-- 20190521-Til-NAV-fra-Rune-L-Hansen.html


Til:
NAV,
via
NAV Forvaltning,
e-post: nav.kontaktsenter@nav.no  


Fra:
Rune Leander Hansen, f.nr. 06125537993,
Vikeveien 1808,
NO-5568 Vikebygd, Norge,
e-post: hunwww@online.no

   Dato: Tirsdag 21. mai 2019

   Angående de to siste brever fra NAV.

   Jeg mottok torsdag 16. mai 2019 fra postkassen her to brever fra NAV.

   Det ene datert 03.05. 2019 fra NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen med saksnummer 0806982.

   Det andre datert 06.05. 2019 fra NAV VINDAFJORD med saksreferanse 14200837.

   Jeg besvarer her nu de begge brevene, kun perr e-post. Forhåpentligvis blir dette hos og av NAV vidrebragt til NAVs rette avdelinger og instanser.

   NAV melder i de to brevene om at de i samarbeide med det såkalte "barnevernet" har bestemt at trygde-utbetalingen til meg med umiddelbar virkning reduseres med ca. 6.000,- kroner. (Det vil si en dramatisk reduksjon med ca. en tredje-del.) Begrunnelsen som gies er at 3 av mine kidnappede barn nu er flyttet fra et sted til et annet for videre fangehold. Fra og til hvor blir det ikke sagt noe om og vet jeg ingenting om.

   NAV med dirigenter og medspillere intensiverer altså igjen sin også økonomiske manipulering, uforutsigbarhet og utplyndring mot meg.

   Jeg undersøkte efterpå den 16. mai 2019 nettbanken og fikk der bekreftet at trygde-utbetalingen nu for mai måned plutselig er redusert med ca. 6.000,- kroner. For meg betyr dette i praksis ingenting annet enn at å overleve og at mitt arbeide for de kidnappede barna og for våre menneskerettigheter igjen blir vanskeligere. Og det er vel også nettopp hensikten som en konsekvens fra NAV sin side?

   Hva sier menneskeretts-konvensjone for eksempel om menneskers økonomi? Blandt annet dette i ICESCR Art 11, at:

   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold."

   Men å si at det såkalte barnevernet og NAV og deres dirigenter og medspillere mangler kompetanse og kunnskaper er vel storlig å underdrive. De har i praksis erstattet absolutt alt slikt med forurettelser, vilkårlighet, menneske-forakt og ondskap.

   Skal et inngrep i hjem eller privatliv eller en annen menneskerettighet kunne lovliggjøres så må det være frivillig eller tvingende nødvendig og forholdsmessig.

   Jeg gjør oppmerksom på eller minner om at menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen Art 30: har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og hva menneskeretts-konvensjonene deriblandt Barnekonvensjonen har lovbestemt og sier i sin innledning, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og - som det videre er lovbestemt i flere og for alle av menneskeretts-konvensjonene, at:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Se for eksempel også hva blandt annet Barnekonvensjonen i og med Art 4 har lovbestemt - at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Men den menneskeretts-forpliktelse dere og absolutt enhver har for ikke å være kriminell neglisjerer dere altså enda.

   Falskhet, forfalskninger og dobbel-moral og forakt for menneskerettighetene i den offentlige forvaltningen og dens relasjoner er dessverre systematisert på alle vesentlige områder i dagens Norge. Jeg skal her utdype dette litt, fordi det vesentlig angår saken.
  
   Menneskerettslige protester i form av politi-anmeldelser og på andre måter blir systematisk neglisjert og fortiet - og også ulovlig straffet, blandt annet økonomisk.

   Både jeg og veldig mange har erfart og dokumentert at protester og klager til offentlige myndigheter i dagens Norge, deriblandt NAV, er meget risikabelt og straffes fort og lett og tar uendelig lang tid, samtidig som de i det heletatt usaklig og krenkende besvares om de i det heletatt besvares.

   Sannferdig og vesentlig folkeopplysning om menneskeretts-konvensjonene og deres bestemmelser har fra den offentlige forvaltningen sin side vært - og er enda - omtrent bare fraværende og forfalsket.

   Jeg har i flere ti-år nu kontinuerlig aktivt arbeidet med menneskerettslige forhold for å oppnå reell offentlig respekt for og sikring av enhvers alle menneskerettigheter. Og har meget grovt og ulovlig blitt forfulgt og straffet for det.

   Særlig meget intense ble angrepene i offentlig regi mot meg og min familie og vårt hjemsted og våre menneskerettigheter fra og med år 2006 og 2008 og videre. Som vanlig alltid uten noen slags form for ulovligheter, uanstendighet eller krenkelser fra min side.

   Grundig dokumentasjonen på alt dette har jeg offentliggjort på Internettet og er og skal være offentlig tilgjengelig for enhver - til tross for mange slags kneblings-forsøk.

   Som en konsekvens av disse forhold ble i 2008 jeg og min kone av den offentlige forvaltningen nektet retten til vårt lovlige (og alminnelige) ekteskap, samt nektet retten til vårt familieliv og nektet enhver kontakt med hverandre.

   Samtidig ble våre 9 meget friske og velfungerende enda ikke voksne felles barn kidnappet av den offentlige forvaltningen - og er det enda.

   Samtidig ble også økonomien her hjemme (det vil si lovlige og alminnelige offentlige trygde-utbetalinger) begrunnet i dette plutselig redusert med anslagsvis (muligvis noe grovt anslagsvis) 75 prosent.

   Altså redusert til anslagsvis en fjerdedel - det vil si til et nivå som selvfølgelig gjorde det umulig for meg å leve eller å kunne overleve bra eller lenge eller å kunne vedlikeholde og gjøre fremdrift for vårt hjemsted med vårt påbegynte arboretum (en landlig beliggende eiendom).

   Å forholde meg til dette av terror og tortur og stigmatisering og isolasjon krevde selvfølgelig også kontinuerlig all min tid og min helse. Og gjør det fortsatt.

   Omtrent fra og med år 2018 skjedde en markant endring i økonomien her hjemme, uten at jeg vet særlig meget om hvorfor. Da og derefter ble økonomien til omkring 50 prosent av hva den hadde vært i utgangspunktet. Fortsatt ikke nok til å reparere hjemsted og helse, etc. eller til anstendig å kunne bo, arbeide og leve, men uansett en markant forskjell. Forskjellen gjør det lettere å kanskje kunne overleve noe lengre. Men hva skjedde og skjer videre inntil nu fra den politiske offentlige mafia virksomheten sin side? Stadig videre krenkelser og utplyndringer.

   Med disse opplysninger kan dere også lettere forstå at den økonomiske straff dere nu igjen ulovlig har iverksatt også er vesentlig av negativ betydning for min helse og mitt liv og mitt videre nødvendige arbeide for alle og enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   I henhold til blandt annet menneskeretts-konvensjonen og Norges Grunnlov og Menneskerettsloven og Straffeloven, så skal av offentlige myndighets-representanter absolutt enhver menneskerettighet respekteres og sikres for enhver i ens jurisdiksjon.

   Hvis vi har en politisk og offentlig forvaltning som respekterer og sikrer menneskerettighetene, hvorfor har vi da i steden en politisk og offentlig forvaltning som neglisjerer og forfalsker menneskerettighetene?

   Er ikke det både kriminelt og dobbel-moral og helt unødvendig?

   Jeg ber derfor om at dere revurderer deres oppførsel, for at den skal bli i samsvar med menneskeretts-konvensjonene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser.

   Jeg vil samtidig her nu derfor også opplyse dere om den enkle og presise Menneskerettighetenes ABC:

   
Menneskerettighetenes ABC

   
Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at absolutt enhver menneskerettighet er, og skal for absolutt enhver være, en umistelig og uavhendelig eiendom, minste-garanti og forpliktelse.

   
Menneskeretts-konvensjonene gir oss i det heletatt følgende ufravikelige elementære menneskerettighetenes ABC:

   A:
   
Menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har blandt annet lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."
   Dette er den ufravikelige enhvers nødvendige moral, i henhold til menneskeretts-konvensjonene. Enhver medvirkning i eller for en krenkelse av noe av alt dette er kriminalitet.


   B:
   
Det eneste unntak som i samsvar med menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet for noen skal kunne forfalskes eller neglisjeres.
   Dette er også enhvers nødvendighet og nødvendige bevissthet, i henhold til
menneskeretts-konvensjonene. Enhver medvirkning i eller for en krenkelse av noe av alt dette er også kriminalitet.

   C:
   Innebærer at hverken A eller B skal kunne krenkes.
Alt dette kan også betegnes som selvfølgelighetens prinsipp.
   Enhver medvirkning i eller for en krenkelse av noe av alt dette er også kriminalitet.


   *


   Med beste hilsen og ønsker, tirsdag 21. mai 2019, fra

   Rune L. Hansen,
   e-mail: hunwww@online.no
   Vikeveien 1808, NO-5568 Vikebygd, Norge

---
---