-- 20091126-Bemerkninger-fra-RLH-til-Hjeldes-Tilsvar.html  

RLH: Dette brevet avsendes pr. e-post 26.11. 2009.  


Til:
Haugaland tingrett,
Haugesund.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd


                                                                             Dato: Tindeland, torsdag 26.11. 2009.


Bemerkninger til advokat Trond Hjelde
sitt tilsvar datert 17.11. 2009Haugaland tingrett sak nr. 09-172387TVI-HAUG  

Saksøker:  Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:  selvprosederende

Saksøkt:  Trude Monica Hansen, Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund
Prosessfullmektig:  Adv. Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund


*** *** ***                


   Norges Grunnlov sier i sin paragraf 110c, følgende:

   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. 
    Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
   Tilføyd ved grlbest. 15 juli 1994 nr. 675. " 

   Og norske Menneskerettsloven (1999), er i henhold til sin paragraf 3 overordnet annen norsk lovgivning. ("Skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.")

   Visse mennesker - så som motparten - tror i et slags alvor at det for oss andre er bare å glemme våre egne barn, glemme våre søsken, glemme våre foreldre, glemme våre besteforeldre og barnebarn. Akseptere de som døde og borte vekke. Glemme de og svikte de fullstendig. Glemme vår fortid, fremtid, identitet og vårt liv.
   
I Norge i dag er det endel mennesker nedsunket i slike, lignende og tilsvarende u-menneskelighetens mentaliteter. Og tror at det er slik og at det er slik det skal være.
   Mennesker som både utfører og bagatelliserer de groveste uhyrligheter. Også slikt, og også slikt som for eksempel kidnapping, fangehold og mishandling av barn. Falske vitnemål, kriminelle iscenesettelser, frekke trakasserende løgner, etc. Og som for eksempel tenker at slikt, å bli ofre for slikt noe, tilfeldigvis eller uheldigvis kan skje enhver og alle, og at slik er det bare. At sånn er livet og er det lite eller ingenting å gjøre noe med. Absolutt ikke å protestere eller å ta til motmæle. Mest av alt hvis det ikke er en selv.
   Nestekjærlighet, anstendighet og lov og rett bryr de seg lite om hvis det ikke tjener egoismens sak eller kan misbrukes.
   Iren K. Hebnes, advokat Trond Hjelde og Trude har gjort seg til redskaper for slike ulovligheter.

   De tror det er slik det skal være.
   Lov og rett og anstendighet må fortelle de hvordan det faktisk forholder seg.


   "Det foreligger en rekke avgjørelser mellom partene knyttet til daglig omsorg for barna", sier advokat Trond Hjelde i sitt tilsvar. Hvilket faktisk er noe riktig.
   Hva han ikke sier, er at de alle (sideløpende med ham selv) ukritisk har tatt det for gitt at Iren K. Hebnes sine ord, opphavet til konflikten og ondet, er sanne, riktige og rette.
   Det har de aldri vært og er de ikke.
   Hvorfor hverken jeg eller de angjeldende barna er blitt trodd eller estimert er forunderlig og urett. Det samme hva angår nærsagt alle vitner, bevis-tilbud og faktiske dokumentasjoner som har nådd frem i sakskomplekset.
   Reell saksbehandling har konsekvent blitt hindret og nektet.
   All reell saksopplysning og bevisføring forbigått og skjøvet til side til fordel for ukritisk ensidig fiksering på frekke, usanne påstander i et heksebrygg av løgner om meg og min familie ifra Iren K. Hebnes. Løgner enkelt og greit nok å motbevise.
   Løgner om at far til barna er psykisk syk, om at barna nektes skole, om at far underkuer mor, om at vi er tilbudt hjelpetiltak, osv., osv.
   Truende løgner som hverken Trude eller mennesker som kjenner oss tror på eller tar på alvor. Men som Iren K. Hebnes fikk hvitvasket av psykiater Kirsten Westly, som aldri noensinne har snakket med hverken meg, Trude eller de angjeldende barna. Det hadde omtrent aldri heller Iren K. Hebnes. Dog hvitvasket også av Fylkesnemnda.

   Det er særlig med den taktikk å hevde Iren K. Hebnes sine påstander som sanne samt å at advokat Trond Hjelde fortsatt håper å vinne saken for Trude, og for Iren K. Hebnes. Samtidig som han vil hindre at det settes spørsmålstegn ved Iren K. Hebnes sine påstander, eller at de kan undersøkes eller motbevises, både overstyrer og truer han Trude til å være med på sitt spill og sin taktikk.
   Med dette sitt spill har han hittil langt på vei foreløbig fått Haugaland tingrett til å hvitvaske Iren K. Hebnes sine løgner, og ført Haugaland tingrett bak lyset!
   Og han plusser fortløpende på med egne frekkheter, forvridninger og løgner. Hvilket i det vesentligste og for det meste er hva han har å si. I så stort monn at det er uråd å imøtegå alt. At retten har kunnet ta slikt noe på alvor har jeg hatt vanskelig for å kunne tro.


   Har advokat Trond Hjelde umyndiggjort sin klient Trude? Det foreligger overdådig mange beviser og vitnemål for at Iren K. Hebnes sin påstander, hvitvasket av Kirsten Westly og Fylkesnemnda, ikke er sanne. Også mange med hensyn til at Trude både vet og hevder at de ikke er sanne.
   Som for eksempel et lydopptak fra 24.09. 2008. (
Sakens Vedlegg 015: Lyd-opptak nr. 1 ifra 24.09. 2008. Rune, Trude og Idun. I mp3-format på CD-001-STRAFFESAK: trude-rlh-tlf-MIC-2008-09-24_01h40m41s.mp3.)
   Hvor Trude og jeg, på hennes iniativ, sammen setning for setning gjennomgår og kommenterer hele Fylkesnemndas vedtak.
   Et lydopptak som grundig og utvetydig viser at det også da egentlig knapt er noen som helst forskjell på min og Trude sin holdning til Iren K. Hebnes sine enkelte påstander.
   Som sagt, bare et av mange slike bevis.

   Hvem er det som har undertrykt hvem?
   Ikke jeg Trude eller noen. Alt som har skjedd før og under hele sakskomplekset viser med tydelighet og på så forskjellig vis at det er Trude som har undertrykt både barna og deres far. Dette har hun blitt truet og fristet til av andre. Og da ikke minst av Iren K. Hebnes og advokat Hjelde.

   Mens jeg underveis i hele sakskomplekset solid har stått for likeverd, dialog, anstendighet, gjensidig respekt, lov og rett.
   Og som vanlig, i ydmykhet og hengivenhet, uten svik, løgn eller egoisme: Barnas og familiens beste.

   
Et tankevekkende spørsmål retten og interesserte kan stille seg, er følgende:
   Hvem andre enn Iren K. Hebnes er det som i realiteten - noensinne - har sagt eller antydet at jeg ikke har vært eller er en god far for mine barn? Bortsett fra de hun har lurt eller truet til å si noe annet?
   Og hva - om noe -  i realitetenes verden er det som kan tyde på at jeg noensinne ikke har vært eller er en omsorgsfull, ansvarlig, kjærlig, talentfull, flink og god far for mine barn?
   Svaret på disse spørsmål sier det meste.

   At Iren K. Hebnes og advokat Hjelde gjentagne ganger med frekke løgner og påstander lurer andre til urett gjør ikke løgnene mere sanne eller uretten mindre urett.
   De skadelidende ofre under uretten trenger sårt at uretten umiddelbart og snarest rettes opp. Mest av alt barna.
   Og det er hva de har krav på.
   Det haster.

   Advokat Hjelde henviser i sitt Bevis 8 i sitt tilsvar til Høyesteretts kjennelse av 11.11. 2009. Og han skriver i så måte at:
   "Av dette følger at Gulating lagmannsrett må gi en mer utfyllende begrunnelse for at anken forkastes / nektes fremmet. / Det vesentlige er for øvrig også det forhold at Høyesterett har klart gitt uttrykk for begjæring om midlertidig avgjørelse etter barnelovens § 60 ikke tas tilfølge. / Nærværende søksmål og begjæring gjelder det samme forhold. / Det er med andre ord rettskraftig avgjort for kun kort tid siden (6 dager siden). / Alene av denne grunn må begjæringen om midlertidig avgjørelse avvises, da det ikke kan sies å ha noen rettslig interesse for saksøker at tingretten skal avgjøre et spørsmål som Høyesterett for 6 dager siden har tatt stilling til."

   Advokat Hjelde prøver seg igjen med uefterretteligheter. Hva Høyesteretts ankeutvalg hadde til behandling var 
anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet. Jeg har som det fremgår i punkt 5 av kjennelsen, ikke nedlagt påstand om midlertidig avgjørelse for Høyesterett. Og i kjennelsens punkt 7 blir det sagt følgende: "Høyesteretts ankeutvalg bemerker at utvalgets kompetanse ved anke over ankenektelser etter tvisteloven § 29-13 annet ledd er begrenset til å prøve lagmannsrettens saksbehandling, jf. samme bestemmelse femte ledd."
   Høyesterett opphever i kjennelsen den ulovlige beslutningen fra Gulating lagmannsrett. Beslutningen om å nekte anken fremmet. Fordi beslutningen var og er ulovlig.
   Høyesteretts ankeutvalg finner ikke grunn til å treffe en midlertidig avgjørelse i saken, som de sier: slik saken nu står.
   Hvorvidt de kunne ha gjort det eller kan gjøre det vet ikke jeg. Hvilkne forutsetninger som i det tilfelle bør foreligge vet jeg heller ikke.
   Det synes dog av deres formuleringer å fremgå at det kan forventes en midlertidig avgjørelse fra Gulating lagmannsrett eller Haugaland tingrett.
   Samt at anken taes på alvor.
   I kjennelsens punkt 4 sier Høyesteretts ankeutvalg følgende:
   "Rune Leander Hansen har påanket lagmannsrettens beslutning til Høyesterett. Det er i flere prosesskriv - senest ved e-post til Høyesterett mottatt 28. oktober 2009 - fremsatt en rekke ulike anførsler. Utvalget nøyer seg med å gjengi fra "Støtteskriv nr. 2", datert 6. oktober 2009, hvor det på side 2 sies følgende: / "Gulating lagmannsrett avviste kort uten begrunnelse anken av Haugaland tingretts dom av 8. mai 2009 om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. En beslutning om avvisning kan ikke aksepteres og er ikke rettmessig."" 

   Høyesteretts ankeutvalg stadfester at å nekte anken fremmet slik Gulating lagmannsrett har gjort, er ulovlig.
   Og utvalget henviser til en rekke ulike anførsler fra min side. Men "nøyer seg" med den ene som blir gjengitt.

   Hvilket er noe helt annet enn hva advokat Hjelde sier med sitt stadig pågående lureri og misbruk av lov og rett.
   Han må stoppes. Han har gjort skade og ødeleggelse nok.
   Og han har underveis avslørt seg nok.
   Se ham efter i sømmene!

   Advokat Hjelde sier i sitt tilsvar, nederst side 4, at:
   "Det er ingen tvil om at mor er den som er best skikket til å ta hånd om barna. Det fremkommer i alle avgjørelser. Far har ikke fått medhold i noen av avgjørelsene, bortsett fra formelle saksbehandlingsfeil."

   Dette sier altså advokat Hjelde. Men at mor Trude er skikket til å ta hånd om barna, har hun hele veien i sakskomplekset med grundighet vist og bevist at hun ikke er.
   Far har derimot i alle år alltid på solid vis vist at han er godt skikket til den omsorg og det ansvar som er nødvendig for barnas og familiens beste.
   Det kriminelle "eksperimentet" med Trude i den rollen har vært fatalt, fullstendig mislykket, urett og feil.
   Far vil på så forskjellig vis forsøke å rette opp dette.
   Dette er både en nødvendighet, selvfølgelighet og eneste mulighet.


   Med hilsen fra

   Rune L. HansenVedlegg:

   Jeg oversender her nu samtidig og for ordens skyld som vedlegg sakens følgende tidligere anførte Vedlegg, så som ifra barnas stemme:

   Vedlegg-028-- Protokoll for dommeravhør 17.12. 2008 av Stauda Sofie. Kopi / avskrift.
   Vedlegg-029-- Utskrift av dommersamtale med Mariel Rose Hansen, i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491TVI-HAUG/158. Kopi / avskrift.
   Vedlegg-030-- Utskrift av dommersamtaler 01.12. 2008 med de øvrige umyndige barna.

   Pluss, som et nytt vedlegg i saken, Vedlegg--035: Kopi av et brev tidligere avsendt til Haugaland tingrett datert 03.12. 2008 fra Rune L. Hansen, med noen kommentarer til dommersamtale 01.12. 2008.
   Samt enda et nytt vedlegg i saken, Vedlegg--036: Kopi av et prosesskriv datert 15.10. 2009 til Høyesterett fra Rune L. Hansen.Kopi m/ vedlegg tilsendes samtidig pr. e-post:
- Advokat Trond Hjelde, e-post: advokattrondhjelde@broadpark.no  


---