3


--- BREV-KOPI:

------ Digital inntastet brev-kopi av en kopi av brev 2 av 2 ifra Helsetilsynet i Hordaland som ankom Rune L. og Trude Hansen i en konvolutt ifra advokat Sverre Kvilhaug 08.05. 2007. RLH pr. 08.05. 2007:

---


Fra (med offentlig logo, den kongelige norske løve):

Helsetilsynet i HordalandIkke offentlig, offl. § 5a, jf. fvl. § 13.


Til:

Advokat Sverre Kvilhaug,

Postboks 136,

5903 ISDALSTØ


Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2007/3669. Dato: 18.04. 2007.


Krav om retting av journalopplysninger –

Rune L. Hansen, født 6. desember 1955


Helsetilsynet i Hordaland viser til ditt brev av 16. mars 2007 til Helse Fonna med kopi til Helsetilsynet i Rogaland. Du klager på vegne av din klient Rune L. Hansen, født 6. desember 1955, på avslag på krav om retting av epikrise og journal (nedenfor kalt journalopplysninger).


Etter avtale med Helsetilsynet i Rogaland fører Helsetilsynet i Hordaland tilsyn med Helse Fonna, som Haugesund sjukehus er en del av. Klagen din er derfor oversendt hit.


Helsetilsynet i fylket er klageinstans ved påstand om manglende oppfyllelse av pasient-rettigheter, jf. pasientrettighetsloven § 7-2. I henhold til lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) §§ 42 og 43 skal krav om retting eller sletting av journalopplysninger fremsettes overfor vedkommende helsepersonell. Avslag på krav om retting eller sletting kan påklages til Helsetilsynet i fylket. Vi viser også til pasientrettighetsloven § 5-2.


Før vi kan ta stilling til klagen, må vi sørge for å få saken tilstrekkelig opplyst.

Helsetilsynet vil derfor skrive til Helse Fonna, Psykiatrisk klinikk og be om uttalelse til klagen, samt kopi av relevante dokumenter. Saksbehandlingen vil derfor ta noe tid, men vi tar sikte på at saken er avsluttet innen fire måneder.Med hilsen


Anne Kristine Breivik e.f.

(pluss sign.)

rådgiverHarald Wigum

(pluss sign.)

rådgiverSaksbehandler: Harald Wigum, tlf. 55 57 23 24


---

Helsetilsynet

i Hordaland

Norwegian Board of

Health in Hordaland

County,

Pb 7310,

NO-5020 Bergen,

Norway.

Tel.: 55 57 23 00.

Faks: 55 57 23 01.

E-post / e-mail: helsetilsynet@fmho.no

www.helsetilsynet.no


Besøksadresse / Street address:

Kaigaten 9


Org. nr. 974760665


---

---