-- 20091209-begj-til-GL-om-midl-kjennelse.html  

RLH: Denne begjæring avsendes onsdag 09.12. 2009 til Gulating lagmannsrett pr. e-post. 


Til:
Gulating lagmannsrett,
Postboks 7414,
5020 BERGEN
E-post:  gulating.lagmannsrett@domstol.no  


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 og mob. 91 72 99 20.


 
   Tindeland, onsdag 09.12. 2009.                   

                             
BEGJÆRING
OM
MIDLERTIDIG AVGJØRELSE

TIL

GULATING LAGMANNSRETTGulating lagmannsrett sak nr. 09-182138-GULA/AVD1  


Saksøker:                      Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:         Selvprosederende  


Saksøkt:                        Trude Monika Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:         Ad
v. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.

 *********


SAKEN GJELDER


Saksøkt, mor, Trude Monica Hansen, er født 09.08. 1968.
Saksøker Rune Hansen, far, er født 06.12. 1955.

Disse partene er separert og har 10 barn sammen.

3 av barna er myndige.  De myndige barna er:

           Balder, f. 22.03. 1986
           Idun, f. 16.01. 1988
           Gudmund Cusanus Hansen, f. 10.05. 1991

De umyndige barna er:

           Frøydis Hansen, f. 25.12. 1993
           Stauda Sofie Hansen, f. 24.05. 1997
           Alfredo Ao Hansen, f. 17.08. 1999 
           Mariel Rose Hansen, f. 21.12. 2001
           Urda Lilje Hansen, f. 14.06. 2003
           Solborg Sera Hansen, f. 28.02. 2006
           Tormod Hansen, f. ca. 15.04. 2008

 
   Herværende skriv presiserer formell påstand.

   Barna har i henhold til loven krav på omsorg og forsørgelse fra begge sine foreldre. Likesom begge deres foreldre har rett og plikt til respekt, omsorg og forsørgelse for sitt barn.
   Trude, deres mor, har på så forskjellige lovstridige, grovt kriminelle, straffbare vis forsøkt å tilrane seg en falsk familiestand med barna. 
   Jeg henviser i så måte særlig til Straffelovens 20. kapitel, Forbrytelser med hensyn til familieforhold.
   Paragraf 215 der sier følgende:
   "Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven."

   Trude forsøker på lovstridige vis å frarøve meg min rett og plikt og mulighet til å forsørge og å ha omsorgs og ansvarlighet for mine barn, og for å ivareta barnas ønsker, behov og rettigheter.
   Videre sier paragraf 216 i Straffeloven følgende:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.
   Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

   Videre sier Straffelovens paragraf 218:
   "Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som
1.    anvender noget under hans Omsorg eller Myndighed staaende Barn under 16 Aar paa en Maade, der er fordærvelig for dets Helbred, Sædelighed eller Retskaffenhed, eller tilsteder saadan Anvendelse, eller
2.    ved Misbrug af Myndighed bevirker eller medvirker til, at nogen ham underordnet Person under 18 Aar anvendes paa saadan Maade.

       Paa samme Maade straffes den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker til nogen oven omhandlet Handling."

   Og det fremgår videre av Straffelovens paragraf 219, at "den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, c) sin slektning i rett oppstigende linje, d) noen i sin husstand, eller e) noen i sin omsorg, straffes med fengsel inntil 3 år." Og at medvirkning i så måte straffes på samme måte.

   Trude har entydig og hevet over enhver tvil grovt forbrutt seg imot disse Straffelovens paragrafer.

   Hun har pågående forbrutt seg imot disse Straffelovens paragrafer og bestemmelser, og flere til. For eksempel også hva som fremgår i dens kapitlet 21,
Forbrydelser mod den personlige frihed, hvor paragraf 223 bestemmer følgende:
   "
Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

---
   Det er iøvrig grov ulikhet for loven når løgner ifra Iren K. Hebnes helt sentralt og omtrent som det eneste ukritisk har blitt lagt til grunn og tatt på alvor av sakkyndig Kirsten Westly, Fylkesnemnda og Haugaland tingrett.
   Hennes hoved-argument og argumenter og påstander iøvrig har likevel underveis i saks-komplekset fortløpende blitt tilbakevist og avslørt som usanne.
   At hun i utgangspunktet ble tatt på alvor og ansett som troverdig har medført stor ødeleggelse for vår familie.
   Både Fylkesnemnda og Haugaland tingrett fullstendig nektet og hindret undersøkelse av sannhetsgehalten i hennes påstander og dokumentasjon.
   Til tross for at hun likevel underveis ble tilbakevist og avslørt har ikke Haugaland tingrett på noe som helst vis tatt dette til efterretning. Men tvert om det motsatte.
   Samtidig har Haugaland tingrett i full fart gradvis og lovstridig forsterket galskapen og hysteriet i saks-komplekset og med fortløpende aktivt misbruk av lov og rett mishandlet angjeldende barn og familie.
   I utgangspunktet sine egne grovt forhastede slutninger bygde Haugaland tingrett ukritisk videre på for å - eller som konsekvens - å forsterke. opprettholde og videreføre pågående urett, samt å uthale saken og hindre reell saksbehandling.
   Haugaland tingretts påstander og begrunnelse for uretten og dens konsekvenser svever i løse luften og har hverken rot i virkeligheten eller i lov og rett.
   En oppsummering av de reelle fakta er sånn sett på sin plass.
   Hvilket tydeliggjør uretten.
   Haugaland tingrett har imidlertid fortløpende aktivt forsøkt å hindre opplysning av saken og reell saksbehandling.
   At Haugaland tingrett hærjer med vår familie er lett nok å se for enhver.
   At Haugaland tingrett konsekvent hverken bryr seg om barnas eller min stemme er også lett nok å se for enhver.
   Jeg vet ikke hvorfor.
   Hvorfor, har Haugaland tingrett ikke gitt noe troverdig svar på.
   Hvert minste løgnaktige frekkhetens vink ifra Iren K. Hebnes via advokat Trond Hjelde har Haugaland tingrett gjort retningsgivende.
   At jeg i ansvarlighet og ekte, inderlig kjærlighet kjemper for mitt, barnas og familiens liv later Haugaland tingrett som ikke betyr noe eller angår saken.
   Haugaland tingrett 
og advokat Hjelde innbilder seg og tror i et slags alvor at det for oss andre er bare for å glemme ungene! Glemme våre egne barn, glemme våre søsken, glemme våre foreldre! Akseptere de som døde og borte vekke. Glemme de og svikte de fullstendig. I Norge i dag er det endel mennesker som forlengst har sunket ned i slike, lignende og tilsvarende u-menneskelighetens mentaliteter. Og tror at det er slik og at det er slik det skal være. De er ved uretts makt livsfarlige.

   Haugaland tingrett har i sin saksbehandling konsekvent tilsidesatt og forbigått både barna, meg, familien og lov og rett og det lovfestede hensynet til barnas beste. Dette har Haugaland tingrett gjort - i sin konsekvens - for å opprettholde og å videreføre terror og urett. Hvorfor vet jeg som sagt ikke.
   Og jeg formulerer meg angående disse forhold efter evne.
---

   BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG AVGJØRELSE  

   Det er nødvendig å få en midlertidig avgjørelse før endelig dom foreligger i saken, fordi det i angjeldende sak foreligger flere vesentlige særlige omstendigheter og forhold.
   Hvilket fremgår av sakens dokumentasjon.
 
   Frøydis og Stauda har det nu trygt og godt hjemme og har forlengst gjenopptatt sin alminnelige og vante skolesituasjon og sitt daglige liv. Idun bor også hjemme. Idun har under de rådende forhold vanskelig for å holde ut med sin mors og Balders oppførsel. Mange er alvorlig lidende under de nu rådende forhold.
   At far får medhold i denne begjæring og dens påstand vil gjøre alle barna i familien meget lykkelige, glade og frodige, bortsett fra Balder og Gudmund som iallfall vil komme til å surmule noe.
   Dette har vært og er en selvfølgelighet for de fleste i og nært familien.
   Noe annet vil være uforståelig og umenneskelig. Og grovt ulovlig.
   Barna som er hos mor i Skoglandsveien har det vondt og gråter for hva de har gjennomgått og fordi mor har ført Haugaland tingrett og andre bak lyset og de enda ikke har fått komme hjem igjen.
   At disse barna nu får komme hjem haster og vil være i henhold til loven.
   Det er ikke bare lovstridig, skadelig og ødeleggende at de holdes borte fra sin far, sine søsken og sitt liv og hjemsted, men også skammelig, og barne- og menneske-mishandling på sitt groveste.
   Terroren, trakassringen, truslene og torturen overfor barna og familien medfører store belastninger og alvorlig skade og ødeleggelser og må snarest umiddelbart ta slutt.

   Også i henhold til Menneskerettsloven (1999) haster en gjenopprettelse.
   Det finnes ingen som helst lovhjemmel for å opprettholde eller å videreføre den nu rådende situasjon.
   Hverken barna eller far har gjort seg skyld i eller befinner seg i forhold som lovhjemler den urett og lidelse som nu pågår.
   Det finnes ingen som helst lovhjemmel eller begrunnelse med rot i virkeligheten for å frata far barna og barna deres far.
   At Haugaland tingrett aktivt gjorde seg medskyldig i forsøk på en slik urett må rettes opp.

   At retten nu tar en midlertidig avgjørelse som ligger i denne begjæring haster på så forskjellig vis.

   En midlertidig avgjørelse på bakgrunn av dette haster derfor.
   Ytterligere fakta fremgår av tidligere fremført dokumentasjon og beviser.

   Beg
jæringen fremmes i medhold av Barneloven og Menneskerettsloven (1999).

   Retten anmodes om snarest å treffe en foreløbig avgjørelse på grunnlag av sakens dokumenter. Det er da ikke nødvendig å holde muntlig forhandling.
   Mitt to-delte ankeskriv datert 30.09. og 06.10. 2009 til Høyesterett og sakens øvrige dokumentasjon gir et nokså bra perspektiv på og innsyn i saks-komplekset.

   Far nedlegger derfor hermed påstand om at han alene skal ha foreldreansvaret og den daglige omsorg for barna midlertidig. Og anmoder samtidig om at mor m.h.t. samvær optimalt kan få ha likeverdige forhold.

   Det tas forbehold om ytterligere bevistilbud og anførsler om nødvendig og nedlegges slik


PÅSTAND :

MIDLERTIDIG AVGJØRELSE:


1.  Far, Rune L. Hansen, skal ha det daglige omsorgsansvaret for barna Frøydis Hansen, f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06 og Tormod f. a. 15.04.08, og de skal bo fast hos ham.

2.   Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under pkt. 1.

3.   Trude Monica Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

4.   Trude Monica Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige. Tindeland, onsdag 09.12. 2009

Rune L. Hansen
selvprosederende


Vedlegg til denne begjæring:
Vedlegg-037--
Kopi av kjennelse datert 18.06. 2009 fra Høyesteretts ankeutvalg. (I pdf-format.)
Vedlegg-038-- Kopi av datert 06.11. 2009 begjæring om midlertidig avgjørelse til Haugaland tingrett. 
Vedlegg-039-- Kopi av brev datert 09.11. 2009 fra Haugaland tingrett til advokat Trond Hjelde, stevning med pålegg om tilsvar.
Vedlegg-040-- Kopi av brev datert 13.11. 2009 fra Høyesteretts kontor til Rune L. Hansen. Med kjennelse datert 11.11. 2009 fra Høyesteretts ankeutvalg.
Vedlegg-041-- Kopi av brev datert 24.11. 2009 fra Haugaland tingrett til Rune L. Hansen. Med vedlagt tilsvar datert 17.11. 2009 fra advokat Trond Hjelde. Tilsvarets vedlegg her ikke med.
Vedlegg-042-- Kopi av brev datert 26.11. 2009 fra Rune L. Hansen til Haugaland tingrett med bemerkninger til tilsvar. Inkludert brevets vedlegg.
Vedlegg-043-- Kopi av kjennelse datert 04.12. 2009 fra Haugaland tingrett. Hærværende begjæring med vedlegg oversendes Gulating lagmannsrett pr. e-post. 

Kopi pr. e-post til:
-- Advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  
-- ---