-- 200909-HR-anke-skriv-2-RLH-sivil-sak.html  
 Til Høyesterett
og Gulating lagmannsrett,
via Gulating lagmannsrett pr. e-post

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

          Dato:  06.10. 2009, Tindeland.

Støtteskriv nr. 2 ifra Rune L. Hansen
til Høyesterett,
 

til anke av Beslutning avsagt 02.09. 2009 i Gulating lagmannsrett
saksnr. 09-104084ASD-GULA/AVD1
og
som begjæring om en midlertidig kjennelseAnkende part:       Rune Leander Hansen     Advokat Brynjar N. Meling

Ankemotpart:       Trude Monica Hansen     Advokat Trond Hjelde--- Avsnitt 1 av
13:

   Dette er Støtteskriv nr. 2 ifra min side, til anken av Gulating lagmannsrett sin Beslutning 02.09. 2009.
   Hele denne anken og disse ankeskriv er selvfølgelig også ment å anke selve dommen datert 08.05. 2009 ifra Haugaland tingrett i saken.
   Men er i tillegg også ment å være en begjæring til retten om en snarlig midlertidig kjennelse eller noe for så fort som mulig å få gjenopprettet barnas og fars identitet, integritet og rettigheter.

   Gulating lagmannsrett avviste kort uten begrunnelse anken av Haugaland tingretts dom av 8. mai 2009 om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. En beslutning om avvisning kan ikke aksepteres og er ikke rettmessig. 
   Dette fremgår av Støtteskriv nr. 1 ifra min side, datert 30.09. 2009. Et støtteskriv som kortfattet og punktvis redegjør for de faktiske forhold jeg hele veien underveis har forsøkt å tydeliggjøre.
   Mere bør imidlertid sies og tydeliggjøres. Og jeg håper hermed nu å få ha sagt det meste av det viktigste, med hensyn til hva saken dreier seg om og angår.

   Jeg ber om lov og rett. Om at lov og rett griper inn. Det er ingenting som berettiger hva som har skjedd i denne saken. Jeg ber om at retten lar loven i sitt rette omfang vise sin gyldighet, og om at ikke mere synsing, ensidighet, diskriminering og påstander uten beviser styrer saken. Jeg ber om at også jeg og barna blir hørt og tatt på alvor - og om at våre rettigheter respekteres og ivaretaes.

   Jeg er ikke redd for Iren K. Hebnes i den kommunale barnevern-tjenesten, ikke i forhold til lov og rett. Det trengte jeg ikke å være i Fylkesnemndas behandling av hennes begjæring heller.
   Hva enn hun får Fylkesnemnda eller andre til å tro på av sine kriminelle løgner, dokument-falsk og iscenesettelser, så er det uproblematisk å motbevise og å avsløre.
   Lov og rett skal gjelde for henne, såvel som for oss.

   Og hva hun allerede har gjort av grovt kriminelle ugjerninger overfor meg og min familie er entydig og klart meget straffbare forhold, og det kan jeg og ønsker jeg å bevise i forhold til lov og rett.
   Vi har sånn sett absolutt ingenting som helst å være redd for.
   Og dette angår på vesentlige vis saken.

   At Trude Monica Hansen og flere, av forskjellige årsaker og i større eller mindre grad, gjorde seg og gjør seg delaktig i Iren K. Hebnes sine kriminelle ugjerninger, ønsker og kan jeg solid bevise.
   Og også dette angår på vesentlige vis saken.

   Hensikten både ifra Iren K. Hebnes og Trude Monica Hansen sin side har med tydelighet vært, via hvitvasking av løgner ifra Iren K. Hebnes fremsatt for Fylkesnemnda, å føre Haugaland tingrett bak lyset.
   For med den bakgrunn å vinne frem med krav og påstander i og overfor retten, og da særlig i forhold til den såkalte sivile sak angjeldende barna.
   Iren K. Hebnes tilrettela og planla det hele, og advokat Trond Hjelde fikk Trude og andre til å gjennomføre Iren K. Hebnes sin hensikt. (Trond Hjelde for på det vis, minste motstands vei, å "vinne saken"?)
   At slikt noe på særdeles vesentlig vis angår saken kan det vel ikke sies å være tvil om.

   Den åpenlyse frekkhet dette har blitt forsøkt gjennomført med kan få en til å undres over hvor tilstedeværende Haugaland tingrett har vært.

--- Avsnitt 2 av
13:

   Den formelle kunst å utforme ankeskriv til retten har nok retten og jurister bedre greie på enn meg, jeg forsøker derfor først og fremst å formidle i vesentlighet hva det hele dreier seg om og hva som har skjedd og skjer.
   Manglene ved min formelle kompetanse sånn sett vil forhåpentligvis ikke gå på bekostning av rettferdighet og rettssikkerhet.
   Ingenting, meg bekjent, av hva jeg tidligere underveis i saks-komplekset har sagt og sier er påstander, beskrivelser eller utsagn som jeg ikke kan bevise. Tvert imot.
   Jeg ønsker å bevise hva jeg har sagt og hva jeg sier. Og har i så henseende i stort monn innlevert både for retten og politiet gode beviser og bevitnelser for sannheten i hva jeg har sagt, som de samme dog ikke har villet estimere. Jeg har også med tydelighet gjort oppmerksom på at jeg om ønskelig kan fremføre mere beviser, fakta og dokumentasjon for hva jeg har sagt. At de ikke har villet eller ønsket å tro meg eller det minste som helst å forholde seg undersøkende er tankevekkende interessant, diskriminerende og forskrekkelig. 

--- Avsnitt 3 av
13:
 
   Dommen datert 08.05. 2009 ifra Haugaland tingrett er i sin helhet og i sine bestanddeler et inkonsekvent, tåpelig, makabert, løgnaktig, kriminelt skriv det ikke står det minste som helst respekt av. Er et skrekk-eksempel i så måte. (Unnskyld at jeg sier det.)
   Et skrekk-eksempel på hva ubetenksomhet,
forhastede slutninger, dumhet eller ond vilje kan resultere i av onde konsekvenser.
   Slikt har det nu i dette saks-komplekset vært mye av ifra Haugaland tingrett sin side.
   Unødvendige, lovstridige onde konsekvenser.

   Dommeren og advokat Trond Hjelde reagerte på at jeg karakteriserer visse mennesker eller deres gjerninger slik eller slik, samtidig som de fullstendig ser bort fra hvordan og hvorhen de karakteriserer meg.
   Slikt noe også tankevekkende.
   De reagerer på hvordan jeg karakteriserer visse mennesker, men ikke på hvordan de selv karakteriserer visse mennesker.

--- Avsnitt 4 av 13:

   Dommeren og motparten forsøker, på inkonsekvent vis, å late som om mor til barna representerer noen slags form for "samlet foreldrekontakt" og kontakt og samvær med begge foreldre!
   Slik er det så absolutt ikke. Det er helt motsatt.
   At dette ifra motpartens side er hevdet imot bedre vitende og imot sann intensjon er ikke vanskelig å forstå.
   Mor forsøker med alle midler konsekvent å hindre og å nekte enhver kontakt mellom barna og far. Dette er ikke noen hemmelighet eller noe som retten ikke har vært informert om. Jeg kan iøvrig også nevne, at i sine skriftlige dagboks-notater ifra tiden før bortføringen av barna i april 2008 skriver Trude blandt annet (med sin egen håndskrift) at hun har tenkt "å grabbe til seg alt" og at hun har tenkt å drepe sin ektefelle. Efter dette siste skriver hun: "Faktisk! Faktisk! Faktisk!" (Kopi av denne hennes skriftlige bekjentgjørelse ble sammen med forskjellig annet innlevert politiet i Vindafjord.)

   Mor har straks og umiddelbart efter bortføringen av barna konsekvent fangeholdt barna og ansett seg som alene-mor og på så forskjellige kriminelle vis fordekt egentlig hindret og nektet far og barna enhver kontakt med hverandre. Noe annet har ikke vært hennes hensikt, til tross for at hun hele veien underveis overfor de angjeldende barna og meg og flere andre om og om igjen har sagt og forsikret om det motsatte, men i retten og overfor myndighetene igjen noe annet. Frem til hun omkring midten av oktober 2008 med nye løgner overfor politiet og andre, med påstand om at jeg skulle ha truet med å drepe henne, fikk meg fengslet for nær fem måneder, med lett gjennomskuelige løgner enkelt og greit nok å motbevise. Efter fengslingen av meg sa hun noe annet til de angjeldende barna og andre. Da sa hun til de at de jo må forstå at hun nu, på grunn av mord-truslene, er livredd og ikke mere ønsker noe kontakt eller likeverdig samvær mellom far og barna. (I parantes vil jeg bemerke, at i henhold til hennes eget resonnement burde vel dette heller gjøre henne mere livredd.) Og hun har visstnok sagt at barnevern-tjenesten, eller Iren K. Hebnes via barnevern-tjenesten i Haugesund, anbefaler og forventer det samme.

   Det er iøvrig ikke første gang i årenes løp at hun bortfører og fangeholder barna, til stor skade for familien. Hver gang har hun konsekvent fangeholdt de barna hun har bortført. Årsaken til bortføringene og fangeholdet har aldri vært hennes ektefelle, men hver gang andre og ytre omstendigheter. Hvilket hun selv heller aldri har betvilt eller sagt noe annet om, - bortsett fra i et løgnaktig tigger-brev datert 14.05. 2008 til Iren K. Hebnes i den kommunale barnevern-tjenesten, som hun sier at Aud Signy Jakobsen skrev, og som de lurte andre (
Åse Kristensen, Arne og Liv Grethe Ødegård, Ingunn Elise Ness og Tove Fagerhøy), fremmede for forholdene i vår familie, til å underskrive på. I det ene lyd-opptaket med henne ifra 24.09. 2008 fremgår iøvrig med tydelighet blandt annet at hun selv sier og bekjentgjør at brevet var et lureri og dokument-falsk. Likesom også de tre eldste barna sitt brev datert 22.04. 2008 til samme Iren K. Hebnes må betegnes som et lignende falskt dokument. (Hvilket også kan bevises og bevitnes.)

   Det er heller ikke bare en gang hun har innlevert falske politi-anmeldelser og falske forklaringer til politiet. Hensikten med det har i utgangspunktet vært å oppnå et såkalt Besøksforbud for å forsterke sitt fangehold av barna. Som hennes hensikt tilsynelatende (i henhold til det første politi-avhøret av henne) også i utgangspunktet var det da hun i oktober 2008 overfor andre og politiet fremførte løgner om sin ektefelle og barnas far. Politioverbetjent Arild Austrheim ved lensmannskontoret i Vindafjord, som i hele saks-komplekset har vært Iren K. Hebnes sin tro tjener og på så forskjellige vis har gitt Trude og Balder fribillett og understøttelse til og dekke for kriminelle ugjerninger, bare ventet på noe slikt - på en slik anledning.

   Trude har i mange år vært seg meget bevisst at kvinner fort og lett blir trodd og syns synd på om de forteller løgner om sin mann! Hun har endog i tiden efter at Balder flyttet hjemmenfra vært frempå og truet sin ektefelle med det samme, samt overfor andre vært frempå med metoden, for å vinne sympati og empati. Balder er også bekjent med metoden.
   Hun har i tiden efter at Balder flyttet hjemmenfra (i mai 2006) på slikt vis, med drahjelp og inspirasjon ifra sin mor Unn Skjærvik, forsøkt å undertrykke og å kue sin ektefelle. Hvilket også var hensikten med hennes bortføring og fangehold av noen av barna i desember 2006. (Dette sistnevnte er ikke noe hun selv benekter. Tvert om.) At hun selv aldri noensinne har vært undertrykt, kuet eller truet er det mange solide vitnemål på. Blandt annet og for eksempel hva hun selv sier 27.02. 2008. (Vedlegg 017--
Lyd-opptak 27.02. 2008, Trude, Bente Djupås, Rune. I mp3-format på CD-001-STRAFFESAK.)

   Trude har dessverre enda en dårlig utviklet interesse og forståelse for barnas behov, gråt, ønsker og rettigheter. Også med hensyn til deres talenter, interesser og behov for trygghet og trivsel.
   Hun tror feilaktig at det er nok for barna at hun begjærer sine egne ønsker og behov.

   Hun har på flere vis et særegent forhold til løgn og sannhet, og lov og rett. Hun har for eksempel heller ikke noe problem med at advokat Hjelde og Balder lyger for henne. Eller med efter å ha løyet å kverulere seg bort ifra det, på så forskjellig vis.
   Det er takken for at jeg i vår familie inderlig i alle år alltid å ha vært talsmann og representant for sindighet, ikkevold, nestekjærlighet, tålmodighet, ærlighet, respekt, ydmykhet, trivsel, lov og rett og de andre dydene! Mens Trude på det nærmeste har vært og er det motsatte!
   Det er ikke slikt noe som har vært eller er hennes gode sider.

--- Avsnitt 4 del 2:

   Motparten har i forkant og underveis i saken gjort seg skyld i meget mange lovbrudd og straffbare forhold som på vesentlige vis både angår og forholder seg til saken. Særlig i forhold til Menneskerettsloven, Straffeloven og Lov om barn og foreldre (Barneloven). Dette skal jeg her ikke konkretisere og presisere meget, men herunder påpeke enkelte av de forhold i norske Menneskerettsloven (1999) som særlig forholder seg til dette angjeldende.

   I Menneskerettslovens Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Protokoll nr. 4 Art. 2, står følgende bestemt:
   "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted."
   Og i konvensjonens Art 12 Punkt 1: "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt der og til fritt å velge sitt bosted." Og Punkt 3: "I de forannevnte rettigheter skal det ikke gjøres andre begrensninger enn slike som er fastsatt ved lov, som er nødvendige for å beskytte den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden (ordre public), den offentlige helse eller moral eller andres friheter og rettigheter, og som er forenlige med de andre rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."
   Dette gjelder selvfølgelig også barn. Om enn noen synes som å tro noe annet.

   Og i samme konvensjons Art. 1, står det følgende:
   "Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper."

   Og i dens Art 23 Punkt 1:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   Og i dens Art 23 Punkt 4:
   "Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."

   Og ifra Menneskerettslovens (1999) Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller, Art 16: "Enhver skal ha rett til overalt å anerkjennes som en person i rettslig henseende." Art 17 Punkt 1: "Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme." Punkt 2: "Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   Herunder også et lite knippe angjeldende bestemmelser ifra Menneskerettslovens Vedlegg 8 Barnekonvensjonen:

   Art. 3:
   1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
   2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål.

   Art 7:
   1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.

   Art 8:
   1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet.

   Art 9:
   1. Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo.

   Art 12:
   1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
   2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

   Art 16:
   1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

   Art 18:
   1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke.
   2. For å garantere og fremme de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon, skal partene yte egnet bistand til foreldre og verger når de utfører sine plikter som barneoppdragere, og de skal sørge for utvikling av institusjoner, ordninger og tjenester innen barneomsorg.


--- Avsnitt 5 av 13:

   Om jeg hadde vært skyldig i den såkalte straffesaken så hadde jeg vært forpliktet til å hevde meg uskyldig.
   Slikt noe skal ganske enkelt ikke gå an: At A påstår at B har truet med å drepe eller annen urett, og at B dermed automatisk settes i fengsel!
   Slikt skal ganske enkelt ikke gå an!
   Dog: I Iren K. Hebnes sin verden går både slikt noe og verre enn som så an!
   Den eller de som gjør til at slikt noe går an er det som bør i fengsel.

--- Avsnitt 6 av 13:

   Årsakene til fangeholdet av barna, er blandt annet at de ikke skal ta seg hjem igjen. Og at hun kjenner seg i en maktposisjon overfor sin ektefelle, og sterkere overfor andre, og mere som et selvstendig, egenrådig og truende menneske. (Jeg har kjent henne nært i mere enn 25 år.) Og at hun har siktet seg inn på å gjøre barna til sin økonomiske inntektskilde. I frykt for ellers ikke å kunne forsørge seg selv eller barn - og fordi det er det Iren K. Hebnes forlanger og forventer ifra henne.

---
Avsnitt 7 av 13:

   Hvorfor vil Haugaland tingrett så absolutt og ukritisk tro på løgnene Iren K. Hebnes brukte bortimot to år på å koke sammen om meg og min familie? Og som Trudes advokat Trond Hjelde videreformidler.
   De er lett gjennomskuelige, lett å motbevise og å avsløre. Så hvorfor?
   På det viset opprettholder Haugaland tingrett ukritisk løgnene og terroren overfor vår familie ifra Iren K. Hebnes!
   Hvorfor? Og med hvilken berettigelse?
   Og i et slikt viktig og alvorlig anliggende!

---
Avsnitt 8 av 13:

   Iren K. Hebnes og advokat Trond Hjelde har tydelig makt eller innflytelse flere steder.
   Jeg har nevnt og omtalt politioverbetjent Arild Austrheim. Og jeg har nevnt og omtalt Fylkesnemnda i Rogaland.

   Det har de og deres medskyldige også hva angjelder diverse andre forhold, som jeg ikke her skal gå nærmere inn på, men likevel nevne at det blandt annet dreier seg om også trakassering, også grov økonomisk enda pågående trakassering, via Thea Birkeland i NAV Forvaltning. Dette sistnevnte føler jeg meg dog forpliktet til her samtidig å informere retten om. Ikke bare fordi det også angår saken.
   Vår familie og vårt hjemsted sin økonomi var på grunn av min trygd på mere enn tredve tusen kroner i måneden brutto, pluss barnetrygd. NAV har mens jeg satt i fengselet overført det meste av disse pengene til Trude, sånn at jeg og barna her hjemme (Frøydis og Stauda Sofie) har måttet leve på tilsammen omtrent ni tusen kroner månedlig netto. Hvilket vi altså har til nødvendige alminnelige faste regninger, strøm, mat, dagligvarer, vedlikehold av vårt hjemsted, bilen, etc. Hvilket jo er umulig over tid! Endog min søknad til NAV datert 24.06. 2009 om barnetrygd for Frøydis og Stauda står enda ubesvart. Og barnetillegget i trygden for Frøydis og Stauda og resten av barna sier NAV via samme Thea Birkeland at skal overføres til Trude fra og med 01. april 2008. Altså fra før Trude bortførte barna. Altså nærsagt som en gedigen premiering for bortføringen og fangeholdet av barna! Dette i og for et tidsrom hvor våre utgifter er flere og større enn vanlig på grunn av kidnappingen og fangeholdet av barna! Premieres på bekostning av vårt hjemsted, meg og barna. Som om alt var bestemt på forhånd, fullstendig uten lov og rett: Jeg, barna og vårt hjemsted skal ødelegges, koste hva det vil av lovbrudd og straffbare ugjerninger. Fordi det var og er slik Iren K. Hebnes vil ha det. (Og advokat Trond Hjelde i sitt brev bak kulissene datert 15. mai 2008 til Iren K. Hebnes ba henne om i forhold til NAV og Skatteetaten / Folkregisteret.) Og fordi lov og rett så absolutt ikke skal gjelde for Iren K. Hebnes og hva hun vil. Tankevekkende! Og grovt urett av verste sort.
   Urett i offentlig regi, også dette.
   Hvis bilen på noe vis trenger reperasjon blir den kanskje umulig å få utført. Like så hvis hustaket eller vaskemaskinen trenger reperasjon eller vedlikehold. Hvis vi skal ha penger nok til mat og dagligvarer blir vi nødt til å låne eller at noen hjelper oss, umulig for Frøydis og Stauda å komme seg til musikkskolen, uråd å besøke venner, arrangementer, alle oppsparte ressurser oppbrukte, osv., osv.
   Er det slike forhold barna skal komme hjem igjen til? Bare elendigheten og ødeleggelser? Eller var det ifra begynnelsen aldri meningen at de skulle komme hjem igjen? Fordi det var og er Iren K. Hebnes via NAV og Haugaland tingrett som ved terror uavhengig av lov og rett som bestemmer?!
   Og som altså bestemte det slik.
   Fullstendig lovstridig på så forskjellig vis også alt det nevnte angjeldende det økonomiske.
Også for eksempel i forhold til det aspekt som Norske Menneskerettsloven (1999) uttrykker i Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art 11 Punkt 1, som sier at:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."
   Jeg har i alle år på en solid, uproblematisk, hensynsfull og på alle måter vellykket og trygg måte forsørget vår familie og hatt hovedansvaret også for familiens økonomi, til alles glede og tilfredshet. Våren 2006 påbegynner Iren K. Hebnes sin trakassering og terror overfor vår familie, gradvis blir omtrent hele familien splittet og gjort til sosialklienter og truet og ødelagt.
   Og hva er det igjen av det hele nu?
   Ikke på noe som helst vis forårsaket av meg.
   Og hvordan skal det videre gå?
   Jeg skal uansett og solid som alltid gjøre mitt beste.
   Hvordan det enn går.
   Dette bør retten også merke seg, og ta hensyn til.
   Så mangt og meget bygd opp og ivaretatt for vår familie gjennom mange år blir enda også i disse dager ødelagt.
   Også kanskje det hjemsted med de hager og landskaper vi sammen har bygd opp og stelt og vært så inderlig glad i og hatt så stor trivsel i.
   Jeg kan ikke gi opp noe av dette fordi Iren K. Hebnes er gal og kriminell.
   Og så absolutt ikke gi opp, forlate eller svikte mine barn.
   Som jeg i svangerskapene har fulgt, og som jeg i fødslenes sødmefulle store stunder hjemme sammen med familien har tatt imot med mine egne hender, og alltid til fulle gitt den beste omsorg og inderlig ekte kjærlighet. Hver dag, hver stund, alltid.

--- Avsnitt 9 av 13:

   Angående nødvendig gjenopprettelse.

   Menneskerettslovens (1999) Barnekonvensjon Art 7 Punkt 1: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonen Art 18: "1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."
 
   Og Barnekonvensjonens del 1 Art 8 Punkt 2 sier entydig og tydelig, at: "Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

---
Avsnitt 10 av 13:


   I snart fire år har Iren K. Hebnes forpestet og terrorisert hele vår familie, og truet med mere og mere ødeleggelse. Haugaland tingrett kunne ha satt en stopper for det, men opprettholdt og videreførte heller den kriminelle ondskapen!
   Og hvorfor vet Haugaland tingrett kanskje knapt selv?!
   Grunnene for det er iallfall ikke de Iren K. Hebnes selv påstår, via såkalt sakkyndig Kirsten Westly.

   Fred og ro og trivsel igjen for familien kunne Haugaland tingrett med letthet ha besørget. I steden gjorde Haugaland tingrett det motsatte.

   Og nu er uretten større og verre enn noensinne, og splittelsen og ødeleggelsen i og for familien og den enkelte større og verre enn noensinne. Dette eller det forutgående kan ikke jeg sies å ha noe ansvar eller skyld for.

   Vårt ekteskap og vår familie vil antagligvis eller kanskje aldri kunne repareres igjen.
   Det er et faktum at dette har Haugaland tingrett meget av skylden for.
   Den terror og urett som rammet vår familie har først og fremst Iren K. Hebnes skyld for, men derefter også flere andre. Så som advokat Trond Hjelde, politioverbetjent Arild Austrheim, Trude og kidnappergjengen, Fylkesnemnda i Rogaland og Haugaland tingrett. Det er beklageligvis og stor urett at det har vært slik.
   En optimal gjenopprettelse for de som har vært ofre for uretten må skje i henhold til lov og rett.

   Haugaland tingrett har hastig og urett behandlet menneskene i vår familie bortimot som materielle gjenstander, av lav verdi og ikke som mennesker med egenverdi og rettigheter. For foreldre sitt vedkommende er også ansvarlighet en forpliktelse og rettighet, som retten ikke har hensyntatt.

   Retten må ikke mere gjøre seg medskyldig, heller ikke ved unnlatenhet, i at galskapen, hysteriet, likegyldigheten og uretten opprettholdes eller videreføres.

---
Avsnitt 11 av 13:
   
   Frøydis, har efter dommen ifra Haugaland tingrett i mai 2009 vært på noen få korte besøk hos Trude i Skoglandsveien, og forteller at barna gråter og vil hjem igjen til pappa. Mens mamma i beste fall later som ingenting. Og at særlig Balder oppfører seg dårlig overfor ungene og er dårlig likt. Og at han konsekvent i sin uttrykksmåte, holdning og ordbruk er utrivlig og arrogant, og hånlig, hvilket barna misliker, men tar efter. Og at hun syns synd på barna, mest på grunn av alt de går glipp av og at de nektes og hindres å komme hjem igjen. Og at ingen kan være i tvil om at det er ulovlig at de ikke har fått komme hjem enda. Og at Iren K. Hebnes er veldig dum, og farlig for alle.
   Frøydis forteller også at det er vanskelig å opprettholde kontakten med både sin mor og sine bortførte søsken, på grunn av sin mors forskjellige vanskeliggjøringer av dette. Og også politiets.
   Stauda på sin side har i det samme tidsrom ikke sett sin mor, og har knapt hatt telefonisk kontakt med henne eller sine søsken.
   Far har ikke hatt kontakt med sine enda bortførte barn siden 21. oktober 2008, altså på et år, hverken indirekte eller direkte, bortsett fra et lite unntak eller to for noen av barna sitt vedkommende.

   Både Frøydis og Stauda har efter at de kom seg bort ifra fangenskapet hos sin mor ønsket å ha hjelp av advokat, også for å kunne fortelle om alt som har skjedd, og har av nødvendighet også ønsket å være parter i saken for i så måte å komme til uttrykk og for bedre å kunne ivareta sine egne og familiens rettigheter, ønsker og behov.
   De syns begge det er veldig rart og skremmende at ingen ifra retten enda har villet høre på hva de har å fortelle.

---
Avsnitt 12 av 13:

   Trude Monica Hansen trodde seg ved sine kriminelle ugjerninger og hensikter i saks-komplekset å ha handlet i nødverge for å redde barna ifra Iren K. Hebnes. Men endog gikk hun også ytterligere lengre enn som så.
   Hun fikk dessuten også Balder og tildels Gudmund og andre med på dette.
   Dette ble hun på det groveste trakassert, torturert, skremt, truet og fristet til, av Iren K. Hebnes. Endog allerede i desember 2006 også med penge-bestikkelse, kr. 5.000,- i en konvolutt, levert Trude ifra Iren K. Hebnes sitt kontor fredag 22.12. 2006 utenfor bensinstasjonen i Aksdal sammen med et falskt dokument med melding om vedtak. Likesom også Balder og Gudmund ifra samme hold på så forskjellig vis ble bestukket med penger.
   Men hun ble ifra tiden omkring januar 2008 og fremefter også skremt og truet av sin advokat Trond Hjelde, som motarbeidet henne og vår familie og som tydelig og utvetydig nok i steden arbeidet for Iren K. Hebnes.
   De snakket endog i det store og hele med to helt forskjellige tunger både i Fylkesnemnda i juni 2008 og før og efterpå. Uten at hva hun har sagt ble estimert.
   Trudes desperasjon og fiksering ble stadig større og større og verre og verre.
   Hun gjorde dog underveis flere forsøk på å ta til motmæle imot sin advokat Trond Hjelde, hvilket bare resulterte i flere trusler, skremsler og løgner til inntekt for Iren K. Hebnes ifra hans side.
   Alt dette kan også solid dokumenteres og bevises ifra min side. I stort monn også mere enn hva som fremgår av disse mine to støtteskriv til anken og deres vedlegg.

---
Avsnitt 13 av 13:

   Hermed håper jeg overfor retten inntil dette å ha fått opplyst og sagt så mye om de faktiske forhold at retten skjønner hva som har skjedd, og at retten ikke kan akseptere at uretten fortsetter.
   Og at retten forholder seg efterrettlig undersøkende og saklig til hva det måtte være tvil eller strid om.
   I ydmykhet overfor dette,
   med beste ønsker og hilsen

   ifra Rune L. Hansen, pappa til de angjeldende barna.
   Tindeland, tirsdag 6. oktober 2009.


Vedlegg til dette ankeskriv nr. 2:
015-- Lyd-opptak nr. 1 ifra 24.09. 2008. Rune, Trude og Idun. I mp3-format på CD-001-STRAFFESAK.
016-- Lyd-opptak nr. 2 ifra 24.09. 2008. Rune og Trude. I mp3-format på CD-001-STRAFFESAK.
017-- Lyd-opptak 27.02. 2008, Trude, Bente Djupås, Rune. I mp3-format på CD-001-STRAFFESAK.
018-- Lyd-opptak 26.05. 2009, Rune, Frøydis og Stauda. I mp3-format på CD-001-STRAFFESAK.
019-- Advokat Trond Hjelde sitt prosesskriv 13.10. 2008 til Gulating lagmannsrett, sak nr. 08-081491TVI-HAUG.
020-- Runes Dagboksnotater for de tre dagene 07., 10. og 11. april 2006.
021-- Følgebrev datert 08.01. 2007 fra dr. Terje Kleiven, kommentert av Rune.
022-- Brev datert 08.01. 2007 fra advokat Sverre Kvilhaug til Barnevern-tjenesten i Vindafjord.
023-- Klage datert 08. og 09.01. 2007 fra Rune til Kontrollkommisjonen.
024-- Runes Dagboksnotater for de to dagene 12. og 13.01. 2007.
025-- Brev datert 18.01. 2007 til psykiater Kirsten Westlye.
026-- Brev datert 19.01. 2007 fra advokat Sverre Kvilhaug til Psykiatrisk avd. Helse Fonna.
-027-- Avspilling av videoopptaket av dommeravhøret av Stauda Sofie. Begjæres ifra retten.
-028-- Protokoll for dommeravhør 17.12. 2008 av Stauda Sofie.
Begjæres ifra retten.
-029-- Utskrift av dommersamtale med Mariel Rose Hansen, i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491TVI-HAUG/158. Begjæres ifra retten.
-030-- Utskrift av dommersamtaler med de øvrige umyndige barna. Begjæres ifra retten.
031-- Brev datert 29.06. 2009 til NAV fra Rune. (Uten brevets 4 vedlegg.)
032-- Brev datert 21.07. 2009 til NAV fra Rune.
033-- Vitnesbyrd datert 04.10. 2009 fra Trygve Einar Gjerde.
034-- Utsnitt fra Runes Dagboksnotater for torsdag 19. mars 2009.


   NB:-- Særlig to av lyd-opptakene ansees som viktige. Det er begge de to lyd-opptakene ifra 24.09. 2008, på tilsammen bortimot tre timer. Vedlegg 015 og 016. Disse bør avspilles i sin helhet, og belyser det meste - for den som hører.
    De 4 vedleggene 015, 016, 017 og 018 er alle lyd-opptak konvertert til mp3-format. Disse 4 lyd-opptakene legges på en CD-plate merket med "CD-001-STRAFFESAK" (dog er dette en sivil sak), som i en konvolutt pr. post 05.10. 2009 ble ble sendt Gulating lagmannsrett i Bergen i 4 eks. Et femte eks. ble for en tid siden pr. post oversendt til advokat Brynjar Meling.


---
Vedleggene til ankeskriv nr. 1:

001-- Rettelser datert 16.09. 2009 ifra Rune L. Hansen til Haugaland tingretts dom 08.05. 2009.
002--
Spesialistvurdering datert 03.04. 2009 fra dr. Hans Olav Tungesvik.
003-- Spesialisterklæring datert 10.09. 2009 fra dr. Hans Olav Tungesvik.
004-- Forklaringen til Frøydis og Stauda, datert 23.-25.08. 2009.
005-- Erklæringen fra Idun, datert 27.07. 2009.
006-- Erklæringen fra farmor Else S. Hansen, datert 01.08. 2009.
007-- Erklæringen fra Aud Signy Jakobsen, datert 06.10. 2008.
008-- Brev datert 08.06. 2009 til Skatteetaten fra Rune L. Hansen.
009-- Vedlegg datert 14.06. 2009 til brev datert 08.06. 2009 til Skatteetaten fra Rune L. Hansen.
010-- Rapport datert 30.05. 2008, fra barnas talsperson.
011-- Rapport datert 26.05. 2008 fra Barnevern-vakten i Sør-Hedmark.
012-- Rapport datert 13.08. 1993 om familien Hansen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Psykisk helsevern og sosiale tjenester / PST, Barnevernkontoret.
013-- Sluttrapport datert 07.01. 1998 fra Barneverntjenesten i Sveio.
014-- Dagboksnotater, Rune L. Hansen f.o.m. 22. t.o.m. 27. september 2009.


---