-- 20110215-Varsel-fra-G-lagmannsrett-til-RLH.html         --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg med posten 16.02. 2011.   

--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 


Dok 5                         
Fra:
Gulating lagmannsrett,
Postboks 7414,
5020 Bergen

Til:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd


Deres referanse:       Vår referanse:  11-016621ASD-GULA/AVD1           Dato:  15.02. 2010

Varsel om at lagmannsretten vurderer å nekte anken fremja
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Lagmannsretten vurderer å nekte anken fremja ( ekstern ) i medhald av tvistelova § 29-13 andre ledd, hvor det heiter at anke over dom kan nektast fremja når lagmannsretten finner det klårt at anken ikkje vil føre fram.

Du har høve til å uttale deg om dette seinast innan 22.02.2011.Gulating lagmannsrett
for lagdommer Haakon Meyer

Randi Holmås  (( + underskrift & stempel ))
sakshandsamar


Kopi til motparten v/prosessfullmektig advokat Odd Arild Helland.


---

Adresse:
Postadresse:
Gulating lagmannsrett, Postboks 7414 Bergen.
Kontoradresse: Bergen tinghus, Tårnplassen 2.
Sentralbord: Bergen: 55699500. Stavanger: 51899880.
Telefaks: 55699501.
Saksbehandler: Linda M. Moen. Telefon: 55699536.
Ekspedisjonstid: 08.30 - 15.00.
Organisasjonsnummer:
Internett: http://www.domstol.no/gulating/  
E-post: gulating.lagmannsrett@domstol.no  


---