--- 20101118-Litt-om-lands-morderne.html  ---  Index-Arbeiderpartiets-vei-til-makten.html  <----- historisk-korrupsjon.html  ( ekstern )
<----- korr-index.html  ( ekstern )  <----- hunwww.net/ekte-kristendom.html  ( ekstern )

   Litt om lands-morderne - og blandt annet WHO
   Av Rune L. Hansen, 18.11. 2010

   Det norske Utenriksdepartementet drev fra tidlig i 1997 lobbyvirksomhet og kampanje for å få den tidligere norske ap-statslederen Gro Harlem Brundtland som øverste leder for WHO / Verdens Helse-organisasjon. Mange millioner kroner ble øremerket til kampanjen, en verdensvid kampanje. Dette efter at hun gjennom 10 til 20 års nasjonal politisk "trening" hadde demonstrert blandt annet sin helse-politikk, og fikk landets helsevesen ned på bunn-nivå. Og sin egen sønn til å begå selvmord (september 1992).
   Kampanjen involverte mere enn 100 UD-tjenestemenn og 40 ambassader, i et av tidenes mest omfattende norske diplomatiske fremstøt noensinne. Målet: Å gjøre Ap-sjef Gro Harlem Brundtland til generaldirektøren i WHO. Langstraks over hele verden ble maktmennesker, diktatorer og politikere oppvartet. Selv Libyas diktator Muammar Gadafi ble pent bedt om støtte til Brundtlands kandidatur. Samtidig økte UD penge-bidragene til WHO med 45 prosent. Osv.
   Flere, blandt annet Action New Life og Let the Children live, anmoder styret i WHO om ikke å tilsette Gro Harlem Brundtland i stillingen som leder for organisasjonen. Protester hjalp som bekjent ikke.
   Gro Harem Brundtland var fra 1970-tallet en av frontkjemperne for innføring av selvbestemt abort i Norge, en kamp hun og hennes medspillere på surrealistisk vis vant i 1978.
   Så kan en vel og undres over hvordan og hvorfor en organisasjon som på verdensbasis skal ivareta liv og helse, kan se seg tjent med en slik leder.

---

   I en artikkel fra 24.10. 1997 skrev jeg følgende:

   "I Stortings-valgdagene fikk Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland installert seg i en gratis-leilighet i bygningen til Norges Bank i Oslo, omtrent samtidig fikk hun til sin valgkampanje for å forsøke å bli ny internasjonal, øverste leder for WHO / Verdens Helse Organisasjon - grøss og gru! - 200 millioner norske kroner ifra Arbeiderpartiets Utenriksdepartement, med en hårreisende begrunnelse. Slikt noe, og så mye mere, får meg - mine erfaringer og min viten tro - til å reagere med mistenksomhet ..."
   Og: 
   "Hvor mange millioner kroner var det Arbeiderpartiet på forsommeren i år fikk ifra - var det ifra LO og NHO (både egoismen nedenifra og ovenifra)?, via norske skattebetaleres penger - for å kjøpe et to timers direkte tv-program på Amerikas mest populære frokost-tv-program "Good Morning, America!" - på den Disney-eide amerikanske tv-kanalen ABC, hvor det ble sendt et to timers direkte-program fra Fisketorget i Bergen, med reklamerende svada for Gro Harlem Brundtland "og Norge", som ble gjengitt i et redigert sammendrag på norsk tv 13.05. i år. Overfladiskheter, løgn, halvsannheter og babbel servert på et sølvfat. Et glansbilde av en politisk forbrytervirksomhet som har hærjet vårt land i flere tiår.
   Jeg sier dette for å antyde at det norske Arbeiderpartiet på mange måter har hatt - som enda sitter i - et propagande-apparat for hjernevask, indoktrinering og mental uniformering som kan sammenlignes med f.eks. Goebbels i Hitler-Tyskland, og et tvangs- og terrormaskineri som på mange måter faktisk kan sammenlignes med Hitler-Tysklands Gestapo, Hitler-Jugend og SS! Som antagligvis ikke har tenkt å gi seg så lett og som enda underkuer og mentalt uniformerer store deler av vår norske befolkning. Og som enda ikke innledningsvis har stått til rette for sine ugjerninger og sin kriminelle virksomhet. Dimensjonene, truslene og praksisen har på mange måter ikke vært de samme rødblodige store som i Hitler-Tysklands virksomhet. Men sammenligningen er likevel på sin plass."

---

   I Norge i 1997 ble vi vitne til hvordan Arbeiderpartiets efterfølger til statsminister Gro Harlem Brundtland, statsminister Torbjørn Jagland, foran Stortingsvalget 1997, uttalte overfor befolkningen at hans Arbeiderparti-regjering ville gå av hvis oppslutningen i befolkningen ble mindre enn 36,9 %. Det ble den, - og de gikk av. Iallfall tilsynelatende, og midlertidig. Hva mangt og meget i den forbindelse som skjedd bak kulissene skal jeg her nu ikke gå inn på. Dette skrev jeg om i 1997. Og jeg skrev blandt annet følgende i en artikkel jeg skrev 21.10. 1997:

   "21 - De har store deler av befolkningen og dens kultur i sin hule hånd, - og de deler av den som de ikke kontrollerer elimineres fortløpende. Ved hjelp av forskjellige SS-, Gestapo- og Hitler-Jugend- lignende kunstgrep. Så som gjennom psykiatrien, "barnevernet", rettsvesenet, utrygghetsordninger, etc.

   22 - Årlig beslaglegges i Norge anslagsvis 7000 - syv tusen! - barn ifra foreldrene. Nærsagt fullstendig utenfor tradisjonell lov og rett og offentlig innsyn.Under dekke av at det skjer for å verne barna; - hvilket det antagligvis i noen tilfeller også gjør. Samtidig får årlig et sted mellom ti og tyve tusen familier sitt hjem og sin familie satt under oppsyn av de kommunale Sosialkontorene. For her bare å nevne konkret et blandt tusener av eksempler på hva som under Arbeiderpartiet har foregått og foregår og hvordan situasjonen faktisk i virkeligheten er.

   23 - De har hatt kontroll med det meste av emedsverket, byråkratiet, massemediaen, rettsvesenet, næringslivet, skolene, osv. Å gjøre karriére innenfor det systemet de har oppbygget forutsetter korrupsjon og babylonisme. Forsøk på annet ble imøtegått med terrorregimets midler og behandlingsmåter. Dermed fikk vi en ond sirkel hvor befolkningen ble motivert og belønnet for frykt og egoisme. Hvor alt som smakte av ubehag som virkelig kunne gjennomskue eller endre ordningen optimalt effektivt og hygienisk ble skjøvet inn i Glemmeboken og avgrunnen. Hvor vågemot, verdiorientering, ærlighet og annerledeshet ble snakk om millimeterbevegelser! Å punke ut i latterlighet og dårskap - som i liten grad representerte en trussel for ordningen - fikk derimot aksept og underholdningsverdi.

   24 - Likevel må det nu våges et grundig oppgjør med Arbeiderpartiet og det de har stått for og det de faktisk har gjort. Det må sees ned i deres tildekte massegrav, og på hvordan de faktisk har skamplettet og skamfert våre landskaper."

--- Disse mine to artikler fra 21. og 24.10. 1997 ble publisert og befinner seg på følgende link ( intern ):
   http://hunwww.net\ekte-kristendom\SAKER\MENNESKEVERN-DVD-RLH\MENNESKEVERN\DIVERSE\ANNET\hunwww\Not2.htm  ( intern ).

---

   Også noe jeg dengang skrev, fra oktober 1997 ( intern ):

   http://hunwww.net\ekte-kristendom\SAKER\MENNESKEVERN-DVD-RLH\MENNESKEVERN\DIVERSE\ANNET\hunwww\Mhd1.htm  

   "Jeg har tidligere skrevet mye om Arbeiderpartiet. Det er ikke bare fordi jeg har Arbeiderpartiet "på hjernen". Det har i vårt århundrede hatt det meste av makten her til lands, nokså kontinuerlig. Det er heller - mht. det jeg snakker om - fordi Arbeiderpartiet har meg "på hjernen", - og deg, og de fleste av oss. Nesten alle! Fordi de med sin fascist-marxistiske tvang forlanger å ha nokså totalitær kontroll med "hjernen" og følelsene og viljen i hver enkelt av oss. På så mange slags forskjellige vis. Ikke så stort problem for de av oss som ikke synes det gjør noe, - før det gjør noe. Derfor har det vært om å gjøre for de å få det til slik at vi ikke skal synes det gjør noe. Ikke for å opprettholde rikets sikkerhet eller befolkningens trygghet og trivsel, - men for å opprettholde Arbeiderpartiets sikkerhet, som totalitær maktfaktor nr. 1.
     At staten eller forvaltningen i et land kan være eller bli en kriminell eller umenneskelig maktfaktor er ikke noe nytt! Det har vært og er kjempeproblem nr. 1 i de aller fleste land, rett og slett.
     Skal vi derfor være glad til og fornøyd med at Arbeiderpartiet og kompani ikke har vært og er værre enn de i realiteten er? De av oss som er fornøyd, eller relativt fornøyd? Eller de av oss som på ingen måte er fornøyd?
     Dette nu er et spørsmål som jeg vil understreke.
     Straks vil jeg tilføye: Fornøyd på vegne av det egoistiske meg selv, som kanskje er hjernevasket og mentalt uniformert? Eller på vegne av menneskeverdet, nestekjærligheten og de fellesmenneskelige verdier? Eller på vegne av den nåværende situasjon og realitet som det gitte ståsted og utgangspunkt?
     Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland gjør seg i disse dager (september 1997 enda mens jeg skriver dette) - gjør seg i disse dager store bestrebelser - kraftig understøttet av Arbeiderpartiet - på å bli den nye leder for WHO / Verdens Helseorganisasjon. Hun vil maximere sin fortids glorie ved å eksportere og viderestimulere Arbeiderpartiet sine grøsselige holdninger til fosterdrap, medisin, industri, økonomi, rettspraksis, osv.
     Direktør Brock Chrisholm i WHO har, efter hva jeg er blitt fortalt - i bladet SPC JOURNAL, 1991 - bl.a. sagt, at: "For å oppnå en verdensregjering er det nødvendig å fjerne menneskers individualisme, lojalitet overfor familietradisjoner, nasjonal patriotisme og religiøse dogmer fra deres sinn."
     Hvis det er den ånden som råder i WHO så vil nok Gro Harlem Brundtland få det lett. Dette og mere til i samme retning har på så mange sett og vis vært Arbeiderpartiets fordekte intensjoner og praksispolitikk her i Norge. Oppløsning av familien, tingliggjøring av barna og mennesket, industrialisering av landskapet, naturen og menneskene, nedleggelse av landbruket, sentralisering, korrupsjonsøkonomi, skoler efter burhønsprinsippet, seksifisering og homofilisering av barndommen og samfunnet, Arbeiderpartiets program erstatte Bibelen og statskirken, mennesket er et dyr, osv. i lange baner - på tvers av norsk grunnlov og lovverk så vel som folkevilje og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.
     Og kongeriket Norge, som i henhold til Norges grunnlov er "et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike," vil Arbeiderpartiet avhende til Europafellesskapet - med allslags fordekte og lumske midler. Snik-innmelde ved hjelp av feilinformasjon, hemmelighold, og ved hjelp av sin maktelite innen næringslivet og rettsvesenet. Og med god hjelp ifra sin kompakte, landsomfattende lydige massemedia og underholdningsindustri.
     Hjelp til landssvik og høyforræderi!
     Kristen Informasjonstjeneste (adresse: Solberg, N-3522 Bjoneroa, Norge) skriver i sitt Nyhetsbrev for september 1997, bl.a. at: "Det er litt interessant å legge merke til katolikker som har høytstående posisjoner i Norge. Under EU-kampen ville ikke den katolske riksadvokaten, George Fredrich Rieber Moen, stille Gro H. Brundtland og Europabevegelsen for riksrett, selv om de forsøkte å få Norge underlagt en annen statsmakt. Nå er denne hengivne katolikken blitt forfremmet til Høyesterettsdommer."
     Paragraf 83 i den norske straffeloven sier dessuten: "Den som rettstridig søker å bevirke, eller medvirke til, at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller fengsel fra 8 år til 21 år."
     Dette har de forsøkt å bøte på bl.a. ved å innføye en ny paragraf i grunnloven, § 93, som ble innføyd allerede i 1962, og som tillater Norge å avgi suverenitet på et saklig begrenset område.

     Mange i Norge vegrer seg mot å anklage Gro Harlem Brundtland og kompani for noe som helst. Fordi hun tilhører Forvaltningen, eller Øvrigheten - eller "høyeste hold". Vegrer seg i en slags misforstått kristendom og toleranse. Var det ikke f.eks. Frans av Assisi som sa noe sånt som at: "la meg ikke så meget forsøke å være frimodig, som å tilgi, ikke så meget å få tilgivelse, som å gi, ikke så meget å få, som å gi", osv. (Jeg husker dessverre ikke ordlyden presist akkurat nu.)
     Mange har ønsket å misforstå - og å fremstille - slikt dit hen at en skal lukke øynene for det som er ondt og galt, og særlig når uretten og galskapen kommer ifra Forvaltningen. Som altså dermed heves over og bort fra lov og rett, - inn i en korrupsjonens og kriminalitetens frisone. Dermed blir resultatet alt annet enn kristendom, toleranse og lov og rett!

     Gud bedre som Hans Nielsen Hauge i sin tid, for mere enn to hundre år siden, ble hærjet med av Øvrigheten, - umenneskelig og på tvers av lov og rett! Og mange mange flere både før og efter ham! Og også nu i våre dager.

     Her i Norge er vi så heldig stilt - ikke minst også takket være Hans Nielsen Hauge! - at vi har en kristen grunnlov, ifra 1814, og egentlig et derav følgende kristent lovverk!
     Guds vilje skje! Igjennom oss.
     Vi er i Guds nåde!"

---
   I mine Dagboksnotater (publiserte) for 24.11. 1998 ( intern )
   http://hunwww.net\ekte-kristendom\SAKER\MENNESKEVERN-DVD-RLH\MENNESKEVERN\DIVERSE\ANNET\hunwww\Db1998r.htm
   skrev jeg blandt annet følgende:

   "Egoismen er nerven i livets tre. De fleste av oss vet det; - har fått klar og entydig beskjed om at det er slik, av virkeligheten selv og våre omgivelser. Korrupsjonen og urettferdigheten er sånn sett et sunnhetstegn!
   Hvis du mis-liker tingenes tilstand sterkt nok, så svekkes du og dør. Eller lever i og med noe slags håp. Rimelige håp og lengsler kan overleve i århundreder, hvis verden overlever, før de forløses, - men ikke du!
   For mye samvittighet er en vittighet og svakhet!
   For levende moralske forventninger innbyr til skuffelser!
   La Saddam Hussein, Idi Amin, Adolf Hitler, Gro Harlem Brundtland og kompani bestemme og avgjøre hva og hvem som er det svake og det sterke! Det er ikke uten grunn disse og deres likesinnede har lyktes best, og får alle som kan overleve til å oppvise nesegrus beundring!
--- /
   Det er våre politikere, massemediaen og skolene som først og fremst ordinerer all undervisning og oppdragelse i vårt land. Både mht. barna og foreldrene. Det hele gjennomsyret av korrupsjon og ensretting.
   Og foreldrene finner seg i bortimot absolutt hva som helst!
--- /
   Kriminelle politikere og byråkrater som ikke stilles til ansvar for sine ugjerninger - inklusive drepende pennestrøk og samtykker - danner skole og aksept for løgn og korrupsjon. Desto større kan den heder, ære og fortjeneste som kommer de til del bli!
   Eksempelvis den durkdrevne, norske Gro Harlem Brundtland, som bl.a. var statsminister i mange år. Hun trakk seg brått og resolutt tilbake da hun intuitivt kjente det ble for hett under sine ben og sin rompe, og unngikk slik inntil videre mye av hva hun kunne risikere. Interessen for henne i den posisjon hun satt i ble betraktelig mindre, - og hun syntes som å ro seg helt i land med det meste av sin persons glans, glitter og fjasete glorie i behold; - for efterpå bl.a. å kunne innlede en storstilt kampanje for seg selv som kandidat til ny sjef for det nokså korrupte men anerkjente, internasjonale WHO / Verdens Helse Organisasjon. Og lyktes!
--- /
   Hun snakket iøvrig litt om injurieringer på norsk tv forleden, omtrent kanskje for noen ukers tid siden. Hun snakket om det i forbindelse med at hun også snakket om sin unge sønns selvmord i september 1992. Og det hun i denne sammenheng sa var absolutt bemerkelsesverdig. Det gikk ut på at det bortimot har blitt så ille her til lands at hvem som helst kan si hva som helst av løgn og bedrag om hvem som helst uten at de stilles til ansvar for det!"
---


   10.11. 1997 skrev jeg blandt annet følgende i en publisert artikkel ( intern ):
   http://hunwww.net\ekte-kristendom\SAKER\MENNESKEVERN-DVD-RLH\MENNESKEVERN\DIVERSE\ANNET\hunwww\Drdok002.htm

   "Sterke svarte krefter (cancer-krefter!) i makteliten er f.eks. - for noe mere å ha nevnt - i disse dager iherdig i ferd med å forsøke å få norske dr. Grøss & Gru Harem Brunstland innsatt som internasjonal leder for WHO / Verdens Helse Organisasjon. Arbeiderpartiets Utenriksdepartement, straks før de takket for seg og måtte avgå, bevilget 200 millioner kroner til henne i en valgkampanje med dette formål! - med begrunnelse i at dette skal være så meget viktig og betydningsfullt for vårt land!
    I praksis vil dette, spør du meg, si at Grøss & Gru og hennes homseparti og brunstige harem videre skal få arbeide aktivt for bl.a. cancerens utbredelse i vår virkelighet, og for bekjempelse av helse og sunnhet, og for tingliggjøring av og likestilling av likt og ulikt. Og imot respekt og likeverd for mennesker. Men for likestilling av homofili og heterofili, av kjøttdeig og menneskefostre, osv. For landsomfattende omsorgssvikt og indoktrinering overfor barna, utrygghet for alle og enhver, korrupsjon og Jantelov, sexifisering, osv. i lange baner! Med henne til rors er ikke bare barna i mors liv gjort til fredløst vilt, men også alle andre på den andre siden av Fødselens port! Såvel som våre indre og ytre miljøer og landskaper! Blinde og forblindede ateister og hedninger som vil være Gud, og at Fanden skal få være mest mulig usynlig! Sitt fascist-marxistiske program skal de ha inn i skolene, inn i Kirken, inn i Bibelen, inn i medisinen, osv.!

    At ikke legene er i første rekke og sier ifra når selvmordene, kriminalitet og korrupsjon florerer og yrer, det sier sitt. Når dagligvarehandelen, næringsmidlene, arbeidsmiljøene, skolene, veiene, luften, vannet, hjemstedene, stillheten, Nevada-ørkenen, Hydros avdelinger hist og pist, lakseoppdretten, kyrne, barnematen, osv., osv., er fullstappet med cancer, leukemi, astma, hjernevask, utrygghet, mistrivsel, falskhet, osv., og legene - pluss så mange andre - gjerne ikke sier noe, eller svært så lite, eller bare kolaborerer imot Gud, mennesket og naturen, - da sier det sannelig meg om mye om sitt!
    Og hva skjer med vi som sier ifra?" 

---

   Jeg skrev også blandt annet følgende:
   "Det norske Utenriksdepartementet gav 200 millioner n.kr. (ifølge TV2-nyhetene 01.10. 1997) med mere i en reklamekampanje for å få dr. Grøss & gru Harem Brunstland som generalsekretær og leder for Verdens helseorganisasjon WHO! (Nå i januar 1998 gikk Utenriksdepartementet ut med at summen var "bare" 20 millioner n.kr.) For å viderespre en katastrofal pest! Og hva kunne vel ikke gjøres i virkelighetens verden, "bare" med slike summer og ressurser - for sunnhet, helse og trivsel?!"

---
***