysninger og informasjon - gitt av dr. Terje Kleiven, som har rubb og stubb og antagligvis omtrent ingenting annet enn løgn på løgn, ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!
Og liksom i tillegg opplysninger gitt av meg, - oppspinn og påstander ifra deres side, og forvrengninger, negativt og løgnaktig forvridd og vrengt på (i retning av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sine ønsker) av Kenneth Eikeset, Jan Nocon og Sidney Felecian ved Psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus!
Pasienten! – fordi de efter begjæring fra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, via dr. Kleiven, holdt meg i sin varetekt i 5 døgn, og hadde noen samtaler med meg!
Fordi Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune med terror, løgn og tvang mandag 8. januar 2007 fikk meg bragt dithen!
Fordi jeg har skrevet om hva som har skjedd i saken!
Fordi jeg har skrevet om hva som har skjedd i saken, - om den grove trakasseringen og forurettelsen vi ifra første stund av ble møtt med ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!

---
At de våger, - å involvere seg på en slik kriminell måte til fordel for damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Og hvorfor?!
Fordi min troverdighet i utgangspunktet skal være så meget mindre enn deres? Fordi de tar det for gitt at min troverdighet er lite eller ingenting verdt?
Eller er det for at de egentlig har andre motiver eller hensikter? I så fall hvilkne?
Jeg bare spør. Sannelig om en vel bør?

---
Jeg er enda ikke ferdig med å gjennomgå og skriftlig kommentere og motsvare Epikrisen, setning for setning, enda bare nu i sin helhet Innkomst-journalen (i 176 punkter!) - slik jeg også i sin helhet gjorde med dr. Terje Kleivens følge-brev. Jeg er altså bare bortimot nesten ferdig. Jeg sendte deg et tidligere ”nesten ferdig” på Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 04.03. 2007, i egen sending pr. post forleden dag. Nu i dag skal jeg i egen sending sende deg nyere oppdatert slik Data-DVD – pr. 11.03. 2007.
Jeg tilsender deg på samme måte en oppdatert versjon på Data-DVD straks den av meg kommenterte Epikrisen blir ferdig.

Dette er også en tid-krevende prosess, oppi all den andre skrivingen og alt annet. Jeg må nok bare likevel skynde meg å gjøre det helt ferdig. Nu med det aller første! Og da straks få det i vei med posten til deg.

Men du har forhåpentligvis kanskje alt kikket på det?
Og du ser i så fall fort på hvilket simpelt nivå de ter seg!
Og hvor forunderlig og kriminell hele saken er har du vel forlengst oppdaget!

---
Saken ble meg bekjent utløst av den løgnaktige og falske Bekymrings-meldingen datert onsdag 22.02. 2006 ifra Mattilsynet, - og det forskrekkelige efter-følgende møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006 med Barnevern-tjenesten i Vindafjord.
Derefter – og antagligvis for å godtgjøre sin Undersøkelse, og sin holdning, overfor andre – har Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune blandt annet påstått at de har mottatt Bekymrings-meldinger på løpende bånd imot oss.
Vi har snakket med Per og Mona Snabel, og med Jens Tveit, og med mormor. Alle disse tre
hevdet, som du jo vet ifra møtet med de, Barnevern-tjenesten at har levert Bekymrings-melding på oss.
Alle disse sier imidlertid til oss dette på ingen som helst måte stemmer!
De hevdet også at Britt Nelly Tveit, som vi knapt har snakket med eller kjenner, har innlevert en Bekymrings-melding imot oss. Denne Britt Nelly Tveit (svigerdatter til Jens Tveit) har, sagt med sine egne ord: at hun har ”et nært og godt samarbeide med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune” – hvor hun og hennes familie blandt annet har andre sine barn i sin varetekt. Hun innleverte, så vidt jeg forstår det, en Bekymrings-melding imot oss til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune fordi hun hadde lest i Data-CD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 02.10. 2006, - og derfor ble bekymret. Rent konkret hva i denne saks-dokumentasjonen som har gjort henne bekymret for vår familie, vet jeg ikke hvem som vet?

Falske Bekymrings-meldinger, trusler, fortielser, løgn og oppdiktede, virkelighets-fjerne påstander, - er det ingenting annet enn slikt damene i Barneverns-tjenesten i Vindafjord kommune farer med? For å trakassere, terrorisere og ødelegge!
Hvem skal kunne stoppe de? Og hvordan? Eller er de ustoppelige omtrent samme hva de gjør av ugjerninger? Er de og skal de være omtrent fullstendig hevet over lov og rett?
Hvem i all verden er det som vil ha en offentlig eller kommunal Barnevern-tjeneste i en slik posisjon?
---
Angående svar-brevet datert 26.01. 2007 du fikk ifra Politiet, Arild Austrheim,
politi-overbetjent, Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt, - så ser vi at det står skrevet at de ”forlot gården til fam. Hansen kl. 18.30”. Imidlertid skjedde dette i følge Trude sine utsagn og notater omkring kl. 20.00. Dette vil vi imidlertid antagligvis efter hvert finne ut mere presist, blandt annet ved å sjekke med lyd-opptaket av det som skjedde her hjemme – som stod på kontinuerlig. Jeg skal for ordens skyld se om jeg får sjekket opp dette med det første.
Det står også ”at det var avtalt tilbud om plass” på ”Foreldre og barn” underlagt fag-team Helse Fonna i Haugesund for fru Hansen og de hjemme-boende barna. Noe slikt eller noe som helst ”tilbud om plass” har imidlertid aldri noensinne vært avtalt, snakket om eller antydet overfor noen i vår familie.
Og når det gjelder den dialog som under den forskrekkelige beleiringen av vårt hjemsted fant sted mellom Trude og Politiet og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune henviser vi til mine Dagboks-notater.

Når det gjelder den lov-hjemmel Politiet i sitt brev henviser til, § 3-1 i Lov om psykisk helsevern, - så går denne § 3 slik i min kopi av denne loven (som jeg ikke vet om er oppdatert):

”Når noen på grunn av sin sinnstilstand ikke selv kan sørge for å få det legetilsyn og det psykiske helsevern han trenger og hans nærmeste heller ikke sørger for at han får det, skal offentlig myndighet sørge for at han blir undersøkt av lege og ellers gjøre det som trenges for å få ham under vern. / Finner lege det nødvendig etter en personlig undersøkelse kan den syke etter begjæring fra sine nærmeste eller offentlig myndighet innlegges eller beholdes innlagt i sykehus eller holdes på annet sted hvor forsvarlig pleie kan skaffes, men ikke uten eget uttrykkelige samtykke i mer enn tre uker, hvis ikke betingelsene etter § 5 foreligger. / Legen skal gjøre pasienten oppmerksom på at han kan klage beslutningen inn for kontroll-kommisjonen. Klagen har ikke oppsettende virkning hvis ikke legen bestemmer noe annet.”

Hvis det er denne formuleringen som fortsatt er den gjeldende i § 3 i Lov om psykisk helsevern, så under jeg iallfall nu på følgende forhold:
Først, punkt 1: Kunne i henhold til denne lov Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune gjøre hva de gjorde? Når hverken de eller noen som helst andre på forhånd eller noensinne før har så meget som antydet overfor meg og min familie at jeg trenger legetilsyn eller psykisk helsevern?
Og, punkt 2: Var det dr. Terje Kleiven som fant det nødvendig efter sin samtale med meg, å ta noen slags begjæring ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune om umiddelbar tvangs-innleggelse av meg ved Psykiatrisk avdeling (Helse Fonna, Haugesund sykehus)? For å gi meg ”forsvarlig pleie”?
Og, punkt 3: Kan Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune under de angjeldende forhold og omstendigheter og på en slik måte beordre Politiet til hva de gjorde? Og dr. Terje Kleiven til hva han gjorde?

---
PS:
Jeg ser vi har kommet til å datere litt feil 3 forskjellige steder i vårt forrige brev datert 05.02. 2007 til deg. Selv om det vel fremgår av sammenhengen vil jeg likevel for ordens skyld rette opp disse 3 daterings-feilene, som jeg nu samtidig også retter opp i Saks-dokumentasjonens kopi av angjeldende brev. Det gjelder dateringen ”Fredag 02.01. 2007” som jo skal være Fredag 02.02. 2007. Og likeså ”lørdag 03.01. 2007” som jo skal være lørdag 03.02. 2007. Og ”rlh pr. 05.01. 2007” som skal være rlh pr. 05.01. 2007. Dette her nu for ordens skyld, for å unngå eventuelle mulige misforståelser.

---

Med beste hilsner ifra

familien Rune L. og Trude Hansen!

---