2


---

---- Kopi / avskrift: rlh, 26.07. 2007. ----


Fra Steinerskolen i Haugesund, kom i posten, juli 2007,

til Gudmund C. Hansen:

---

Elevkontrakt / inntaksreglement for videregående trinn


Undervisningen

- Elevene skal delta i undervisningen i den form den gis og utføre pålagte arbeidsoppgaver. Herunder hører også skolens kveldsarrangementer og obligatoriske turer i friluftsliv og andre klasseturer.

- Dersom innlevering av pålagte arbeidsoppgaver i et fag er under 85 % kan faglærer ilegge eleven ekstraoppgaver for at faget kan godkjennes.


Fremmøte

- Elevene skal møte presis til undervisningen.

- Forsentkomming registreres og vil telle med i den samlede vurderingen.

- Ved mer enn 15 % fravær i et fag kan faglærer velge å ikke gi vurdering i faget.

- Ved mer en 15 % totalt fravær kan skolen velge å gi en utskrift fra vitnemålsprotokollen i stedet for et fullverdig vitnemål.

- Alt fravær registreres. Der fravær er avtalt med skolen og pålagte oppgaver er utført, kan dette imidlertid telle som oppmøte.

- Søknader om fri til feriereiser i skoletiden vil normalt ikke kunne innvilges. Tar eleven likevel fri skal 15 % -regelen gjøres gjeldende. Eleven har heller ikke krav på å få noen ekstra mulighet til å ta igjen forsømte prøver eller forsømt undervisningsstoff.

- Elevene skal levere melding ved fravær. Dette skal føres i en egen meldingsbok. Er eleven under 18 år, må foresatte skrive under. Udokumentert fravær får konsekvens for vitnemålet.


Orden og oppførsel

- Det forventes at alle på skolen skal være med å lage et godt miljø ved god oppførsel og ved å holde orden rundt seg. Mat og drikke skal ikke tas frem i timene.

- Det er ikke tillatt å bruke tobakk, alkohol eller andre rusmidler i skoletiden og på skolens område.

- Bruk av datarommet er begrenset til skolerelaterte oppgaver, og må alltid skje med tillatelse fra – eller under tilsyn av en lærer. Dersom tilgangen til datarommet misbrukes, kan dette medføre bortvisning fra datarommet.

- Ting som blir ødelagt ved skjødesløs behandling må enten bringes i orden eller erstattes.

- På grunn av dårlig arbeidsinnsats eller oppførsel, kan faglærer bortvise elever for en time, klasselærer for en dag og vgt-kollegiet for en uke.

- Dersom en elevs oppførsel virker nedbrytende på klassens eller skolens miljø, som for eksempel ved skulk eller dårlig oppfølging av skolearbeidet, kan skolen nekte opptak til neste skoleår.


Inntak

- Elever som har gått på Steinerskolen i grunnskolen prioriteres ved opptak i videregående.

- Grunnskolevitnemålet skal vurderes i forhold til kravet om studiekompetanse. Søkere som åpenbart vil få problemer med å oppnå studiekompetanse på videregående ved Steinerskolen, kan avvises på det grunnlaget.

- Intervjuet teller med i opptaksvurderingen. Det legges spesielt vekt på motivasjon og holdning for øvrig.Jeg godtar elevkontrakten for videregående trinn ved Steinerskolen i Haugesund, og aksepterer med dette den tilbudte skoleplassen for skoleåret 2007/08.


..............................................

Sted og dato


..............................................

Elevens underskrift


---

----- Adresse:

Steinerskolen i Haugesund,

Postboks 467, NO-5501 Haugesund,

Telefon: 52 70 85 60

Telefax: 52 70 85 68

SR_Bank: 3330 05 58300

Cultura Sparebank: 1254 05 06149

Org.nr.: NO 871 556 032


-----