20091123-Vedtak-fra-NAV-ang-Barnetrygd-F-og-S.html  

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom pr. post 27.11. 2009. (Jeg har anonymisert personnr. med *****)  Fra:
NAV VINDAFJORD,
Helgevoldgården nr. 8,
5585 Sandeid

231109                                                              
strek-kode: 059112301588                      
Returadresse: NAV VINDAFJORD, Postboks 3, 5589 SANDEID                      

Til:
HANSEN RUNE LEANDER
5568 VIKEBYGD

BARNETRYGD - MELDING OM VEDTAK
F.nr.  061255 *****  (Oppgi f.nr. ved henvendelser til oss)

Vi har innvilget søknaden din.

Du får utvidet barnetrygd fra 1. juli 2009 for to barn
født 251293 og 240597.

Barnetrygden utgjør 2.910 kroner måneden. Satsene for barnetrygd står nedenfor.

UTBETALING
Barnetrygden er skattefri og utbetales den siste virkedagen i hver måned. Du vil motta den første utbetalingen med nytt beløp i november 2009.

Etterbetaling fra juli t.o.m. oktober utgjør 11.640 kroner og vil bli utbetalt sammen med den første utbetalingen med nytt beløp.

BEGRUNNELSE
Barnetrygd utbetales til foreldre (eller annen omsorgsperson) som har barn under 18 år boende fast hos seg i Norge. Dette følger av paragraf 2 i lov om barnetrygd.

Du får barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetallet (utvidet barnetrygd), fordi du bor alene med barn etter seperasjon.

Rett til utvidet barnetrygd følger av paragraf 9 i lov om barnetrygd.

VEILEDNING OG KLAGE
Dersom du har spørsmål til vedtaket, kan du ta kontakt med oss. Mer generelle opplysninger finner du på vår internettside, eller på vår servicetelefon:  810 33 810.

Du kan klage på dette vedtaket. Klagefristen er seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal sendes til NAV lokalt.

Du har sammen med dette vedtaket mottatt en orientering om dine rettigheter og plikter vedrørende barnetrygd. Det er viktig at du melder fra til oss om endringer som kan ha betydning for barnetrygden. Vi ber deg derfor lese den vedlagte orienteringen.

Vi gjør oppmerksom på at du etter forvaltningsloven paragraf 18 har rett til å se sakens dokumenter,

Vennlig hilsen
NAV VINDAFJORD
NAV FORVALTNING KARMØY


NADIA R. SVENDSENSATSENE FOR BARNETRYGD

Ordinær barnetrygd                                          970 kr. måneden pr. barn

I tillegg til ordinær barnetrygd kan det utbetales følgende:
Utvidet barnetrygd                                            970 kr. måneden
Småbarnstillegg til enslige forsørgere                   660 kr. måneden
Finnmarkstillegg                                                320 kr. måneden pr. barn
Svalbardtillegg                                                   320 kr. måneden pr. barn

I den vedlagte orienteringen om stønadsmottakerens rettigheter og plikter finner du informasjon om vilkårene for rett til de forskjellige ytelsene.NAV VINDAFJORD,
Postadresse: Postboks 3, 5589 Sandeid.
Kontoradresse: Helgevoldgården nr. 8, 5585 Sandeid. Åpningstid: 08.30-15.00.
Telefon: 81581000. Telefax: 52048711.
Internettadresse: www.nav.no  
Vedlegg - NAV 33-00 05 Bokmål Fastsatt 10.2002 Endret 07.2007 :

Vedlegget Side 1 av 2:


BARNETRYGDEN
STØNADSMOTTAKERENS
RETTIGHETER OG PLIKTER


Alle henvendelser om barnetrygd må rettes til NAV lokalt i din bokommune.
Ved skriftlig henvendelse må du oppgi ditt fødselsnummer (11 sifre).

HVEM HAR RETT TIL BARNETRYGD?
Barnetrygden kan gis for barn under 18 år som er bosatt i Norge. Et barn blir vanligvis regnet som bosatt i Norge dersom det skal oppholde seg her i mer enn 12 måneder. Det er den som barnet bor fast hos, som har rett til stønaden. Annen omsorgsperson eller barnevernsinstitusjon som har barn boende fast hos seg, har rett til barnetrygd på samme måte som foreldre.

BARNET HAR DELT BOSTED
Hvis foreldrene skriftlig har avtalt delt bosted for barnet (etter barneloven § 36), kan hver av dem søke om å få utbetalt halvdelen av barnetrygden.

BARNETRYGDEN ETTER EØS
Etter EØS-reglene skal barnetrygden som hovedregel utbetales fra det EØS-landet der foreldrene (eller en av dem) er i arbeid uavhengig av hvilket EØS-land barnet bor i.

UTBETALING
Du får utbetalt barnetrygd fra og med kalendermåneden etter den måneden du fikk rett til stønaden. Stønaden utbetales etterskuddsvia for hver måned, og som regel over postgiro eller bankgiro. Stønaden for den enkelte måneden kan inndras hvis den ikke er hentet innen tre måneder. Det gjelder ikke når stønaden er overført til bankkonto. Barnetrygden er skattefri.

SMÅBARNSTILLEGG
Dersom


Uferdig!


Vedlegget Side 2 av 2:


---