-- 20090818-Bekreftelse-mottatt-klage-Skatteetaten.html

Kopi / avskrift: RLH.


Fra:
Skatteetaten,
Saksbehandler Jenny Kvinnesland,
Postboks 8103,
4068 STAVANGER 
Telefon: 52 73 31 22. Sentralbord: 800 80 000.
Telefaks: 51 91 73 01.
Org.nr. 991733108


Til:
Hansen, Rune Leander
5568 VIKEBYGD


Vår dato: 18.08.2009  Vår referanse: 2009/588743

U.off. offl. § 13, lignl. § 3-13 nr. 1, sktbl. §3-2              


Bekreftelse av mottatt klage innen klagefrist til skattekontoret

Vi bekrefter at vi har mottatt klage fra deg over likningen for inntektsåret 2008.

Klager til skattekontoret som gjelder ordinær likning blir vanligvis behandlet i løpet av tre måneder etter utløpet av klagefristen. Tar behandlingen lengre tid, vil du få et nytt brev om det.

Dersom klagen tas til følge i sin helhet, vil likningen bli endret i samsvar med påstandene i klagen.
Du vil i så fall ikke motta annen underretning om endringen enn nytt skatteoppgjør fra skatteoppkreverkontoret.

Dersom klagen ikke fullt ut tas til følge, vil du motta et begrunnet vedtak fra skattekontoret.
Fører klagen til endret beregning av skatt vil du motta et nytt skatteoppgjør.
Selv om du har påklaget likningen, forfaller eventuell restskatt til betaling til fastsatt tid, jfr. skattebetalingsloven § 10-1,1. ledd. Dersom restskatten ikke betales ved forfall påløper det en forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende rente.

Har du spørsmål om betaling av restskatt, kan du henvende deg til skatteoppkreveren i din kommune.


Med hilsen

Jenny Kvinnesland  ( + underskrift )
konsulent
Skatt person 4
Skatt vest


---