20090726-nye-erkjennelser-dommen.html  

   Nye erkjennelser i forhold til dommen,
   ifra Rune L. Hansen, pr. 26.07. 2009Tukt, avlytting og andre påstander i dommen
   
   Det har tidligere ikke for alvor slått meg at dommeren eller noen kunne finne på å mistenke meg for å være tuktende, truende eller straffende!
   Tukt - dommeren har endog misforstått Trygve Einar Gjerde (som snakket sin sak), og ikke ha hørt eller trodd mine innvendinger i så måte.
   Det er mange forvridninger, urette påstander og misforståelser i dommen, og den er gjennomført tendensiøs og forhastet.
   Uten at jeg er gitt mulighet for mot-argumentasjon.
   Og fremlagte beviser og mot-argumentasjon ifra min side er i det meste forbigått.
   
Kan det vel være mening i at jeg skal måtte beskytte og forsvare meg imot allslags ville og virkelighetsfjerne antydninger og påstander?! Om tukt, avlytting, avvisning, etc. Endatil når det er lett å se hvorifra de kommer, og deres motiv, forårsaket av Iren K. Hebnes. 

   Far kan iøvrig ikke mere akseptere at mor tilkjennes foreldreansvaret eller den daglige omsorg for noen av barna.
   Far ønsker imidlertid, som hele veien underveis i saks-komplekset, at mor skal kunne ha et optimalt likeverdig samvær med samtlige av barna.

Angående Tormod

   Tormod har nu blitt så stor at jeg krever den daglige omsorg og foreldreansvaret for ham også.
   Barnekonvensjonen Art 7 Punkt 1: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonen Art 18: "1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."
   Barnekonvensjonens Art 35: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
   Barnekonvensjonens Art 36: "Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel."

   Og i Menneskerettsloven, i dens Vedlegg 4 Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Del 2 Art 5 Punkt 1, blir det sagt at:
   "1:  Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Og Barnekonvensjonens del 1 Art 8 Punkt 2 sier entydig og tydelig, at: "Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Dette gjelder med hensyn til samtlige av barna. Også Tormod.

---