-- Til-Haugaland-Kraft-Nett-AS-fra-RLH-20190514.html

   Til:
   Haugaland Kraft Nett AS,
   e-mail: kundeservice@hkraft.no
   tlf.: 52 84 84 34

   Dato: Tirsdag 14. mai 2019,
   Fra:
   Rune L. Hansen,
   e-mail: hunwww@online.no
   Vikeveien 1808, NO-5568 Vikebygd, Norge

   Angående deres brev angående bytte av strøm-måler

   Jeg henviser til og svarer hermed på deres brev datert 29.04. 2019 (ekstern), som jeg mottok fra postvesenet onsdag 08.05. 2019.

   Jeg oppfatter deres brev blandt annet som ulovlig og som en flerfoldig alvorlig trussel og en form for straff og diskriminering.

   Skal et inngrep i hjem eller privatliv eller en annen menneskerettighet kunne lovliggjøres så må det være frivillig eller tvingende nødvendig og forholdsmessig.

   Jeg har tidligere gjort dere oppmerksom på og dere er sikkert uansett vitende om et mangfold av alvorlige protester mot den type strøm-målere dere nu driver med installasjon av.

   Protester i forhold til at slike installasjoner krenker menneskerettighetene. Særlig i forhold til helse og i forhold til privatliv.

   Meg bekjent er enda ikke slike protester og klager adekvat, tilstrekkelig eller sannferdig besvart.

   Om ønskelig kan jeg sende dere linker til mange slike protester med opplysninger, informasjon og fakta.

   De potensielle skade-virkningene for helse av installasjon av slike målere er meget omfattende og alvorlige.

   De potensielle videre misbruk-mulighetene i forhold til privatlivet er også meget omfattende og alvorlige.

   De samfunnsmessige fordelene med den teknologien som er basis i slike målere er uten tvil meget store og omfattende, men omfanget må begrenses for minimalt med risiko for skader og farer.

   En slik begrensning er ikke gjort i eller for de angjeldende målere, meg bekjent. Hverken av Haugaland Kraft Nett eller av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

   Jeg gjør oppmerksom på eller minner om at menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen Art 30: har lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og hva menneskeretts-konvensjonene deriblandt Barnekonvensjonen har lovbestemt og sier i sin innledning, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og - som det videre er lovbestemt i flere og for alle av menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Jeg forstår at installasjon av slike målere fortrinnsvis innebærer besparelser og fortjeneste for dere og mange andre som har økonomisk fortjeneste i handel med strøm.

   Det er ikke rett eller lovlig av den grunn. Minst av alt med tvang, straff eller trusler.

   Den menneskeretts-forpliktelse dere og absolutt enhver har for ikke å være kriminell er således neglisjert.

   Installasjon av slik måler krenker også mine menneskeretter. Trusler og straff i forhold til det gjør også det - og er i seg selv krenkende og alvorlig.

   De besparelser og fortjenester dere ønsker med installasjon av slike målere bør uansett ikke brukes for å gjøre strømmen dyrere, hverken for meg eller andre. Men heller tvert om.

   Den pris-økning dere truer med er blandt annet både unødvendig, uforholdsmessig og diskriminerende.

   Bør ikke strømmen heller bli billigere for de som ikke ønsker en slik måler installert?

   Hva angår blandt annet meg personlig i forhold til alt dette vil jeg her også opplyse noe videre adekvat og relevant.
 
   Det brukes meget lite strøm her hjemme, blandt annet av økonomiske grunner. Strøm er helt nødvendig for nærsagt alle i dagens Norge, men er i likhet med det meste dyrt både for meg og for mange andre.

   Ikke minst på grunn av meget høye offentlige avgifter inkludert i strøm-prisen.

   Anslagsvis (muligvis noe grovt anslagsvis) brukes strøm her hjemme for oppmot omkring 1.000,- kroner i måneden. Varierende med kanskje omkring 400,- kroner mere eller mindre.

   Dette er - i likhet med alt annet - i forhold til økonomien her hjemme meget dyrt. Økonomien her hjemme er fra før av og meget lenge omfattende plyndret av den politiske offentlige forvaltningen og dens medspillere.

   Falskhet, forfalskninger og dobbel-moral og forakt for menneskerettighetene i den offentlige forvaltningen og dens relasjoner er systematisert på alle vesentlige områder i dagens Norge.
   
   Menneskerettslige protester i form av politi-anmeldelser og på andre måter blir systematisk neglisjert og fortiet - og også ulovlig straffet, blandt annet økonomisk.

   Både jeg og veldig mange har erfart og dokumentert at protester og klager til offentlige myndigheter i dagens Norge er meget risikabelt og straffes fort og lett og tar uendelig lang tid, samtidig som de i det heletatt usaklig og krenkende besvares om de i det heletatt besvares.

   Sannferdig og vesentlig folkeopplysning om menneskeretts-konvensjonene og deres bestemmelser har fra den offentlige forvaltningen sin side vært - og er enda - omtrent bare fraværende og forfalsket.

   Jeg har i flere ti-år nu kontinuerlig aktivt arbeidet med menneskerettslige forhold for å oppnå reell offentlig respekt for og sikring av enhvers alle menneskerettigheter. Og har meget grovt og ulovlig blitt forfulgt og straffet for det.

   Særlig meget intense ble angrepene i offentlig regi mot meg og min familie og vårt hjemsted og våre menneskerettigheter fra og med år 2006 og 2008 og videre. Som vanlig alltid uten noen slags form for ulovligheter, uanstendighet eller krenkelser fra min side.

   Dokumentasjonen på alt dette har jeg offentliggjort på Internettet og er og skal være offentlig tilgjengelig for enhver - til tross for mange slags kneblings-forsøk.

   Som en konsekvens av disse forhold ble i 2008 jeg og min kone av den offentlige forvaltningen nektet retten til vårt lovlige (og alminnelige) ekteskap, samt nektet retten til vårt familieliv og nektet enhver kontakt med hverandre.

   Samtidig ble våre 9 meget friske og velfungerende enda ikke voksne felles barn kidnappet av den offentlige forvaltningen - og er det enda.

   Samtidig ble også økonomien her hjemme (det vil si lovlige og alminnelige offentlige trygde-utbetalinger) begrunnet i dette plutselig redusert med anslagsvis (muligvis noe grovt anslagsvis) 75 prosent.

   Altså redusert til anslagsvis en fjerdedel - det vil si til et nivå som selvfølgelig gjorde det umulig for meg å leve eller å kunne overleve bra eller lenge eller å kunne vedlikeholde og gjøre fremdrift for vårt hjemsted med vårt påbegynte arboretum (en landlig beliggende eiendom).

   Å forholde meg til dette av terror og tortur og stigmatisering og isolasjon krevde selvfølgelig også kontinuerlig all min tid og min helse. Og gjør det fortsatt.

   Omtrent fra og med år 2018 skjedde en markant endring i økonomien her hjemme, uten at jeg vet særlig meget om hvorfor. Da og derefter ble økonomien til omkring 50 prosent av hva den hadde vært i utgangspunktet. Fortsatt ikke nok til å reparere hjemsted og helse, etc. eller til anstendig å kunne bo, arbeide og leve, men uansett en markant forskjell. Forskjellen gjør det lettere å kanskje kunne overleve noe lengre.

   Med disse opplysninger kan dere også lettere forstå at den økonomiske straff dere truer med også er vesentlig av negativ betydning for min helse og mitt liv og mitt videre nødvendige arbeide for alle og enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Med beste hilsen og ønsker, tirsdag 14. mai 2019, fra

   Rune L. Hansen,
   e-mail: hunwww@online.no
   Vikeveien 1808, NO-5568 Vikebygd, Norge

---
---