-- Denne side:  20081001-ifra-RLH-Bekymringsmelding-til-Politiet.html  


RLH, 06.10. 2008:  Denne skriftlige bekymringsmelding innleveres Lensmannskontoret i Vindafjord, i Ølen, 06.10. 2008.


Til:
Vindafjord Lensmannskontor,
NO-5580 Ølen.
Tlf.: 02800 / 53 76 63 00.
E-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
NO-5568 Vikebygd.

Dato: onsdag 01.10. 2008.          

En bekymringsmelding ang. Vindafjord lensmannskontor
   

   Dette er en bekymringsmelding kanskje særlig vedrørende særlig Arild Austrheim ved Vindafjord lensmannskontor.

   Arild Austrheim ved Vindafjord lensmannskontor har tatt hånd om politi-anmeldelse innlevert av undertegnede, sak
nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, frihetsberøvelse, etc. Dette har han gjort på et vis som synes som å mangle alvor og saklighet og som har  bekymret og undret undertegnede og også andre.
   Dette gjelder og gjaldt særlig en særdeles alvorlig politianmeldt sak med kidnapping av barn, hvor Arild Austrheim på det nærmeste hånflirer ondsinnet av undertegnede i telefonsamtaler. (Som det iøvrig ble gjort lydopptak av.) Og hvor de politi-anmeldte ikke engang innkalles til avhør.
   Iren K. Hebnes, leder for barnevern- og sosial-tjenesten i Vindafjord kommune, kan synes som å ha en underlig slags innflytelse ved Vindafjord lensmannskontor. Den samme Iren K. Hebnes som også er politianmeldt av undertegnede i forbindelse med samme sak.
   Iren K. Hebnes har telefonert rundt omkring for løgnaktig å fortelle at undertegnede er sinnssyk og nylig har vært tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling og er voldelig av seg. Den samme Iren K. Hebnes som ble politianmeldt for å ha terrorisert, truet og lokket til den angjeldende kidnappingen av barn - og trakassering og terror overfor undertegnedes familie.

   Undertegnede ble ubegrunnet og grunnløst plutselig 08.01. 2007 tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling ved Sykehuset / Helse Fonna i Haugesund. Efter initiativ ifra Iren K. Hebnes. Undertegnedes kone og barn ble da også forsøkt bortført på noe tilsvarende vis av Iren K. Hebnes. Under en utrolig slags beleiring av familiens hjemsted. Dette forårsaket av Iren K. Hebnes, og skjedde med bistand fra Vindafjord lensmannskontor - og også Arild Austrheim derfra.

   Undertegnede mistenker videre at Arild Austrheim kanskje kan ha forfalsket den politiets operasjonslogg som han refererer til i sitt brev til Iren K. Hebnes i januar 2007, datert 26.01. 2007. Bakgrunnen for denne min mistanke fremgår av følgende utdrag fra mine Dagboks-notater for fredag 22. august 2008:

   "Jeg telefonerte i går Arild Austrheim ved Ølen lensmannskontor, for å spørre om noe i forbindelse med et brev han datert 26.01. 2007 tilsendte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. (Brevet er gjengitt i Hekseboken 2008, side 166. Hvor familien Hansen for første gang fikk sett dette brevet.)
   Hans brev er, står det, et svar-brev på en skriftlig henvendelse datert 29.12. 2006 ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. (Et brev som familien Hansen aldri har sett.)
   I dette hans brev refererer han til en operasjonslogg hos politiet 21.12. 2006 og gjengir noe av innholdet, uten at det fremkommer hvem som har skrevet det. Innholdet i det refererte er på flere vesentlige vis feil og angår den pågående saken. Jeg forventer derfor å få vite hvem den angjeldende operasjonsloggen er forfattet av.
   Arild Austheim skulle undersøke disse forhold nærmere og derefter telefonere meg tilbake i dag formiddag. Hvilket han likevel ikke gjorde. I dag da jeg ved 14-tiden telefonerte og fikk snakke med ham sa han at han hadde forsøkt å telefonere meg i formiddag, men at min telefon var opptatt. (Hvilket den imidlertid ikke har vært.) Han sa også at han funnet frem det angjeldende brevet han datert 26.01. 2007 skrev til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.
   Jeg fortalte ham at det som stod i operasjonsloggen han refererte var grunnleggende feil og uriktig, og at det på vesentlig vis angår den pågående saken. Det står blandt annet feilaktig at Trude hadde med seg "alle barna", hvilket jo er helt feil. To av barna, som tilfeldigvis av nysgjerrighet hadde gått efter henne, tok hun med seg. De to neste kidnappet hun senere.
   Hendelsesforløpet i hva som skjedde er godt og grundig beskrevet av både meg og Trude, i både lyd-opptak og dagboks-notater. Og vitner har også fortalt om hva som skjedde. Det kan derfor solid nok bevises at flere av de forhold som står beskrevet i den angjeldende operasjonsloggen er uriktige. Også at det som står skrevet der angående hele denne saken vesentligste, i en setning som i følge Arild Austerheim står skrevet der, er uriktig. Jeg gjengir setningen: "Dette var tungt for mor, og da hun uten fars samtykke hadde dem hjemme på besøk ble hun slått av far."
   Det kan som sagt solid nok bevises at mor ikke ble slått av far. (Forsåvidt også nokså fullgodt at mor aldri noensinne er blitt slått av far eller utsatt for vold eller trusler ifra far.)
   Men hvorfor står det da så i følge Arild Austrheim i den angjeldende operasjonsloggen at mor "ble slått av far"?
   Og hvem har skrevet det?
   Jeg spurte om det var skrevet av Arild Austrheim. Det var det ikke, sa han. Jeg ba også om å få vite hvem som har skrevet det. Det kunne jeg ikke få vite, sa han, for det var ikke signert.
   Jeg sa at det er en påstand om voldsbruk, hvilket angår saken på vesentlig vis, og at påstanden er uriktig og kan motbevises - og at det derfor er av en viss betydning å få beskjed om hvem den er forfattet av. Det kan jeg ikke få vite, sa han. Og han sa at hvis det står slik der så må det være fordi Trude sa så den gangen. Jeg sa at det er mange belegg og muligvis også bevis og vitner for at hverken Trude eller noen som helst andre sa så. Men tvert imot sa hvordan det skjedde i henhold til de øvrige forklaringer. At det derfor foreløbig er meget tvilsomt at Trude eller noen skulle ha sagt så. Og at det uansett er fullgode beviser for at så ikke skjedde.
   Hvorfor stå det så likevel så der i operasjonsloggen, i følge Arild Austrheim?
   Jeg spurte om det er mulig å finne ut av hvem som har skrevet den. Det er mulig ja, sa Arild Austrheim.
   Er det noe belegg eller grunnlag for å tilbakeholde eller hemmeligholde hvem som har forfattet operasjonsloggen, spurte jeg. Han sa at det var hans avgjørelse, og at hvis jeg vil vite mere i anledning av akkurat det så bør jeg snakke med advokaten min. Det er vel enda bedre at du snakker direkte med meg, sa jeg. Men han sa igjen at det var hans avgjørelse.
   Det er som jeg sa tvilsomt at Trude eller noen som helst sa eller påstod noe slikt. Og det kan som sagt fullgodt bevises at så ikke skjedde. (Og det er heller ikke snakk om misforståelser med hensyn til tid.) Hvem er det så som lyger eller fremsetter en falsk påstand om voldsbruk i dette tilfellet? Trude, eller forfatteren av det angjeldende i operasjonsloggen, eller Arild Austrheim? En av disse må det være. Hvem?
   Det mest trolige er kanskje at det er den som har skrevet i operasjonsloggen? Som der faktisk og beviselig har skrevet såvidt mange andre feil også.
   Men jeg mistenker at det kan være annerledes også!
   Underlig er det uansett.
   Og oppklares bør det vel uansett?
   Liten flue kan som bekjent velte stort lass! En eller flere slike løgnaktige påstander blir i hendene eller hodet til Iren K. Hebnes fort og lett til et redskap for uhyrlig stor ondskap!
   Hele telefon-samtalen med Arild Austrheim er iøvrig på lyd-opptak."

   Vedkommende som skrev den angjeldende politiets operasjonslogg synes som ikke å ha vært tilstede i forbindelse med de nevnte begivenheter ved Aksdal. Det var ganske enkelt ikke slik som beskrevet i den av Arild Austrheim refererte politiets operasjonslogg det skjedde. Dette forhold er mistenkelig.
 
   Disse underlige og mistenkelige forhold som kan synes som å inngå i den av Iren K. Hebnes enda pågående trakassering av undertegnede og familie vil hermed undertegnede gjøre Politiet oppmerksom på.
   

   Med beste hilsen ifra


   Rune L. Hansen---