-- 20090516-til-skatteetaten-fra-rlh.html  

RLH: Avsendt pr. e-post og telefaks 18.05. 2009 omtrent klokken 09.10.
Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87.

Til:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103,
4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Tlf. sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51 91 73 01
Saksbehandler: Britt Byrkjeland
Telefon 52 73 31 29

Deres dato:  
08.05.2009.
Vår dato:  16.05. 2009, Tindeland.
Deres referanse:  2009/317940

Kopi tilsendt:
- Advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: post@smco.no     Jeg henviser til deres brev datert 08.05. 2009, angående manglende underskrift for barn.

   Det er galt at barna skal registeres som bosatt i Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund. Det er galt i og med at Trude Monica Hansen, barnas mor, har tilstrebet og tilstreber dette på kriminelle, lovstridige vis. Nu også.
   Dette har jeg tidligere, i fjor, orientert også NAV om.
   Dette vil Trude Monica Hansen ifra min side bli stevnet for retten for.
   Hun bortførte, fangeholdt og mishandlet barna. Hun innleverte flere falske politi-anmeldelser imot meg, og forklarte seg gjentagne ganger falskt både overfor politiet og retten. Hvilket blandt annet også medførte at jeg uskyldig ble holdt varetekts-fengslet og isolert i nær fem måneder, ifra tirsdag 21. oktober 2008 til torsdag 12. mars 2009. For særlig å tilrane seg en falsk familiestand, i strid med blandt annet Straffelovens paragraf 215 og 216.

   Straffelovens § 215 sier at "Den, som i retsstridig Hensigt søger at undrage en anden den ham tilkommende Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar."
   Og Straffelovens § 216 sier at "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg."

   Altså alvorlige straffbare forhold hun nu vil bli stevnet for retten for.
   
   Det var mitt håp at hun skulle stilles til ansvar for disse sine kriminelle ugjerninger via politiet, men også at Haugaland tingrett indirekte kunne gjøre ingrep i saks-forholdet, men så har dessverre ikke skjedd.
   Tvert om har Haugaland tingrett i dom datert 08.05. 2009 tilkjent henne alene foreldreansvaret og daglig omsorg for barna, i såkalt sivil sak begjært av henne angående foreldreansvar, omsorg og samvær. Lurt av hennes kriminelle ugjerninger. Dommen ankes og er derfor ikke rettskraftig. Sak nr. 08-081491TVI-HAUG.

   I henhold til midlertidig kjennelse ifra retten har hun imidlertid midlertidig foreldreansvar og daglig omsorg for barna. En urett jeg enda ikke har klart å rydde opp i. Blandt annet på grunn av den nevnte varetekts-fengsling med isolering i nær fem måneder. Og nevnte dom av 08.05. 2009.

   De to angjeldende barna Frøydis og Stauda Sofie bor nu imidlertid fysisk konkret hjemme, i Tindeland hos meg. Sitt faste bosted.

   Deres brev datert 08.05. 2009 har jeg tilsendt min advokat Brynjar N. Meling i Stavanger en kopi av, men har jeg enda ikke rukket å snakke med ham om.
   Jeg har heller ikke enda rukket å skaffe meg et eksemplar av Folkeregisterforskriften dere henviser til.

   Jeg foreslår derfor at jeg i første omgang nu får høre nærmere fra dere, med bakgrunn i mitt herværende brev. Og også at jeg gies tid og anledning til å snakke med min advokat Brynjar N. Meling om disse angjeldende forhold.

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


---