7


--- BREV-KOPI:

---------- Herværende brev-kopiering: Rune L. Hansen pr. 02.04. 2007:

---

Fra:

Rune L. Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd.

Tlf.: 53 76 76 87.


Til:

Advokat MNA

Sverre Kvilhaug,

Knarvik Senter,

Boks 136,

N-5903 Isdalstø.

Tlf.: 56 35 16 90.


Vikebygd, mandag den 02. april 2007.


Hei, advokat Sverre Kvilhaug!


Vi mottok kopien av Klagen til Helsetilsynet (datert 16.03. 2007), og disketten med den på fungerte helt bra.

Jeg synes dog, tror jeg, at du er veldig forsiktig og tilbakeholdende i klagen. En klage på en Innkomst-journal og Epikrise omtrent helt fullstendig fullstappet til randen av ondsinnede løgner og falske beskyldninger, - med utvetydig og klar hensikt!

Den makt damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune så grundig og åpenlyst misbruker er meget meget skremmende!

Men hvordan klarer de å få så mange visse andre med seg på slikt noe?

Dette viktige spørsmål tror jeg ikke det er så helt lett å få de forskjellige oppriktige og ærlige eller sanne svar på!

Men de fremkommer forhåpentligvis!

Og Klagen til Helsetilsynet blir forhåpentligvis og vel antagligvis tatt til efterretning!?

Om den ikke blir det så er det vel snart ferdig med oss her som familie!?


---

Jeg har omsider gått igjennom lyd-opptakene ifra 08. – 12. januar 2007.


Det meste av snakk og samtaler – omtrent alt - av det som skjedde de 5 døgnene i januar jeg var tvangs-innlagt med basis i de grove løgnene til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, ble det gjort vellykkede lyd-opptak av ifra min side! Dertil inkluderende også det som ble sagt mellom meg og Politiet fra de kom her mandag 8. januar ca. kl. 14, samt hele samtalen med dr. Terje Kleiven – og videre det meste som skjedde.


Med bakgrunn i disse lyd-opptakene er det enda lettere å se, påvise, bevise og avsløre hvor løgnaktige, falske og ondsinnede Innkomst-journalen og Epikrisen faktisk er, og også dr. Terje Kleivens følge-brev. Og hva som faktisk foregikk!


Angående de samtalene (også benevnt ”undersøkelser”) som fant sted under mitt ufrivillige opphold i Psykiatrisk avdeling Helse Fonna Haugesund sykehus fra 08. – 12. januar 2007:


Turnus-lege Sidney Felecian skriver i Innkomst-journalen under dato 15.01. 2007 – at: ”Pasienten observeres fra 08.01.07-12.01.07, da hans klage på obsevasjonsparagrafen får medhold. I dette tidsrommet har han tre lange samtaler med henholdsvis Overlege Jan Nocon og Overlege Kenneth Eikeset, undertegnede er tilstede alle tre gangene.”


Og overlege Kenneth Eikeset skriver i samme Innkomst-journalen under dato 12.01. 2007 – at: ”Under opphaldet ved akuttpost vart det gjort vurderingssamtale ved overlege Jan Nocon samt 2 individualsamtaler med underteikna.Varighet på samtalene var ca. 90 minutter.”


Jeg har nettopp sjekket opp antallet slike samtaler som faktisk fant sted under mitt opphold der. Dette har jeg sjekket opp med mine nokså fyldige Dagboks-notater og lyd-opptak for tidsrommet, - og kan derfor oppsummere slik:


-- Mandag 08.01. 2007: Ved ankomst dithen ble jeg mottatt eller plassert i en samtale med turnus-lege Sidney Felecian og den kvinnelig hjelpepleier Kirstin. – På lyd-opptak: Henviser til Lyd-opptak 20070108-rune, 2.09 / 2.35 – 3.33. Dvs. fra ca. kl. 16.09 – 17.33.

-- Tirsdag 09.01. 2007: En samtale fra ca. kl. 9.30 – 11.30 med overlege Jan Nocon (som snakker dansk), med turnus-lege Sidney Felecian og to lege-studenter (?), Fredrik og Elgar, til stede. Den ene av lege-studentene går omkring kl. 10. – Overlege Jan Nocon nektet lyd-opptak. Henviser til Lyd-opptak 20070109-b-rune, 1,17 – 1,20.

-- Onsdag 10.01. 2007: En samtale ifra formiddagen med overlege Kenneth Eikeset, med turnus-lege Sidney Felecian tilstede. – På lyd-opptak: Henviser til Lyd-opptak 20070110-a-rune, 3.30 – 5.09. I denne samtalen sier overlege Kenneth Eikeset blandt annet (5.06) at ”det er riktig det”, at det er Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som har fått meg tvangs-innlagt der med hjelp av kommunelege Terje Kleiven.

Enda en samtale på eftermiddagen, fra ca. kl. 15 – 16.30, med overlege Kenneth Eikeset. – På lyd-opptak: Henviser til Lyd-opptak 20070110-b-rune, 3.10 – 46.

-- Torsdag 11.01. 2007: Ingen slike samtaler, bortsett fra møtet i Kontroll-kommisjonen.

-- Fredag 12.01. 2007: Ingen slike samtaler? (Antagligvis ikke.) Men hvorfor får jeg vite om Kontroll-kommisjonens avgjørelse relativt sent denne dagen, av advokat Løvås – nærmere ved 12-tiden? – mens Trude får vite om den av advokat Løvås som telefonerer, ved 9.30-tiden? Trude forsøkte å telefonere meg for å gi beskjed, men fikk beskjed om at hun måtte forsøke å telefonere senere, efter morgen-møtet. (Mine opplysninger her er usikre, - henviser til mine Dagboks-notater for denne dato og for 17.01. 2007.)


Som fremgår av over-stående fant til-sammen 4 slike samtaler sted, hvis regnes med mottagelses-samtalen ankomst-dagen mandag. Turnus-lege Sidney Felecian var ikke til stede ved samtalen med overlege Kenneth Eikeset eftermiddagen onsdag 10.01. 2007.


Iøvrig kan jeg i denne sammenheng nevne at Vebjørg Lie telefonerte og fikk snakke med meg på kvelden tirsdag 09.01. 2007. Straks efter at Vebjørg Lie telefonerte ble plutselig, og uten at jeg fikk noen som helst beskjed om det, min adgang til å kunne motta telefoner innskrenket til bortimot ingenting. Like så når det gjelder å motta besøk. Ikke heller selv får jeg telefonere, annet enn i begrenset begrenset omfang til min kone Trude. Omkring middags-tid dagen efter snakker jeg med Trude i telefonen, - som forteller at flere som forsøker å telefonere meg blir avvist. Efterpå spør jeg hjelpepleier Kirstin om det stemmer, og hun sier ja. Og at det er for å skjerme meg og at det er hva de har besluttet. (Siden finner jeg ut at noen som har forsøkt å besøke meg der, forteller at de også ble avvist.)


I Innkomst-journalen under dato onsdag 10.01. 2007 skriver overlege Kenneth Eikeset følgende avsnitt fullstappet med frekke påstander og løgner:


”Rune Leander Hansen er innlagt etter Psykisk helsevernlov § 3.8 Tvungen observasjon. Klinisk framstår han med paranoide vrangførestellingar. Han er blitt beskriven som styrande i forhold til nære pårørande, og ein har fått rapportar på at det skal vere framsatt trusler i forhold til dette. Desse truslane har pasienten ikkje bekrefta, og ein har ikkje fått verifisert desse. Ein har observert at han har hatt nære pårørande på besøk i 6 – 8 timar, der desse ikkje ser ut til å ha hatt eit ynskje om dette. På bakgrunn av dette velgjer ein å fatte eit begrensnings-vedtak i forhold til besøk, og begrense dette til nære pårørande og inntil 2 timar ad gangen. Vidare har det vore omfattande bruk av telefon til pårørande og andre. / Av samme omsyn som over veljer ein å fatte eit begrensnings-vedtak i forhold til bruk av telefon og regulere dette til telefonar til nære pårørande inn og kun 3 telefonar ut pr. dag. Ein informerer pasienten om dette, og han samtykkjer til det. / Kopi: Post 1.”


At en kopi av dette hans notat sendes til Post 1, vet jeg ikke hva innebærer eller betyr.


Hvem sine løgnaktive beskrivelser og rapporter Kenneth Eikeset her sikter til vet jeg og Trude ingenting om. Og angjeldende observasjon av ”nære pårørande på besøk i 6 – 8 timar, der desse ikkje ser ut til å ha hatt eit ynskje om dette” – har heller ingen som helst røtter i virkeligheten.

Han skriver også, at det ifra meg har ”vore omfattande bruk av telefon til pårørande og andre” – hvilket også er løgnaktig. Jeg telefonerte mens jeg var der ingen som helst andre enn min kone, - og det i et nokså begrenset omfang. (Hvilket fremgår av mine Dagboks-notater for tidsrommet mens jeg var der.) Jeg fikk iøvrig dessuten ikke alltid lov til å telefonere min kone, i den utstrekning eller når jeg ønsket.

Jeg antar derfor at overlege Kenneth Eikeset sitt Begrensnings-vedtak – og de tilsvarende begrensninger jeg iøvrig ble utsatt for - i forhold til besøk og telefoner, egentlig har andre grunner enn de han oppgir.

Og når overlege Kenneth Eikeset skriver at, en ”informerer pasienten om dette, og han samtykkjer til det” – så er dette også ingenting annet enn løgn.

Dessuten, - når Kenneth Eikeset skriver, at ”Rune Leander Hansen er innlagt etter Psykisk helsevernlov § 3.8 Tvungen observasjon. Klinisk framstår han med paranoide vrang-førestellingar.” Så er også dette fullstendig løgnaktig!

Formuleringen burde være: ”Rune Leander Hansen er uberettiget innlagt etter Psykisk helsevernlov § 3.2, Tvungen observasjon. Klinisk framstår han ikke med noen som helst paranoide vrang-forestellinger.”

Samtidig burde i saklighetens navn jo følgende tilføyes:

”Men overlegene Kenneth Eikeset og Jan Nocon, samt turnus-lege Sidney Felecian, gir uttrykk for stor, uansvarlig og farlig løgnaktighet - og særdeles mange forhastede slutninger, vrang-forestillinger og misforståelser.”


---

Politiets svar-brev datert 26.01. 2007 til deg, advokat Sverre Kvilhaug, har jeg kikket nærmere på og undersøkt litt i forhold til.

Det meste i deres svar-brev synes meg som å være korrekt. Endog deres tids-angivelse. Det står at de efter beleiringen (ifra ca. kl. 14.00) ”forlot gården til fam. Hansen kl. 18.30”. Jeg har sjekket opp dette, med lyd-opptaket gjort her hjemme i det aktuelle tids-rommet, og det stemmer nokså bra. (Henviser til Lyd-opptak 20070108-trude.)

De skriver også, at: ”Barneverntjenesten kom til stedet kort tid etterpå i forbindelse med at det var avtalt tilbud om plass på ”Foreldre og barn” underlagt fagteam Fonna, i Haugesund for fru Hansen og de hjemmeboende barna.”

Hva som egentlig menes med denne formuleringen kan ikke være at slikt noe tilbud er avtalt med eller for noen i familien Hansen, - men vel heller at Barnevern-tjenesten har tatt seg den frekkhet å avtale et slikt tilbud med nevnte instans underlagt Helse Fonna i Haugesund uten å orientere eller spørre noen i familien Hansen først.

Slike frekkheter for småtteri å regne i forhold til deres oppførsel og ugjerninger iøvrig!

Imidlertid er det så vidt jeg kan se en alvorlig feil i dette Politiets svar-brev til deg, i følgende formulering:


”Mandag 8. januar fra kl. 1400 bisto personell fra Vindafjord lensmannsdistrikt dr. Kleiven, Skjold legekontor, etter skriftlig anmodning, med å fremstille HANSEN, Rune Leander, f. 061255, for ham, med hjemmel i lov om psykisk helsevern. (§ 3-1).”


Nemlig i det at det henvises til lov-hjemmel i paragraf 3-1.

Paragraf 3-1 i Lov om psykisk helsevern går i sin helhet slik:


§ 3-1. Legeundersøkelse

       Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Legen som foretar undersøkelsen, skal gi skriftlig uttalelse.

       Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

       Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen uten oppsettende virkning.

       Kongen gir forskrifter om delegering av kommunelegens myndighet.

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 45 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1422).


Forutsetningen for at en slik lov-hjemmel skal kunne være gyldig er vel tydelig nok at vedkommende først ”unndrar seg slik undersøkelse”? Med andre ord at vedkommende først spørres og anmodes! Eller hva?

Og videre har følgende kanskje også relevans for Politiet: Hvordan var det vel dr. Terje Kleiven – med Politiet og lyd-opptaker (Lyd-opptak 20070108-rune.) til stede ”undersøkte vedkommende”? Kan det i forhold til dr. Kleivens Følge-brev sies å ha vært noen undersøkelse av vedkommende?


Burde kanskje Politiet heller enn paragraf 3-1 ha henvist til paragraf 3-6?

Paragraf 3-1 i Lov om psykisk helsevern går i sin helhet slik:


§ 3-6. Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet

       Offentlig myndighet skal ved varsling av helsetjenesten og ved nødvendig bistand som beskrevet i loven her, bidra til at personer som må antas å fylle vilkårene for tvungent psykisk helsevern, og som ikke selv søker behandling, blir undersøkt av lege. Om nødvendig skal det fremmes begjæring om tvungen undersøkelse, tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern.

       Offentlig myndighet skal gi nødvendig bistand for å få vedkommende til tvungen undersøkelse eller tvungen observasjon eller bringe vedkommende under tvungent psykisk helsevern. Offentlig myndighet skal også gi nødvendig bistand i forbindelse med avhenting eller tilbakehenting etter bestemmelsene i loven her. Offentlig myndighet kan om nødvendig anvende tvang.

       Kongen kan gi forskrift om innholdet i offentlige myndigheters plikter etter første og annet ledd.

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 45 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1422).


Eller ville vel tilsvarende eller samme eller noen forbehold i så fall også ha gjort seg gjeldende?

Jeg bare spør og undrer.


---

Kommune-lege Terje Kleivens Undersøkelse og Følge-brev forekommer oss også å være en særdeles betenkelig og alvorlig sak!

Hans Følge-brev (datert mandag 08.01. 2007) inneholder mange alvorlige løgner og påstander. Alvorlige løgner og påstander både ifra Terje Kleiven og ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.

Og hans Undersøkelse mandag 08.01. 2007, og dens råstoff og konklusjon, hva med den? Og hva med dr. Kleiven i forhold til denne? Og damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune?


Dr. Terje Kleiven konkluderer sitt Følge-brev med følgende setning:

”Ut frå ei heilheitsvurdering vel eg å legge han inn etter § 3 – 6 i Lov om psykisk Helsevern.”


Min troverdighet og min beskrivelse i sin undersøkende samtale ser han helt bort ifra og estimeres og nevnes eller antydes ikke i hans ”helhets-vurdering” eller Følge-brev! Bare hans egne (?) og Barnevern-tjenesten sine falske påstander og løgner fremkommer, og yrer det fullstappet av!


---


Trude tilføyer her nu følgende:

Da du i møtet med Barnevern-tjenesten vi var i spurte Iren Hebnes om denne psykolog Westly var en psykolog som dem hadde brukt før, så hun ned i papirene sine og sa: ”Nei, jo, vi har så vidt brukt henne en gang før, men det var til noen som har flytta.”


---


Med beste hilsner ifra


Rune L. og Trude Hansen


---