3


--- BREVKOPI ---

---------- En kopi av dette brevet ankom Rune L. Hansen 03.11. 2007 ifra advokat Sverre Kvilhaug, som vedlegg til Brev 1 av 2 fra Helsetilsynet i Hordaland datert 17.10. 2007 til advokat Sverre Kvilhaug. Henviser til dette. Herværende brev-kopiering: Rune L. Hansen pr. 03.11. 2007:


Fra:

Helse Fonna HF, - Førstevalg for framtidas pasient

Overlege Kenneth Eikeset og overlege Jan Nocon,

P.Boks 2170,

5504 Haugesund


Til:

Helsetilsynet i Hordaland,

v/ Anne Kristine Breivik,

Postboks 7310,

5020 BergenJourn.nr. 525/07 KE/rf.Redegjørelse i samband med tilsynssak angåande pasient

Rune Leander Hansen, f. 06 12 55.


I brev datert 18 04 07 frå Helsetilsynet i Hordaland ber ein om uttalelse i samband med klagesak frå ovannemnde pasient i samband med hans opphald ved Akuttpost, Psykiatrisk klinikk, Haugesund sjukehus i perioden 08.01.07 – 12.01.07. Ein har lese gjennom klagen signert av advokat Sverre Kvilhaug, som er vedlagt anmodningen frå Helsetilsynet i Hordaland.


I saka kan følgjande anførast:


Rune Leander Hansen, f. 06 12 55, vart begjært innlagt etter § 3-6 i Psykisk helsevernlov den 08 01 07, utskriven 12 01 07. Innleggande lækjar var dr. Terje Kleiven. Paragrafvurdering utført 09 01 07 av dr. Nocon. Vurderingssamtala varte i 90 minuttar. Konklusjon etter vurderingssamtala var at det var grunnlag til å mistenkje ei alvorleg sinnsliding, og at grunnlaget for vidare observasjon var til stades. På denne bakgrunn vart pasienten tatt imot for vidare observasjon etter Psykisk helsevernlov.

Under opphaldet hadde Rune Leander Hansen gjentatte samtaler med psykiater Jan Nocon og psykiater Kenneth Eikeset seperat.

Diagnostisk vart det konkludert med F 20.0 Paranoid schizofreni.

Bakgrunn for diagnosesetting var observasjon under innleggelse i miljø, samt vurderingar gjort av hhv. Psykiater Jan Nocon og Kenneth Eikeset. I tillegg til klinisk observasjon i miljø og individualsamtale med pasienten, byggjer det diagnostiske på komparentopplysningar frå innleggande lækjar. Komparentopplysningar var ikkje avgjerande i forhold til den endelege diagnosesetting, då pasienten tilfredsstilte ICD-10 kriteria åleine ut i frå kliniske observasjonar i post, samt individualvurdering. Dette står nærare beskrive i journal.


Etter behandling av klage på innleggelse i kontrollkommisjonen vart pasienten overført til § 2.1 lph og valde då å skrive seg ut. Det vart gjeve tilbod om poliklinisk oppfølgjing. I sin beslutning anfører kontrollkommisjonen at dei er einige i vurdering gjort av fagleg ansvarleg ved akuttpost Døgn Haugesund at det er overveiande sannsynleg at klager har ein alvorleg sinnsliing. Dei finn imidlertid at tilleggskriteria ikkje er oppfylte og vel difor å overføre til § 2.1 lph.


Vedrørande journalføring er dette gjort i tråd med journalforskrifta ettersom vi anser at samtlege krav i lov om helsepersonell § 40 er oppfylte.


På ovanståande bakgrunn anser ein ikkje å ha opptrådt i strid med krava til fagleg forsvarlegheit i Helsepersonellova § 4-1, og ikkje i strid med krava til journalføring i same Lov § 40.


Ynskjer Helsetilsynet i Hordaland ytterlegare informasjon i saka, står ein naturlegvis til disposisjon for dette.


Haugesund sjukehus, Psykiatrisk klinikk, 02.05.07


Med venleg helsing


Kenneth Eikeset,

Overlege

(og underskrift)


Jan Nocon,

Overlege

(og underskrift)---

---------

Helse Fonna,

P.Boks: 2170,

5504 Haugesund,

Foret. nr. 983 974 694,

Bank: 3201.15.00241.


Kontaktinfo:

Sentralbord: 52 73 20 00.

Telefaks: 52 73 20 19.

post@helse-fonna.no

www.helse-fonna.no


Fakturaadresse:

Helse Fonna HF

Regnskap, P.Boks 64,

5751 ODDA.

Tlf: 52 73 20 00.


Besøksadresser:

Haugesund: Karmsundsgt. 120, 5528 Haugesund – Tlf. 52 73 20 00.

Stord: Tysevegen 64, 5416 Stord – Tlf. 53 49 10 00.

Odda: Sjukehusvg. 1, 5750 Odda – Tlf. 53 65 10 00.

Valen: Sjukehusvg. 25, 5451 valen – Tlf. 53 46 64 00.

Sauda: Åbødalsv. 79, 4200 Sauda – Tlf. 52 78 59 99.


---