-- 20090717-det-rette-fokus.html  

   Mere om det rette fokus

RLH pr. 17.07. 2009 /


   Med hensyn til de fire punkter advokat Meling foreløbig har angitt som det rette fokus i forhold til anken, så bør vel disse endres og presiseres så de iallfall blir omtrent slik og til 6 punkter:

1.      Barnas ønsker, behov og rettigheter er ikke hensyntatt. Samtlige av de angjeldende barna har ønsker, behov og rettigheter som far trygt og godt begjærer og besørger ivaretatt, men som motparten ikke begjærer eller besørger ivaretatt.

2.      Det foreligger ikke de mangler ved fars psykiske helse, som det er anført fra motpartens side.

3.      Å bli hos far, er for barna det som er nærmest opp til det som de er vant til og har krav på, og er på alle måter i forhold til omstendighetene og deres trivsel, utfoldelse, muligheter og fremtid optimalt. Også i forhold til optimalt å kunne ha kontakt og samvær med den andre av foreldrene og resten av familien. Ikke minst i forhold til ikke å bli frarøvet far, mor, søsken, slekt, venner, hjemsted, miljø, skole, trivsel, trygghet, integritet og identitet.

4.      Motpartens handlinger er ikke styrt ut i fra eget ønske eller oppfatning for barnas eller familiens beste, men frykt i forhold til en pågående konflikt med barnevernet - og ønske om å gjøre barna til sin økonomiske inntektskilde. Motpartens psykiske og moralske svakheter, som barna er skadelidende under, er ikke hensyntatt. Hennes ønske om å ha barna i sin nærhet gir seg mange egoistiske, lovstridige og umoralske uttrykk. Dette har skadet og skader både far, barna og familien.
   Iøvrig har motpartens advokat, Trond Hjelde, i hele saks-komplekset hatt som politikk å fremme barnevern-tjenesten i Vindafjord sine uberettigede ønsker og usanne påstander om familien, for med den metode å vinne saken for mor. Mor har grovt imot bedre vitende latt ham gjøre dette og latt seg styre og true av ham, til stor skade for barna, far og familien. Advokat Trond Hjelde har således i realiteten arbeidet for barnevern-tjenesten i Vindafjord. Og også i forhold til Trude kjørt sitt eget løp. Han sjikanerer, latterliggjør og håner de største verdier, som om det er en lek og ubetydeligheter det hele dreier seg om. Han latterliggjør, håner og sjikanerer også far og barna, som om det hele var og er en lek og uten særlig alvor, i det som faktisk i realiteten er meget så alvorlig. Advokat Hjelde har styrt og styrer Trude nokså fullstendig, efter eget hode og forgodtbefinnende - til stor skade og ødeleggelse for hele familien og hver enkelt i familien, og til stor skade i forhold til lov og rett og samfunn. Trude følger redd, slavisk og fristet advokat Trond Hjeldes oppskrift. Som en marionett, som en dukke. Han styrer Trude med frykt, løgn og fristelser. (Frykten og løgnene m.h.t. barna og saken, og fristelser m.h.t. "selvstendighet og uavhengighet" og barna som økonomisk inntektskilde.) Det er en slik vill-ledende, ødeleggende kraft Trude motstrebende, skremt, fiksert og forlokket har byttet ut sin ektefelle og sin familie med.

5.      Fars rettigheter, behov og ønsker er ikke hensyntatt. Far ønsker og sikrer derimot mors rettigheter, behov og ønsker hensyntatt.

6.      Dommen er lovstridig og ulovlig.


   Alt hva som i disse ovenstående 6  punkter er sagt kan omfattende og grundig bevises og bevitnes.


---