--- KOPI AV BREV:

Til:

Stabsrådgiver Arne J. Borgemyr,

Vindafjord kommune-administrasjon.

Dir. telefon 53 65 65 37 / Mobil 413 20 375.

Adresse: N-5580 Ølen.Fra:

Rune L. og Trude Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd.

Tlf.: 53 76 76 87.


Dato: Søndag 26.08. 2007, Vikebygd.


Svarbrev angående videreføring av kommunalt tilsyn med hjemmeundervisning


Henviser til deres brev til oss datert 03.08. 2007. Deres referanse: 07/9488.


Et møte med representant for kommune-administrasjonen angående dette er også efter vår vurdering nu ønskelig og nødvendig. For å finne ut av hvordan det lovpålagte kommunale tilsyn med hjemme-undervisningen kan og bør videreføres.


Et meget viktig og velbegrunnet poeng for meg og min kone forut for at vi flyttet hithen til denne kommune i år 2002, var om denne kommune-administrasjon ikke ville protestere på en tilsyns-avtale hvor forutsetningen er at begge parter – vår familie på den ene siden og kommune-administrasjonen på den andre siden - har tillit til den som i praksis skal utføre tilsynet.


En slik tillit fikk vi den gangen. Vi håper derfor at en slik tillit for begge parters vedkommende også nu og videre vil være tilstedeværende.


Det er flere grunner til at en slik forutsetning har vært og er viktig for oss. Både vi og mange andre her til lands som har hjemme-undervisning har nemlig tidligere lovstridig blitt meget grovt trakassert og forfulgt, særlig også ifra kommune-administrasjoners representanter. Deres mere eller mindre skjulte begrunnelse har som oftest vært at de er imot hjemme-undervisning for barn, eller at de har villet være medbestemmende med hensyn til innholdet eller formen for hjemme-undervisningen. For eksempel også ved å stille uberettigede krav om kompetanse. Deres hensikt og mål i slike tilfeller har tilsynelatende som oftest vært å innføre barna i den offentlige skolen. I noe lignende som de selv – og de fleste andre nu her til lands - anvender og er kjente med og har tillit til. Med andre ord i den gjengs rådende Arbeiderparti-ideologiens politikk, i de siste hundre års tid her til lands, hvorifra de selv har sin oppvekst, oppdragelse og utdannelse.


For vårt vedkommende er de offentlige skoler eller annet enn vår hjemme-undervisning under ingen som helst omstendighet mulig eller noe alternativ. For klart og tydelig også her å ha det sagt. De offentlige skoler og deres måte å gjøre det på er sett ifra vårt ståsted og våre muligheter og vår måte å gjøre det på en forskrekkelig nødløsning, grovt uansvarlig for oss i så måte - og meget grov barne-mishandling. Og meget så utilstrekkelige. Både når det gjelder det fagmessige og innholdsmessige, og det pedagogiske og det moralske, og på alle måter det miljømessige og sosiale, - og også i sin helhet det resultat-messige. Vi er oppmerksom på at dette har det hittil vært vanskelig for mange andre å forstå, men slik er det dog – og har det for vårt vedkommende i mange år vært.


Hvordan det kommunale tilsynet med hjemme-undervisningen skal foregå, og videreføres, er uansett viktig og vesentlig også for oss.

Vi håper vi kan komme til enighet og forståelse for hvordan et slikt kommunalt tilsyn med hjemme-undervisning bør og kan foregå.


For her nu iøvrig i forkant å lufte noen for vår familie viktige tanker i så måte:

Grunnskole-lovgivningens – likesom den offentlige skolens – egentlige og fastsatte formål, har vært og er å forsøke å sikre at barna er og blir gavnlige og glade borgere i og for hjem og samfunn. Å forsøke å hjelpe foreldrene, familiene og barna i så måte. Hvilket jo gledeligvis vel er godt nok. Og også er ansvarlige foreldre og foresatte sitt mål eller ideal.

Det er vel bare to måter å forholde seg til et slikt formål på? På den ene og rette side ansvarlig – og på den annen og gale side likegyldig og uansvarlig.

For vårt vedkommende som foreldre og familie har det vært og er det uproblematisk å forholde seg overveldende og inderlig rett og riktig i så måte. Hvilket vi er meget glade for og stolte av – uten hovmod.

Vår hjemme-undervisning har tilsvarende formål som den norske grunnskolelovens formåls-paragraf. Og den hele veien både har vært og er lovlydig og ansvarsbevisst.

Uforstandig, krenkende eller trakasserende innblanding i vår hjemme-undervisning eller i vårt privatliv ifra andre ønsker vi naturligvis ikke. En slik innblanding skjedde imidlertid ifra ansatte i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune mandag 13.03. 2006 – som siden har fortsatt sin uhyre trakassering overfor vår hjemme-undervisning og familie, - som vi samtidig siden har forsøkt å stoppe og å avsløre ved hjelp av henvendelser til politi, rettsvesen, massemedia, ordfører i kommune-administrasjonen, og på andre måter. Foreløbig uten å nå frem.

Dere skriver i deres brev, at: Kommunen vil føre tilsynet med hjemme-undervisningen videre med nye folk – og i ”samråd med rådmannen vil lærar på Skjold skule dette året, Per Ivar Ertresvåg og stabsrådgjevar Arne Borgemyr i kommunen saman ta ansvaret for tilsynet.”

Med bakgrunn i hva vi her har forsøkt å fortelle – og om ønskelig meget fyldig og uomtvistelig kan dokumentere og grundig bevise - gjør deres her nevnte opplysninger oss betenkelige. Hvilket vi håper på – og vel rettmessig har krav på - forståelse for.

Særlig det at den kommunale Barnevern-tjenesten i Vindafjord på viss måte er deres samarbeids-partnere og kolleger gjør oss betenkelige. Fordi de ansatte damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune 13.03. 2006 plutselig og fullstendig grunnløst på meget grovt krenkende, truende og trakasserende vis innledet sitt angrep på vår hjemme-undervisning.

Det vil være vanskelig og vel uansvarlig – og vel ikke tilrådelig - for vår familie å se bort ifra disse faktiske forhold.


Et møte nu med representant for kommune-administrasjonen angående videreføring av lovpålagt tilsyn med hjemme-undervisning er imidlertid, som sagt, også ønskelig sett ifra vår side. Vi vil derfor her nu foreslå at et slikt møte berammes til onsdag 12. september 2007, klokken 12.00, hjemme hos oss. Og at vi kan bli enige om noe annet hvis dette ikke passer for dere. Vi vil samtid ha deres forståelse for at vi gjør lyd-opptak av dette vårt møte, - lyd-opptak som vi forbeholder oss retten til å offentliggjøre.


Med dette her nu håper og forventer vi å høre videre fra dere om nødvendig før dette møtet.


Med beste hilsen ifra


Rune L. og Trude Hansen

---