83


--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

Mars 2007 /


--- Uke 09, dato: Torsdag 01. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var omkring 6 plussgrader Celsius, tror jeg. Klokken 9.30 er den 8, 2 plussgrader. Nydelig flott ute i dag også, med temperaturen oppmot 14 plussgrader på det høyeste. Biene ifra noen kuber var også ute for å lufte seg, og fikk råsukker også.

---

Jeg og Trude skar ned kurvpil (Salix viminalis) i går, og i dag sibirkornell (Cornus alba Sibirica), og vi og noen av ungene gjorde idag stiklinger av kvistene.

---

Et innlegg (side 2) i Grannar om Søppel-forbrennings-anlegg i Vikebygd også i dag. Det går i sin helhet slik:

---

Forbrennings-anlegg i Vikebygd

Om å redde Noreg og verda


Grannar konstanterer på leiar-plass: Nordmenn produserar stadig meir boss.

Frå 2009 kjem det nye reglar for boss-deponering. Forbrennings-anlegg for søppel kan vere gode miljø-prosjekt.

Alt dette er rett. Alt dette blir feil når det vert sett i samanheng med dei eksisterande planane for forbrennings-anlegg i Vikebygd.

Det skal mykje velvilje til for å oppfatte dette som eit miljø-prosjekt. Det dreier seg vel heller om ein (meir eller mindre seriøs) forretnings-idè som har teke opp miljø-spørsmålet som vikarierande argument etter at det oppstod motstand mot planane.

Skal ein løyse dei nasjonale utfordringane med avfallshandtering, er neppe eit kommune-styre rette staden å ta fatt. Og hastesak er neppe rett prosedyre.

Derimot kan det vere fruktbart med ei litt meir audmjuk tilnærming. Me kan t.d. stille spørsmåla: Kva lokale konsept kan vera aktuelle for handtering av avfall i Vindafjord? Korleis kan me erstatte / avvikle det dårlege alternativet Toraneset? Kva potensial finst for utvikling av teknologi og kompetanse? Kan det òg ligge lønsemd og verdiskaping i dette? Med andre ord; det gamle slagordet om å tenke globalt og handle lokalt (i motsetnad til å la vere å tenke og handle globalt), samle gode krefter og satse på synergi-effektar.

Når tunge bedrifter i kommunen no signaliserer at dei arbeider med å utvikle nye system for handtering av avfall, kunne dette vere eit godt høve til å setje i gang ein felles tanke-prosess med ei heil-skapleg løysing og vinning for alle involverte som mål?

Min hypotese for konsekvens-utgreiing: Det anlegget som har vore planlagt på ein lekter i Ålfjorden ville ha få vinnarar og store kostnadar / irreversible konsekvensar med omsyn til både miljø og livs-kvalitet. Det er allereie brent for mykje energi i dette prosjektet.

Anlegget er ikkje dimensjonert for lokale behov. Tvert om tykkjest det å vere dimensjonert for å ta hand om heile verda sitt søppel-problem. Samstundes vart oppgåva overlaten til ein einsam ryttar med blanko-fullmakter og på uviss tid. Spørsmålet er då om dimensjonane svarer til intensjonane, og om Helander er riddaren med blank nok rustning til å bere eit slikt helte-modig prosjekt? At Vikebygd er rett stad, er udiskutabelt. Men for kva?


Jan Otto Hovda,

Vikebygd


---

Kommune-lege Terje Kleiven har tydeligvis godt med penger, ser det ut til. Han står omtalt (side 9) i Grannar for i dag, med bilde. I forbindelse med at han og hans kone kjøpte den gamle bank-bygningen i Isvik i Skjold for et års tid siden – og nu gjennom selskapet Isvik Helse AS, hvor han er daglig leder, bygger et nytt forretnings-bygg på baksiden av bank-bygningen, et forretnings-bygg på rundt 750 kvadrat-meter grunnflate, med parkerings-hus i 2. etasje.

Det står også at ”Skjold lege-kontor gjen-oppstår i privat regi som Vindafjord lege-senter der Terje Kleiven er en av tre leger som flytter fra Vikaneset til Isvik.”

---

Det skal bli interessant å se hvordan samme dr. Terje Kleiven formelt kommer til å beklage uretten overfor meg og min familie, da han ukritisk og aktivt videre-førte løgnene og påstandene ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og mandag 8. januar 2007 med sitt følge-brev fikk meg tvangs-innlagt ved Psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus.

---

Det har efter hvert blitt flere som både har og burde vært orientert og vitende som bør beklage hvordan de både har og ikke har forholdt seg til angrepene på vår familie ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!

Og hvordan vil for eksempel også ordfører Arne Bergsvåg i Vindafjord kommune komme til å beklage seg, efter vår også skriftlige henvendelse til ham om dette datert onsdag 05. april 2006? En henvendelse ifra vår side som enda står fullstendig ubesvart.

Og de andre?

---

Stort oppslag – også på forsiden – i avisen Magazinet for i dag, med bilde av en barne-fødsel. Med følgende overskrift: Ble født to uker før abort-grensen.

Og under det store farge-bildet på forsiden følgende tekst: ”DILEMMA: Amillia Sonja Taylor tilbragte bare 22 uker i mors mage, men overlevde. I Norge kan abort-nemndene innvilge svangerskaps-avbrudd helt frem til 24. uke. Side 4 – 5.”

Det dreier seg om et pike-barn i USA som overlevde efter bare 22 uker i sin mors mage. Og det står mere om dette inne i avisen, hvor det først står følgende:

”For snart to uker siden gikk historien om lille Amillia Sonja Taylor sin seiers-gang i norske medier. Den amerikanske jenta ble født bare 22 uker ut i svangerskapet, men legene klarte å redde livet hennes. Hun veide kun 284 gram og var på lengde med en kulepenn da hun kom til verden 24. oktober i fjor. / Forrige tirsdag ble hun skrevet ut av sykehuset i Miami. Da var hun blitt to kilo tung og 66 cm lang. Amillia skal være den første babyen som har overlevd en svangerskaps-periode på mindre enn 23 uker.”

I Norge er for Arbeiderparti-ideologien slikt noe bare søppel!

I avis-oppslaget er blandt annet et intervju med leder i Kvinnefronten, Ann-Mari Volden, som får følgende spørsmål: - Når har et foster blitt til et barn?

Hun svarer (i avisen): - Et foster har blitt et barn først når det er født og lever. Vi i Kvinnefronten er skeptisk til en individualisering av fosteret som løser det fra kroppen til kvinnen og gir det egne rettigheter. Det kan føre til veldig negative følger for kvinners liv, helse og egen-verd.

For henne er det altså egoisme som rett ut sagt gjelder. Barnet som er underveis i svangerskapet er for henne ikke et barn eller et menneske, og har ingen egen-verdi!

Stort til egen-verdi har det i praksis heller ikke efter fødselen for Arbeiderparti-ideologien!

---

Og den norske Arbeiderparti-ideologien har i mange ti-år arbeidet ivrig og aktivt for også å spre sin forkvaklede og menneske-fiendtlige ideologi og hjernevask også til andre land! Både når det gjelder abort, skoler, mat og medisin, ekteskap, begrepet arbeid, osv.!

Gjennom såkalt u-lands-hjelp og på andre måter. For eksempel direkte eller indirekte støtte til visse bestemte mennesker og organisasjoner og foreninger.

Støtte til homo-seksuelle, støtte til de som motarbeider Israel-folket, støtte til menneske-fiendtlig industri, støtte til de som motarbeider kristendom, osv.!

Hovedoppslaget – også på forsiden – i dagsavisen Dagen for i dag, handler også om slikt. Et farge-bilde på for-siden med overskriften: Norge øker abort-press på Nicaragua.

Under dette farge-bildet står følgende tekst:

”- INNSTRAMMINGEN I ABORT-LOVEN i Nicaragua vil føre til at flere kvinner dør, sier politisk rådgiver Torbjørn Urfjell (SV) i UD. Overfor Dagen varsler han økt press på nicaraguanske myndigheter for å få løsnet på abort-forbudet i det mellom-amerikanske landet. – Vi vil være tydelige på det vi står for. Det kan også være aktuelt å støtte organisasjoner som jobber for vårt syn og for trygge aborter, sier Urfjell. Dette kommer etter at Norge mislyktes med å stagge inn-strammingen sist høst. Bildet viser en demonstrasjon mot abort i Nicaragua. Side 8 og 9.”

Det er den samme Arbeiderparti-ideologien som kompakt råder i det offentlige norske skole-systemet, - som den norske befolkning tvinges og trues til å sende sine barn til. For at barna skal bli støtte-spillere til den samme Arbeiderparti-ideologien.

Og det er den samme Arbeiderparti-ideologien som råder grunnen i den offentlige norske økonomien, og i massemedia-industrien, osv., osv.!

Og det er den samme Arbeiderparti-ideologien som ganske så grundig og effektivt – også med de groveste kriminelle måter og metoder - fjerner og eliminerer enhver reell opposisjon som overmakten til tross overlever eller ytrer seg!

Fjerner og eliminerer optimalt sterilt hygienisk, - uten blod, skrik, våpen og kamp i gatene og langs veiene eller hvor noe kan sees av andre!

Alt rent og pent, hvis en sier så – og tilsynelatende.

---

*****

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 09, dato: Fredag 02. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste 3, 5 plussgrader Celsius.

---

Balder telefonerte omkring 14-tiden, to ganger efter hverandre, og snakket litt med Trude. Han lurte visst mest på når han og Idun kan komme her på besøk, tror jeg. Jeg var i stuen her og hørte og så på når hun snakket. Forstod det som at hun ikke ville snakke videre med ham nu, men heller senere. Og til da skulle tenke på hva hun hadde å si. Til de kom her på besøk.

Jeg forsøkte å snakke med Trude om det straks efterpå. Det virket da tydelig som at hennes enighet med meg var forsvunnet, enda en gang, - og som at hun igjen befant seg i samme tilstand som før nyttårs-aften. En tilstand som hun ifra enighet og forståelse med meg brått og plutselig har vaklet tilbake til svært så mange ganger i de siste par måneder. Krigeren, som ser meg som en fiende. Som anser at ekteskapet er en kamp-arena.

Jeg sier at vi må samarbeide, snakke med ett hjerte og en munn, i Ordet.

Og at hun må velge, i sitt hjerte. Er det Balder eller jeg som er hennes ektefelle? Jeg kan ikke satse eller bygge på løgn og falskhet. Ikke er det noen halvvei å møtes på heller, - vi går hver vår vei, i motsatt retning.

Hvis hun ikke makter eller takler å gi meg respekt og kjærlighet, og å endelig vise og velge så, så må jeg velge for henne, skilsmisse. For henne kanskje vondt verre. For meg meget motsatt, om hun ikke helt slutter med falskheten og krigen.

Jeg har tilgitt henne både 7 ganger og 7 ganger 70 ganger og mere, men hun bare fortsetter. Hennes anger har ikke vært dyp og ekte nok, hovmodets dumheter har gjort at hun om og om igjen velger seg bort ifra meg og ekteskapet.

Nok er nok.

Et ja er et ja og et nei er et nei.

Makter hun ikke nu på tampen å si ja så har hun definitivt bragt meg hen til det punkt at vi går hver vår vei, bort vekk ifra hverandre. Vondt blir det, meget vondt, men enda langt mere meget vondt om det fortsetter slik.

Trude er fullstendig fiksert på sin vei, - på å vinne kampen. Med alle midler hun finner for godt. Hun har et mål som hun tror helliggjør midlene, fordi hun ser seg selv i en slags forskrudd nød-verge situasjon. Og den psykiske terror hun har bedrevet har bragt henne lenger og lenger bort ifra meg. Og jeg har vært maktesløs overfor svikets kjerne.

Dum-snill, jeg? Nei. Men tålmodig, saktmodig og sindig, ja. Og hun har utnyttet det dypere og dypere, - i tillit til det. I tillit til at jeg er og skal være en dumming som henne. I sine egne øyne er hun ingen som helst dumming, - tvert om! Jo dummere man er dess klokere er man! Hovmodets paradoks. Ondskapens tankekors.

Hun har egentlig ikke gjort noen som helst slags feil, i sine egne innerste tanker. Alt det hun gjorde var så rett så rett så. Og det er det samme hun holder på med enda. Så rett så rett så.

For henne er det også viktig å få vist verden at hun er klokere enn meg, - og kjærlighetens side i vårt ekteskap.

Kampen. Krigen. Egoismen. Løgnen.

Sannheten tro i kjærlighet? Hun tror ikke på Jesus Kristus, - ikke på Ordet. Hun er klokere enn som så. Og enn meg. Hvorfor skal vel jeg så ofte ha rett når jeg snakker?

Burde det ikke heller være fifty fifty?!

---

Berit Molbosæters splitt-og-hersk-teknikk er meget så farlige og effektive greier. Så til de grader! Mest fordi den enda står solid ved makt, som misbrukes.

Trude fortalte at i møtet hun og advokat Sverre Kvilhaug var i, hadde Iren Hebnes hånlig ytret noe slikt som at: ”- Dere har hatt en dialog gående i 14 dagers tid ja, - ha, ha, ha!”

---

Jeg, Stauda og Alfredo kjørte herfra ved 15.30-tiden til musikk-skole i Skjold, og var efterpå og handlet dagligvarer, og efterpå på besøk hos Ødegård, hvor vi ble en stund.

---

”Når lysten og begjæret er dypt, blir de himmelske disposisjoner grunne.”

Fra boken ”Zhuangzi” (kap. 6) av Zhuang Zhou (Kina, ca. 369 – 286 f. Kr.).

---

Redaktør Finn Jarle Sæle på leder-plass i dagens utgave av avisen Norge Idag, sier blandt annet:

”Det er fortsatt langt igjen til at Norge blir et religiøst sett normalt land – sammenlignet med resten av verden. Det er liten trøst at det finns andre unormale land i Skandinavia og Vest-Europa, som Danmark og Sverige. Men noe skjer i Øst-Europa. / I Russland steg antallet på dem som torde si at de tror på Gud fra 10 – 15 prosent til 96 prosent, etter at Muren falt. I Norge sier bare 29 prosent i en Aftenposten-gallup at de tror på Gud. Slikt forstår man ikke rundt om i verden. Resten av verdens 6 milliarder mennesker tror på Gud så det suser. De bare smiler forundret. (...) I en verden med globalisering og modernisering er Jesus-bevegelsen blitt den sterkest voksende folke-bevegelse over alt. I Afrika og Kina og Latin-Amerika, og selvsagt i det mest moderne land av alle, USA, står folk i kø for å bli frelst. / Det er helt naturlig. / (...) Og vi må huske at ateisme er ingen hindring for tro. De to tidligere ateistiske landene Russland og Kina, har nå, hver på sin måte, de beste tallene, for tro på Gud. / Russland er på topp i prosent kristne. / Kina er på topp i antall kristne. De er opp fra 40 millioner i kommunist-partiets (forsiktige statistikk) til 130 millioner. Veksten er skjedd på bare 10 år!”

---

Rom. 1, 18 - 20 {GUDS DOM OVER HEDENSKAPET}

Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

Osv.

---

Jeg omtalte forleden kapittel 7 i Markus-evangeliet, med særlig oppmerksomhet på 7, 24 – 30. En underlig og dypsindig beretning, som også – bare litt annerledes - fortelles i Matteus-evangeliet.

Slik fortelles den hos Markus:


Mark. 7, 24 - 30 {KVINNEN FRA FØNIKIA OG HENNES TRO}

Han brøt opp og drog derfra til landet omkring Tyrus. Der tok han inn i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det; men det kunne ikke holdes skjult. 25 En kvinne der på stedet hadde en datter som var besatt av en uren ånd. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned for hans føtter. 26 Denne kvinnen var ikke jøde, hun var fra landet der, Fønikia i Syria. Hun bad ham drive den onde ånd ut av datteren. 27 Jesus sa til henne: "La først barna bli mette. Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene." 28 Kvinnen svarte: "Det er sant, Herre, men hundene under bordet spiser jo smulene etter barna." 29 Da sa han til henne: "Siden du sa dette, kan du gå hjem; den onde ånd er fart ut av din datter." 30 Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen; den urene ånd var fart ut.


Og slik fortelles den hos Matteus:


Matt. 15, 21 - 28 {DEN KANAANEISKE KVINNE OG HENNES TRO}

Jesus brøt opp og drog derfra til landet omkring Tyrus og Sidon. 22 En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: "Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter blir hardt plaget av en ond ånd."

[kanaaneisk: navn på den hedenske befolkning som bodde langs kysten ved Middelhavet nord for Palestina.] 23 Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene vendte seg da til ham og bad: "Gjør deg ferdig med henne; hun roper etter oss."

[Gjør deg ferdig med henne: Uttrykket er dobbelttydig: en oppfordring til å avvise kvinnen eller å hjelpe henne. Sml. 8, 13.] 24 Men han svarte: "Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels folk." 25 Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: "Herre, hjelp meg!" 26 Han svarte: "Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene." 27 "Det er sant, Herre," sa kvinnen, "men hundene får jo spise smulene som faller fra bordet hos herrene deres." 28 Da sa Jesus til henne: "Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil." Og datteren ble frisk i samme stund.


En dypsindig beretning. Markus legger mere vekt på et annet aspekt enn Matteus.

Markus legger mere vekt på foreldrene eller de foresatte, eller de trofaste, som Israel-folket. Hos ham sier Jesus: "La først barna bli mette. Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene." Og kvinnen svarer: "Det er sant, Herre, men hundene under bordet spiser jo smulene etter barna."

Et kjapt ordskifte, hvor de to er på bølge-lengde. Og omtrent det samme blir fortalt hos Matteus. Men hos Matteus blir det først poengtert at Jesus først forholder seg taus og kanskje forbigående til henne, samtidig som han sier til disiplene: "Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels folk."

Hva Markus derimot utelater gjør at et aspekt av beretningen forsterkes. Eller hva Matteus derimot tilføyer gjør at et tilsynelatende annet aspekt av beretningen forsterkes. Hva og hvordan Markus og Matteus derimot på hver sin måte til sammen forteller, forsterker enda mere beretningens innhold og dypsindige mening.

---

Matt. 15, 16: Men Jesus sa: "Er også dere fortsatt uten forstand?"

---

Luk. 18, 29 – 30: Jesus svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller hustru eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, 30 skal få mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv."

---

Luk. 8, 19 - 21 {JESU SANNE FAMILIE}

Hans mor og hans brødre kom for å treffe ham; men de slapp ikke fram for folkemengden. 20 Da sa noen til ham: "Din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne snakke med deg." 21 Men han svarte: "Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det."

---

Ordsp. 26, 11: Lik hunden som snur seg til sitt spy,

er en dåre som gjentar sin dumhet.


2. Pet. 2, 22: Da er det gått med dem som det treffende heter i ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i sølen.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 09, dato: Lørdag 03. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 1, 7 plussgrader Celsius.

Overskyet i dag, temperaturen opp i 8, 3 plussgrader.

Jeg har vært ute og gjødslet trær og busker i dag, med talle ifra fjærfeet. Mest det jeg gjorde ute iallfall.

---

Jeg telefonerte Erik Grindheim i Odda ved 10.30-tiden i dag. Snakket med ham og hans kone til ved 12-tiden. En stund efterpå telefonerte en av naboene til de forurettede, og snakket med Trude. Også hun var svært så forskrekket over alt som var skjedd og hennes nabo-familie var utsatt for.

Begge Grindheim snakket også en hel del om den utrolige løgnaktigheten ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side.

Det er som Erik Grindheim skrev i et av sine avis-innlegg: ”Barnevernet er rett og slett en trussel mot barn og deres oppvekst.”

Dette offentlige Barnevernet er, sier jeg, endatil en meget alvorlig trussel og ødelegger også for det alminnelige retts-vern og menneske-vern.

Erik Grindheim ville gjerne at vi skulle snakkes mere, og jeg også.

Det ble i forbifarten av de også nevnt at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune hadde brukt psykolog Kirsten Vestly i Stavanger overfor den forurettede mor. Hun hadde en samtale på omtrent 90 minutter med henne, og psykolog Kirsten Vestly skrev derefter en slags skriftlig rapport.

Jeg vet ikke noe om innholdet i nevnte rapport. Men det skal ikke forundre meg det minste om rapporten antyder eller bruker ord så som: schizofreni, paranoid – eller personlighets-avvik?

Dette er så vidt jeg har forstått det, på landsbasis standard-oppskriften den kommunale Barnevern-tjenesten og deres allianser bruker i mange anledninger.

Jeg har lest noe sted, at begrepet schizofreni og personlighets-avvik er hva som ofte og oftest i Norge benyttes i forbindelse med psykiatriske innleggelser.

Begrepet paranoid (= tror seg forfulgt eller forurettet), brukes kanskje oftest (og i tillegg) når noen hevder seg forurettet av noen i det byråkratiske systemet? Brukes av de som foruretter og deres allianser, - som ikke ønsker å bli avslørt eller stilt til ansvar for sitt makt-misbruk eller sine ugjerninger?

---

Det ankom en brev-konvolutt ifra advokat Sverre Kvilhaug i dag, - med en brev-kopi.

Kopi av svar-brev datert 27.02. 2007 ifra overlege og seksjonsleder Kenneth Eikeset ved Helse Fonna, Psykiatrisk avdeling, Haugesund sykehus, til advokat Sverre Kvilhaug.

Et slags svar på advokat Sverre Kvilhaugs brev datert 19.02. 2007 dithen.

Også en ukomplett kopi av Innkomst-journalen i konvolutten. (Sidene 1 – 6, pluss 8.)

---

Det fremgår av overlege Kenneth Eikeset sitt svar-brev nu til advokat Sverre Kvilhaug, at overlege Kenneth Eikeset hverken vil slette eller endre Innkomst-journalen.

Kenneth Eikeset skriver at all informasjon som fremgår av Innkomst-journalen har sin kilde i opplysninger gitt av meg samt av dr. Terje Kleiven. Og at de diagnostiske vurderingene er gjort av ham selv, overlege og psykiater Kenneth Eikeset, og assisterende overlege og psykiater Jan Nocon, ut i fra samme kilde: opplysninger gitt av meg, samt av dr. Terje Kleiven.

Og at han derfor ikke kan se at de opplysninger som fremkommer i Innkomst-journalen er feilaktige!

---

Opplysninger og informasjon gitt av dr. Terje Kleiven, som har rubb og stubb og ingenting annet enn løgn på løgn ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!

Og liksom i tillegg opplysninger gitt av meg, - negativt og løgnaktig forvridd og vrengt på (i retning av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sine ønsker) av Kenneth Eikeset, Jan Nocon og Sidney Felecian ved Psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus!

---

Pasienten! – fordi de holdt meg i sin varetekt i 5 døgn og hadde noen samtaler med meg!

Fordi Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune med tvang mandag 8. januar 2007 fikk meg bragt dithen med sine løgner!

Fordi jeg har skrevet om hva som har skjedd i saken!

---

Fordi jeg har skrevet om hva som har skjedd i saken, - den grove trakasseringen og forurettelsen vi ifra første stund av ble møtt med ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!

---

Jeg er enda ikke helt ferdig med å gjennomgå og skriftlig kommentere Innkomst-journalen, setning for setning, - slik jeg også i sin helhet gjorde med dr. Terje Kleivens følge-brev.

Det er en tid-krevende prosess, oppi all den andre skrivingen og alt annet. Men jeg må nok bare likevel skynde meg å gjøre det helt ferdig. Nu med det aller første!

---

Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har i de siste 12 måneder på så forskjellig vis gitt meg og min familie utrolig mye ødeleggelser, men også utrolig mye nødverge-arbeide! De færreste ville ha kommet over eller maktet noe slikt!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 09, dato: Søndag 04. mars 2007:

Regn og omkring 4 plussgrader Celsius her ute i natt.

Oppholdsvær og overskyet og tørt i dag, med temperaturen over 10 plussgrader og der omkring midt på dagen. Mest i underkant og lavere utover dagen.

---

Noen telefonerte rett efter klokken 13, mobil-tlf. 917 88 040, jeg tok telefonen, men ingen svarte – bare skurr. Pål sitt nummer. Nummer-opplysningen (tlf. 1880) gir svar på slikt.

Per telefonerte og spurte Gudmund om han kan hjelpe til med noen planker og slikt som Per skal hente hos Kjetil Skartland i dag. Gudmund gikk dithen for litt siden.

Mariel og Urda er i skogen og finner åmer og slikt.

Frøydis og Stauda leker på og med ene trampolinen, den ved Kolonihagen. Nærmeste hytte-folket sin ene sønn er her i lag med de. Alfredo holder på med så forskjellig ute. Solborg sover i barnevognen ute, sin middags-hvil, som vanlig.

Trude spurte samtidig Nummer-opplysningen om følgende tapte anrop til vår mobil-tlf.:

Geir Olav Jørgensen 917 468 31 ifra Sunnhordaland telefonerte 04.01. 2007. En som har ringt feil?

Mathias Skrede (sønn til Bernt) ifra Aksdal 25.12. 2006, klokken 16.57. Trude som lånte hans telefon og telefonerte til vår mobil-telefon, regner hun med.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 10, dato: Mandag 05. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 6, 2 plussgrader Celsius.

Temperaturen her ute klokken 7 er 8 plussgrader, med noe vind, og det regner noe ute. Klokken 10 er temperaturen ute 5, 7 plussgrader, og det regner fortsatt noe.

---

Jeg telefonerte og snakket noen ord med Marianne Haslev Skånland i dag.

Og jeg utsendte Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 04.03. 2007 til advokat Sverre Kvilhaug, Runar, CWB, SS, Nina Hauge og MHS. Forsøkte i går å gjøre ferdig motsigelsene eller altså kommentarene mine til Innkomst-journalen, og rakk det nesten helt. Det var hardt arbeid og jeg var meget sliten imot slutten. Men det er jo nu advokat Sverre Kvilhaug og vi trenger dette. Svar-brevet ifra overlege Kenneth Eikeset til advokat Sverre Kvilhaug var jo utrolig så avvisende og påståelig!

---

Jeg og Trude så i kveld den norske filmen ”Gymnaslærer Pedersen”, ifra 2006 i regi av Hans Petter Moland. Basert på romanen ”Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land” av Dag Solstad. En meget dårlig, uanstendig og uinteressant film, - bortsett fra at den jo handler om hvordan en hel del mennesker i Norge tenkte og oppførte seg for noen tiår siden, ifra 1960-årene. Arbeiderparti-ideologiens lille-bror (her til lands) AKP (m-l) / Arbeidernes Kommunist-Parti (marxist-leninistene).

Ikke så mye annerledes enn en hel del mennesker her til lands enda oppfører seg og tenker!

Se for eksempel på damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Enda langt verre?!

---

I avisen Dagen, side 7, for i dag et interessant lite stykke om hvordan mennesker (særlig i byråkratiet) oppførte seg her til lands for 50 års tid siden – og fremefter til enda i dag. Det går i sin helet slik:

---

9.000 tyskerbarn skulle lands-forvises til Australia


Norge ville tvangs-sende 9.000 små-barn til Australia i 1945, fordi de hadde tysk far. Torsdag kommer diskrimineringen av krigsbarna opp for retten i Strasbourg.


Australia takket høflig nei, og planene ble aldri satt ut i livet. Men det offentlige Norges påstander om at barna var ”ånds-svake”, og at de hadde ”tyske gener” som kunne gjøre dem til farlige femte-kolonister, fikk konsekvenser, skriver Bergens Tidende.

Rapporten ”Krigsbarns levekår” fra Statistisk sentralbyrå, påviser høyere dødelighet, lavere utdanning, lavere lønn og flere selvmord blandt krigs-barna enn blandt jevn-aldrende.

- Det var en klar oppfatning både i Sosial-departementet og i Justis-departementet at disse barna egentlig hørte hjemme i Tyskland, ikke i Norge, sier Lars Borgersrud, som har doktorgrad i historie og er forsker ved Institutt for kultur-studier ved Universitetet i Oslo.

Torsdag må staten svare for det som ble sagt og gjort, foran 17 dommere i Den europeiske menneske-rettighets-domstolen i Strasbourg.

Motpart er 158 kvinner og menn i 60-årene. Alle ble født under eller like etter annen verdens-krig, og hadde norsk mor og tysk far.

De mener seg utsatt for ”et sammen-hengende overgrep som har pågått helt fram til i dag” – også gjennom lover og regler som har rammet dem – og krever mellom 500.000 og 2 millioner kroner hver i erstatning.

Den norske staten avviser saken med henvisning til at sakene er foreldet og innrømmer heller ikke at krigs-barna ble diskriminert, men hevder at overgrepene kom fra enkelt-personer, noe staten ikke kan lastes for. NTB


---

Sakene er foreldet? Nei, - så absolutt ikke!

Hvor lang tid tar det før mulighetene og kreftene er til stede for å kunne mobilisere til noen slags type retts-sak imot Staten eller avdelinger i Staten?! Og før de menneskene, avdelingene og alliansene som forurettet ikke mere er så stor eller ivrig en trussel og ødelegger for de forurettede?!

Det kan – slik forholdene har vært og er - ta lang tid!!

---

Synnøve Fjellbak Taftø er inne på slike ting som overnevnte sak i sin vesentlige artikkel ”Realistiske minneord ved skammens stein – 1 og 2” – (Se Saks-dokumentasjon, hvor den er å finne under Psykiatri).

Hun omhandler og er inne på et meget sentralt og vesentlig aspekt av Arbeiderparti-ideologiens nasjonale (og internasjonale) stategier, og metoder! Som for eksempel forfatteren Rune Slagstad i sin store bok om ”De nasjonale strateger” (Oslo, 2001) ille nok knapt berører.

Hva Rune Slagstad betegner som Venstre-staten, var folke-dannelsens storhets-tid, fra 1884 til 1930 - 1940. Derefter er det Arbeiderparti-staten – med dens menneske-fiendtlige definisjoner av arbeid og industri - som får, og enda har, den dominerende makt og innflytelse, allerede ifra begynnelsen med makt-misbruk, korrupsjon og indoktrinering som et sær-kjenne.

Sentralt i Arbeiderparti-statens strategier og metoder stod utformingen og anvendelsen av vårt lands ”Lov om psykisk helsevern” samt den nye psykiatri-loven som trådte i kraft 01.01. 2001. Med Ørnulv Ødegaard, født 1901, som ideologisk banner-fører. Psykiater, fra 1938 direktør ved Gaustad sykehus, professor i 1951. Han, - og statens helse-direktør Karl Evang, og statens overlege i psykiatri Christofer Lohne Knudsen. Mange andre kan og bør nevnes og omtales, så som tidligere direktør for Gaustad Asyl, Ragnar Vogt, som i 1915 ble professor i psykiatri og i 1926 sjef for Universitetets Psykiatriske Klinikk (Vinderen), som han var iniativ-tager til. Og Johan Scharffenberg, i mange år overlege ved Botsfengselet i Oslo. Og mange mange flere. Mennesker som i Arbeiderparti-ideologiens ånd kjempet og arbeidet for selektiv sortering, stempling og utvelgelse av mennesker med arve-hygiene, pskykiatri, økonomi, skole-system, osv. Og som for eksempel gjorde at Norge i 1934 fikk en dertil egnet Steriliserings-lov.

Johan Scharffenberg skriver for eksempel, typisk nok, at: ”Arvelæren har allerede i høi grad rasjonalisert avlen av husdyr og kultur-planter; den bør også bli grunnlaget for en rasjonell menneske-avl. Ellers vil (...) vi mennesker fra en fin rase-hunds synspunkt være kjøtere.” (Fra hans bok ”Hovedpunktene i arvelæren”, side 110, Oslo 1932.) Og statens helse-direktør Karl Evang utgav i forbindelse med innføringen av Steriliserings-loven debatt-skriftet ”Rase-hygiene og reaksjon” (Oslo 1934), hvor han for eksempel blandt annet skriver (side 130), at ”å begrense antallet dårlige arve-bærere, er en helt rasjonell tanke, som socialismen alltid har gått inn for. I det socialistiske plan-samfunn vil dette naturlig inngå som ledd i det forebyggende sundhets-arbeide.” Karl Evang forfektet en slags ”sosial-isme” som først og fremst støttet seg til ”natur-videnskapen og den marxistiske samfunns-videnskap”.

Karl Evang utgav også et såkalt ”Populært tidsskrift for seksuell opplysning”, - hvor det i tidsskriftets program-artikkel (1932) ble tatt til orde for et av-moralisert seksual-liv som var basert på såkalt naturvitenskapelig saklighet. Med ”fjernelse og utryddelse av de fra svunnen tid overleverte regler og av de metafysiske, religiøse innslag i seksual-moralen”, - med blikket rettet imot idealer såsom det ”sosialistiske” Sovjet-unionen. Karl Evang ville til livs ”den kristne kirkes seksual-krav”, som helt ut ”gjennomsyret vårt samfunn”.

Sentrale aspekter i Arbeiderparti-ideologiens nasjonale strategier for babylonisering av Norge – og av verden! Hvor mere inter-nasjonalt også midler som Verdens Helse-organisasjon (WHO) og offentlig norsk økonomisk u-lands-bistand med mere gjør seg gjeldende.

Strategier mye tuftet på menneske-fiendtlige og kriminelle aktiviteter, - og med slikt noe i stort monn i sitt farvann like til i dag. Og enda mere fremover, - hvis vi ikke gjør noe grundig og skikkelig med det!

---

Mor til fru X her i nærheten ble sterilisert av legene på sykehuset straks efter fødselen av sitt første barn i 1968, uten at hun ble informert om det.

---

I dagens utgave av avisen Grannar (side 16) enda et oppslag om planene om Søppel-forbrennings-anlegg i Vikebygd. Det går i sin helhet slik:

---

Juridisk krangel om søppel


Av Aurelija P. Hustveit

aurelija.hustveit@grannar.no


Talsmann for Vikebygd Industripark AS, Jens A. Moe, føler seg sparka i leggen av Vindafjord kommune, som sa stopp for eit søppel-prosjekt på Domersnes.


- Akkurat nå er vi midt i juridisk disputt med Vindafjord kommune. Det dreier seg om vilkåra til kontrakten som selskapet vårt og Vindafjord kommune hadde inngått i 2001. Kommunen sa opp kontrakten på grunn av at, ifølgje dei, det ikkje var gjort nok i høve til vilkåra i kontrakten. Fra vår side meiner me at me gjorde alt som var mogeleg ut frå den dialogen me hadde med kommunen, seier Jan A. Moe i Vikebygd Industripark AS.

I byrjinga av september i fjor har Vikebygd Industripark AS sendt forhands-melding til kommunen og Statens forurensnings-tilsyn (SFT) om å byggja eit avfalls-forbrennings-anlegg på ein lekter i Ålfjorden. Men Jens A. Moe meiner at prosjektet har vore tungt å driva fram.

- Vindafjord kommune har stukke ein god del kjeppar i hjula, og det er veldig surt å verta sparka i leggen når ein står på målstreken, meiner han.


Betre alternativ

Jens A. Moe tykkjer det er ikkje kjekt å ha ei juridisk forhandling med kommunen, men ser på dette som eit naudsynt middel for å komma til noko løysning i prosjektet.

Jens A. Moe er klar over fleire aktuelle søppel-handtering prosjekt som er under vurdering på Haugalandet. Til dømes skal kommunestyre-møtet i Karmøy kommune vurdera høve til å etablera eit stort forbrennings-anlegg for heile Haugalandet.

- Men me har planar om båtfrakt av avfallet, i staden for bilfrakt. Dette ville vera billegare og meir miljø-venlegare, med tanke på færre frakt-turar og større last om gongen, hevder Moe.

Han kan også forsvara storleiken på anlegget, som etter planane skal ha kapasitet på 300.000 tonn og energi-produksjon på 1 GW. Dette er dobbelt så stort som forbrennings-anlegget i Bergen. Jens A. Moe seier at det er ikkje aktuelt med fjern-energi-eksportering til nærings-bedrift på Haugalandet, fordi ein slik eksport ville føra til store energi-tap.


---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 10, dato: Tirsdag 06. mars 2007:

Temperaturen her ute i dag på det meste 8, 6 plussgrader Celsius. Iøvrig noe regn og vind jevnt over her ute i dag.

---

Halgeir i lag med Erik ifra Stavanger kom på besøk i dag og var her en stund. Gudmund var igjen hos Skartland. Gudmund og Frøydis ifra kvelden på trening i Vikebygd.

---

Ef. 5, 15 – 16: Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, 16 så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde.

---

Kol. 3, 5 – 25: Så la da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær og pengejag, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. 6 Det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 7 Til dem hørte også dere den gang dere levde i disse syndene. 8 Men nå må dere legge av alt slikt: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. 9 Og lyv ikke for hverandre! For dere har lagt av det gamle menneske og dets gjerninger 10 og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, utlending, skyter, slave eller fri; her er Kristus alt og i alle.

[skyter: Skyterne bodde nord for Svartehavet og var i samtiden regnet for å være særlig barbariske og usiviliserte.] 12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14 Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. 15 La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.

18 {HJEM OG FAMILIE}

Dere hustruer skal underordne dere under deres menn, som det sømmer seg for kristne. 19 Dere menn skal elske deres hustruer og ikke være harde mot dem. 20 Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres i alle ting, for det er Herrens gode vilje. 21 Dere fedre skal ikke behandle barna slik at de blir forbitret og mister motet. 22 Dere slaver skal adlyde deres jordiske herrer i alle ting. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men adlyd dem av et oppriktig hjerte og i frykt for Herren. 23 Alt dere gjør, skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker. 24 For dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Kristus skal være den herre dere tjener. 25 Men den som gjør urett, skal få lønn som fortjent, her er det ikke forskjell på folk.

Kol. 4, 1: Dere som er herrer over slaver, skal behandle dem rett og rettferdig, for dere vet at også dere har en herre i himmelen.

---

2. Tim. 2, 19: Men Guds faste grunnvoll står, og den har et segl med denne innskrift: "Herren kjenner sine", og "hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg fra urett".

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 10, dato: Onsdag 07. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 4, 5 plussgrader Celsius. Stjerne-klart.

Maks-temperaturen i dag omkring 12, 5 plussgrader. Overskyet, noe høyt sky-dekke.

---

Helsides oppslag (side 19) i avisen Dagen for i dag, hvor Elie Wiesel oppfordrer verden til ikke å ignorere de alvorlige truslene fra Irans president Mahmoud Ahmadinejad. Elie Wiesel tror at Irans atom-program enda kan stoppes, slik Adolf Hitlers Holocaust-planer efter all sannsynlighet kunne ha vært stoppet i 1938, hvis verdens-samfunnet hadde opptrådt samlet.

Elie Wiesel advarer verdens ledere om følgene av ikke å handle mens det enda er tid. Han sier blandt annet: ”Verden står overfor en trussel som er farligere og mer umiddelbar enn den menneske-lagde klima-trusselen.”

---

Tre interessante hel-sider oppslag i dagens Dagen om den første evangeliseringen øst-over ifra Israel. Hvor det blandt annet blir sagt:

”Protestantiske og katolske kristne kjenner naturlig nok best kirkens bevegelse fra Jerusalem til Roma, og videre vest- og nord-over. Derfor er dessverre en av historiens største misjons-bevegelser ukjent: Den syriske kirke, som nådde helt til Kina og Sentral-Asia allerede på 600-tallet.”

---

Endel interessant i Dagen for i dag. Også redaktør Odd Sverre Hove på leder-plass, som så ofte før har nokså enkle, tydelige og interessante resonement.

Og på side 4 er følgende lille nyhets-oppslag:

---

Krigs-barnas sak er foreldet


19 norske krigs-barn er på vei til Strasbourg, der høringen for Den europeiske menneske-rettighets-domstolen om ”tysker-ungene” gjennom-føres torsdag.

Der vil Regjerings-advokaten stå fast på det norsk rett allerede har fast-slått, at krigs-barnas sak er foreldet.

- Avgjørelsen i Strasbourg betyr alt for oss, sier et av krigs-barna til NTB. Kirsti Skjermo fra Surnadal på Nordmøre satte seg på flyet på Værnes allerede tirsdag kveld, og reiser videre fra Gardermoen til Strasbourg onsdag morgen. NTB


---

Overskriften burde nok heller vært:

Er krigs-barnas sak foreldet?

---

Og i dagens Dagen (side 18) et særlig fint stykke om hovmod og rettferdighet, av Greta Aune Jotun. Det går i sin helhet slik:

---


Konsekvenser av misbruk og urettferdighet


Av Greta Aune Jotun


DET BESTE for samfunnet og alle er at fag-feltene som betjenes har ledere og ansatte med god og rett ferdighet.


DET ER OGSÅ naturlig at den som har spesialisert seg for et yrke, bruker disse ferdighetene rett når andre spør om tjenester eller råd. Om en pasient ber legen om resept på hoste-medisin, vil ikke en vettug lege foreskrive blåsyre. Eller om en elev spør læreren om Den pythagoriske lære-setning, blir ikke eleven særlig klokere i matematikk ved å få sitert Jante-loven.


OM DEN SOM innehar en stilling som krever presisjon og særlige retnings-linjer for godt og trygt resultat, ikke anvender disse ved utførelsen av et arbeide, eller ikke lærer andre rett, vil dette gi tragiske konsekvenser. Om en pilot lærer sin elev å navigere feil, vil det få følger både for ham og de passasjerene han skal fly. Eller om en buss-fører neglisjerer vikeplikts-regelen og kjører inn på en sterkt trafikkert motor-vei, vil mange bli skadet eller forulykke.


MAN FORVENTER at mennesker som har ansvar for andres liv, vil utøve dette ansvaret med kløkt og i henhold til instruksene.


LIKE SELVFØLGELIG bør dette være: Om et kirke-medlem spør sin prest hva Vår Far og Jesus Kristus har sagt om skilsmisse, gjengifte, homofil praksis, hor, avguds-dyrkelse, baktalelse, blasfemi og annet, bør ikke en sann prest henvise medlemmet til Trond Giske, Karita Bekkemellem, Otto Jespersen, Kim Friele eller andre sine oppfatninger og leve-regler. Presten bør heller ikke dosere ateisme når noen spør om Bibelens lære. Han / hun bør være tro mot Ordet.


NÅR BISKOPER og andre forkynnere gir vrang lærdom til sin menighet og andre, har de mistet sin åndelige hederlighet og dømmekraft. De misbruker sin ferdighet eller bruker den urett. Dette har ført – og vil føre – til tragiske konsekvenser både for dem selv og andre.


DEN HELLIGE ÅND er jo Jesu Kristi Ånd sendt til jorden for å rettlede oss til og i San-heten. Den Hellige Ånd er suveren som vei-leder. Alle som tror på Jesus Kristus får del i Ånden. Hva er det å tro på Ham? Jo, å erkjenne og bekjenne at Han er den han utga seg for å være, Frelseren, Forsoneren – og at Ordet er Sannheten.


MANGE TROR at Jesus har levd, at han tilgir synder og gir evig liv. Men vil de også tro det Han lærte? Tror de Skriftene Han så ofte henviste til? Mange med kristent livs-syn, både lærd og leg, forakter og forkaster hva Kristus forkynte om blandt annet syndene nevnt overfor. Ergo tror de ikke. De gjør Kristus til løgner. De har ikke kjærlighet til Sannheten. Og dette har i aller høyeste grad med både Sannhet og Kjærlighet å gjøre. Mange elsker begjæret, populariteten, leve-standarden, verden, høyere enn Han de bekjenner seg til. Dermed har de også tapt kontakten med Vei-lederen, Den Hellige Ånd. De har fart vill – og fører vill.


FORTAPELSEN ER ingen kristelig illusjon, diktet opp for å skremme svake sjeler til tro. Jesus Kristus forkynte klart de to utgangene av det jordiske livet: Himmelen og Helvetet.


DJEVELEN SKAL ikke ha noen autoritet eller del i Himmelen. Derfor må de som velger å leve i synd, nektes adgang. Om ikke, ville Himmelen blitt en reprise på denne verden.


JESUS KRISTUS har rettferdighet. Han vill-leder ingen. Og det er jo av kjærlighet Han advarer, foreskriver og vei-leder. Han vet hvilke gjerninger som tilhører Djevelens rike. Han vet hvilke dybder av ondskap Djevelen rår over. Derfor er det viktig å gå til Mesteren selv, til Ordet, når en ønsker rett ledelse, rett ferdighet.


DE SOM forkynner og lever etter et annet budskap, er allerede dømt, sier Bibelen. For disse tror jo ikke på Jesus Kristus. De tror på egne forestillinger. Ordet kommer med sterke advarsler til troende mot å ha felles-skap med slike som har veket fra Sannheten – og de som holder med dem. (I bl.a. Johs. 2. brev).


TROR DU PÅ Jesus Kristus? Eller bekjenner du din egen versjon av Sannheten, til undergang både for deg selv og andre?


---


Matt. 28, 16 -20 {MISJONSBEFALINGEN}

Men de elleve disiplene drog til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."


Som Hans Thore Løvaas, internasjonale leder for Normisjon, sier i dagens Dagen:

Det handler om ALL makt, ALLE folkeslag, ALT Jesus har befalt og ALLE dager.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 10, dato: Torsdag 08. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 3, 2 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen i dag omkring 10 plussgrader. Litt regnvær og her ute i dag ifra eftermiddagen.

---

Vi alle, unntatt Trude og Solborg, kjørte til Ølen i dag ved 13-tiden. Jeg var i Post-banken for å ta ut noe penger, men fikk ikke gjort det fordi de hadde fått noe slags data-virus på anlegget sitt her til lands og tingene ikke virket som de skulle siden i går. Et par banker til også, ble jeg fortalt.

Vi lastet ned noe stoff ifra BarnasRett på Internettet, ifra Folkebiblioteket i Ølen, til en minne-pinne. Vi må vel se til å koble oss til Internettet igjen efter hvert. Mangt vil kunne komme til å skje der fremefter!

---

Antallet ofre for den offentlige Barnevern-tjenesten i Norge må være utrolig stort!

---

De aller forskrekkeligste overgrepene skjer vel antagligvis kanskje i hovedsak i alle de tilfellene hvor barna frekt, grovt og umenneskelig blir fraskilt og fratatt sine foreldre, og foreldrene sine barn! Men det er meget mange andre kriminelle overgrep ute og går også, ifra den offentlige norske Barnevern-tjenesten og deres allierte sin side!

Sannhets-kommisjoner og mere til trengs såvisst, i lange baner! Og hva som er nødvendig trengs! Og særlig da hva som trengs for å få avviklet den offentlige norske Barnevern-tjenesten, - og få stillt de ansvarlige for deres ugjerninger til ansvar for hva de har gjort!

Hva som i realiteten samfunnsmessig er nødvendig for at så skal kunne skje, er et meget viktig og vesentlig spørsmål! Hvori det trengs både perspektiv, med trinnvise perspektiv, og mere til! Naturligvis uavhengig av den forurettende part og dens allianser og mulige allianser.

Ikke minst trengs heri også rasjonelle, enkle og multi-funksjonelle digitale data- og arkiv-banker – i tråd med Internettets frodige funksjonaliteter og muligheter.

---

Trude mumlet noe om at foreldrene kanskje skulle feste bly-lodd til føtterne på barna, om fare eller mulighet for at Barnevern-tjenesten skulle komme å ta de!

En snedig og rar tanke. Kanskje de også eventuelt skulle utruste barna sine med stink-bomber eller malings-bomber eller slikt noe?

Eller med mentale brann-bomber? Fortelle barna at om slikt noe skulle skje, at om de ble hentet av den offentlige Barnevern-tjenesten eller slike uhyrligheter, - så bør barna gjøre nærsagt alt hva de får til for å anstifte brann! Og bråk! Og ødeleggelser! At de da i så fall gjør det rette og nødvendige!

Vil det i så fall være mot-terror eller nødvendig nødverge? Og vil det kunne komme til å være effektivt, - på kort sikt eller på lengre sikt? Og vil eventuelt flere uskyldige mennesker kunne komme til å lide eller dø? Eller bare med-skyldige? Og hvem er eventuelt de med-skyldige? Er enhver, ethvert og alle med-skyldige?

---

-- BREV-KOPI ifra BarnasRett.no på Internettet:


Fra:

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna


2007-02-06


Til:

Haugeland og Sunnhordland politidistrikt

Postboks 278

N-5501 Haugesund

Fax: (+) 47 53 76 63 10


Ärende: Polisanmälan mot Vindafjord Kommune


Med anledning av ett videoklipp som har publicerats på YouTube vill undertecknad,

Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, göra en anmälan mot de vid

tvångsomhändertagandet och bortförandet av barnen medverkande

barnevernstjenstemän och / eller poliser. URL:et för videoklippet är:

http://www.youtube.com/watch?v=LLhHI1t8wEI


Det brutala tillvägagångssättet förefaller överdrivet och onödigt med tanke på att de

vuxna runtomkring inte gjorde fysiskt motstånd.

Barnevernet ska hjälpa inte stjälpa barn och deras familjer, inte heller ska barnevernet

utsätta barn för administrativt, fysiskt och psykiskt våld som verkar traumatiserande och

som sannolikt kommer att lämna djupa spår i barnen.


Olofstorp, dag som ovan

Ruby Harrold-Claesson


Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

Board@nkmr.org


Kopia till:

Samfunnsmagasinet, sfm@sfm.no

Ordföranden i Vindafjord Kommune, postmottak@vindafjord.kommune.no


---

I dagens avis Magazinet står på side 6 et oppslag under overskriften ”Ta barna på alvor”, av Reidar Paulsen. Han skriver om kristne menigheter sitt arbeid med og for barn, og i dette oppslaget i avisen skriver han i denne forbindelse et avsnitt som er vesentlig - og går slik:


Barnet som forbilde

Men jeg er mer bekymret hvis dette fører til en ubevisst holdning som gjør barne-arbeidet og dermed barnet som et middel for noe annet – å nå foreldrene. Det er prisverdig å nå foreldrene med evangeliet. Men blir barnet redusert til et middel, vil det ofte henge sammen med noe annet – at barnet først og fremst ses som et menneske på vei til en gang å bli voksen.

For Jesus har barnet egen-verdi. Det kan aldri reduseres til et middel – selv om målet er aldri så edelt. Jesus tar barnets åndelige liv på alvor. Hun eller han er ikke bare på vei til en gang å bli voksne og dermed ”skikkelig” kristen. Tvert imot: Jesus gjør barnet til et forbilde for oss voksne, ikke omvendt!

”Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblandt dem, og sa: Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelens rike. Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike.” Matteus 18, 2 – 4.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 10, dato: Fredag 09. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 6, 2 plussgrader Celsius.

Lett regn ifra formiddagen. Maks-temperaturen i dag omkring 8, 3 plussgrader. Det begynte å hagle litt her ute ved 20-tiden, og da var temperaturen 4, 8 plussgrader.

---

Fikk gjort litt hage-arbeid ute i dag, jeg og Stauda. Før vi kjørte til Skjold ved 15.30-tiden. Bare Trude med Solborg og Frøydis ble hjemme. Gudmund satte vi av hos Pål, hvor han ble til utpå kvelden.

---

Det ankom med posten i går en Purring på regning ifra Helse Fonna Psykiatrisk Klinikk i Haugesund, på kr. 70,- med angitt betalings-frist 01.03. 2007. Det står påført regningen at den gjelder følgende: ”Har ikke møtt til følgende time / Konsultasjonsdato 29.01. 2007 / Fakturanummer 246722 / Fakturadato 01.03. 2007. / Ved for sen betaling vil et gebyr på kr. 50,- påløpe.”

Altså samme tekst som den første regningen – vedlagt kopien av Innkomst-journalen og Epikrisen.

Muntlig sa de pr. telefon til Trude at regningen gjelder det det koster å få en kopi av de saks-dokumentene de har vedrørende meg. Hvorfor har de så enda ikke skriftlig (i sitt data-maskineri) endret regningens angjeldende til det korrekte i henhold til hva de sa muntlig? Ønsker de egentlig å få det til å se ut som om at jeg har hatt noen som helst slags avtale med de 29.01. 2007? Og i så fall hvorfor? Eller hva?

Jeg og Trude spør og er skeptisk, ikke for å kverulere eller for å være vanskelig, - men fordi vi har lest alt hva de skriver av løgner og påstander i Innkomst-journalen og Epikrisen! Det simple nivået de befinner seg på er rent ut sagt for utrolig! Og jeg har fått erfare og vet noe om hvilkne metoder de bruker.

En annen sak er naturligvis jo også: Hvem er det som bør betale hvem, - og for hva?!

Betenk for eksempel følgende: Den som torturerer deg med pisk sender deg en regning for slitasje på pisken!

---

Jeg lånte blandt annet boken ”Velferd uten ansikt. En filosofisk analyse av velferdsstaten” (Universitetsforlaget 1998) av Nina Karin Monsen, ifra Folke-biblioteket i går. Jeg kan ikke huske å ha sett den eller lest den før, men den ser spennende og interessant ut – og jeg har nu allerede skum-lest det meste av den. Det er tydelig både gull-korn og gull-malm i den, som i hennes øvrige bøker. Vesentlige og viktige refleksjoner og erkjennelser av personlig, felles-menneskelig og samfunns-messig betydning.

Men i bokens 9. og siste kapittel er et avsnitt (avsnitt D, side 216) under overskriften ”En visjon av et nytt hjelpe-system”, - hvor hun tydelig for stor del er forhastet og for lite dypsindig!

Hvilket iøvrig ikke forringer bokens kvaliteter og verdi!

---

Jon Kvalbein i avisen Dagen forleden dag (06.03. 2007, side 17) hadde en omtale av en ny bok ifra Johan Galtung: ”Menneskerettigheter – Vestlige, universelle eller begge deler?”,

Humanist forlag, 2007. Hft. 216 sider.

Denne boken berører tilsynelatende tydelig nok også en del av den samme tematikken, men på en annen måte.

Det trengs mange flere – og muligheter for bedre – slike bøker!

---

I dagens utgave av Haugesunds Avis (side 48 – 49) mere om den offentlige mishandlingen av ”krigs-barna” og deres familier.

Regjerings-advokaten, som vel snakker på vegne av de som har forurettet, hevder at saken er foreldet. Vel fordi de ofrene som er forurettet nu omsider igjen befinner seg i den situasjon at de kan komme til å bli hørt, og tatt på alvor!

Statens representant sier at disse barna burde ha fremmet sin klage tidligere, - når faktum er at de er blitt mot-arbeidet og fortiet hele veien. Og enda blir det! Og enda leter efter muligheter for og resurser til å kunne bli hørt og for å kunne bli tatt på alvor!

Også jeg og min kone leter enda efter muligheter for og ressurser til å kunne bli hørt og for å kunne bli tatt på alvor. Og vi forsøker så meget og så godt som vi kan. Problemet er imidlertid mest at de som har forurettet og deres allianser fortsatt er aktive og sterkt mot-arbeider slike forsøk! Og at vi enda med mange krefter og våre liv gjør hva vi formår for å komme oss ut av og bort ifra de forferdelige virkningene og konsekvensene uretten vi har vært utsatt for har hatt og enda har!

Oppslaget i Haugesunds Avis nu i dag går i sin helhet slik:

---

- Det handler om rettferdighet


Tekst: Kjetil Elsebutangen, NTB


Paul Hansen ble tvunget til å leve blandt mentalt tilbakestående hele oppveksten fordi hab hadde tysk far. Nå vil han ha Norge dømt for brudd på menneske-rettighetene.


STRASBOURG: - Det handler om rettferdighet, sier Paul Hansen sakte, før han tar fatt på sin livs-historie. Født 7. april 942 på Hurdal Verk i Akershus. Norsk mor og tysk far. Betraktet som ånds-svak og tvangs-plassert på ”ånds-svake-hjem” de første 2 årene av sitt liv.

- Man får mèn av slikt, sier Hansen.

Hans skjebne er en av dem som ble lagt fram for menneske-rettiighets-domstolen i Strasbourg torsdag. Der gikk 51 av de gjenlevende krigs-barna til angrep på den norske stat.

Krigs-barna, som ble født under og like etter andre verdens-krig og hadde norsk mor og tysk far, krever økonomisk og moralsk opp-reisnin g for overgrep og mishandling. De forteller om diskriminering, seksual-overgrep og tortur, og en unnfallende stat, som i verste fall bidro aktivt og i beste fall passivt til det som skjedde.


- Alle visste

Krigs-barnas advokat Randi Hagen Spydevold sa i Den europeiske menneske-rettighets-domstolen at like etter krigen visste alle i Norge hva krigs-barna ble utsatt for.

- Og alle vendte dem ryggen. Derfor ble og er det fortsatt så stille omkring dem, sa hun.

Advokat Thomas G. Naalsund hos Regjerings-advokaten forsvarte staten med å hevde at krigs-barnas sak er foreldet.

- Dette ligger 40 – 50 år tilbake i tid, sa han.

- Krigs-barna er blitt tiet i hjel, og nå sier staten at disse barna burde ha fremmet sin klage tidligere, svarte en harm-dirrende Spydevold foran ti dommere i Strasbourg-domstolen.

Man anslår antall krigs-barn til mellom 10.000 og 12.000. Sju av dem har forsøkt å vinne over staten gjennom det norske retts-apperatet. Det har ikke ført fram.

Derfor setter krigs-barna nå sin lit til Den europeiske menneske-rettighets-domstolen.

Torsdagens høring ble avholdt for at domstolen i første omgang skal vurdere om krigs-barnas sak i det hele tatt kan realitets-behandles i Strasbourg, eller om den skal avvises slik den norske stat krever.


- Et stort ansvar

En av de andre ”tysker-ungene”, Gerd Fleischer, mener det hviler et stort ansvar på Strasbourg-domstolen når den skal vurdere de norske krigs-barnas sak.

- Denne saken har ikke bare betydning for vår generasjon, men også for de neste generasjonene med krigs-barn. For hvor skal ”produktene” av vold-tektene i Bosnia gå dersom Strasbourg-domstolen avviser oss krigs-barn? spør Fleischer, som til daglig leder organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Flere av krigs-barna var sterkt preget av stundens alvor torsdag.

- Jeg er helt skjelven, jeg. Men vi må bare forholde oss til sannheten, så får dommerne vurdere den, sa Tove Laila Strand.

Kirsten (Kikki) Skjermo, nest-leder i Krigsbarnforbundet Lebensborn, betegnet høringen som en milepæl i krigs-barnas kamp for oppreisning og anerkjennelse.

- Hvis staten blir tvunget til å innrømme sine feil, skal jeg for første gang i livet puste ordentlig ut og rette ryggen helt, sa hun.


Krenkelse

Den norske stats forsvarer Thomas G. Naalsund sa i Strasbourg at krigs-barna ikke utgjør noen ensartet gruppe, men derimot har svært ulike historier, og at de ikke har greid å bevise sine påstander.

Kikki Skjermo sukket oppgitt over det.

- Du går bare ikke inn på alders-hjem i Norge og leter etter 80 – 90 år gamle overgripere, sa Skjermo, som ble voldtatt som ti-åring med melding om at hun var avlet for å bli brukt.

Krigs-barnas advokat mener det viktigste er å få plassert ansvaret for overgrepene hos staten.

- Alle de enkelte overgrepene var utslag av en sammen-hengende krenkelse av disse barnas rettigheter, og staten bidro aktivt og passivt til dette, sier hun.

De norske krigs-barnas skjebne vekker for øvrig inter-nasjonal oppmerksomhet.

Britiske BBC og medier fra USA og flere europeiske land var på plass i Strasbourg torsdag for å dekke høringen.


---

Under et stort fargebilde i avis-oppslaget står følgende tekst:

KREVER ERSTATNING: Torsdag var Hansen på plass i Strasbourg for å delta på høringen av de norske krigs-barnas sak. FOTO: KJETIL ELSEBUTANGEN / SCANPIX


---

Følgende stod på trykk i Dagen (side 4) i dag:


Nær doblet vekst av utenlandske stats-borgere


Veksten av utenlandske stats-borgere i Norge var nesten dobbelt så stor i 2006 som i 2005.

Det totale folke-tallet i Norge økte med 40.900 i fjor viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Drøyt 16.000 av disse var utenlandske stats-borgere. Det tilsvarer nesten en dobling fra året før.

Av alle bosatte i Norge ved års-skiftet hadde 238.300, eller drøyt 5 prosent, utenlandsk stats-borgerskap.

Folke-tallet i Norge var 4.68.134 personer per 1. januar i år. Oslo er det mest folke-rike fylket med 548.617 innbyggere. Fylket med færrest innbyggere er Finnmark (72.665), med Aust-Agder som nummer to (04.759).

Blandt de utenlandske stats-borgerne i Norge utgjør svenskene den største gruppen (27.900) og danskene den nest største gruppen (20.300). Den tredje største gruppen er polakker, som nå utgjør 13.600 personer. NTB

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 10, dato: Lørdag 10. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 4, 1 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen i dag omkring 9, 2 plussgrader. Lett regn det meste av dagen og kvelden.

---

Det har sine fordeler at jeg må bruke stuen vår også som kontor, særlig for de minste ungene, men likevel mest ulemper. Det blir mest om natten jeg får arbeidet effektivt med kontor- og skrive-arbeid. Og kontor- og skrive-arbeid blir det mye av på grunn av den saken vi så ufrivillig er involvert i! Det har vel dessverre blitt bare mere og mere. Og mere og mere av annet som ned-prioriteres, - også av våre sosiale aktiviteter og vårt sosiale liv.

Det er for eksempel lenge siden vi har vært i Hageselskapets møter og aktiviteter nu. Og besøk og aktiv kontakt til andre familier og mennesker og steder har det også blitt mindre av.

Og arbeidet vårt ute her hjemme er grundig ned-prioritert!

Sang-konkurranser og slikt noe forskjellig er det også blitt mindre av.

Og konsekvensene av den uretten vi er blitt og blir utsatt for er ødeleggende også på andre måter!

---

Blir vi på grunn av alt dette gradvis også mere isolert?

Til en viss grad, ja. Og i verste fall enda mere og mye mere.

Isolasjon? – problemet er egentlig det omvendte, - at en ikke rekker sosialt samvær med alle og enhver, fordi det er så mange, altfor mange, kjekke og greie mennesker å forholde seg til! Både venner og bekjentskaper, og mulige venner og bekjentskaper.

Hva damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune i så måte har sagt om oss er så løgnaktig og feil som noe kan bli! I likhet med deres andre påstander og løgner, - som på ingen som helst måte beskriver oss og vår virkelighet. Det er vanskelig å i det heletatt å kjenne seg igjen i deres forskjellige beskrivelser via dr. Kleiven og Helse Fonna.

Men de håpet kanskje å kunne oppnå at det går troll i ord? Likesom løgnerne forsøkte i Skaun kommune den gangen.

---

Tyssebotn telefonerte i går litt efter at vi kom hjem, og snakket litt med meg. Han spurte om jeg visste noen som har furu-tømmer på rot å selge. Jeg nevnte for ham at vi har omkring 100 dekar med sorten her på eiendommen, og vi snakket litt om det. Det skal bare litt til med grave-maskin for å provosorisk kunne komme frem med traktor og vinsj uten å forstyrre ordningen utenfor husene her. Men det har vi likevel enda ikke ordnet med.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 10, dato: Søndag 11. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 5, 2 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen i dag omkring 10 plussgrader, det meste av dagen, og oppholds-vær. Regn utpå kvelden.

---

Jeg og Trude har vært ute og gått tur i dag, litt i skogen og litt langs veien. Vi traff nabo Anders Sørhus også, med sykkel, og pratet en stund med ham. Og efterpå Dag Nagel Alne, som kjørte forbi i sin bil og som stoppet da han så oss og som vi også pratet litt med.

---

Kjetil Skartland telefonerte i kveld for å spørre Gudmund om han vil komme å jobbe for ham igjen i morgen. De ble enige om klokken 11 i morgen.

Jeg tenkte å få Gudmund til å spørre Kjetil Skartland om han har noe greie på hvorfor Mattilsynet kom hjem til oss i februar i fjor, eller eventuelt spørre ham selv.

Vi har efter hvert gjort oss noen tanker om den muligheten.

Og jeg om Balders eventuelt mulige impulsering av Kjetil Skartland!

En Kjetil Skartland som i så fall kan være nokså forskrudd.

---

Trude og jeg så den norske foreldre-filmen ”Ungdommens Råskap” ifra 2004, av Margreth Olin. Som det står på omslaget: ”En observerende dokumentar. Et nakent og usminket møte med norske skole-elevers hverdag.”

En grøsselig film. Og enda vet jeg at virkeligheten i sin helhet i den offentlige norske skole er enda tusen ganger verre!

---

Det ankom et brev ifra Det lokale elektrisitets-tilsynet, Skånevik Ølen Kraftlag (SØK), i går eller forgårs, - i forbindelse med kontrollen av det elektriske anlegget her 16.10. 2006. Brevet omtaler en påvist feil som må rettes opp.

---

Jeg gjorde i dag ferdig et brev til advokat Sverre Kvilhaug. Skal postlegge det i morgen.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 11, dato: Mandag 12. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 8, 8 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen i dag omkring 9, 6 plussgrader.

Det er flere kirsebær-korneller / Cornus mas som nu har begynt å blomstre her ute, samtidig som kinesiske hybrid-trollhassel er i ferd med å avblomstre. Pestilensene / Petasites off. har også såvidt begynt å blomstre, med rødlige blomster. (I et fjell-område nord i Grekenland så jeg et sted Petasites med gul blomstring. I nord-skråning ved et noe bratt bekkefar. Jeg har ikke funnet noe navn på sorten enda.) Sneklokker blomstrer enda. Noen Viburnum også. Og hassel, og noen sorter Salix har så vidt begynt.

---

Tilsendte advokat Sverre Kvilhaug i dag brevet, samt Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 11.03. 2007, og avisen Dagen sistnevnte. Jeg ble også i går ferdig med å kommentere og motsvare Innkomst-journalen, setning for setning, i tilsammen 176 punkter! Og skal nu, som jeg og skrev til advokat Sverre Kvilhaug, gjøre det samme med Epikrisen.

---

Jeg telefonerte Nina Hauge i BarnasRett i kveld, men hun var noe opptatt og vi ble enige om at jeg forsøker igjen i morgen formiddag eller dagen efter, noe slikt.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 11, dato: Tirsdag 13. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 6, 2 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen i dag omkring x plussgrader.

---

Tørkede blomkarse-stilker utover gulvene her, som ungene fletter og lager greier med. Tørket, eller visnet, av seg selv her ute i vinter, i regn-vinteren. Der hvor de vokste. Bare å gå og hente. Ungene her henter mange, mye, for å lage til forskjellig med. Sammen med kvister av pil og forskjellig.

---

Sendte i dag Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 13.03. 2007, til Erik Grindheim i Odda.

---

Vi kjørte til Haugesund i dag for å gjøre noen ærender. Folkebiblioteket, innlevere vaske-maskinen til reperasjon, etc. Gudmund og Frøydis til trening i Vikebygd, og til Pål en tur. Frøydis var og bortom Tordis, som ikke var hjemme – og fikk av noen høre at hun var blitt syk for en måneds tid siden og nu befinner seg på et eldre-hjem. Trude traff sjølberger-familien ifra Sveio på Fretex og snakket med de.

---

God formulering i et leser-innlegg i dagen avis Magazinet (side 17), ifra Odd Myrland:

”Vil vi være løst fra både loven og Ånden, kommer vi inn i lovløshet (anomia), som NT advarer sterkt mot. Matt. 24, 12: ”Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.””

---

--- Her et dikt jeg skrev i natt, og nu bringer videre:


Ordene flyr på vinger


Ordene flyr på vinger,

og i kroker og svinger.


Luftig og lett de letter,

og luften besitter og besetter.


Og løgner gjør like så,

selv de som lister seg på tå.


Ofte jo helt usynlige,

så de færreste noe kan se.


Se og hør som de frister,

hvor de sitter - på sine kvister.


Gjør invitter og visitter,

som yrende, bedyrende fritter.


De yngler og besmitter,

med sitt så forførende kvitter.


Om så uten noen rytter,

tanker og syner - de forflytter.


Vennskapsbånd knytter,

og mangt beskytter - eller forbytter.


De finner ører og dører,

om så ingen hører – de for-fører.


Virker inn på gemytter,

- om så ingen lytter - de nytter.


Hvor enn ifra de springer,

noe de anbringer - og noe de tvinger.


*


Rune L. Hansen, 13.03. 2007.


***

---

Et interessant oppslag på side 18 i avisen Dagen i dag. Om et tema som stadig mere opptar og skremmer flere og flere. Det at islam og det muslimske inntar og overtar stadig mere og mere av Europa, fordi europeisk integritet og tradisjon går i oppløsning på grunn av Arbeiderparti-ideologiens umoral og verdi-oppløsning.

Det muslimske og islam har også sine indre fiender, - den indre korrupsjon som frigjør mangel på respekt for med-menneskelighet, mangel på respekt for de felles-menneskelige verdier og samvittighet. Dette minner i sitt vesen på mange måter om Arbeiderparti-ideologien. Det samme som på det nærmeste ut-raderte de og det kristne i Lille-Asia for flere hundre år siden.

Disse ser i sitt hovmod på det kristne som en stor og mektig drage – som de kan samarbeide om å bekjempe og å drepe både utenifra og innenfra!

Det nevnte oppslaget i avisen Dagen går i sin helhet slik:


Et muslimsk ”Eurabia”


Av Terje Karlsen,

Haugesund


DESSVERRE ER ikke tanken om et muslimsk ”Eurabia” særlig hypotetisk, slik ting i dag utvikler seg. Benny Morris sin artikkel er mer reell enn en liker å tenke på, men Bibelen forteller oss vel at Israel vil bestå, selv om trengslene i området vil være voldsomme i den siste tid, som f.eks. beskrevet i Sak. 14, i tilknytning til Jesu gjenkomst.


SIER BIBELEN NOE om situasjonen vi i dag er vitne til? Om et muslimsk fremtog i den vestlige verden, hvis fanatisme vår kultur virker ganske så hjelpeløse mot? Det mener jeg bestemt den gjør, og denne problem-stillingen er fremstilt i Dan. 8 som sikter til endens tid, vredens siste tid (versene 17 – 19), i kampen mellom væren og geitebukken.


NÅR DET GJELDER væren med de to horn så kan vi lese fra engelens forklaring i vers 20 at det gjelder Media og Persia, altså det vi i dag kjenner som Irak og Iran. Om disse rikene leser vi noe veldig interessant i vers 4: ”Jeg så væren stange mot vest og mot nord og mot syd, og intet dyr kunne stå seg for den, og det var ingen som kunne frelses av dens vold; den gjorde som den ville og tedde seg overmodig.”


EN MER dekkende beskrivelse av islams fremferd kan vi vel ikke få, det er jo nettopp dette vi ser brer om seg! Videre ser vi i versene 5 – 7 at den muslimske verden som væren representerer, blir fullstendig knust av geitebukken, og vi legger merke til at angrepet kommer fra vest! Vi legger også merke til at denne bukken for frem over hele jorden uten å røre ved jorden, og at bukken hadde et veldig horn mellom øynene.


ENGELENS forklaring sier i vers 21 at bukken er kongen av Grekenland, som jo er en del av Nato med USA i spissen. At det store horn er den første konge, menes nok ganske enkelt den fremste, altså USA, dette er vel vanlig bibelsk tale-måte. At dette er et angrep som presiserer at det ikke rører ved jorden er jo ikke i dag vanskelig å forestille seg, for det vil nok bli luft- / rakett-angrep, alt annet er usannsynlig.


DEN HENGEMYR som USA og dets allierte befinner seg i i dag, beviser vel med all tydelighet at bakke-styrker ikke er i stand til å vinne en slik krig i den muslimske verden. Om ikke andre så har i alle fall de muslimske lederne merket seg det, og det er nok årsaken som der står at de tedde seg overmodig, men så blir de altså knust. Videre leser vi da hvordan dette utvikler seg og baner veien for den store Antikrist og den store trengsel. For den troende er dette egentlig gode nyheter, for det viser at Jesu gjenkomst er nær forestående.


---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 11, dato: Onsdag 14. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 7, 7 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen her ute i dag 10, 1 plussgrader. Lett regn det meste av dagen og kvelden.

---

Jeg tilsender advokat Sverre Kvilhaug i dag pr. post Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 14.03. 2007. Fordi jeg i går ble ferdig med å kommentere også Epikrisen.

Jeg skrev også et Forord nr. 2 til saken i natt.

Samme DVD i dag også til Runar og til Mona Lygre.

---

Vi avsender søknad om ”Kontant-støtte” (som er for barn mellom 1 til 3 år) i morgen. Fikk tilsendt et søknads-skjema, efter at vi telefonerte for å spørre.

Dette med ”Kontant-støtte” er noe som Kristelig Folkeparti (KrF) i sin regjerings-tid for få år siden til en viss grad fikk gjennomført for litt å motvirke en smule av Arbeiderparti-ideologiens økonomiske urettferdigheter.

Ifra den statlige informasjonen som er vedlagt søknads-skjemaet leser vi blandt annet følgende:


”Kontantstøtten kan gis i 23 måneder og omfatter barn mellom ett og tre år. For adoptiv-barn er det gjort unntak fra den øvre alders-grensen på tre år, slik at kontantstøtte kan gis for opptil 23 måneder fram til barnet begynner på skolen. (...) Det foreligger ikke rett til kontantstøtte for fosterbarn som du har omsorg for etter barneverns-lovens regler. (...) Du har ikke rett til kontantstøtte dersom barnet oppholder seg i fosterhjem, barnehjem eller lignende institusjoner etter reglene i barneverns-loven. (...) Retten til kontantstøtte knytter seg til om barnet benytter seg av barnehageplass som det gis offentlig drifts-tilskudd til. Barnehagen kan gi opplysninger om dette. Det utbetales ikke kontantstøtte dersom barnet oppholder seg i en slik barnehage 33 timer eller mer per uke. Er oppholds-tiden 32 timer eller kortere, utbetales gradert kontantstøtte. Det er det time-antallet som til enhver tid er avtalt med barnehagen som er avgjørende for om kontantstøtte kan gis og med hvilket beløp, ikke faktisk oppholdstid i barnehagen.”

---

Jeg lånte ifra Folkebiblioteket også boken ”Barndommen varer i generasjoner. Forebygging er alles ansvar” ifra 2000, av norske Kari Killèn. Kommuneforlaget AS, Oslo, 2. opplag 2004.

En overfladisk, hovmodig, snål, forskrudd, ensidig, innskrenket og firkantet bok, som virker som å være skrevet av et maskin-menneske med en underlig slags begrenset hjerne, hjerte og fordøyelse! Stemplet og godkjent av Arbeiderparti-ideologien. Noe ganske så annet enn for eksempel en Nina Karin Monsen!

Jeg nevnte forleden dag – i forbindelse med min omtale av Nina Karin Monsen sin bok ”Velferd uten ansikt” (ifra 1998) – at Monsen sitt forhastede og overfladiske avsnitt om ”En visjon av et nytt hjelpe-system” var betenkelig. Betenkelig og forkastelig egentlig preget av Arbeiderparti-ideologiens snevre tenkning og holdninger. I en ellers velfundert, interessant og god bok – i godt monn preget og særpreget av kunnskap, omsorg og visdom. Betenkelig-hetene i så måte er for lite å regne i forhold til Kari Killèn sin nokså fullstendig forskrudde bok!

Kari Killèns bok målbærer et ønske om å gjøre barn og mennesker til pasienter og kliniske objekter, i guds-forlatt, ånds-fattig, politisk forstand. Hvor neste-kjærlighet og med-menneskelighet er forvekslet med de til enhver tid gjeldende eller aksepterte rette ideologiske politiske og natur-vitenskapelige kort-slutninger, teorier og spekulasjoner. Med behandlings-former for å forsøke å virkeliggjøre hva som uvirkeliggjør menneskene i den rette ideologiske politiske velferds-staten, - uten ansikt. Med masse-mennesket sitt ut-viskede ansikt.

Forfatteren lever ikke i virkelighetens verden, men i en uvirkeliggjort verden – hvor det er det kliniske (les: det av ideologien stemplede, ønskede og godkjente) som teller og gjelder. Og det å forebygge betyr å forberede og tilpasse, - til mere Babylon.

Det kan ikke bli verdens-litteratur eller kultur ut av slikt noe! Bare u-kultur. Og ikke er boken født av verdens-litteraturen heller, - som synes som å stå mildt sagt meget fjernt ifra bokens forfatter. Boken har en stor avdeling med litteratur-henvisning på slutten. I denne henvises i alfabetisk rekke-følge til bakgrunns-litteraturen for boken og bokens forfatter. En lang rekke med såkalt ”fag-litteratur” – kjøpt og betalt av ideologien bak kapitalistiske klinikker for ditt og datt, - klinisk, akademisk, ideologisk, spekulativt og dårlig. Babbel og bla-bla-bla for å gjøre seg gjeldende i ideologien. Hovmodets reprise-sending på sin mektige og, i egne øyne og ører, prektige fornuft og forstand.

Som Lenin sa: ”Gjentar man løgnen ofte nok blir den til sannhet.”

Bruker man en slags CARE-Index på boken, så er den mildt sagt ikke god nok for noe som helst. CARE-Index er betegnelsen på en slags erkjennelsens briller, en slags observasjoner, som kan anvendes for bedre å se og å fastholde mulige, faktiske eller tilsynelatende samspill-funksjoner hos med-mennesker. Greit nok til sitt bruk, som en peke-pinne for fornuftige, men ånds-fattige mennesker. Forfatteren Kari Killèn er greit nok ivrig opptatt av slike peke-pinner, men enda mere av forhastede og overfladiske slutninger og konklusjoner. Til klinisk bruk, - for å forebygge styggedommer så som vett, visdom og virkelighet!

En ekkel og fanatisk innskrenket bok!

---

Vi så i kveld den flotte, fine filmen ”Six: The Mark Unleashed” ifra 2005, regi: Kevin Downes. En dypsindig, spennende og fin kristen film, - om det kristne, om statlig terror, om ”dyrets merke”, etc. Ikke noe for de minste ungene, men riktig en kvalitets-film.

Jesus sin lignelse om de ti brude-piker (i Matteus 25, 1 – 13) er sentral i filmen.

---

Jesus i Matt. 25, 1 - 13 {LIGNELSEN OM BRUDEPIKENE}

”Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4 De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. 5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. 6 Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." 9 "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" 10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. 11 Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!" 12 Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke." 13 Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.”

---

Jesus i Matt. 24, 48: ”Men dårlig er denne tjeneren om han sier til seg selv: "Det varer lenge før min herre kommer".

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 11, dato: Torsdag 15. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 7, 9 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen i dag 9, 6 plussgrader. Overskyet.

---

Jeg avsender i dag med posten også Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 14.03. 2007. Til Børre Knudsen, Aase, Thore & Vebjørg Lie og Martin.

Og til Runar filmen ”Six: The Mark Unleashed” ifra 2005, regi: Kevin Downes.

---

Jeg og Gudmund kjørte til Ølen. Han musikk-skole. Lena, Frøydis sin musikk-skole-lærer, telefonerte i går – med influensa. Gudmund og Frøydis ikke kommunal musikk-skole neste torsdag, men tirsdag i steden og da samspill. Frøydis og Stauda i dag satt på bort til nabo Renate, med stor heste-interesse, og var på besøk der i dag. De bruker det i blandt.

Jeg var også til avtalt time hos tannlegen.

Jeg og Gudmund var innom Folkebiblioteket i Ølen igjen. Gudmund bruker også pc der, som er til utlån. (Flere pc-er i et rom der.) Vi lastet ned en hel del artikkel-stoff ifra BarnasRett.no på Internettet. Det var særdeles mye tanke-vekkende, skremmende og grøsselig stoff der, om den offentlige Barnevern-tjenesten sine aktiviteter og trakasseringer!

Jeg var også en tur innom bok-handelen i Ølen, og kjøpte der boken ”Formynder-terror. Historien om en barnevernsak” av norske John Hollen, ifra 2005, Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-16-8. På bakside-omslaget til denne boken står det følgende:

””Formynder-terror” skildrer et ungt foreldre-pars dramatiske møte med barnevernet i hjem-kommunen. Til slutt går det på livet løs. / Denne boken fører oss inn i en skremmende og autoritær verden, der vi også kan følge barnevernets arbeid fra innsiden. / Det unike med denne historien, er at forfatteren har hatt innsyn i barnevernets egne journaler. / De byr på rystende lesning.”

Det yrer nu efter hvert mere og mere med slike bøker og litterære dokumentasjoner, om det frykt-inngytende og umenneskelige offentlige Barnevernet! Men de utkommer ikke på de store forlagene og omtales ikke i masse-mediaen, men trykkes og utgis på egne forlag – og informasjon tilsendes aviser og annet som sjelden lar slikt komme på trykk. De fleste våger ikke å snakke om slikt!

Frykten er et mektig og farlig våpen, - særlig om den er i hendene til en Adolf Hitler eller Arbeiderparti-ideologien og lignende!

---

Efter i dag å ha sett og lest litt av stoffet på BarnasRett.no på Internettet om den offentlige Barnevern-tjenesten får jeg en sterk mistanke om at det faktisk kan være slik at det er Arbeiderpartiet som står bak og som ønsker og opprettholder at vi har en slik terroriserende offentlig Barnevern-tjeneste i praksis ”hever over lov og rett” som den vi faktisk har!?

Hvilket i så fall forklarer det meste av alt det utrolige!

---

Jeg lånte fra Folke-biblioteket i dag boken ”Rosenhagen / Golestân” (ifra 1258) av persiske Mosharref-al-Din Mosâlehâ / sjeik Sa`di fra Shiraz / Muslih ad-din Sa`di (ca. 1210 til 1290). Oversatt fra persisk av Nina Zandjani. Utgitt 2006, Solum Forlag. Jeg har så vidt begynt å lese i den.

På side 13 følgende lille avsnitt om kontemplasjon:


En av de vise hadde fordypet seg i betraktningens folder og senket seg ned i åpenbaringens hav. Da han vendte tilbake fra denne tilstanden, spurte en av hans venner: ”Hvilken edel gave har du bragt med til oss fra hagen du har vært i?” Han svarte: ”Jeg hadde tenkt å fylle skjørtene mine med blomster til dere da jeg nådde frem til rosebusken. Men rosens duft beruset meg slik at jeg mistet taket på skjørte-kanten.”


---

Og ifra side 16 og 17, om selv-berging:


Enhver som kom, satte opp et nytt hus,

dro igjen og overlot boligen til en annen.


Den neste slet for å få oppfylt sine ønsker,

men bygget ble ikke fullendt av noen.


(...)


Send livets forråd til din egen grav.

Ingen bringer det siden, send det forut.


(...)


Den som spiser av egen avling før den modner,

vil til høsten måtte plukke aksene.


Efter å ha reflektert over dette, fant jeg det mest tilrådelig å sette meg tilbake i en krok, trekke samværets skjørter bort fra samfunnet, vaske de tomme ordene ut av min bok og ikke komme med flere nytteløse uttalelser.


Å sitte tungeløs i et hjørne, døv og stum,

er bedre enn ikke å ha styring på tungen sin.


(...)


Selv om det sømmer seg å tie blandt vismenn,

er det best å løsne på tungen i rett tid.


To ting er tegn på uforstand: Å tie

når man bør snakke, og å snakke når man bør tie.


---

Og – som det også (side 22) blir sagt:

Det er bedre at jeg tenker over det jeg skal si, enn at jeg angrer på det jeg har sagt.

Og (...) side 23:

Tenk først og tal derefter.

Først bygges grunnen, så reises muren.

---

Det kanskje mest kjente av diktene i boken står også skrevet over inngangen til FN-bygningen i New York i USA. Det handler om med-menneskelighet, og går slik:


Adams barn er hverandres lemmer,

de er skapt av samme stoff.


Når skjebnen påfører ett lem smerte,

forblir de andre ikke i ro.


Evner du ikke å vise medynk med andres sorg,

fortjener du ikke å bli kalt menneske.


---

Statistisk sentralbyrå, 20.04. 2006:

Statlig regionalt barne- og familievern. Foreløpige tall, 2005:

Foreløpige tall viser at det totalt ble brukt nær 3, 9 milliarder kroner til det statlig regionale barnevernet i 2005. Vel 2, 7 milliarder av disse ble brukt på barn og unge i barneverns-institusjoner. Antall behandlings-døgn i barneverns-institusjoner er redusert med 32 000 døgn fra 2004 til 2005.

Det statlig regionale barnevernet innbefatter de tiltakene som det kommunale barnevernet ønsker å bruke, men selv ikke rår over. Slike tiltak er blant annet plassering av barn i institusjon, i fosterhjem med forsterkning og drift av ulike intensive behandlings-tiltak i hjemme-miljøet.


---

Statistisk sentralbyrå, 19.09. 2006:


Undersøkingar i barnevernet, 2005:


Talet på undersøkingar ligg framleis høgt

Barnevernet starta i alt vel 21 300 undersøkingar i 2005, som er om lag like mange som året før. Talet på undersøkingar har likevel auka med rundt 50 prosent på ti år. Av dei nær 21 200 undersøkingane som blei avslutta i 2005, førte 53 prosent til at det blei sett i verk tiltak.

(...)

Statistikken inneheld ikkje opplysningar om alle meldingar til barnevernet. Berre der barnevernet fann det naudsynt å setje i verk undersøking, veit vi kven som meldte frå om tilhøva som førte til at undersøkingssak blei starta. Det kan vere fleire enn ein meldingsinstans bak ei melding.


Foreldre melder frå i eitt av fem tilhøve

I tre av ti undersøkingar som blei påbyrja i 2005, var anten barnet sjølv, familien eller naboar gitt opp som den som tok opp saka. Mor / far var den klart største gruppa av desse. Dei stod bak 21 prosent av meldingane som førte til undersøking i 2005. Andre i familien og naboar stod bak respektive 4 og 3 prosent. Barnet sjølv tok kontakt med barnevernet i nær 2 prosent av sakene. Av dei offentlege instansane var det barneverntenesta (12 prosent), skule (11 prosent) og politi (11 prosent) som stod bak flest meldingar om barn som trong hjelp. Barnevernvakt stod bak 7 prosent, medan lege og helsestasjon var kryssa av som meldingsinstans i 5 prosent av undersøkingane. Barnehage var berre registrert bak 3 prosent av undersøkingane. I 12 prosent av undersøkingane var den uspesifiserte kategorien Andre registrert som meldingsinstans.


Innhaldet i meldinga

I ei av fem saker (22 prosent) var omsorgssvikt/mishandling kryssa av som grunn for undersøkinga, og tilsvarande 18 prosent kom av åtferdsavvik hos barnet. I vel halvparten av undersøkingane (55 prosent) var tilhøva i heimen, særlege behov oppgitt som grunn. Tilhøva i heimen, særlege behov er ein kategori der ein ser at familien har behov for litt hjelp og støtte, utan at dette viser til ein meir alvorleg situasjon. For 19 prosent var kategorien Anna kryssa av.

Åtferdsproblem var gitt opp som grunn i kvar sjette undersøking i 2005. Mor / far hadde sjølv meldt frå til barneverntenesta i 24 prosent av desse sakene, medan skule og politi var gitt opp som meldingsinstans i respektive 22 og 18 prosent av desse undersøkingane.

Av undersøkingar der omsorgssvikt / mishandling var gitt opp som grunn, var det barneverntenesta sjølv som oftast var initiativtakar (15 prosent). Skule og mor / far stod kvar bak 10 prosent, medan politi var meldingsinstans i 9 prosent av desse undersøkingane. Her er den uspesifiserte kategorien "Andre" gitt opp i heile 17 prosent av undersøkingane.


Lengre behandlingstid i 2005

Lov om barneverntjenester gir påbod om at barnevernet skal gjennomføre alle undersøkingane snarast, og innan tre månader. I særlege høve kan fristen vere seks månader.

Den gjennomsnittlege behandlingstida var i 2005 på 80 dagar, mot 77 og 76 dagar i respektive 2004 og 2003. Av dei 21 193 undersøkingane som blei avslutta i 2005, blei sju av ti (69 prosent) avslutta innan fristen på tre månader. Ytterlegare 25 prosent av undersøkingane blei gjennomførte og avslutta innan seks månader, og for 6 prosent var den registrerte behandlingstida på over eit halvt år. For nokre få undersøkingar manglar vi opplysningar om behandlingstida.


---

Statistisk sentralbyrå, 29.08. 2006:


Barnevern, 2005:


39 200 barn med tiltak siste år

I alt 39 200 barn og unge tok imot tiltak frå barnevernet i 2005. Det er nær 1 600 fleire enn året før, og ein auke på 4,2 prosent. Vel 10 000 barn var nye i barnevernet siste år.

Dei aller fleste barn med tiltak, nær 32 150, tek berre imot hjelpe-tiltak, som til dømes besøksheim, økonomisk hjelp, barnehage eller støttekontakt. For vel 7 100 barn og unge hadde det offentlege teke over omsorgen etter vedtak i fylkesnemnda. Av barn under omsorg av barnevernet i 2005, var 83 prosent plasserte i fosterheim. Resten hadde enten plass i institusjon eller hadde andre omsorgs-tiltak utanfor heimen.

(...)


Vel 10 000 nye barn med tiltak

Sist år var det vel 10 000 nye barn som tok imot barneverns-tiltak, mot nær 9 900 nye året før (tabell 9). Ein auke på 1,5 prosent siste år. Av dei nye barna i barnevernet var det foreldra sjølve (mor / far) som i 24 prosent av sakene tok kontakt med barnevernet (tabell 10). Barnevern-tenesta stod sjølv bak 8 prosent av dei nye sakene. Skulen meldte frå om 11 prosent av barna, og politiet stod bak 7 prosent av sakene. Barnehage og naboar var registrerte som meldings-instans i 3 og 2 prosent av sakene. Av nye barneverns-barn i alderen 0-5 år, var barnehagen meldings-instans i 5 prosent av sakene.


29 900 barn med tiltak per 31.12

Ved utgangen av 2005 var nær 29 900 barn registrerte med barneverns-tiltak. Dette er nær 1 100 fleire enn året før, og ein auke på 3,8 prosent. Heile åtte av ti av desse barna, vel 23 850 barn, var registrerte med hjelpe-tiltak.

Ved utgangen av året var det vel 900 fleire barn med hjelpetiltak enn året før, ein auke på 4,0 prosent.

Per 31.desember var vel 6 000 barn under omsorg av barnevernet, jf. § 4-12 i lov om barnevern-tjenester. Av desse var langt dei fleste – vel 5 200 barn - plasserte i fosterheim. Det var 180 fleire barn under omsorg per 31. desember 2005 enn ved utgangen av 2004. Det vil seie ein auke på 3,1 prosent siste år, mot 2,3 prosent frå 2003 til 2004.

Frå år 2000 har talet på barn under omsorg auka med 870 barn, eller ein auke på 17 prosent. I same periode har talet på barn med hjelpetiltak auka med nær 4 200, ein auke på 21 prosent.


---

Følgende ord ned-lastet vi i dag ifra Redd Barna Våre (RBV) på Internettet:


Filantropen George Soros, som for tiden besøker Norge, uttaler at "det er tider der det å følge reglene fører til at du går til grunne". Denne innsikten fikk han under Annen verdenskrig da nazistene truet med å utslette familien hans fordi de var ungarske jøder. Soros far berget hele familien ved å ta falsk navn. Lærdommen den unge George fikk var at det kan være livsfarlig å adlyde ordre. De som fulgte nazistenes råd under Annen verdenskrig endte opp i gasskamrene. De som ikke adlød berget livet sitt.

Soros erfaring fra Annen verdenskrig kan overføres til situasjonen i Norge anno 2007. Det er ikke lenger nazistene som forfølger jødene, men norske myndigheter som forfølger barnefamilier. Det beste rådet man kan gi en barnefamilie som blir forfulgt av barnevernet er å ikke samarbeide med barnevernet. Familien gjør best i å forsvinne slik Soros-familien "forsvant" ved å ta falsk navn eller flytte til utlandet dersom dette er mulig. "Tilbud om hjelpetiltak" må avslås med den begrunnelse at det er unødvendig og uønsket. Altfor ofte er hjelpetiltak bare et skritt på veien mot det endelige målet, som er såkalt "omsorgsovertagelse" av barna. Barna vil da bli tatt med tvang, ved hjelp av politi.

Det å avslå "hjelp" fra barnevernet er en overlevelsesstrategi. Det er ikke tegn på manglende samarbeidsevne, slik barnevernerne ynder å fremstille det. Gjør som George Soros, ikke adlyd barnevernet. George Soros berget livet - du kan berge barna dine ved å nekte å ta imot barnevernernes "råd og veiledning".

---

På BarnasRett.no på Internettet fant jeg også et meget tankevekkende og skremmende oppslag ifra Danmark. Det går i sin helhet slik:

---

BarnasRett 9. februar 2006:

 

Barnets retsstilling i Danmark


Av Else Sommer

 

En kommentar til
Vil åpne barnevernet
Hvorfor skal pressen ha adgang til grove sedelighetssaker, men nektes innsyn i barnefordelingssaker? er blant spørsmålene som reises i boka «Barnevern - medier og juss». (Nrk Troms og Finnmark 07.02.06)

***

Vi, som arbejder for børns interesser i Danmark ser det også som et stort problem, at børneværnet er så lukket. Ikke engang de implicerede kan få aktindsigt længere. Kun kommunernes fortolkning af sagen. Børn og forældre inddrages ikke og får aldrig lov at godkende referater af møder, før de er officielle. Bagefter er det for sent at protestere.

Når en dansk kommune ønsker at tvangsfjerne (omsorgsovertagelse) er der 3 trin.


1. BØRN OG UNGEUDVALG
der består af 3 byrådspolitikere, en børnesagkyndig fra amtet og en byretsdommer, der kun fungerer som mødeleder. Som anklagere fungerer normalt 2 embedsmænd fra børneværnet. Referenten er kommunens mand.

Derud over tillades kun indehavere af forældremyndighed, deres advokat og eventuelt en bisidder.

Sagen er normalt afgjort ved forvaltningen indstilling. Det er ikke almindeligt at nogen tager notits af protester fra hverken børn eller forældre.

Vidner eller bevisførelse tillades ikke.


2. ANKESTYRELSEN
er første klageinstans. Den ligger i København. Højst en halv times fremmøde tillades forældre, en advokat og evt. en bisidder.

Her er heller ingen vidner eller bevisførelse tilladt. Sagen er reel afgjort ved styrelsens indstilling, der alene bygger på kommunens i sagens natur negative fremstilling.
I virkeligheden har Ankestyrelsen kun statistisk funktion. Dens fornemmeste opgave er at sikre, kommunerne giver nogenlunde enslydende begrundelser.


3. LANDSRETTEN
Sidste klagemulighed. Her har kammeradvokaten, som repræsenterer staten, "skåret sagen yderligere til". Det betyder en total tilsvining af barnet og dets familie.

Vidner og bevisførelse tillades teoretisk. Dommerne bryder sig normalt ikke om den slags. "SAGERNE ER JO SÅ UDMÆRKET BELYST I FORVEJEN".
Jeg erindrer ikke, hvornår en landsretsdommer og hans 2 "sagkyndige" meddommere sidst har frikendt et barn.

I teorien er retshandlingen åben.

I realiteten er der et trin under disse, nemlig en FORMANDSBESLUTNING.
Formanden for børn og ungeudvalget kan beslutte, at et barn skal fjernes fra hjemmet straks, hvis det skønnes at være i fare eller forvaltningen finder det belejligt. I så fald skal der holdes møde senest en uge efter, barnet er fjernet.

*


Vi kan sjældent få pressen i tale i disse ofte uhyrlige sager. Som regel tør journalisterne ikke. Men begrundelsen kan også være, at de ikke mener at kunne omtale den slags, hvor det er umuligt at få indsigt i hele sagen, for myndighederne gemmer sig bag tavshedspligten.

I sædelighedssager, hvor forældre forgriber sig, er der ingen ende på pressebevågenheden. I sagen fra Tønder, hvor en lille pige (måske 2) er lejet ud til prostitution, må børnene endnu så mange måneder efter se sagen endevendt daglig i aviser, radio og TV. Den slags hændelser benytter børneværnet naturligvis til at fremhæve sig selv. VI ANEDE INTET til trods for stakke af bekymringsmeldinger. MEN HAVDE VI BLOT FLERE PENGE OG STØRRE BEMYNDIGELSE!

Børneværnet har dog allerede bemyndigelse til ved kampklædte betjentes hjælp at bryde ind i og smadre folks hjem, at overfalde forældrene og slæbe af med de skrigende rædselsslagne børn. Og bagefer kun tillade højst sporadisk samvær, endda strengt overvåget på et miserabelt sted.

De mange seksuelle overgreb i plejeforhold omtales derimod kun kort eller slet ikke. Ikke engang, når de professionelle er årsag til et barns død, vises sagen større interesse. Vi kunne sådan ønske, at offentligheden fik indblik i sagerne af hensyn til retssikkerheden.

Det værste er, når børneværnsarbejderen med himmelvendt blik citerer loven som om, den er overholdt.

Det er en sejlivet myte selv hos Danmarks Radio, at kun kriminelle eller vanrøgtede børn fjernes. Det er langtfra sandt. Mishandlede børn får sjældent hjælp. Derimod tilskyndes sagsbehandlere til tidlig indskriden på den blotte mistanke.

Servicelovens § 42 lyder således: Er der åbenlys risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af 1.utilstrækkelig omsorg; 2.vold; eller 3. problemer med barnet...,  kan kommunen skride til tvangsfjernelse.

Ingen definerer, hvem det skal være åbenbart for eller hvor stor risikoen skal være eller hvad, den skyldes.

Der er heller ingen krav til anbringelsesstedets kvalitet eller støtte til barn og familie under anbringelsen. Vi ser ofte, at anbringelsesstedet er langt ringere end hjemmet.

Disse vanvittige forhold er selvsagt totalt ødelæggende for det enkelte barn og dets pårørende. Det er også i højeste grad landsskadelig virksomhed. Det er nok ikke helt forkert, når jeg anslår, at det danske samfund ofrer 20 milliarder på særlige foranstaltninger for børn om året. En stor del er direkte skadeligt.

Det skønnes, at 20 % af alle nulevende danskere som børn har været anbragt udenfor hjemmet i kortere eller længere tid. Frivilligt eller ved tvang. Alene det store antal mennesker med barndomstraumer udgør et problem.

Egentlig underligt, at ikke flere af dem protesterer på børnenes vegne.

*

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 11, dato: Fredag 16. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 4, 2 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen i dag omkring 8 plussgrader. Regn i dag også.

---

Nytt Selv-berger-stevne blir antagligvis i slutten av juni, hos Eilif og hans familie i Telemark. Vi skal forsøke på å komme oss dithen. Å få tid og anledning og råd til det.

Det kom med posten et nytt nr. av tidsskriftet Sjølbergaren (nr. 28) forleden dag. Nytt nr. av Rosebladet også.

Mormor gleder seg til å komme hit igjen i bebynnelsen av mai, sier hun. Farmor har vi ikke snakket mere med enda. (Jeg håper å bli ferdig med den pågående saken først.)

Det har vært nokså rolig og fredelig her med hensyn til besøk og slikt i de siste par måneder. Martin som var her i tre ukers tid var jo så fredfull og rolig av seg også. Og våren er sakte men sikkert, fredelig og gledelig, i anmarsj også! For hver dag, som blir lysere og lysere, samtidig som det blir varmere og livligere i jorden her.

Ungene blir ivrigere og ivrigere på å så frø også, hvilket merkes godt. Det er sånn sett mest meg som henger efter, opptatt som jeg også mye er av arbeidet med den saken som pågår. Vi har enda ikke saget noe av veden som trengs til neste vinter! Fullstendig ned-prioritert.

Hærlig likevel at det er så fredelig og rolig her! Også i landskapet og naturen omkring oss. Det er naturligvis mest jeg og Trude som lar oss merke av den forskrekkelige utryggheten og faren vi i forhold til damene i Barnevern-tjenesten i kommunen lever under.

Vi lever dog på ingen som helst måte isolert eller avsondret, som hekse-damene så løgnaktig og falskt har hevdet! (For å kunne fremstille oss som noen u-sosiale og a-sosiale mennesker som lever i sin egen forkvaklede og syke verden utenfor virkelighetens verden!)

Men det er synd på barn, ungdom og andre mennesker som daglig eller ofte utsettes for, og bringes inn i, stress og menneske-fiendtlige omgivelser og miljøer! Og hva stakkars kan de vel lære – og hvordan ha ekte trivsel og glede – under slike forhold og vilkår?!

For vår del kunne det endog fort ha blitt for mye av det gode om vi hadde flere og mere besøk og reiser fra og til! Kunsten består i å holde slikt noe på et passelig nivå, i forhold til trivsel, glede, trygghet, fred og ro. Mange har i så måte mye mindre enn oss, av sosiale relasjoner og kontaker, uten at noen av den grunn vil finne på å kalle det galt eller dårlig! (Bortsett da fra forkvaklede makt-mennesker og ”pasienter” og slikt som syns de overlever eller lever best i byer eller med bråk og stress omkring sine sløve sanser. Eller svake og fattige som må avlevere sine barn og foreldre til offentlige eller private konsentrasjons-leire.) Mange er ikke forunt å ha så mange interesser og sosiale relasjoner og kapasiteter som oss, - uten at en heller derved skal klandre de. Mange gjør sitt beste efter de evner og muligheter de syns de har!

---

Utsender Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 16.03. 2007, med posten i dag til Noralv Aunan og Sigve Saker.

---

Vi kjørte til kommunal musikkskole i Skjold i dag, jeg, Stauda og Alfredo – og Frøydis. Gudmund satte vi av hos Pål, hvor han skulle være til årets Speider-basar begynte i Vikebygd ved 18-tiden. Frøydis og Stauda satte vi av der på hjemveien, til Speider-basaren.

På hjemveien kjørte jeg bortom og banket på hos Kjetil Skartland, som ikke hjemkommer før tirsdagen, sa hans pappa som var der.

Da Gudmund, Frøydis og Stauda kom hjem ifra Speider-basaren utpå kvelden kom de i lag med Idun og Ørjan. Idun hadde villet være med hit en stund, sa Gudmund. Ørjan er en venn Balder og Idun har fått i Haugesund, og som de har snakket litt om. Idun og Ørjan ble ikke lenge her. Gudmund fortalte blandt annet at mange i Tveit-familien hadde vært på Speider-basaren. Gudmund var blitt premiert, og de alle hadde fått kaker og forskjellig og hatt det bra.

Gudmund spurte Ørjan da han var her om de kanskje kunne synge sammen en gang, og om Ørjan har sang-stemme. Jeg kommenterte overfor de med at Gudmund heller burde spørre overfor noen om noen har ødelagt eller tatt ifra de sang-stemmen. Og sa at det er det som er det alminnelige, at barn blir fratatt sang-stemmen og gleden med komplekser, bekymringer og slikt noe.

Irene telefonerte på kvelden og spurte hvordan det står til. Hun inviterte også til forsamling i kirken i Haugesund søndag klokken 11, hvor blandt annet Tore skal snakke over temaet: ”Vi kan se fremtiden i møte med tro og mot”. Jeg og Trude sa at vi skal forsøke å komme, se om vi får det til og det passer slik. Særlig for å høre hvordan Tore får det til.

---

1. Pet. 1, 17: Dere påkaller Gud som far, han som uten å gjøre forskjell dømmer enhver etter hans gjerninger; da må dere også leve i frykt den tid dere ennå er her som fremmede.

---

1. Joh. 4, 17: Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt.

---

Luk. 12, 1 - 10 {BEKJENNELSE UTEN FRYKT}

Imens strømmet folk til i tusenvis, og de stimlet slik sammen at de holdt på å trå hverandre ned. Da begynte Jesus å tale, først og fremst til disiplene:

Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet! 2 Ingen ting er gjemt uten at det skal fram, og ingen ting skjult uten at det skal bli kjent. 3 Derfor skal det dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i ørene på folk i det innerste rom, skal bli ropt ut fra hustakene. 4 Jeg sier dere, mine venner: Vær ikke redde for dem som slår legemet i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. 5 Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som først kan slå i hjel og så har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte! 6 Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. 7 Men til og med hvert hår dere har på hodet, er telt. Så frykt ikke! Dere er mer verd enn mange spurver. 8 Jeg sier dere: Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. 9 Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. 10 Og den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som spotter Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse.”


---

BarnasRett:


26.08. 2005

Barnevernets perverse bekymringsideologi


Barnevernets subjektive opplevelse av bekymring
brukes som påskudd for alvorlige maktovergrep overfor barn og foreldre. En alvorlig bekymret saksbehandler i barnevernet er i dag den største trusselen mot familiens grunnleggende sikkerhet. Med bekymrede ansikts-uttrykk trer de barnevernansatte inn i private hjem og presser seg til intime opplysninger om familien. Opplysningene blir siden brukt av barnevernet for å utøve tvang overfor familien. Ingen leser opp familiens rettigheter, for de har i realiteten ingen. Alt familien sier i dette første møtet med myndighetenes brutale håndlangere, kan og vil bli brukt mot den. Men dette oppdager den først når det er for sent, og få og ingen synes å bekymre seg for barnefamilienes manglende rettssikkerhet.

En melding om bekymring – gjerne falsk eller sjikanøs – markerer starten på barnevernets marerittaktige forfølgelse av familien. Den påståtte bekymringen får som oftest store negative konsekvenser for familien. Hylende barn blir hentet av uniformerte politimenn, som villig løper barneverntjenestens ærend, mens foreldrene sitter gråtkvalte og fortvilte tilbake. De ser livene sine bli knust av barnevernsansatte, som anser ingenting for å være viktigere og mer opphøyd enn deres egen påståtte bekymring. Splittede familier og ødelagte liv følger i kjølvannet av barnevernets voldsomme bekymringsiver.

Barnevernet synes å tro at jo mer bekymret man er jo mer ansvarsfull er man. Dette fører til rene bekymringspsykosen blant de barnevernansatte. De konkurrerer om å være mest bekymret, og bekymringen brukes som påskudd til å tråkke inn i norske hjem. Ved å gjemme seg bak at de er jo så bekymret kan de krenke privatlivets fred og begå overgrep mot sivilbefolkningen uten at de selv blir kritisert; De er jo bare så veldig bekymret. Slik rettferdiggjøres alvorlige overgrep mot familien, så som tvangsfjernelse av barna. Jo større bekymringen til barnevernet påstås å være, jo større er den reelle faren familiene utsettes for. En henvendelse fra en bekymret barnevernansatt vil bli møtt med største alvor hos politiet, som gjerne rykker ut til en intetanende familie. Ved å påberope seg bekymring får barnevernet både makt og rett til å begå overgrep mot barn og foreldre. Påstanden om bekymringen er uangripelig, især når den fremsettes av en barnevernutnevnt sakkyndig psykolog. Barnefamiliene er maktesløse mot barnevernets grove, sjikanerende men også tøvete beskyldninger. De fleste vil dessuten oppleve det som nedverdigende å være objekt for noens grunnløse, subjektive bekymring når dette har som konsekvens at man trakasseres av offentlige myndigheter. Bekymringen til de barnevernansatte er ikke uttrykk for nestekjærlighet men det stikk motsatte, nemlig maktbegjær.

Det begynner å bli alminnelig kjent blant folk at en melding om bekymring til barnevernet kan gjøre livet svært surt for dem meldingen gjelder. Terskelen for å melde inn bekymringer blir stadig lavere. Hvem som helst kan ringe inn sin store bekymring til barnevernet, men bekymringssyken er særlig utbredt blant barnehage-, skole- og helsestasjonsansatte. Disse lavutdannede gruppene ønsker å vise hvor kompetente og ansvarlige de er og fungerer som barneverntjenestens utstrakte armer, lik en kjempeblekksprut som tråler havet for å fange opp nye objekter å bekymre seg for. Det er ikke lenger foreldrenes oppgave å bekymre seg for om barna har det bra. Det offentlige har overtatt denne oppgaven og som konsekvens er ingen familier lenger trygge.


(Redaksjonen)


---

BarnasRett 13.03. 2006:

 

Råderett over eget liv

 


Det å ha ansvar for eget liv
forutsetter at man også har råderett over eget liv. Derfor blir det meningsløst når psykologer og barnevernsansatte forteller deg at de selvfølgelig forventer at du tar ansvar for deg selv samtidig som du blir presset til å motta hjelp som du verken ønsker eller trenger.

Ordet ”ansvar” er et hedersord, men sosialomsorgen fra vugge til grav har undergravet det personlige ansvaret og medvirket til at ordet mister sin opprinnelige betydning. Å ta ansvar har fått den nye betydningen: Å lytte til de ansatte i hjelpeapparatet og følge deres anbefalinger. Ansvar blir et tomt begrep som benyttes av hjelpeapparatet for å gi et skinn av at klienten har personlig innflytelse. Den personlige innflytelsen blir uthulet etter hvert som hjelpeapparatet får mer og mer makt til å gripe inn i folks privatliv. Det offentlige hjelpeapparatets makt øker på bekostning av den enkeltes råderett over eget liv. Dermed blir det vanskelig å ta ansvar for eget liv, for ansvar fordrer, som tidligere nevnt, at man også har råderetten.

Råderett over eget liv innebærer også råderett over egne barn. Det er ikke sosialarbeidere som skal ha mest råderett over barna. Råderetten over eget liv er ikke en rett som skal fordeles mellom enkeltindividet og det offentlige. Det er ikke ”rettferdig” å splitte råderetten 50/50, for råderett over eget liv tilhører den enkelte 100 %. Det skal ikke være nødvendig å forhandle med det offentlige hjelpeapparatet om graden av råderett over eget liv. Når råderetten blir forhandlingstema, er den allerede tapt. Det er ikke den sterkestes rett som skal avgjøre om enkeltindivider får beholde råderetten.

Et hjelpeapparat som krever råderett over borgerne har opphørt å være et hjelpeapparat. Innskrenkning av den personlige råderett er en straff, og den som ikke har begått en straffbar handling skal ikke bli utsatt for frihetsberøvelse. En straffbar handling forutsetter at man har hatt et reelt valg mellom en lovlig og en ulovlig handling. Sosial bakgrunn og foreldre er ikke noe man kan velge selv. Derfor er det ikke riktig å innskrenke råderetten på grunn av forhold den enkelte ikke kan noe for. Straffereaksjoner på grunnlag av sosial fordømmelse fratar den enkelte borger muligheten til å søke egen lykke. I og med at samfunnet er summen av enkeltborgerne vil største felles lykke oppnås i et samfunn hvor den individuelle råderetten ikke er inndratt til ”fordel” for samfunnet. En slik skjevfordeling av råderett vil kun gavne de sterkeste. Resultatet blir et kaldt og brutalisert samfunn med lav livskvalitet for borgerne.


---

Herunder også ned-lastet ifra BarnasRett.no på Internettet i går:

---


ALVHEIMS TI BUD:

Ti bud til dem som kommer i barnevernets søkelys:


1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.

2. Ta straks kontakt med en advokat.

3. Skaff deg en psykolog selv om du er frisk - du kan få behov for det.

4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.

7. Påklag alle beslutninger.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåkning.

10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger - eller klar deg selv.


                                        *****

---

*****

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 11, dato: Lørdag 17. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 2, 7 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen i dag omkring 8, 7 plussgrader. Overskyet. Regn også.

---

Rolig dag. Jeg og Trude kikker litt omkring i hagen og planlegger og rydder litt.

Vi tenner i Ildhuset hvor vi vasker oss og bader de fleste av oss utover dagen og kvelden. Som vanlig. Men det er lite ved igjen nu.

---

Vi så i går kveld filmen ”The Devil`s Arithmetic” ifra 1999, regi: Donna Deitch. Basert på en bok av Jayne Yolan.

Bra film, om det å være med-menneske kontra mot-menneske.

---

Historien om reven som ikke ville regnes som kamel


Av persiske Muslih ad-din Sa`di (ca. 1210, til 1290 e.Kr.) ifra hans bok ”Rosenhagen / Golestân” (1258 e.Kr.), efter side 44 - 46 i den norske utgaven 2006 – i første bok, fortelling 16.


Man så reven flykte mens den falt og reiste seg igjen. Da var det en mann som spurte: ”Hvilken ulykke har skjedd som har gitt deg en slik skrekk?”

Da svarte reven:

”Jeg har hørt at de tar kamelene og tvinger dem til tjeneste.”

Mannen sa: ”Ditt fjols, hvilken sammenheng er det mellom deg og kamelen, hvilken likhet er det mellom dere to?”

Reven svarte: ”Vær stille! Hvis de misunnelige ut av ondsinnethet sier at jeg er en kamel, og jeg blir fanget, - hvem vil da bry seg om å få meg løslatt, og hvem vil da undersøke min sak? Før motgiften er bragt til oss fra Irak vil den som er bitt av slangen for lengst være død!”


Moral: Hva hjelper det om du er lærd og from, dydig og ærlig, når de misunnelige sitter i skjul og anklagerne i krokene. Hvis de beskriver din gode adferd som det motsatte og du blir innkalt til kongen for å forklare deg, - hvem vil da våge å si noe?


Regn ikke ham som venn, som i velstand

skryter av vennskap og brorskap.


Ser du hvordan de foran stormannens prakt

legger hånden på brystet og priser ham?


Men når skjebnen styrter ham til fall,

da setter hele verden sin fot på hans hode!


Venn er han som griper vennens hånd

i ulykke, sorg, nød og hjelpeløshet.


---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 11, dato: Søndag 18. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 3, 8 plussgrader Celsius.

Lyn og torden her ute en kort stund i dag tidlig ved 6-tiden.

Maks-temperaturen i dag omkring 6, 8 plussgrader. Regnværsdag.

---

Vi sovnet ifra kirken i dag, alle sammen.

---

Galskapen i den offentlige Barnevern-tjenesten, som sier at de andre er gale! Mens deres frekkhet, galskap og umenneskelighet overgår det meste!

Det er tydelig også såvel et slags system i det som en slags butikk i det, - og også penger i det, som vanlig i kapitalistiske systemer som blir opprettholdt.

---

Det amerikanske Mattilsynet har åpnet opp for kloning, meldte NRK-nyhetene i kveld. Samtidig ble det sagt at det europeiske Mattilsynet skal behandle mulighetene for å åpne for kloning om et halvt års tid.

Det blir kanskje ved betydelig hjelp av slikt at den amerikanske kultur nu fremefter går til grunne?

---

Jeg har nu allerede lest en hel del av de omkring 50 tilfeldige artiklene som vi lastet ned ifra BarnasRett.no forleden dag. Meget mye meget skremmende lesning! Men ingenting overraskende for mitt vedkommende. Det bekrefter og tydeliggjør ytterligere hva jeg fra før av vet og lenge har visst. Blandt annet at ofrene for den offentlige Barnevern-tjenesten sine grove kriminelle ugjerninger er mildt sagt svært så mange! Og metodene er mye stort sett de samme.

---

--- Nedlastet fra BarnasRett.no på Internettet av rlh 03. 2007:


(2003)

 

Advarsel: Barnevernet dreper

 

Av Mona Lygre
Leder av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett.


Ja, du leste faktisk riktig. Barnevernets ødeleggelser tar livet av både barn og foreldre, og denne påstanden kan jeg dokumentere. Barnevernsmyndighetene sløser nemlig ikke med kruttet, og dette er en kraftig advarsel fra meg som du ikke har råd til å ignorere - dersom du har småbarn i huset.


Å være modig går ikke ut på å oppsøke farer, sier Mufasa til sin lille sønn Simba; derfor må du ikke oppsøke barnevernet i håpet om at de kan hjelpe deg over kneiken. Du får heller trøste deg med at vanskeligheter som oftest går over av seg selv med tiden til hjelp. Og dersom du skulle være så uheldig å få en bekymringsmelding på nakken, så må du ta med deg barna og ta første fly til Pakistan - i dag. For de barnvernansatte gir ikke opp sjansen til å kunne omplassere en liten gevinst så lett. Dessuten så har de makten, muligheten og midlene til å gjøre deg barnløs sånn over natten, kun på grunnlag av løse antagelser. For et normalt intellektuelt utrustet menneske holder det rikelig med å lese ett eneste journalnotat for å gjennomskue den bløffen.


Ikke hør på sympatisørene som roser de «stakkars hardtarbeidende» barnevernansatte opp i skyene - lytt heller til ofrene som har fått kjenne disse overgrepene på kroppen. De barnevernansatte er, til orientering, kun interessert i å beholde sine maktfulle posisjoner, og de stusser heller ikke på å utnytte sine oppskrytte titler for å få gjennomslag for sin stalinistiske bandittvirksomhet.


Hvert eneste ord som Marianne Haslev Skånland sier til BA i intervjuet søndag 16. november, er sant. Hun har personlig engasjert seg i barnevernsaker i ti år, så hun vet hva hun snakker om. Det gjør dessverre ikke publikum, som mottar ensidig søvndyssende propaganda fra Barne- og familiekontoret om at ingenting kan gå galt, gå galt, gå galt.


19. juni 2002 grunnla jeg en organisasjon som arbeider aktivt mot barnevernet for å få til en forandring på regelverket, og per 21. november 2003 er vi 335 deltakere fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Disse tallene taler for seg, og i den siste tide har vi hatt en eksplosiv økning i antall nye medlemmer. Jeg har vært i kontakt med langt over 300 av dem, og de kan skrive under på at Skånlands uttalelser er korrekte.


Det rettsoppgjøret som vi har i vente vedrørende praksisen i det nåværende barnevernet, vil få de tragiske historiene fra barnehjemmene på 50-tallet til å blekne i forhold. Men dersom flere veloppdragne mennesker kunne brukt det som de har fått sine imponerende titler til, så kunne deres bidrag vært med på å forhindre at ytterligere tusener av uskyldige barn og foreldre får en langsom og smertefull død når de blir tvangsskilt fra sine kjære.

 

Tidligere publisert i Bergens Avisen (BA) 26. november 2003.

---

*****

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 12, dato: Mandag 19. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 2 plussgrader Celsius.

Overskyet, uten regn.

---

Sendte med posten i dag til Torstein Hatlevik Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 16.03. 2007. Og en pr. 19.03. 2007 til John Hollen, Communicatio Forlag. Og gav en som sistnevnte (også i dag) til DC.

Både jeg, Gudmund, Frøydis og Stauda kjørte til Haugesund utpå dagen i dag og gjorde noen ærender. Vi kom hjem litt sent, så Gudmund rakk ikke korpset.

---

Det kom i posten en konvolutt med et kort brev datert 17.03. 2007 ifra advokat Sverre Kvilhaug i dag, vedlagt en kopi av Klage til Helsetilsynet datert 16.03. 2007.

Klagen til Helsetilsynet (via Helse Fonna, Psykiatrisk avdeling) ifra advokat Sverre Kvilhaug begynner slik:


RUNE L HANSEN 061255 KRAV OM OMGÅENDE ENDRING AV EPIKRISE OG JOURNAL

KLAGE TIL HELSETILSYNET


Jeg viser til Deres brev av 27.2.2007, postlagt den 1.3. Klagen er avgitt innenfor klagefristen.


Deres avslag om å rette epikrise og journal påklages med dette til Helsetilsynet. Samtidig klages overlege Eikeset og overlege Nocon inn for Helsetilsynet i medhold av helsepersonel-loven for brudd på § 4 første ledd, idet det anføres at legene ikke har opptrådt i samsvar med kravene til faglig forsvarlighet, videre for brudd på § 40, idet det anføres at journalen ikke er ført i samsvar med god yrkesskikk og ikke inneholder relevante og nødvendige opplysninger om pasienten, men tvert i mot inneholder irrelevante, unødvendige, ukorrekte og ufullstendige opplysninger som ikke er egnet til å foreta forsvarlig vurdering eller til at andre kan foreta forsvarlig vurdering.


Journalføringen, herunder epikrise, tilfredsstiller ikke de mest elementære krav til forsvarlighet som er forutsatt i helsepersonelloven § 40.


---

Glemte advokat Sverre Kvilhaug å klage på turnuslege Sidney Felecian? Turnuslege Sidney Felecian var jo tydelig også med på bedrageriet.

Klagen er på tilsammen 12 sider.

Advokat Sverre Kvilhaug stiller i sitt korte brev også et spørsmål til Trude. Følgende:

”Sa ikke barnevernlederen på møtet at barnevernet i Vindafjord ikke hadde benyttet psykiater Westlye tidligere. Jeg har grunn til å tro at hun var inne i bildet i den andre ”Vindafjordsaken”.”

---

Trude sier til meg at barnevern-leder Iren Hebnes i møtet med de onsdag 17.01. 2007, på spørsmål ifra advokat Sverre Kvilhaug om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune tidligere har benyttet psykolog Westlye, svarte først noe nølende og dernest sa at de så vidt hun husker kun hadde benyttet psykolog Westlye i Stavanger en gang tidligere – og da i forbindelse med en familie som nu var flyttet.

---

Men advokat Sverre Kvilhaug har rett i at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune også benyttet psykolog Kirsten Westlye i Stavanger overfor familien som ble fratatt to barn tidligere i år i Vindafjord. Men var dette før møtet med Sverre Kvilhaug og Trude, eller efter?

Barnevern-leder Iren Hebnes ville antagligvis nødig innrømme at de har brukt psykolog Kirsten Westlye i Stavanger tidligere?

I så fall ikke hennes eneste eller minste løgn!

---

Erik Grindheim fortalte at:

Psykiater Kirsten Westlye var på hjemme-besøk hos moren i Vindafjord kommune i ca. en og en halv time og stilte diagnosen ”alvorlig personforstyrrelse og manipulerende” på mor. Og at Westlyes diagnose har fått katastrofale følger for moren, som nå må nøye seg med 4 samvær i året á 6 timer, ca. 3 - 4 timers biltur hjemmefra.

Jeg skal se om jeg får spurt Erik Grindheim om når tid dette hjemme-besøket fant sted.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 12, dato: Tirsdag 20. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 2, 9 plussgrader Celsius. Stjerne-klart. Sol ifra 9.30-tiden her ute i dag. Maks-temperaturen i dag omkring 11 plussgrader. Ikke noe regn. Mange av påskeliljene står med u-utsprungne blomster-knopper.

---

Gudmund særlig har vært flink med å hente og å sage ved den siste måneds tid. Og noen av de andre ungene har også hjulpet til. Jeg har enda ikke brukt motorsag i år. I de siste dagene nu har Gudmund brukt en motorsag, en elektrisk en. Vi har flere gode motorsager, også to bensin-drevne – og en tredje som ble ødelagt i forfjor.

---

Vi kjørte til Ølen i dag, jeg, Gudmund og Frøydis. Samspill for de ved den kommunale musikk-skolen, som forberedelse til en konsert nu senere.

---

Trude hørte på tv-nyhetene (NRK) kl. 21. 15 i kveld at den offentlige Barnevern-tjenesten i Norge nu er aktive rundt om kring på arbeidsplasser i bedrifter for å verve nye fosterhjem, - fordi de sier at omkring 40 nye familier ekstra pr. fylke trengs til fosterhjem.

---

Stort forside-oppslag – pluss hele side og 3 - i avisen Magazinet i dag om kvinnen Irena Sendlerowa som reddet tusenvis av jødiske barn fra Warszawa-gettoen under 2. verdenskrig, med stor fare for sitt eget liv. En efter en ble barna hentet ut i kofferter, potetsekker, lik-kister og gjennom kloakk-systemet, etc. Skriver Øyvind Kleiveland om henne og disse forholdene. Og at: ”Om noen ble arrestert for å hjelpe jøder i det tysk-okkuperte Polen, så ble de skutt umiddelbart, sammen med sine familie-medlemmer. Sendlerowa bar et armbånd med David-stjernen på når hun besøkte ghettoen, et merke som jødene måtte gå med. Dette gjorde hun både i solidaritet til jødene og for ikke å vekke oppmerksomhet.”

Og han skriver blandt annet også: ”Vel ute av ghettoen ble barna opplært i grunnleggende sakramenter for å kunne passere som katolske barn, helt til andre polske familier kunne adoptere dem som sine egne. (...) Barnas navn ble oppbevart i kodet form, i krukker som ble gravd ned ved siden av et epletre i naboens hage. Hun gravde opp krukkene efter krigens slutt og klarte å oppsøke de 2.500 barna som hadde blitt plassert hos adoptiv-familier. Disse ble gjen-forent med familie-medlemmer som var spredt over hele Europa, men de aller fleste mistet sine nærmeste familier i nazistenes døds-leire.”

Og står det at: Før 2. verdenskrig bodde det omkring 450.000 jøder i Warszawa. I 1940 opprettet nazistene og deres allianser under Adolf Hitlers regime den beryktede ghettoen i bydelen Nalewki. Innen 1942 hadde 300.000 jøder blitt sendt til nazistenes døds-leire. 100.000 ble drept i ghettoen.

---

Og et lite oppslag i dagens utgave av avisen Dagen, side 23, går som følger:


Rekordmange barn i fosterheim


På 10 år har det blitt over 2.000 flere barn i noske fosterheimar. Det er ein auke på 4 prosent. Det er samtidig 20 år sidan så mange barn har fått hjelp av barnevernet, skriv Dagsavisen. Måndag lanserte Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet ein nasjonal kampanje for å rekruttere fleire fosterforeldre. Det er spesielt ungdom barnevernet går inn for å gi fosterheim. Ved starten av februar venta 122 barn og unge på nettopp det. NPK.


---

Hvem sier at disse barna får ”hjelp”? Og hvem sier at de ”venter på det? Og hvor er det de ”venter”?

Og hvor mange av disse barna får i realiteten egentlig hjelp?!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 12, dato: Onsdag 21. mars 2007 – Vårjevn-døgn:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 1, 3 minus-grader Celsius.

Maks-temperaturen i dag omkring 16, 3 plussgrader. Sol ifra tidlig på dagen. Nydelig til utpå eftermiddagen.

---

Jeg håper at Klagen til Helsetilsynet vil bli tatt på alvor. Uten så er Norge et meget så farlig korrupt land fortsatt, og omfanget av denne trusselen og faren ikke mindre! Og vil det også bli enda mere fritt frem for den offentlige Barnevern-tjenesten i Vindafjord, - og andre steder!

Politi-anmeldelsen vår imot Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune førte ingensteds hen, - annet enn at damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune står sterkere enn før i sitt makt-misbruk! Nu sier de at endog ikke Politiet og Statsadvokaten fant at de har gjort noe som helst straffbart!

Hvorfor skal det være slik? Og hvorfor er det slik?

Og hva innebærer det videre at det er slik? Hvem og hvor mange er involvert? Hvor og hvordan omfattende er denne korrupsjonen?

Og hvordan gripe det an for å få den grundig nok avslørt og til opphør?

---

Jeg telefonerte ved 13-tiden og snakket med Nina Hauge en times tid. Hun gjorde et godt inntrykk og virket saklig og ryddig. Hun anbefalte også at jeg snakker med Mona Lygre.

---

Og jeg telefonerte Mona Lygre ved 20.30-tiden og snakket også med henne. Skal snakke mere med henne i morgen eller der omkring.

---

Gudmund var og jobbet hos Kjetil Skartland i dag, fra klokken 11, fire timers tid. Som han har gjort en del i det siste. Tenkte jeg for ordens skyld skulle spørre naboene her omkring helt direkte om de vet noe om vedrørende at Mattilsynet kom til oss i februar i fjor og samme dag sendte en Bekymrings-melding til Barnevern-tjenesten. Jeg kjørte bortover til Skartland litt efter klokken 15, og traff Gudmund på vei hjem. Gudmund ble med og jeg kjørte og snakket litt med Kjetil Skartland, og spurte ham. Han sa nei, at han visste og vet ingenting som helst om det. Bestilte samtidig et lass med bakved ifra ham, - som han tenkte han nok vel får til i løpet av en ukes tid eller mere.

---

Mormor kommer antagligvis 30.04. 2007, for å bli her en stund fremover.

---

På lederplass i Dagen i går skriver redaktør Odd Sverre Hove under overskriften ”Medienes strie strøm” blandt annet følgende:

”Et menneskes personlighet i medie-tidsalderen kan sammenlignes med et hus med gulv, vegger og tak, foruten diverse vinduer og dører som kan åpnes. Og inn gjennom alle åpne vinduer og dører strømmer det hele døgnet en nesten konstant stri strøm av påvirkning og impulser fra mediene, slik at det ofte kan føles som et bombardement.”

---

Jeg spør meg selv om trakasseringen ifra hekse-damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har maktet helt å ødelegge vårt ekteskap og vår familie? Eller vil komme til å makte det? Eller om hva de har gjort egentlig bare har bragt problematiske ting og muligheter som var tilstedeværende og passive i det skjulte frem i dagen?

Jeg frykter at svaret er ja på alle disse tre spørsmålene!

---

Hvor fikk hun all giften i sin munn ifra? Den første for lenge siden, som hun overførte med å bite i mine ører? Vel ifra hor? Løgn er iøvrig også hor.

Og siden, hvor fikk hun mere gift ifra? Vel ikke ifra uskyld? Men ifra hor? Ifra horeriets onde sirkler? Hvem sin fremmed seng var det hun lå i? Hvor eller med hva hadde hun samleie? Eller hvem og hva var det hun åpnet seg for? Hva eller hvem forgiftet henne?

Og angrer hun? Med løgn og falskhet? Og bare med mere løgn og falskhet?

Hva overfører sykdommens gift? Hvordan eller hva smitter den?

Åndelige spørsmål. Og hva er svarene?

Og hva og hvor er giften?

Urinveiene forgiftet? Blodet? Lymfe-systemet? Cellene? Hele kroppen og dens utfoldelse?

Hvordan og med hva er det hun forgifter?

På flere slags vis?

Hvordan er de åndelige og fysiske sammenhenger?

Hva med den egoismen og hovmodet som løgnene tyter eller sildrer frem ifra?

Og som forstopper og forkalker tilværelsens vegger?

Hva skal vi eller kan vi gjøre med det?

Hvor smittsomt og alvorlig har det vært og er det?

Og hvor er medisinen? I og gjennom Ordet?

Hvor innelukket, forkalket og forherdet er situasjonen?

Hvor er medisinen?

Er det for sent?

For tidlig?

Og hva med det u-tidige?

Hva sitter falskheten og løgnen fast i?

Bortsett også ifra forhastede slutninger?

Hva er din ærlighet og kjærlighet?

Ærlighet og kjærlighet til hva?

---

Tenkte iøvrig jeg skulle nevne et helsides oppslag i avisen Magazinet for en måneds tid siden. Side 25 for lørdag 24. februar 2007 – en preken av Ulf Ekman, under overskriften: ”Det er håp for din familie”. Et bilde av ham kledd som en pingvin, med slips.

Om ekteskap, familie, barn, etc. Full av tåpeligheter og forhastede slutninger om disse vesentligheter, med for-skrudde referanser til Bibelen. Dog likevel mindre tåpelig og for-skrudd enn det meste av alt slikt i det moderne Babylon!

Forholdene i store deler av verden nu overgår vel langt Sodoma og Gomorra?

Eller hva tror du?

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 12, dato: Torsdag 22. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund antagligvis et par plussgrader Celsius, eller mere.

Maks-temperaturen her ute i dag omkring 19, 1 plussgrader.

---

Jeg kjørte til Haugesund ved 8.15-tiden og var hjemme igjen ved 16-tiden. Var blandt annet hos Sorenskriveren i Haugesund og hentet seperasjons-papirer for skilsmisse. Håper i det lengste at det likevel ikke blir bruk for de.

Jeg var også innom Helgeland Musikk-butikken og hentet el-gitar-sett til Gudmund, bursdags-gave på forskudd til Gudmund ifra mormor. Hele 2.600,- kroner.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 12, dato: Fredag 23. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 1, 3 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen i dag omkring 11, 5 plussgrader. Noe tildels overskyet, men sol også.

---

De fleste av oss har vært mye og lenge ute i dag, jeg også. Og vi har hatt det bare fint med så forskjellig, sammen og hver for oss.

Gudmund til Kjetil Skartland i dag også noen timers tid.

---

Vi har aldri hørt annet – ikke minst også ifra andre barn - enn at andre barn misunner våre barns oppvekst-forhold og deres frihet, trivsel og glede.

Jo mere jeg tenker over damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og hva de har gjort og driver med, desto galere og farligere forekommer de meg å være!

Det verste med det hele alt er imidlertid: At vi så langt ifra er de eneste de umenneskelig hærjer med for å ødelegge. Og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune er så langt ifra ikke med sin umenneskelighet og kriminelle løgnaktighet et unntak i forhold til Norges øvrige offentlige Barnevern-tjenester! Ofrene har vært og er forskrekkelig mange mange! Og at så forskrekkelig mange ikke bare frykter den offentlige Barnevern-tjenesten, men også at så forskrekkelig mange forholder seg på forskjellig vis aksepterende til den!

Den offentlige Barnevern-tjenesten må avvikles og fjernes. Ofrene for ugjerningene må få bli hørt, og få unnskyldninger og erstatninger. Og de ansvarlige og med-ansvarlige for ugjerningene må kunne stilles til ansvar for sine ugjerninger!

---

Frøydis ble litt forkjølt og noen av de andre her også. Kommunal musikk-skole i Skjold for Stauda og Alfredo avbestilt for i dag.

---

Følgende lille oppslag side 6 i avisen Dagen for i dag:


Statsråd vil vite alt om barnevernsdrap


Barne- og likestillings-minister Karita Bekkemellom (Ap) vil vite hva som førte til at en 16 år gammel gutt ble kniv-drept på en barneverns-institusjon på Romerike natt til torsdag.

En 18-åring sitter i avhør hos politiet, men han har ikke erkjent straff-skyld etter tragedien på institusjonen i Maura i Nannestad. Nå har barne-ministeren bedt Barne- og familie-etaten (Buf-etat) om en grundig undersøkelse av det som har skjedd.

- Det er en tragisk hendelse og tankene går jo til de etterlatte. Jeg har i dag bedt Bufetat om å undersøke nøye det som har skjedd, sier statsråden til NRK. NTB


---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 12, dato: Lørdag 24. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund få plussgrader Celsius. Stjerneklart.

Maks-temperaturen her ute i dag omkring 11, 6 plussgrader.

---

Alle unntatt meg og Trude er nu litt forkjølet.

De fleste av oss har vært en hel del ute i dag, og har hatt det bare bra. Litt såing og hagearbeide også. Påfugl-hannen har blitt meget fin og fargerik i fjær-drakten, og spiler seg opp i all sin prakt ofte nu i disse dagene.

---

Jeg er selvfølgelig meget meget glad i våre barn, og hører de og kjenner de godt.

Hvem eller hva kan vel betvile noe så selvfølgelig, som det ikke finnes eller forekommer det minste som helst grunnlag for å betvile?! Men så tvert imot!

Det er lett å profetere omtrent følgende, slags bilde:

Balder og Idun telefonerer Trude, og sier: - Pappa hadde rett, og vi angrer nu begge hva vi gjorde – vårt store svik. Slik pappa forutså og visste helt selvfølgelig at vi kom til å gjøre. Vi har nu vanskelig for å skjønne at også du mamma kunne svikte både pappa og familien! Din egen mann, og dine egne barn. At du kunne være så dum! Og så svikefull! Og å risikere eller å forsøke å ødelegge både ekteskapet og resten av familien! Hvordan kunne du?

Trude sier: - Jeg ville bare være snill! Jeg ville ikke miste dere! Prøv å forstå meg!

Balder og Idun sier: - Du ville frata oss muligheten for å angre! Prøve å lure oss til ikke å angre, - til å tro at du ville forsøke å overtale oss til å tro at vi tok feil, - uten at vi kunne få kjenne at vi tok feil! Som om det var noe som helst å snakke om! Og du fremstilte pappa som en sviker og en dumming! Hvordan kunne du mistenkeliggjøre ham?! Hvordan kunne du?

Trude: - Jeg trodde det var noe han ikke forstod!

Balder og Idun: - Som du forstod? Og som resten av det Arbeiderparti-infiserte landet forstod? Som omtrent alle og enhver omkring oss her til lands og i massemediene forstod?! Så dum og hovmodig kan du vel ikke ha vært?!

Trude: - Kanskje ville jeg bare finne feil hos ham? Sånn som dere, efter det forskrekkelige møtet med damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord!?

Balder og Idun: - Vi angrer begge nu, - og du har vel angret lenge nu, eller drevet krig imot pappa?

Trude: - Det er mange, nærsagt alle, som skjønner og vet at pappa gjorde det helt rette nu, og i stor og dyp kjærlighet og respekt. At jeg og dere var så sene – blandt de siste – til å skjønne, fatte og begripe, er helt for utrolig! Det er mange som har lært og enda lærer av det som skjedde den gangen! Det er kanskje ingenting som er så vondt at det ikke er godt for noe!?

Balder og Idun: - Ikke engang det som står i Bibelen, og som Jesus sa og sier, klarte vi å høre eller å se, den gangen! Hvor utrolig egoistiske, dumme, blinde, fæle og hovmodige vi var!!

---

Helsides oppslag side 19 i avisen Magazinet for i dag med overskriften ”Hemmeligheten bak et ekteskap som varer”, av Deb Graham – oversatt av Kari Anne Johansen. Et meget så teit og dumt oppslag!

Forfatteren, en nord-amerikansk dame som har vært gift med en pastor Jack i 37 år, skriver blandt annet: ”Men samtidig må Jack og jeg likevel arbeide hvert eneste minutt hver eneste dag for å få dette som kalles ”ekteskap” til å fungere!”

De omtales som foreldre til tre voksne barn. Og ekteparet har sammen skrevet boken ”Courageous Parenting”. Hun skriver i ulike kristne publikasjoner og driver to bok-handlere i forbindelse med menigheten mannen Jack leder, Prestonwood Baptist Church i Texas i USA.

Av alt det som står i oppslaget høres det ut som at de ikke har fått noe som helst til å fungere! Men som at de trøster seg med at det kunne ha vært verre! Det gjelder bare om å ha overbærenhet og likegyldighet med hverandres feil, og å unnlate å snakke med eller om hverandre på kritisk eller dypsindig vis for å unngå strids-tema, og å akseptere at familien og ekteskapet ikke er et utgangspunkt for samarbeide og samhold! Ut over det å hykle?

Det er dessverre ofte nok slike miserable ekteskap og mennesker som skriver snus-fornuftige bøker og artikler om ekteskap og slikt noe! Og endatil ofte også sier seg å være kristne!

Og som via masse-mediaen forurenser andre med sin klokskap!

Det er Arbeiderparti-ideologien med sine tull-høns i spissen!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 12, dato: Søndag 25. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 1 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen her ute i dag omkring 18 plussgrader. Klokken 17 er det enda 12, 7 plussgrader her ute.

Sol-rikt og meget fint helt ifra 9.30-tiden. Mørkner nokså helt ute ved 21-tiden.

Omkring 4 egg hver dag ifra fjærfeet nu og i de siste ukers tid.

Spanske-kjørvler (Myrrhis odorata) har så vidt begynt å titte frem her og der, som ungene smaker på og koser seg med. Iøvrig av de spiselige enda her mest bare vanlig kjørvel, som har sådd seg selv, og gressløk og surblad og løvetann og jordnøtt.

---

Klokken omstilles i Norge fra 25.03. 2007 klokken 2.00 til ”sommer-tid”. Dvs. at klokken stilles frem fra 2.00 til 3.00.

Norsk ”sommer-tid” nu varer frem til 28. oktober 2007. Jeg og min familie retter oss (dvs. våre klokker) efter denne dumme sommertid-angivelsen, fordi det er enklest og greiest i forhold til diverse.

Jeg og Balder deltok i et kurs i lafting i Voss i 2002 (eller var det i 2003), - og der deltok også blandt annet en lærer (i mattematikk) som vi snakket noe med – og han fortalte blandt annet at han ikke rettet sin klokke til norsk ”sommertid”.

---

På tv NRK i kveld et nytt program i serien ”Der ingen skulle tro at noen kunne bo”, som vi bruker å se på. I kveld ifra fiskeværet Nyksund i Vesterålen. Et nokså avsides sted. Det har bodd mennesker der før, og gjør det enda nu. Også en familie med et barn bor der nu. Noen burde med andre ord sende en Bekymrings-melding til den offentlige Barnevern-tjenesten!

Jeg spøker selvfølgelig! Om så bare en eneste familie med et eneste barn bodde der – og heller ikke sendte sitt barn i såkalt Barnehage eller skole, men hadde hjemme-undervisning for sitt barn, - så hadde eller har naturligvis ikke det offentlige eller offentlige Barnevern-tjenester noe som helst med det! Om de så bodde meget så isolert og lite integrert i samfunnet forøvrig!

Det handler om å å bry seg om hverandre og ikke med hverandre!

---

Jeg så i kveld filmen ”Good Night, and Good Luck” ifra 2005, USA, regi: George Clooney. Handling ifra USA 1953 - 1954. Det står noen ord om filmen på dens omslag jeg har her, - følgende:


”USA 1953. På TV-kanalen CBS følger folkene bak det ukentlige nyhets-programmet See it Now” med stigende bekymring senator McCarthy og senators-høringen. McCarthys hekse-jakt er omfattende og skremmende og berører tusener av amerikanere, som offentlig blir uthengt som kommunister, spioner eller på annet vis blir forbundet med et anti-amerikansk livssyn. / Journalist Edward R. Murrow og produsent Fred Friendly er begge ansatt i TV-kanalen CBS og en konkret sak får dem til å trosse deres egen frykt. Sammen med en engasjert redaksjon av dedikerte journalister beslutter Murrow og Friendly, via sitt ukentlige nyhets-program ”See it Now”, å avsløre hvordan senatoren har ført befolkningen bak lyset med usanne opplysninger og hvordan han har brutt de sivile rettigheter. / Men i en tid og i et samfunn hvor alle er på vakt overfor hverandre, og ingen tør stå opp mot senatoren av frykt for å bli brakt i kne, kan det ha omfattende konsekvenser å gå mot strømmen.”


Senator (fra 1946) Joseph R. McCarthy (1909 – 1957, fra Wisconsin i USA), politiker (republikaner), løgnaktig og farlig – med stor makt. I spissen for den med rette beryktede McCarthy-tiden i USA.

Hans metoder, - en grov hån mot alt som har med borger-rettigheter, retts-vern og lov og rett å gjøre!

Dog faktisk i virkeligheten likevel mildt og for lite å regne i forhold til den offentlige norske Barnevern-tjenesten!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 13, dato: Mandag 26. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 0, 3 plussgrader Celsius.

Sol og finvær i dag også! Maks-temperaturen her ute i dag omkring 19 plussgrader.

---

Jeg telefonerte i dag ved 12-tiden Helgevold Elektro AS. De kan komme efter påske. Derefter telefonerte jeg SØK – og det hørtes ok ut.

---

Trude var i kveld også blitt smittet av forkjølelsen. Bare jeg her nu som enda ikke har blitt det.

---

Vi har for det meste av dagen vært ute her i vårt skjønne landskap, ryddet og gjort hage-arbeid – og kjennes som at våren nu definitivt med dette finværet er ankommet! Det kjenner og syns biene også! (De får råsukker nu om dagene.)

De aller første påske-liljene har begynt å blomstre i dag!

---

I torsdagens avis Dagen (side 2) stod det at omtrent 14.000 ufødte barn ble tatt livet av i Norge i år 2006! Hans Rogstad (pastor i Oppdal Kristne Senter) skriver: ”Et forferdelig tall! Tar vi så med alle tidligere år abort-loven har virket legalt, blir tallet uhyggelig. Muligens tilsvarer denne barne-utryddelsen snart en by på Oslos størrelse. Alle disse uskyldige barna er uten tvil i Guds omsorg, men meningen var at de skulle få leve og ha et fullverdig og meningsfullt liv, noe Stortinget altså har vedtatt at de ikke skal få.”

Han skriver videre: ”Det er bemerkelsesverdig stille rundt abort-saken. Hvorfor? Er vår samvittighet og verdighet blitt så sløvet at vi stilltiende godtar denne tilstanden uten å kjenne anger og sorg? Skulle det kanskje tenkes at det er en sammenheng mellom alle psykiske lidelser, brutte relasjoner og mangel på åndelig og sosial velferd, og det faktum at vi avliver ubeskyttede ufødte barn nærmest på løpende bånd. / På overflaten ser Norge ut for å være et velsignet land med olje og mye materiell rikdom. Samtidig forfaller helsevesen, skoler, veier, jernbaner og andre strukturelle oppbygninger. Problemene bare hoper seg opp. / Dette er hva vi kan se og registrere av ytre ting. Men den menneskelige siden, - som har med vår sjel, ånd, psyke og mentale forhold å gjøre, avtegner et langt verre forfall. Der er problemene så store at hjelpe-apperatene nærmest kollapser. Depresjoner, angst, bitterhet, hat, utbrenthet, stress, destruktive tanker og håpløshet, - er påtakelige og åpenbare over alt.”

Og han skriver videre blandt annet: ”Det er som om Guds velsignelse er i ferd med å dra seg unna land og folk. ”Vårt heimland i myrker lenge låg, og vankunna ljoset gøymde ...” Hva har skjedd som gjør at mørket igjen synes senke seg over landet? Når olje-rikdommene (som, hvis de hadde blitt utdelt til hver enkelt av oss hadde gitt oss nesten en halv million kroner hver) ikke kan hjelpe, hva er det da som er galt? Våre sinn og holdninger blir bare mer og mer egoistiske. Noe er i ferd med å skje som ikke er bra. / Vi tenker med gru på nazistene og Hitlers masse-utryddelse av seks millioner jøder under siste verdens-krig. Vi fordømmer handlingen og sier; det må aldri skje igjen. Men hva med oss selv? Hva med Norge? Landet som til og med påberoper seg å være et kristent land? / Er også Norge i ferd med å bli et døds-regime? Og er det i så fall dette døds-regimet som holder Guds velsignelse tilbake? Som gjør at vi ikke lenger har vekkelse og Åndens sterke nærvær – slik vi hadde før?”

---

I helsides oppslag i avisen Dagen (side 9) for fredag 23.03. 2007 fremgår blandt annet følgende, med kilde i Rapport fra Institute For Family Policy og 18 andre organisasjoner med konsultativ status i FN:


100 millioner mangler


- Regnet ut ifra naturlige fødsels-tall mangler det i dag 100 millioner jenter og kvinner i verden. Disse skal ha blitt abortert eller drept efter fødselen fordi det har vært mer ønskelig å få gutter.


- 80 millioner av de 100 millioner ”forsvunne” jentene er blitt avlivet i Kina og India.


- I Armenia, Aserbajdsjan, Bangladesh, Georgia, Indonesia, Pakistan, Sør-Korea, Taiwan og Vietnam har spedbarns-drap på jenter åpnet for kjønnsselektive aborter.


- Kjønns-balansen fører til ”ungkars-landsbyer” i India, brude-mangel i Kina, kidnapping og salg av jenter på tvers av lande-grenser, kvinne-handel, voldtekter og annen vold, at menn deler hustru, alkoholisme, narkomani og depresjoner.


---

Følgende oppslag side 18 i avisen Dagen for i dag vil jeg her også gjengi:


Norge gir aksept for ødeleggelse av Israel


IKKE FØR hadde statssekretær Raymond Johansen forlatt lokalene til den palestinske autoritet med ”statsminister” Haniyeh i spissen, da en snik-skytter skjøt en sivil israeler som gikk i nærheten av Karni-krysset ved Gaza. Hamas tok på seg ansvaret. Ved Egypts grense arresterte egyptiske grense-vakter en selvmords-bomber fra Hamas som ventet på instrukser for å gå inn i Israel.


DET OFFISIELLE Norge vet meget godt at Hamas ved dannelsen av denne siste regjeringen igjen uttalte at Israel skulle nedkjempes med alle former for motstand. Det inkluderer også terror.

TV-KANALEN CNN påminner oss om at Hamas uttrykkelig arbeider for utslettelse av hele Israel, ikke bare Judea og Samaria (Vestbredden). Dette vet også den norske Regjering. Likevel sjokkerer de både vanlige nordmenn og inter-nasjonalt.


HVA ER DET som ligger bak? Er det en skjult agenda for å utviske Israel fra kartet, eller er naiviteten så stor at man tror det blir fred i Midt-østen om araberne får ennå en stat, så lenge Israel eksisterer?

NOEN TROR at Israel ble en stat for jødene på grunn av Holocaust. Det er fullstendig feil. Hele området rundt Middelhavet ble delt opp i stater etter den første verdens-krig. Jødene skulle få tilbake Jødeland, og det ble avsatt det området som nå er Israel og Jordan for en jødisk stat. (Balfour-erklæringen av 1917.) Araberne fikk 20 stater, fordelt over hele Nord-Afrika og størstedelen av Midt-østen.


MEN DET ble altså for mye at jødene skulle få en stat, så denne ble etter frekt press inkludert terror først delt ved Jordan-elven, og deretter foreslått delt midt over jødenes gamle fedreland Judea og Samaria.

VI KAN godt ha i minne at disse 20 statene som araberne fikk, ble opprettet omtrent samtidig med Israel: Trans-jordan i 1946, Syria, Libanon og Egypt også i 1946, Libya i 1951, osv. Så disse arabiske statene som angrep Israel i 1948 var bare to år gamle. Israel var like legitimt opprettet som dem.


DERSOM det blir gitt en eneste krone av våre skatte-penger til et regime som ikke bare sier at de bruker, men også bruker ”alle former for terror” mot en stat, da er grensene i akseptert folke-rett overskredet. Og: hva om Regjeringen bruker samme prinsipp mot sine egne borgere?


Grethe Tangen Olsen,

leder for Exodus Nord


---

I Dagen for i dag også to helsider (side 12 og 13) med to fine oppslag av Jon Kvalbein, som blandt annet skriver at:


”Bibelen skiller skarpt mellom Guds rike og verden. De som tilhører verden, skal ikke være med på å ta avgjørelser som gjelder kristen lære og livsførsel.”

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 13, dato: Tirsdag 27. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund omkring 2 plussgrader Celsius, tror jeg.

Solen ankommer her ved 8-tiden i dag. (Men om det ikke var norsk ”sommer-tid” så var klokken egentlig ved 7-tiden.)

Maks-temperaturen her ute i dag omkring 23, 9 plussgrader.

Fiolette og oransje krokuser blomstrer her ute, og gule vinterblomst, og enda snedråper, og de aller første påskeliljer. Og kirsebær-kornell (Cornus mas), hassel, viburnum.

Sommerfugler og bier har også vært å se her de siste dager, og i dag.

---

Vi kjørte til Ølen i dag, jeg, Gudmund, Frøydis og Stauda. Samspill musikk, Gudmund og Frøydis.

Jeg og Stauda var på Folke-biblioteket der imens. Jeg lånte en pc der og lastet også i dag ned mye stoff om den offentlige Barnevern-tjenesten ifra Internettet. Omkring 150 artikler og oppslag. Og kunne ha lastet ned mye mye mere om jeg hadde blitt sittende.

En overveldende mengde med slikt stoff der på Internettet, - tydelig nok i full fart økende og økende! Meget skremmende saks-dokumenter i lange baner! Mildt sagt!

Det har også sånn sett heldigvis og uunngåelig nok skjedd veldig meget på Internettet i de siste par år! Og det bare eksploderer videre!

Jeg skjønte underveis i dag mere og mere efter hvert som jeg så omfanget og typen av stoff der, at den offentlige Barnevern-tjenesten absolutt ikke kan ha lenge igjen å leve! Skriften på veggen i så måte var og er overveldende – og lett å lese, snart for enhver og alle!

Som det står gjengitt hos Daniel kapittel 5 i Bibelens GT: Mene, mene, tekel ufarsin.

Og slik skal ordene tydes: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. Veid er du på vekten og funnet utrolig for lett. Delt er ditt rike og gitt tilbake til befolkningen.

Den offentlige Barnevern-tjenesten er snart død og borte vekke!

---

Arne Ødegård telefonerte på kvelden og snakket litt med meg. Han ville høre hvordan det står til, i og med at de har hørt og sett så lite til oss nu i den senere tid.

Jeg sa at jeg jo har vært så særlig meget opptatt i arbeidet med den kommunale og offentlige Barnevern-tjenesten.

Arne sa at jeg må være forsiktig så jeg ikke gjør noe som helst som kan provosere de.

Arne vet jo også egentlig hva det hele egentlig dreier seg om. At damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har vært og er beredt til på alle vis å misbruke den makt de har fordi - og hvis - jeg kan komme til å avsløre deres ugjerninger.

---

Er det den samme trusselen den offentlige Barnevern-tjenesten har overfor enhver annen også?

Er det derfor så mange av de som tross alt utmerket godt vet hvilke grove umenneskelige ugjerninger som til stadighet i meget stort omfang blir begått av den offentlige Barnevern-tjenesten i Norge ikke våger og ikke ønsker å gjøre noe med forholdet eller å være ærlige i så måte?

Av samme grunn – eller tilsvarende grunner?

Kan jeg dog likevel offentliggjøre Saks-dokumentasjonen – uten at de samtidig eller i efterkant kommer og tar våre barn, eller bringer meg eller min kone hen til et galehus eller noe slikt, - eller uten at de gjør annet forferdelig med det? Vil de komme til å drepe direkte også? Og hvem – og hvor mange – er egentlig deres allierte?

Hva vil komme til å skje?

---

Ef. 4, 11 – 15:

Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. 12: Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, 13: inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. 14: Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. 15: Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

---

Rom. 12, 1 - 21 {DE KRISTNES LIV}

Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. 2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. 3 I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. 4 Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. 5 På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. 6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den slik som troen tilsier; 7 den som har diakontjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal ta seg av læren, 8 og den som rettleder, skal ta seg av dette; den som gir av det han eier, skal gjøre det av et udelt hjerte. Den som er forstander, skal være det med iver, og den som gjør barmhjertighet, skal gjøre det med glede. 9 Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. 10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11 Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren! 12 Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen. 13 Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14 Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 15 Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16 Vis enighet, streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17 Gjengjeld ikke ondt med ondt, legg vinn på å gjøre det som er rett for alle mennesker. 18 Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. 19 Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. 20 Men det står også:

Er din uvenn sulten, så la ham få mat,

er han tørst, så la ham få drikke.

Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. 21 La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

---

Noen ord ifra et leser-innlegg i avisen Magazinet for i dag, side 17 – av Reidun Torgrimsen ifra Vigrestad under overskriften ”Guds menighet trenger fornyelse”:


”Gud er lei all religiøsiteten som ligger som et kvelende teppe over menighetene i Norge. Religiøsitet, menneske-frykt, jante-lov, synd og døde tradisjoner hindrer Den Hellige Ånd å slippe til. / Herren ønsker å se deg og meg være forløst fra alt dette.”


---

--- Nedlatet ifra Tønsberg Blad på Internettet – tb.no – av rlh 27.03. 2007:


Barnevern og praksis

"Står den makten barnevernsarbeidere forvalter faktisk i forhold til deres kompetanse?"


Av Olav Mjelde,
Tertnes


Det er høyst beklagelig at Helene Spangelo-Svalheim (1. februar) og Harald M. Nilsen og Birgitta Charlott Lundqvist (12. februar), etter å ha startet en viktig debatt rundt barnevernets teorigrunnlag og praksis, har gitt barnevernets forsvarere anledning til å bre seg i denne avisens debattspalte.
Alle som kjenner "systemet" vet at barnevernets henvisning til legitimitet ikke er stort mer enn skuebrød. Dette er en etat som dessverre altfor ofte tar gale avgjørelser om barns og familiens skjebner. Det er av den grunn viktig at forsikringer om barnevernets fortreffelighet ikke står uimotsagt.

Jeg tror at de nedenstående punktene også vil også kunne leses som en selvstendig kritikk av barnevernet:


1. Kjell G. Johansen (16. februar) beskylder Nilsen og Lundqvist for å bygge opp under den feilaktige forestilling at barnevernet "tar" barn. Johansen informerer oss om at barnevernet ikke har i sin makt å "ta" barna uten en avgjørelse av Fylkesnemnda.
Dette er en avsporing av Nilsen og Lundqvists kritikk av barnevernet, men for ordens skyld bør det nevnes at barnevernet i svært mange tilfeller faktisk tar barn fra foreldre med brutal makt, som følge av et såkalt akuttvedtak.
Loven om Barnevernstjenester legger opp til at et akuttvedtak skal være et unntak. En landsdekkende undersøkelse fra 2002, foretatt av Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet (BVUV) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), viste imidlertid at nesten to tredeler av plasseringer av barn utenfor hjemmet skjedde etter slike akuttvedtak. Den samme undersøkelsen viste også at bare en av fem plasseringer skjedde etter at det var blitt fattet vedtak i Fylkesnemnda.
Det er derfor direkte feil å hevde at barnevernet ikke har fullmakter til å ta barn på kort varsel uten å varsle foreldre.

2. I de tilfellene barnevernet fremmer forslag om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda, gis det medhold i nesten 90 prosent av tilfellene. I Fylkesnemndene blir barnevernets udokumenterte påstander brukt som "bevis" mot foreldrene.
Ikke sjelden bygger barnevernets "vitneutsagn" på annen- eller tredjehåndsopplysninger, og til og med anonyme kilder - mens foreldre som skal tilbakevise disse beskyldningene får bevisbyrden mot seg. Selv i de enkleste straffesaker, som et biltyveri eller en promillesak, er rettssikkerhetsgarantiene atskillig bedre.

3. For å foreta en sakkyndig utredning benyttes det ofte sakkyndige med tilknytning til barnevernet.
Dette kan være sakkyndige som mer eller mindre er økonomisk avhengig av barnevernet, ofte tidligere ansatte eller med nær tilknytning til barnevernet. De sakkyndiges bindinger til barnevernet er et alvorlig rettssikkerhetsproblem, som barnevernets forsvarere dessverre altfor lettvint avfeier.
En barnesakkyndig kommisjon etter mønster av den rettsmedisinske kommisjon, hvis den blir opprettet for å gjennomgå alle sakkyndige rapporter, vil derfor ikke løse dette habilitetsproblemet.
En barnesakkyndig kommisjon vil heller ikke bøte på mangelen på rettssikkerhet, så lenge bevisbyrden for å avvise beskyldninger om omsorgssvikt hviler på foreldre.

4. En kritikk av barnevernets teorigrunnlag er absolutt på sin plass. Saker hvor IQ hos en forelder eller barnets fedme er blitt brukt som grunner for å frata foreldrene omsorg for sine barn, er i så måte meget avslørende eksempler på barnevernets inkompetanse, da både IQ og fedme viser en høy grad av arvelighet.
For å kartlegge graden av arvelighet må forskere ty til familiestudier, adopsjonsstudier og tvillingstudier. Dette er, med andre ord, metodiske studier hvis resultater barnevernet bør ta innover seg, i stedet for å tviholde på sine enkle modeller hvor foreldrenes påvirkning bestemmer barns atferd og personlighet i mye større grad enn det er hold for i vitenskapen.
Det er trist å lese at Olav Sannes Vika (20. februar) oppfatter Nilsen og Lundqvists henvisning til slike arvelighetssstudier som et uttrykk for en naiv genetisk determinisme som ingen i dag står inne for. Våre gener setter klare grenser for vår fysiske og psykiske utvikling, uansett miljøpåvirkning. En kjennskap til arveligheten til trekk som for eksempel intelligens og fedme bør også sette grenser for barnevernets intervensjoner.

Tilstandene innen barnevernet er med god grunn blitt betegnet som en systemfeil.
De fleste barnevernsarbeiderne er utdannet som barnevernspedagoger eller sosionomer med kun en treårig utdannelse bak seg.
Deres utdanning gir dem et altfor begrenset synsfelt for at de skal kunne vurdere de juridiske og faglige problemene som jeg har forsøkt å skissere ovenfor. Det er dermed på sin plass å spørre om den makten barnevernsarbeidere forvalter faktisk står i forhold til deres kompetanse.


Publisert: 14.03.07 07:00


---

Kommentarer (2)


Arvelighet og miljø

Skrevet av: Arild Holta, 14-03-2007 09:50:03


"Olav Sannes Vika (20. februar) oppfatter Nilsen og Lundqvists henvisning til slike arvelighetssstudier som et uttrykk for en naiv genetisk determinisme som ingen i dag står inne for."

Saken er den at man har gått fra en tenkning om miljøpåvirkning hvor verstingene mente alt skyldtes miljø (på f.eks 50-tallet), til dagens tenkning hvor tvillingforskning og annet har dokumentert at minst 60% av adferdsproblemer kan tillegges arv.

De resterende 40% kan fordeles omtrentlig med 30% på miljø og 10% i "vet-ikke-gruppen".

De 30% man med noenlunde sikkerhet vet skyldes miljø kan fordeles på slekt, skole, barnehage, tilfeldige skader, media, underholdning (film, dataspill, internett etc), naboer, venner, SFO, fritidsaktiviteter (idrett, sjakkklubb, fritidsklubber, bursdagsfeiringer etc.), kjærester får sin påvirkning fra tenåra, etc etc.

Tro om det da står igjen 10% påvirkning fra foreldre?

Hvorfor later da det såkalte barnevernet som om foreldre betyr 90%?!? Hva er motivene for denne totalt forstokka tenkningen eller handlingen?!?


---


Svar på kommentar | Varsle


Barnevern

Skrevet av: Are Isaksen, 14-03-2007 15:38:57


Barnevernet gjør akurat slik de vil uten at noen klarer og stoppe dem, fylkesnemda går sjelden mot barnevernet, faktisk så viser en undersjøklese at i 9 av 10 saker får barnevernet gjennom sitt forslag. Barnevernet har mere makt enn vi liker og tro, de kan ødelegge en famile uten og ha bevis for sine påstander, de mange påstander som som ofte kommer frem mot foreldre er ofte fabrikert av nettopp barnevernet, og foreldrene står maktesløse, storting og regjering er flere ganger påpekt dette uten at de har vist vilje til forbedring.
Vi hører ofte om manglene midler til barnevernet og om alle de sakene som ikke blir behandlet i tide med jeg er av den oppfatning av at kvalitet er bedre en kvantitet. Se www.barnasrett.no eller www.sfm.no - her er det skremmende mange saker som omhandler overgrep mot familier, den som påstår at slikt ikke forekommer bør revurdere sitt syn snarest, Norge fikk klage fra FN for dette senest 05 og en utredning gjort 05/06 av et utvalg satt ned av Laila Dåvøy slo fast at tingene ikke fungerer i barnevern og retsvesen når det gjelder saker som barnevernet tar opp, sakkyndige som blander rollene sine er et av problemene.


---

--- 20050816 Samfunnsmagasinet på Internettet – Laila Dåvøy (KrF) ba ofre om unnskyldning, av Jan Hansen:Laila Dåvøy (KrF) ba ofre om unnskyldning


Hennes eget departement kjenner ikke til kriminalitet innen barnevernet. Hva sa bl.a. rapporten fra Bergen og Befring-utvalgets rapport?


Publisert 16.08.2005


Av Jan Hansen


Samfunnsmagasinet igangsatte i juni en undersøkelse bla våre politikere samt to departement om syn og holdninger på bakgrunn av flere meldinger om kriminalitet innen barnevernet. Vi ga en svarfrist til 1 august men utsatte fristen grunnet fellesferien til den 15 august 2005. I dag kan vi presentere en fullstendig liste der det framgår hvem som svarte og hvem som unnlot å svare.


Link til siden og selve saken


Barne- og familiedepartementet svarte på vår henvendelse. Svaret vil nok fortrylle mange, derav flere advokater og representanter for våre domstoler. Departementets sjef, Laila Dåvøy (KrF) hadde guts nok til å gå ut å be flere tusen ofre for offentlige overgrep om unnskyldning. Dette skal ministeren nok engang ha ros for. Minsterens unnskyldning kom dog etter kraftige medieoppslag etter at skandalerapporten fra granskingsutvalget for tidligere barnehjem i Bergen forelå 26 juni 2003. Siden fulgte Befrings-utvalgets rapport med likelydende informasjoner som bla a gikk ut på at straffbare handlinger, var blitt begått fra det offentliges side. Altså! Primært barnevernet.


Barne- og familieministeren lovet den gangen at slikt aldri skulle skje igjen. I dag viser fakta det stikk motsatte. Samfunnsmagasinet har med selvsyn sett uttalige dokumenter som klart beviser at en rekke mennesker er utsatt for løgn og falske påstander i bla a sakkyndigrapporter som har tjent som bevis for bla a domstoler og fylkesnemnder. Og når slike forhold under partsinnsyn og i domstoler er blitt påpekt, så har det derimot ikke skjedd noe som helst. Dvs at anklager og beskyldninger har blitt stående tross ville protester fra den som ble uskyldig rammet.


I egenskap av redaktør for Samfunnsmagasinet, bekrefter jeg herved at min egen datter så sent som i 2001, faktisk også ble utsatt for noe liknende. Vedkommende psykolog som sto bak den avskyelige handlingen og utførte et rent ”bestillingsverk” på oppdrag fra en advokat i Oslo, tjenestegjør fortsatt i Oslo og heter Frederikke Lynum. Psykologen ble senere politianmeldt for forholdet men saken ble henlagt.


Det framstår som et stort paradoks at Barne- og familieministerens underordnede, ikke kjenner til at det forekommer kriminalitet fra enkelte innen barnevernet og enkelte av deres medhjelpere? Samfunnsmagasinet har ingen som helst grunn for å mistenke dem av de ansatte i barnevernet som tok kontakt med oss anonymt, for å lyve om slike forhold. Andre medier har også hatt oppslag om slike saker. Det er derfor helt utrolig at dette har gått Dåvøys departement hus forbi. Samfunnsmagasinet opprettholder sin påstand uansett departementets mer benektende svar etter mitt syn.


---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 13, dato: Onsdag 28. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 0, 6 plussgrader Celsius.

Solen står opp og begynner å varme her i dag ved 8.30-tiden. Maks-temperaturen her ute i dag omkring 24 plussgrader. Klokken 10 er det solrikt og 17 plussgrader her ute.

---

Jeg er enda ikke forkjølet, men flere av de andre her begynner å bli bedre – bare Trude verre. Urda omtrent helt bra i flere dager nu, - det satt ikke lenge i til henne.

Jeg telefonerte og snakket noen ord med Anne Kristine, rektor ved den kommunale musikk-skolen, ved 12-tiden i dag. Angående konserten i Ølen torsdag.

Også hun hadde vært forkjølet, men begynte å komme seg nu. Hun nevnte og omtalte en billed-kunstner ifra Telemark som heter Reidar Kolbrekk, som hun anbefalte. Han hadde utstilling i helgen, hvor hun hadde vært.

---

Vi har arbeidet ute i godværet med ved og rydding og slikt det meste av dagen i dag.

---

--- Enda en liten smakebit ifra Internettet – ifra Samfunnsmagasinet der:


Offentlig kriminalitet


Publisert 17 juni 2005


Tekst og foto: Jan Hansen

Søndag den 12 juni kunne sfm.no bringe en ganske oppsiktsvekkende sak om barnevernansatte som fryses ut fra sine arbeidsplasser. Og årsaken er at de rett og slett nekter å samarbeide med kolleger, sjefer og andre eksterne samarbeidspartnere som begår rene kriminelle handlinger i utøvelsen av sitt yrke. Og tenk dere - tross bedre vitende.


Stempler ikke alle som kriminelle
Samfunnsmagasinet gjør utrykkelig oppmerksom på at vi verken generaliserer eller stempler alle barnevernansatte, psykologer og sakkyndiger som kriminelle individer. Da ville vi uten tvil, selv være ute på en særdeles tynn is. Vår hensikt med denne saken er derimot å få satt et kraftig søkelys på nevnte yrkesgrupper. Dette fordi flere barnevernansatte, sakkyndiger og psykologer, allerede har falt som uskyldige ofre for egne kollegers kriminelle adferd. Og det kan ikke godtas. Disse ofrene har også rett til å bli hørt og ikke truet med tap av sine jobber bare fordi at de varsler media når ingen andre synes å ville bry seg. Det gjør derimot sfm.no.


Barnevernere varslet om kriminalitet
Sfm.no er gjentatte ganger blitt varslet pr. telefon, brev og e-post, både fra privatpersoner, advokater så vel som ansatte ved flere barneverns- og sosialkontor i Norge. Tips fra Sverige og Danmark har heller ikke uteblitt. Varslene har i hovedsak gått ut på at kolleger av sistnevnte, i nært samarbeide med et utvalg sakkyndiger og psykologer, utferdiger barnevern- og sakkyndigrapporter inneholdene plantet og ren løgn samt svært mange alvorlige falske anklager rettet mot både foreldre og barn. Rapportene tjener siden som bevis overfor både fylkesnemnder og domstoler og som legitimasjon for legitim omsorgsovertakelse. La oss kort se på hva norsk straffelov sier om nettopp denne typen forbrytelser begått i offentlig tjeneste. (Lovteksten er angitt i kursiv stil)


Almindelig borgerlig Straffelov § 120
Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.


Alvorlig kriminalitet som må stoppes
Personene det her handler om, er tydeligvis mennesker som ikke har forstått, eller ikke forstår alvoret og ansvaret som er forbundet med deres egentlige arbeidsoppgaver. Og når enkelte av dem ikke engang fatter og begriper at de faktisk begår alvorlig kriminalitet, i det de nedtegner usanne og direkte falske anklager om andre mennesker i sine rapporter, og uten å ha den minste dekning for mye av det som anføres, så må samfunnet ved både media, våre politikere og påtalemyndigheter reagere og handle der etter. Disse menneskene må stoppes fra en videre mulighet til å få ødelegge enda flere familier derav svært mange mindreårige barn. Det er dessuten medias plikt (sfm.no i dette tilfelle) til ikke å legge skjul på slike fakta som også kan bevises uten noen som helst form for tvil.

Må straffeforfølges
Det er myndighetene ved de respektive offentlige arbeidsgiverne, som har det direkte ansvaret med å få fjernet slike mennesker fra sine stillinger innen både barnevernet, fylkesnemnder og domstoler – og snarest mulig. Disse må i tillegg straffeforfølges, tiltales og dømmes når bevisene synes helt klare og uten tvil. Når først slike tiltak er satt i gang, så kan man dernest påbegynne arbeidet med å få gjenopprettet den manglende tilliten som folk generelt har fått til barnevernet i dag. Bare det i seg selv er en tragedie.

Brev til partiledere og departement
Samfunnsmagasinet lovet våre lesere i forbindelse med denne saken, å gjøre noe mer med den. Og onsdag den 15 juni innfridde vi en del av vårt løfte. Vi postet et likelydende brev til partilederne i følgende partier, Venstre (V), Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF), Pensjonistpartiet (PP), Kystpartiet (KP), Rød Valgallianse (RV), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (AP) samt Fremskrittspartiet (FRP). Nedenfor presenteres faksimiler av brevene som også er sendt Barne- og familiedepartementet samt til Justis- og politidepartementet, dog med litt endret ordlyd i brevene til respektive departementer.


---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 13, dato: Torsdag 29. mars 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 3, 9 plussgrader Celsius.

Maks-temperaturen her ute i dag omkring 22 plussgrader.

---

Jeg telefonerte ved 12-tiden i dag Synnøve Fjellbak Taftø og snakket en stund med henne. Tilsender henne Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 29.03. 2007. Som jeg nu også tilsender redaktør Jan Hansen i Sfm.no / Samfunnsmagasinet på Internettet.

---

Vi kjørte til Ølen i dag ved 16-tiden, jeg, Gudmund, Frøydis og Stauda. Samspill og konsert for Gudmund og Frøydis. Før konserten var jeg og Stauda på Folke-biblioteket, hvor jeg kikket på – og lastet ned – oppslag, artikler, etc. om den offentlige Barnevern-tjenesten, mens Stauda satt og leste.

Jeg ble i dag enda mere klar over at saks-dokumentasjonen om det forskrekkelige og umenneskelige offentlige Barnevernet enda mere enn jeg trodde myldrer på Internettet!

Mengden av slikt stoff der nu, og i full fart stadig mere og mere – og med god troverdighet – er meget overveldende stor! Og deres grove kriminelle virksomhet er vanskeligere og vanskeligere for noen som helst å forbi-se!

Helhets-bildet av hva de holder på med blir tydeligere og tydeligere for alle og enhver som undersøker i saks-området! Det ville ha vært ille om de grove kriminelle overgrepene var få og unntaks-tilfeller, - men de er veldig veldig mange og veldig veldig grove, og iøvrig (motsigelser til tross) veldig veldig typiske for virksomheten til den offentlige Barnevern-tjenesten!

Takk og pris for Internettet!

Ikke mange kan nu stort mere påstå eller si at de ikke visste eller vet! Og særlig ikke av de som burde eller bør vite!

Et meget omfattende og stort skrekk-kabinett av korrupsjon, ondskap og umenneskelighet kommer bedre og bedre til syne, - med utrolig mange involverte som nu uunngåeligvis mere og mere avsløres og kreves til ansvar for sine ugjerninger, samtidig som at den offentlige Barnevern-tjenesten nødvendigvis avvikles fullstendig.

Mange øvrige politikere og byråkrater får også mere og mere en hel del å svare for!

---

--- En smaks-prøve på BV-saker nedlastet ifra Internettet i dag:


Barnevernet truet lærer
Barnevernet i Bergen skal ha truet en lærer og rektor med at de ville miste jobbene sine, hvis læreren fortalte om barnevernets metoder til avisene. (Kommunal Rapport 20.03.07)

- Vi ble truet med oppsigelse
Da en 10-åring ble hentet på skolen av barnevernet, vurderte læreren hans å gå til avisen. - Barnevernet sa at jeg og rektor ville miste jobben. (Bergens Tidende 20.03.07)


---

--- 20050118 Sfm.no – Berettiget harme! av Jan Hansen:


Berettiget harme!


Oslo 18.01.2005 - sfm.no

Av Jan Hansen


Det er til nå blitt avdekket en rekke svært alvorlige forhold innen norsk barnevern, fakta som ingen bør gjøre forsøk på å underslå.


Flere tusen borgere i Norge, både kvinner og menn, har vært og blir fortsatt utsatt for løgnaktige påstander og falske anklager fra det norske barnevernet. Mange av anklagene er av særdeles grov og svært alvorlig karakter. Enkeltindividene som står bak disse sanseløse handlingene, er tydeligvis selv ikke klar over hvilke konsekvenser det kan få og allerede har fått for dem som er, og har blitt offer for denne type offentlig kriminalitet og overgrep. Det er særdeles skremmende å ha vært vitne til svært mange reelle og dokumentere fakta, som viser at enkelte representanter for barnevernstjenesten, også har tillatts benytte seg av falske dokumenter og løgnaktige sakkyndigrapporter gjennom flere desennier, til og med i norske domstoler. Og uten at det norske samfunnet har reagert. Nå har titalls tusen nordmenn imidlertid blitt gjort oppmerksom på fenomenet. Dette takket være en rekke ildsjeler som har operert på Internett i lang tid, tross beinhard kritikk og motstand fra dem som fortsatt vil dekke over fakta og sannheter.


Flere barnevernsansatte og medarbeidere knyttet til tjenesten som har stått bak utferdigelser av falske rapporter og dokumenter, har så langt heller ikke blitt strafferettslig forfulgt i Norge – tross politianmeldelser vedlagt soleklare beviser. Etter avsløringen av barnehjemskandalen i Bergen, begynte snøballen å rulle for fullt over hele Norge. Det er til nå blitt avdekket en rekke svært alvorlige forhold innen norsk barnevern, fakta som ingen bør gjøre forsøk på å underslå. Mange norske borgere går fortsatt i den troen at alle innen barnevernet alltid har vært og fortsatt er til å stole på. Dessverre så viser avsløringene at så ikke er tilfelle. Og dette er svært tragisk for de av de ansatte innen den samme tjenesten som oppfører seg som mennesker og faktisk også gjør en hederlig jobb. Disse blir også ofre takket være egne, skruppeløse og uredelige kolleger.


Når et menneske på en særdeles utspekulert måte, blir utsatt for løgnaktige påstander og svært alvorlige og falske anklager, så sier det seg selv at de aller fleste med ren samvittighet, da vil reagere med avsky. Noen også med vanntro, bitterhet og ren harme. Noen enkelt-personer har tatt steget fullt ut og hengt direkte involverte ansatte ut på diverse hjemmesider på Internett. Dette har de gjort med dekning i det norske rettsbegrepet ”berettiget harme” – og fullt forståelig. (Se bestemmelse om "berettiget harme", straffelovens § 56 nr. 1 bokstav b.)

For hvem finner seg egentlig i å bli falskelig anklaget og løyet om uten å reagere? Vil eksempelvis vår statsminister Kjell Magne Bondevik, vår utenriksminister Jan Petersen eller vår kommunal-minister Erna Solberg, akseptere å bli falskelig anklaget og løyet om uten å reagere? Neppe – tror jeg. Om derimot en reaksjoner uteblir, så kan en i noen tilfeller fristes til å bruke følgende terminologier som ”ingen røyk uten ild”, eller alternativt ”den som tier den samtykker”.


Ifølge norsk lov er det straffbart å nedtegne løgn og usannheter om andre. Ikke minst er det svært straffbart å bruke slike dokumenter som bevis i retten. Det er på høy tid at våre dom-stoler nå tar et initiativ og gjør bruk av § 120 i straffeloven i de tilfeller løgn og falske påstander i dokumenter og rapporter kan tilbakevises av den som er utsatt for slike handlinger. Samfunnet er ikke tjent med å ha mennesker i offentlig tjeneste som begår alvorlige lovbrudd som eksempelvis nedtegning av løgner og falske påstander virkelig er – også etter lovens klare bokstav. Tjenestemenn og tjenestekvinner i stat og kommune som begår slike handlinger, bør få avskjed på grått papir. De bør også dømmes til å betale erstatning og oppreisning til dem som har falt offer for deres forbrytelser. Jeg ser ikke noen forskjell på en offentlig ansatt som skriver falske dokumenter, enn en hvitsnipp-forbryter som produserer aksjer med null verdi. Begge deler er å definere som rene kjeltringstreker på godt norsk. Og jeg tror de aller fleste i Norge er enig med meg i akkurat den karakteristikken og beskrivelsen.


---


--- 20050610 Sfm.no - Den norske staten blir ”eier” av stadig flere barn:


Den norske staten blir ”eier” av stadig flere barn


Private interesser øker samtidig sine inntekter fra landets barnevernsmyndigheter. Flere ansatte innen barnevernet slår nå også alarm.

Oslo - sfm.no. Publisert 10 juni 2005

Av Jan Hansen


På Internett har det siden en lengre tid tilbake eksistert flere og til dels omstridte nettverk som uavhengig av hverandre, setter fokus på bl.a. den norske statens bruk av penger når det gjelder barn som det nå statlige barnevernet, har tatt hånd om og i økende grad også fortsetter med å ta hånd om. Paradoksalt nok så øker samtidig flere privatpersoner og private næringsinteresser sine inntekter på rene oppdrag fra landets barnevernsmyndigheter.

- Dette skal ikke skje igjen
Samtidig med å sette fokus på den stadig økende pengebruken til barnevernet, så har de samme nettverkene også kunnet bringe en rekke groteske og veldokumenterte historier og faglige fakta som avdekker horrible handlinger begått mot både foreldre og barn fra norsk barneverns side. Historier som rettsstaten Norge ikke minst kan være foruten.
– Dette skal ikke skje igjen, sa barne- og familieminister Laila Dåvøy på sensommeren 2003 etter at en granskingsrapport fra Bergen forelå. Den omhandlet spesielt barnevernets rolle på 1950, 1960, 1970 og 1980 tallet. Men det er en åpenbar fare for at historiene fra årene 1950 til 1980 dessverre gjentar seg.

Fortvilte barnevernsansatte slår alarm
Sfm.no har helt siden høsten 2003 fått flere e-posthenvendelser fra fortvilte ansatte i barnevernet som nå slår alarm. Men av ren redsel for å miste sine jobber, alternativt å bli fryst ut fra jobben av andre kolleger og sjefer, så vil ingen av dem komme med kommentarer, ei heller få sine navn eller hva de har skrevet om med i denne artikkelen. Men e-postmeldingene gir klare signaler om at det sfm.no og flere uavhengige nettsteder har tatt opp, stemmer godt overens med virkeligheten i de aller fleste tilfeller. Og når barnevernets egne ansatte sier i fra, ja da bør dette som nå synes å utvikle seg til et stor samfunnsproblem, tas på ramme alvor. De ansatte i barnevernet dette gjelder, slår sikkert ikke alarm for moro skyld skulle en da tro.


Mange frivillige medarbeidere
De uavhengige nettverkene og deres mange frivillige medarbeidere over hele landet, arbeider uavbrutt og intenst for bl. a få bedret både foreldre og barns elementære og menneskelige rettigheter. I dag er faktisk staten ved barnevernet blitt ”eier” av enda flere barn i Norge. Dette er fakta som framkommer fra flere nettsteder. Og dette til tross for at stadig flere politikere og partier setter fokus på enkeltmennesker og deres rettigheter. (Se i denne forbindelse også vår serie om politiske godbiter)

Statens engasjement i barnevernsaker koster enorme pengesummer hvert eneste år. Dog synes utgiftene bare å øke i takt med lønns- og prisveksten. Og skattebetalerne er de som må ta hele regningen til slutt. Tydeligvis ikke vårt oljefond som nå er kommet opp i langt over 1000 milliarder kroner.
Sfm.no har i denne forbindelse rettet henvendelser til to ansvarlige redaktører og talsmenn for noen av disse uavhengige nettstedene. Her følger deres kommentarer til vårt oppslag. Vi gjør oppmerksom på at kommentarene er gjengitt i kursiv stil.

Einar Nyaas er ansvarlig redaktør for nettstedet http://www.krisesenter.org/.
Fra redaktøren mottok sfm.no følgende kommentarer.


Vi er i hovedsak engasjert i samværs- og omsorgsproblematikk mellom biologiske foreldre etter samlivsbrudd. Likevel har det ikke vært til å unngå at vi er blitt involvert i en del saker der barnevernet også er en aktør. Vi har saker der barnevernet er koblet inn i en strid mellom foreldrene etter den ene forelderens ønske, og saker der barnevernet utgjør motparten til den ene eller begge foreldrene. Vi kan bekrefte at private næringsinteresser i stor grad benyttes av barnevernet for å forsøke å legitimere en angivelig omsorgssvikt. Disse private næringsinteressene er gjengangere i saker vi kjenner til, og består stort sett av forskjellige psykologer og private institusjoner barnevernet pleier å bruke for å få en utredning som passer barnevernet. Dette er utvilsomt en enorm industri i Norge.

Siden alle oppegående borgere, foreldre og politikere selvsagt ønsker å beskytte barn mot overgrep og annen omsorgssvikt, er det også naturlig at det bevilges – og brukes – store midler til dette. Imidlertid foreligger det ingen skikkelig strategi eller metode for denne innsatsen, og resultatet vi ser i dag er en industriell hærskare av psykologer som opptrer som ”synsere” hva angår foreldres omsorgsevner og barns behov. Vi ser igjen og igjen mangelfulle mandater og psykologer som ikke arbeider etter mandatet som er gitt. Samtlige sakkyndige rapporter og utredninger vi har lest er beheftet med en total mangel på faglig funderte begrunnelser.

– Når en psykolog og en barnevernspedagog mener det er behov for å ta et barn ut av sitt hjem og plassere det i fosterhjem fordi biologisk mor ikke kan lage vafler, eller fordi far ikke har førerkort og velger å bruke buss i stedet for bil sammen med barnet som begrunnelse, trenger vi egentlig ikke å kommentere ytterligere hva vi synes om det faglige nivået eller tankegodset i disse miljøene. En litt morsom sak er om en alenefar FMO har bistått i en barnevernsak. Barnevernet et sted i Akershus har anbefalt ham veiledning i hjemmet for å ”lære ham opp i foreldrerollen”. En barnløs, ung kvinnelig pedagog skulle angivelig være løsningen her.

Jeg personlig sitter igjen med et inntrykk av at det synes som om barnevernet og private næringsinteresser forsøker å sysselsette hverandre med tiltak og begrunnelser rotfestet i et komplett idioti. Dette er en bransje som lider av total mangel på faglige standarder og kvalitetssikring. – Folk med et snev av sunn fornuft kan med fordel avløse en god del av de psykologer og barnevernspedagoger som arbeider i denne industrien i dag. I så fall spår jeg at samfunnet vil spare enorme beløp, fordi brorparten av disse sakene ikke engang vil oppstå.


Rune Nilsson er ansvarlig redaktør for nettstedet http://www.barnasrett.no/.

Nilsson hadde disse kommentarene å komme med.

I Norge velger vi å øse ut hundretalls millioner på tiltak der det ikke finnes noen som helst dokumentasjon om dette faktisk bedrer omsorgssituasjonen for barn og deres fremtid.
Faktisk finnes det derimot betydelig med dokumentasjon og forsking som viser det motsatte.

Vi har i den senere tid kunnet lese om og se dokumentert på norsk fjernsyn at unge under barnevernets omsorg utvikles og forberedes til å bli sosialklienter resten av livet.

Familier velger i flere tilfeller å bli fosterforeldre utelukkende av økonomiske årsaker. Jeg kjenner personlig til slike tilfeller.

I de fylker og kommuner med færre barnevernsaker og følgelig lavere kostnader forbundet med arbeidet enn kommuner med høyt antall barnevernsaker ropes det varsku om intensivert arbeid for å øke saksmengden og dermed også kostnadene. Det finnes kommuner med særdeles presset økonomi, ja som nærmest er teknisk konkurs. Noe som stadig oftere skylles barnevernet.

Hvem tjener på at staten raner til seg barn? Jo de som lever som parasitter på systemet.
Dette kan være barnevernarbeider, sakkyndige, institusjonseiere og ansatte, fosterhjem, konsulenter, barnepsykologer, advokater m.fl.

Vi ser at sakkyndige og psykologer nærmest sikrer sin virksomhet i engasjementer for barnevernet i utredningsarbeidet, sakkyndige vitner i barnevernsaker og som fagdommere.
Å regne med objektivitet fra slike blir som å tro på julenissen.

Institusjonsplasseringer koster mer enn 1 million pr. barn i året! I tillegg krever fosterhjemsplasseringer store ressurser av kommunen til lønn, godtgjørelser, avlastning, m.m.

Hva får samfunnet tilbake?

Forskning har vist at bare ett av tre fosterbarn klarer seg rimelig bra i voksen alder. Videre får kun 1 av 3 barnevernsbarn selv beholde egne barn.

Finsk og kanadisk forskning avslører at dødeligheten er 72% høyere for fosterbarn enn hjemmeboende barn. Jeg kan nevne mye mer.

Hvorfor stopper man ikke opp?
Hvorfor fortsetter man denne virksomheten som skaper så mye sorg, og som ikke er til gagn for noen?

De som lever av systemet har egeninteresse av at staten fortsetter å ta barn fra foreldrene sine.

Sakkyndige som støtter kommunen får stadig nye oppdrag. Vi ser derfor gjengangere.
Fosterforeldre motarbeider oftest foreldrene og bidrar til at plasseringen fortsetter.
Institusjonseiere ble omtalt av en norsk avis som "barnevern-baronene" med skyhøy privatinntekt.

Barnevern er blitt en næring. Familiene som urettmessig blir fratatt barn kjemper både mot en kontrollerende og overvåkende stat OG mot private kapitalkrefter. Det er en håpløs kamp som stadig flere foreldre taper. Og stadig flere barn blir gitt offentlig oppfostring, en oppfostring som gir dem de aller dårligste forutsetninger for å klare seg videre i livet.


Flere nettsteder tar opp liknende problem.
Rune Fardal, Bergen, utdannet analytiker, nå også psykologistudent, er ansvarlig redaktør for nettstedet http://www.likestilling.com/. Han er en av flere ildsjeler i Norge som står bak ganske så sterke fokuseringer på saker som omhandler norsk barnevern. Også dette nettstedet har flere groteske eksempler å vise til.

I Bergen sitter det for øvrig også en husmor ved navn Mona Lygre og gründer av den nå landsomfattende Gruppen til Familiens Selvstendige Rett (GFSR). Mona Lygre har lenge vært en frontfigur i deres arbeid helt fra starten av. Hennes mange medhjelpere roser henne for et pågangsmot en skal lete lenge etter. I skrivende stund har sfm.no dessverre ikke lykkes å få tak på verken Rune Fardal eller Mona Lygre for eventuelle kommentarer til vårt oppslag.

På nordisk plan finner vi et annet nettsted ved navn http://www.nkmr.org/ som er en nordisk organisasjon for menneskelige rettigheter. Her står det også om svært mange saker som går direkte på barnevernets agerende i ulike sammenheng.

Direkte spørsmål til alle norske politikere og partier
Nå retter sfm.no to direkte spørsmål til samtlige politiske partier og politikere i Norge. Vi håper at dere tar et initiativ og samtidig svarer eller seriøst KOMMENTERER våre to spørsmål som mange tusen borgere i Norge faktisk også ber om. Her er våre to spørsmål.


Spørsmål 1.
Kan våre politikere tenke seg å omprioritere statlige midler bevilget til barnevernet slik at flere av disse millionene, i stedet kan brukes på rene støttetiltak til barnefamilier i deres eget hjem som allerede kan eller sliter med økonomiske problemer?


Fakta.
Økonomiske problemer er ofte en utløsende faktor til at barnevernet og svært mange ganger, må gå til aksjoner som egentlig kunne ha vært unngått. Sfm.no antar at de fleste politikere i vårt land også ønsker at barna skal få lov til å bli i sine hjem og sammen med sine foreldre. Det er jo der de aller fleste barn egentlig også hører hjemme.


Spørsmål 2.
Hva vil våre politikere nå gjøre med enkelte ansatte innen barnvernet, enkelte sakkyndiger og enkelte psykologer som mot bedre vitende, også i klar strid med Alminnelig Borgerlig Straffelov, krenker en rekke mennesker og barn i Norge ved å nedtegne direkte usanne og falske påstander i sine rapporter og siden presentere dem for både domstoler og fylkesnemnder?


Fakta.
Straffelovens § 120 inneholder en meget klar tekst om hva en offentlig ansatt, og en ansatt knyttet til offentlig virksomhet ikke får lov til å gjøre. Men brudd på denne paragrafen synes nesten aldri eller svært sjelden å bli tatt på alvor fra våre påtalemyndigheters side. Et slikt samfunnsproblem som dette må fjernes fra norsk jord. Det er dessuten helt i strid med den norske grunnloven.


Kommentarer og svar kan sendes oss på e-postadresse sfm@sfm.no.

Vi lover å presentere alle svar helt usensurert og uavhengig av politisk partitilhørighet.


---

---

Herunder et utdrag fra enda et oppslag ifra Samfunnsmagasinet på Internettet:


--- 20050805 Sfm.no – Norske politikere om barneverns-kriminalitet:


Norske politikere om barneverns-kriminalitet


Politisk aksept i Norge for kriminalitet i offentlig regi!


Et skremmende og direkte nedslående resultat etter en politisk undersøkelse gjort av sfm.no.

Men det finnes unntak.


Publisert første gang 5 august 2005.

Sist oppdatert 16 august 2005 16:05

Den 18 juni sendte sfm.no ut et brev til flere partiledere, samt et til Barne- og familie-
departemenetet og et til Justis- og politi-departementet. Vi ba om svar på en del enkle spørsmål relatert til bla a kriminalitet som bla a begås av enkelte ansatte innen barnevernstjenesten.

Stort antall ofre på begge sider
Et meget stort antall borgere i Norge har blitt og blir fortsatt utsatt for ren kriminalitet fra enkelte ansatte innen barnevernet og enkelte skruppe- og hensynsløse medhjelpere. Den 12 juni kunne sfm.no fortelle sine lesere om ansatte innen barnevernet som blir utfryst fra jobben fordi at de nekter å støtte kriminelle handlinger som begås i tjenesten av enkelte av sine kolleger.

Vårt oppslag og brev
Her følger linken til oppslaget som medførte at sfm.no igangsatte en egen undersøkelse bla a hos våre partier og politikere om deres syn på dette voksende og alvorlige samfunnsproblemet. 12.06.2005-Utfryst.htm

Her er linken med kopi på brevet som ble sendt i etterkant av vårt oppslag og pr. ordinær post til partiene ved deres ledere og de to departementene.
17.06.2005-Offentlig-kriminalitet.htm

(...)

Vår konklusjon
Den er at det faktisk finnes aksept av kriminell adferd innen barnevernet uten at Samfunnsmagasinet derimot har som mål og ønske å drive heksejakt på alle ansatte innen barnevernet eller å stigmatisere alle. Vi har undersøkt et alvorlig samfunnsproblem som flere med oss vet finnes og som også rammer uskyldige innen etaten. Og det i seg selv er skremmende. Jeg håper at landets domstoler tar vår undersøkelse i betraktning når barnevernssaker eller saker relatert til barn og familie, skal behandles i landets domstoler i framtiden.

Stå fram offentlig med sakene
Sfm.no oppfordrer nå alle barnevernsofre til å stå fram i full offentlighet med sine saker. Bare på den måten kan bla annet Samfunnsmagasinet og andre interesserte medier få satt et enda sterkere søkelys på de mange avskyelige handlingene som begås i regi av barnevernet. Og det er kanskje flere slike "stå fram" saker som må til, før en del av byråkratene og dem av våre omsorgsfulle? politikere som bevislig støtter offentlig kriminalitet, kanskje en dag våkner opp og gjør noe fornuftig for å få stoppet alle former for overgrep mot norske borgere.

Vær samtidig oppmerksom på at mange av barnevernets egne ansatte lider på grunn av all den negative omtalen som etaten får i media. Men dette kan de hovedsakelig takke både politikere og enkelte av deres egne og hensynsløse kolleger for. Dette beklager vi på det aller sterkeste og utviser medfølelse og sympati for dem innen barnevernet som blir rammet uskyldig.

Kan politikere og byråkrater leve med skammen?
Kan de politiske partiene og deres representanter samt de byråkrater som unnlot å svare, leve med skammen over at de i realiteten aksepterer offentlig kriminalitet? Dette betyr også at de aktuelle politiske partiene godtar at mange norske borgere og velgere blir tråkket langt ned i skitten. Hva er det disse partiene og deres ledere nettopp har lovet i sine nye handlings-program?


(...)

---

*****

------