5


--- BREV-KOPI:

------ Digital inntastet brev-kopi av kopi av brev 2 av 2 – begge datert 17.10. 2007 -ifra Helsetilsynet i Hordaland som ankom Rune L. Trude Hansen i en konvolutt ifra advokat Sverre Kvilhaug 03.11. 2007. Både brev 1 og brev 2 inneholder vedlegg, - henv. til disse. RLH pr. 03.11. 2007:

---


Fra (med offentlig logo, den kongelige norske løve):

Helsetilsynet i Hordaland,

Pb 7310,

NO-5020 Bergen, Norway.

Besøks-adresse: Kaigaten 9, Bergen.

Tlf.: 55 57 23 00. Faks: 55 57 23 01.Ikke offentlig, offl. § 5a, jf. fvl. § 13.


Til:

Advokat Sverre Kvilhaug,

Postboks 136,

5903 ISDALSTØ


Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2007/3669 – 736.1. Dato: 17.10. 2007.


Rune Leander Hansen – krav om retting av journalopplysninger


Helsetilsynet i Hordaland viser til ditt brev av 16. mars 2007 til Haugesund sjukehus, Psykiatrisk avdeling, med kopi til Helsetilsynet i Rogaland. Her klager du, på vegne av din klient Rune L. Hansen, født 6. desember 1955, på behandling og journalføring. I tillegg klaget du på at Helse Fonna hadde avslått krav på retting av epikrise og journal.


Etter avtale med Helsetilsynet i Rogaland fører Helsetilsynet i Hordaland tilsyn med Helse Fonna, som Haugesund sjukehus er en del av. Klagen din er derfor oversendt hit.


Din klage på behandling og journalføring er behandlet som egen sak.


Helsetilsynet i fylket er klageinstans ved påstand om manglende oppfyllelse av pasientrettigheter, jf. pasientrettighetsloven § 7-2.


I tillegg til våre brev er følgende dokumenter registrert i saken:

1. Brev av 22.03.07 fra Helsetilsynet i Rogaland med følgende vedlegg:

- ditt brev av 16.03.07 til Haugesund sjukehus, psykiatrisk avdeling med

kopi til Helsetilsynet i Rogaland.

2. Brev av 30.04.07 fra Helse Fonna med følgende vedlegg:

- kopi av journal og epikrise fra Rune Leander Hansen opphold ved

Psykiatrisk klinikk, Haugesund sjukehus 08.01.07 – 12.01.07.

- brev av 19.02.07 fra deg til Haugesund sjukehus, Psykiatrisk avdeling

- brev av 27.02.07 fra Helse Fonna til deg


Vi anser saken for tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningsloven § 17.Kort om saksforholdet

I brev av 19. februar 2007 til Helse Fonna krevde du, på vegne av Rune Leander Hansen, retting av journalopplysninger i hans journal ved Haugesund sjukehus, Psykiatrisk klinikk. Du anførte blant annet at den psykiatriske sykehistorien ikke var riktig. Du bestred også at det var grunnlag for å stille diagnosen paranoid schizofreni.


Helse Fonna avslo i brev av 27. februar 2007 kravet om retting. Det ble anført at informasjonen i journalen i første rekke bygget på opplysninger fra pasienten selv og informasjon fra innleggende lege. Videre uttalte Helse Fonna at man i de diagnostiske vurderingene hadde brukt opplysninger fra pasienten selv både i forhold til sykehistorie og den aktuelle problemstillingen, og at diagnosen var satt på bakgrunn av vurderinger gjort av to psykiatere.


Retten til og reglene om framgangsmåten ved retting av journal følger av helsepersonelloven § 42. Et krav om retting skal fremsettes overfor vedkommende helsepersonell. Et avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet i fylket.


Helsetilsynet i Hordaland har behandlet saken som et krav om retting av journalopplysninger, jf. helsepersonelloven § 42, 3. ledd.


Vi legger ut over dette til grunn at saksforholdet er kjent.Vurdering


Pasientrettighetsloven § 5-2 lyder:Pasienten eller den som opplysningene gjelder, kan kreve at opplysningene i journalen rettes eller slettes etter reglene i helsepersonelloven § 42 til § 44.”


Helsepersonelloven § 42 lyder:Helsepersonell som nevnt i § 39 skal etter krav fra den opplysningen gjelder, eller av eget tiltak, rette feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal. Retting skal skje ved at journalen føres på nytt, eller ved at en datert rettelse tilføyes i journalen. Retting skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn slettes.


Dersom krav om retting avslås, skal kravet om retting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen.


Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet i fylket, som etter å ha innhentet uttalelse fra Datatilsynet, avgjør om retting kan foretas.


Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retting etter denne bestemmelse.”


Det vises også til forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385 § 13, 1. ledd, 1. punktum, som lyder:Etter at en journalnedtegnelse er signert, kan den bare endres etter reglene om retting og sletting i helsepersonelloven § 42, § 43 og § 44.”


Helsetilsynet i Hordaland kan etter en gjennomgang av dokumentene i saken ikke se at det er grunnlag for retting av journalopplysninger i dette tilfellet. Vi viser her særlig til de ovennevnte opplysningene fra Helse Fonna.


Du gis dermed ikke medhold i kravet om retting.


Dersom din klient mener at innleggende lege har gitt uriktige opplysninger til Haugesund sjukehus, vil vi anbefale at dette tas opp direkte med vedkommende.


Konklusjon


Under henvisning til det ovennevnte har Helsetilsynet i Hordaland ikke funnet at det er grunnlag for retting av diagnosen paranoid schizofreni eller andre journalopplysninger i pasientjournalen til Rune Leander Hansen ved Haugesund sjukehus, Psykiatrisk klinikk.


Saken er endelig avsluttet og kan ikke påklages.
Med hilsen


Helga Arianson

(pluss sign.)

fylkeslegeHarald Wigum

(pluss sign.)

rådgiverVedlegg: Brev av 30.04.07 fra Helse Fonna (uten vedlegg).


Kopi:

Helse Fonna, Psykiatrisk klinikk, v/klinikkdirektør Anne Lise Kvalevaag.

Adm. dir., Helse Fonna HF.Saksbehandler: Harald Wigum, tlf. 55 57 23 24


---

Helsetilsynet

i Hordaland

Norwegian Board of

Health in Hordaland

County,

Pb 7310,

NO-5020 Bergen,

Norway.

Tel.: 55 57 23 00.

Faks: 55 57 23 01.

E-post / e-mail: helsetilsynet@fmho.no

www.helsetilsynet.no


Besøksadresse / Street address:

Kaigaten 9


Org. nr. 974760665


---

---