-- Denne side:  20081004-Tilsvar-Gulating-lagmannsrett-fra-Trude.html  

--- 

Til:
Haugaland tingrett,
p.b. 385,
5501 Haugesund

Fra:
Trude Monica Hansen,
Skoglandveien 108,
5514 Haugesund


Haugesund, lørdag den 04.10. 2008             

Tilsvar
til
Gulating lagmannsrett 
Haugaland tingretts sak nr. 08-081491TVI-HAUG

Ankende part:         Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:   selvprosederende

Ankemotpart:          Trude Monica Hansen, Skoglandvn. 108, 5514 Haugesund
Prosessfullmektig:    ? Advokat Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund
                                Vedlegg: Skriv ifra Trude Monica Hansen datert 04.10. 2008 angående dette.**********   Mor/ankemotpart vil nedlegge påstand om at Haugaland tingretts kjennelse av 21.08.08 i sak nr. 08-081491TVI-HAUG ankes i tråd med ankende part.

   Saken har mere og mere utartet i galskap og hysteri og bør komme tilbake i rett spor igjen.
   Dette på grunn av at barneverntjenesten i Vindafjord via sin leder Iren K. Hebnes siden begynnelsen tidlig i 2006 har manipulert saken i feil spor, på lovstridige vis. Dette splittet familien og satte familien og særlig mor i en nødvergesituasjon. Særlig som en følge av dette har mors advokat med urette tatt barneverntjenestens påstander på alvor som fakta.

   Barneverntjenesten i Vindafjord kommune / Iren K. Hebnes vil av mor og familie i løpet av den nærmeste tid bli stevnet for retten.

   De midlertidige kjennelser i saken i Haugaland tingrett er foretatt på feil grunnlag og i strid med både mors og hele familiens rett, ønsker og mål. Så vel rettsanvendelsen som bevisbedømmelsen er feilaktig.

   Rune L. Hansen har hatt og har særdeles gode og solide omsorgsevner og ansvarsbevissthet, som med urette er satt i tvil.

   De midlertidige avgjørelsene i kjennelsene ble anket av far. Det anses også av mor som en nødvendighet at de midlertidige avgjørelsene omgjøres. Mor er i det meste enig med innholdet i fars anke datert 11.09.08 av de midlertidige avgjørelsene i Haugaland tingrett og kan bevitne dette samt være med på å føre beviser for det. Mor ønsker å tilkjennegi det samme med hensyn til fars anke datert 26.08.08 av fylkesnemndas sak nr. 08/015 som mor også ønsker anket.
   

    Det nedlegges hermed slik


PÅSTAND:


      1.  Far Rune Leander Hansen og mor Trude Monica Hansen skal sammen ha foreldreansvaret det daglige omsorgs-ansvaret for barna
         - Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91,
         - Frøydis Hansen, f. 25 12 93,
         - Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
         - Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
         - Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
         - Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
         - Solborg Sera Hansen, f. 28 02 06,
         - Tormod Hansen, f. 15 04 08 -
 
      2.  Skrivet med fattet vedtak datert 27.06. 2008 ifra Fylkesnemnda i Rogaland erklæres ugyldig. Eller at nødvendige forbehold av retten taes i så måte.

      3.  Begjæringen ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten ifra årsskiftet 2007 / 2008 erklæres som et forsøk på bedrageri.
Eller at nødvendige forbehold av retten taes i så måte.

      4.  Rapporten om familien Rune og Trude Hansen ifra psykiater Kirsten Westlye erklæres av retten som ugyldig. 
 
      5.  Det offentlige eller Vindafjord kommune betaler sakens omkostninger.


 


Haugesund, lørdag den 04.10. 2008Trude Monica Hansen
Tilsvar i 8 eksemplar til lagmannsretten via tingretten.


---------