-- Denne side / ref.:  20090629-til-NAV-ifra-RLH.html  
- Vedlegg 002 -


RLH:  Avsendt pr. post mandag 29.06. 2009.Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

                                                                   Dato: 29.06. 2009, Tindeland, Vikebygd i Vindafjord.


   KLAGE VEDRØRENDE UNDERHOLDSBIDRAG

 
   Det er ikke berettiget at jeg slik det er krevd skal betale til Trude Monica Hansen noe underholdsbidrag for noen av våre felles barn. Slikt noe vil ha ugunstige, ødeleggende og lovstridige konsekvenser.
   Hun lovstridig bortførte og fangeholdt barna fra og med 03. april 2008. Derfra og frem til nu har barna bare periodevis vært hjemme, for så av Trude å bli bortførte og fangeholdte igjen. Med unntak av Frøydis og Stauda som enda fysisk konkret bor hjemme, Frøydis siden 16. mai 2009 og Stauda siden 08. mai 2009.
   At Trude økonomisk skal underholde våre barn med midler ifra meg har hverken vært avtalt eller kunnet være forventet. Tvert om.

   Jeg har som vanlig alltid og også siden 03. april 2008 brukt barnetillegget i min uføretrygd til og for våre barn. Det har ikke vært grunner for å gjøre dette annerledes. Det at Trude 03. april 2008 bortførte og fangeholdt våre barn gav ikke noe grunnlag for å gjøre det annerledes. Hverken da eller efter 03. april 2008.
   Hvor lenge bortføringen og fangeholdet av barna skulle vare har det hele veien vært grunn til å anta var kortvarig. Og mine økonomiske ytelser og forpliktelser overfor barna har vedvart uten siden 03. april 2008 på noe vis å gå via Trude.
   Hennes bortføring og fangehold av barna har i denne tiden tvert om økt mine direkte økonomiske ytelser og forpliktelser til og for barna. Og har sånn sett belastet min og de angjeldende barnas økonomi mere enn noensinne. 
   
   Jeg ønsker ikke å betale noe underholdsbidrag til Trude Monica Hansen for barna.
   En slik betaling er uberettiget.
   Jeg ønsker uavbrutt fortsatt mens jeg har uføretrygd å bruke barnetillegget i trygden til og for barna og deres fremtid. Og ikke at Trude Monica Hansen skal overføres disse midler. 
   Jeg har også mens Trude har bortført og fangeholdt barna brukt barnetillegget i trygden pluss andre økonomiske midler til og for barna. Å i tillegg skulle betale Trude for slikt noe er og blir feil.

  Hun lovstridig og straffbart bortførte og fangeholdt barna fra 03.04. 2008, avbrutt av større og mindre perioder hvor barna fysisk konkret har bodd hjemme. Hennes lovstridige og straffbare hensikt med bortførelser og fangehold av barna var blandt annet og kanskje særlig å bruke barna som en økonomisk inntektskilde. Ved blandt annet å forsøke å tilrane en falsk familiestand og underholdsbidrag for barna. Dette med ødeleggende konsekvenser for barna og deres far og deres hjemsted og deres skole, med mere. Hennes lovstridige og straffbare bortføring og fangehold av barna hadde kanskje særlig som mål å bruke barna som økonomisk inntektskilde. Hennes øvrige lovstridige og straffbare metoder underveis for å nå dette mål var og er også bedrageri og ugjerninger i samme hensikt. Dette også med ødeleggende konsekvenser for barna og deres far og hjemsted og deres skole, med mere. Av hennes øvrige metoder underveis kan følgende her nevnes: Falske politi-anmeldelser, falske meklings-attester, trusler, løgn og skremsler overfor barna og andre, usanne og lovstridige påstander overfor folkeregisteret, politiet og retten. Iscenesettelser og falskhet.


   Jeg fikk i oktober 2008 skriftlig beskjed datert 09. oktober 2008 ifra NAV Forvaltning Karmøy om at barnetillegget i min uføretrygd - og vel dermed såkalt forsørgertrekk / underholdningsbidrag for barna - tilbakeholdes av NAV inntil jeg tilsender NAV bekreftende dokumentasjon på forsørgerplikten.
   Angående dette var det ifra min side underveis i avklaringen av relevante forhold meningen videre å tilsende NAV dokumentasjon på forholdene vedrørende barnas hjemsted og bosted samt eventuelt samvær.
   Jeg skrev datert 11.10. 2008 sammen med Trude Monica Hansen også en skisse til et brev til NAV angående disse forhold. Jeg vedlegger her en kopi av dette. Brevet ble dog ikke helt ferdig og derfor ikke avsendt. Trude vil nu muligvis benekte at hun var med på å skrive dette brevet.

   Jeg tok brev-skrivet fra NAV Forvaltning Karmøy datert 09. oktober 2008 til efterretning og mere hørte jeg ikke om dette før lang tid efter at jeg på grunn av en falsk politi-anmeldelse ifra Trude plutselig ble varetekts-fengslet og nokså fullstendig isolert ifra samfunnet 21.10. 2009. Holdt i fengsel med nokså fullstendig isolasjon i nær fem måneder, frem til 12.03. 2009.
   Hva var det som, efter min oppfatning, uberettiget endret hva jeg før fengslingen fikk beskjed om ifra NAV? Hva - og hvordan? Jeg spør om dette også fordi jeg tror det kan ha sammenheng med hvorfor jeg ble fengslet.

---
   All den stund jeg likevel har betalt og fortsatt betaler uberettiget underholdningsbidrag til Trude Monica Hansen for barna er dette fastsatt for stort. Begrunnelse i øvrig:
   - Det blir endog ikke igjen nok til meg alene å leve for. Samtidig som også derav barnas og familiens behov, nutid og fremtid, undermineres, skades og ødelegges.
   - Frøydis og Stauda bor fysisk konkret hjemme. (Tidvis iøvrig også Idun.) Alle de angjeldende barna (pluss Idun) har fortsatt fast bosted og adresse hjemme i Vikebygd - også i henhold til Folkeregisteret.
   - Barna har i angjeldende tidsrom fysisk konkret periodevis bodd og vært hjemme, sammelignbart med såkalt samvær. Og jo også da vært forsørget av meg. For eksempel i det meste av oktober måned i 2008.

   Hele veien frem imot fengslingen 21. oktober 2008 brukte jeg iøvrig mere av uføre-trygden og dens barnetillegg til og for barna enn noensinne. Det var ikke Trude som da brukte penger til og for barna. Det var det jeg som gjorde. Og efterpå vil så NAV / Trygdeetaten at jeg altså skal betale dobbelt?! Samt ikke mere ha mulighet for å tilrettelegge for barna, deres trivsel og deres fremtid? At hva som befinner seg her hjemme, på deres hjemsted, skal avskjæres fra fremtid? Skal stoppe opp, for å gå i oppløsning? Forhastede slutninger eller spørsmål ifra min side, eller ifra NAV / Trygdeetaten sin side? Konsekvensene uansett av stor interesse og betydning. Konsekvensene i sin helhet. En av disse konsekvensene synes iøvrig som å være at bortføringen og fangeholdet av barna sementeres. Er det vel slik det er ment å være? Ifra konkret hvem sin side? Eller hva?
---

   Frøydis og Stauda har i år fysisk konkret bodd hjemme på sin faste adresse siden 08.05. 2009 (Stauda) og 16.05. 2009 (Frøydis). Deres egentlige og faste adresse, hvor de også videre fremover vil komme til å bo.
   Frøydis og Stauda bodde fysisk konkret hjemme i Vikebygd også fra og med 10.09. 2008 til og med 21.10. 2008. Da, tirsdag 21.10. 2008, bortførte Trude igjen Frøydis og Stauda, samt deres yngre søsken - på en nokså spesiell måte: Ved en fullstendig falsk politi-anmeldelse som fikk meg varetekts-fengslet for nær fem måneder, frem til 12.03. 2009!
   Mens jeg var i fengselet fangeholdt hun både Frøydis og Stauda og samtlige av deres yngre søsken. Og altså meg også.
   Få dager efter at jeg ble løslatt ifra fengselet kom Frøydis og Stauda igjen hjem.
   Men med enda en falsk politi-anmeldelse 18.03. 2009 fikk Trude 19.03. 2009 igjen bortført Frøydis og Stauda, som hun (med hjelp ifra en Iren K. Hebnes) fangeholdt, truet og skremte frem til 08.05. 2009 (Stauda) og 16.05. 2009 (Frøydis) sammen med deres yngre søsken som hun enda fangeholder.
   Ved hjelp av falske påstander overfor politiet og retten fangeholder hun enda Frøydis og Stauda sine yngre søsken. En situasjon som anke-domstolen i Gulating lagmannsrett forhåpentligvis vil endre.
   Selvtekt, løgn og falske påstander til politiet og retten og andre har gjort det mulig for henne å holde det pågående såvidt lenge. Slikt noe holder jeg meg for god til. Men hennes uhyre frekkhet vil forhåpentligvis snart bli avslørt også i retten.
   
   Nu har bortføringen og fangeholdet av barna vart meget lenge. Det som foregikk var ikke en alminnelig eller lovhjemlet flytting. Barnelovens paragraf 36 sier følgende - om hvor barnet bor og skal bo fast: "Foreldrene kan gjøre avtale om hvem av de barnet skal bo hos fast. Dersom de er enige om det, kan de avtale at barnet skal bo fast hos begge. Er foreldra uenige, må retten avgjøre at barnet skal bo fast hos en av de."
   I henhold til Barneloven og Folkeregisteret bor fortsatt barna fast der hvor de er registrert i Folkeregisteret, hjemme hos sin far. Det gjør de også i henhold til Menneskerettsloven. Retten har ikke ved rettskraftig dom endret dette. Trudes selvtekt og bedrageri overfor retten har heller ikke endret dette. Hennes fangehold av barna har heller ikke endret dette.
   Trudes bortføring og fangehold av barna hverken var eller er en alminnelig eller lovhjemlet flytting. Det var og er både lovstridig og straffbart.

   For ytterligere å belyse disse forhold tilsender jeg dere her nu som vedlegg også en kopi av to av mine brev (pluss et vedlegg) til Skatteetaten / Folkeregisteret. Følgende:
   Vedlegg 1:  20090516-til-skatteetaten-fra-rlh.html
   Vedlegg 2:  20090608-til-skatteetaten-fra-rlh.html
   Vedlegg 3:  20090608-vedlegg-brev.html
   Vedlegg 4:  (Altså også den nevnte brev-skisse datert 11.10. 2008):  20081011-til-NAV-ifra-RLH.html  

   Det kan være vanskelig for meg personlig å stevne Trude Monica Hansen for retten for disse forhold så fort og omfattende som kanskje ønskelig ifra NAV sin side. Hvis NAV ønsker henne stevnet for retten tilbyr jeg meg å være behjelpelig så langt jeg formår, også med hensyn til beviser og dokumentasjon, og også å stille som vitne. Jeg vet også flere andre som i så måte ønsker å stille som vitner.


   I håp om forståelse for at disse forhold for meg og min familie er av meget særdeles stor betydning for våre liv og vår fremtid.
   Både for meg og for samtlige av de angjeldende barna er det av stor betydning at Trude Monica Hansen ikke utbetales underholdsbidrag for noen av barna, og at hun ikke på noe vis premieres for sin selvtekt og sine lovstridige gjerninger.

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen---