-- Denne side:  20070418-Brev-1av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html


--- BREV-KOPI:
------ Digital inntastet brev-kopi av en kopi av brev 1 av 2 ifra Helsetilsynet i Hordaland som ankom Rune L. og Trude Hansen i en konvolutt ifra advokat Sverre Kvilhaug 08.05. 2007. RLH pr. 08.05. 2007:
---

Fra (med offentlig logo, den kongelige norske løve):
Helsetilsynet i Hordaland


Ikke offentlig, offl. § 5a, jf. fvl. § 13.

Til:
Advokat Sverre Kvilhaug,
Postboks 136,
5903 ISDALSTØ

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2007/3981. Dato: 18.04. 2007.

Tilsynssak

Helsetilsynet i Hordaland viser til ditt brev av 16. mars 2007 til Haugesund sjukehus, Psykiatrisk avdeling, med kopi til Helsetilsynet i Rogaland. Her klager du, på vegne av din klient Rune L. Hansen, født 6. desember 1955, på behandling og journalføring. I tillegg forstår vi det slik at du tidligere har krevd retting av epikrise og journal, men at sykehuset har avslått dette. Du klager på avslaget.

Etter avtale med Helsetilsynet i Rogaland fører Helsetilsynet i Hordaland tilsyn med Helse Fonna, som Haugesund sjukehus er en del av. Klagen din er derfor oversendt hit.

Kravet om retting av epikrise og journal vil bli behandlet som en egen sak, da dette er en såkalt rettighetsklage. Vi vil skrive til Helse Fonna, Psykiatrisk klinikk i denne saken.

Når det gjelder klagen på behandling og journalføring, finner Helsetilsynet grunn til å ta saken under behandling som en anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd i helsetjenesten etter pasientrettighetsloven § 7-4, jf. helsepersonelloven § 55. Når saken er undersøkt, vil du få en tilbakemelding med Helsetilsynets vurdering av forholdet.

Før vi kan ta stilling til om helsetjenesten har handlet i strid med regelverket, må vi sørge for å få saken tilstrekkelig opplyst. Som tilsynsmyndighet har Helsetilsynet i Hordaland uavhengig av taushetsplikt adgang til å innhente alle nødvendige opplysninger om en sak, også om den enkelte pasient. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 6-2 og helsepersonelloven § 30. Helsetilsynet vil derfor skrive til Helse Fonna, Psykiatrisk klinikk og be om uttalelse til klagen og utskrift av din klient journal.

Saksbehandlingen vil ta noe tid, men vi tar sikte på at saken er avsluttet innen fem måneder.


Med hilsen

Anne Kristine Breivik e.f.
(pluss sign.)
rådgiver


Harald Wigum
(pluss sign.)
rådgiver


Saksbehandler: Harald Wigum, tlf. 55 57 23 24

---
Helsetilsynet
i Hordaland
Norwegian Board of
Health in Hordaland
County,
Pb 7310,
NO-5020 Bergen,
Norway.
Tel.: 55 57 23 00.
Faks: 55 57 23 01.
E-post / e-mail: helsetilsynet@fmho.no

www.helsetilsynet.no

Besøksadresse / Street address:
Kaigaten 9

Org. nr. 974760665

---
---